Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 mai 2003  pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrica    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 30 mai 2003 pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrica

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR - AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 iunie 2003

CAP. 1
Scop

ART. 1
Prezentul regulament stabileşte:
a) cerinţele şi documentele necesare în vederea acreditãrii drept consumator eligibil a unui consumator final de energie electrica, denumit în continuare consumator;
b) drepturile şi obligaţiile ce revin consumatorilor finali de energie electrica care au obţinut acest statut.

CAP. 2
Domeniul de aplicare

ART. 2
Prezentul regulament se aplica:
a) consumatorilor care solicita acreditarea drept consumatori eligibili de energie electrica;
b) consumatorilor eligibili.

CAP. 3
Definiţii şi abrevieri

ART. 3
Termenii folosiţi în cadrul prezentului regulament au semnificatiile urmãtoare:


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Acces la reţea - dreptul producãtorilor, al furnizorilor, precum
şi al consumatorilor eligibili de energie electrica
de a folosi în condiţiile legii serviciile reţelelor
de transport şi distribuţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Acreditare drept
consumator eligibil - acordarea dreptului unui consumator de a fi eligibil
în baza prezentului regulament
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Autoritatea competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul
Energiei - ANRE sau orice succesor al acesteia
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consumator eligibil de
energie electrica - consumatorul de energie electrica care poate sa-şi
aleagã furnizorul şi sa contracteze direct cu acesta
energia electrica necesarã şi care are acces la
reţelele de transport şi/sau de distribuţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contract bilateral - contract negociat între un consumator eligibil şi un
furnizor ales de acesta, preţul fiind negociat între
pãrţi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Curba de sarcina - variatia sarcinii electrice în funcţie de timp
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Furnizor de energie
electrica - persoana juridicã, titulara a unei licenţe de
furnizare, care asigura alimentarea cu energie a
unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui
contract de furnizare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grad de deschidere
a pieţei - valoarea procentualã a consumului consumatorilor
eligibili în consumul total final (de energie
electrica al tarii) realizat în anul precedent;
se stabileşte prin hotãrâre a Guvernului.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Loc de consum - amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui
consumator, inclusiv ale subconsumatorilor, unde se
consuma energia electrica furnizatã prin una sau mai
multe instalaţii de alimentare. Un consumator poate
avea mai multe locuri de consum.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Participant la piata - agent economic înscris la operatorul pieţei de
energie electrica, la una sau mai multe dintre
categoriile: producãtor de energie electrica,
cumpãrãtor de energie electrica, furnizor de
servicii de sistem, precum şi operatorul de
transport, operatorul de sistem şi operatorii de
distribuţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Piata de energie
electrica - cadru de organizare înãuntrul cãruia se tranzactio-
neaza angro şi cu amãnuntul energia electrica
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Prag de consum - nivel al consumului anual de energie electrica de la
care un consumator poate deveni consumator eligibil
de energie electrica în condiţiile prezentului
regulament; se stabileşte prin hotãrâre a Guvernului.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Producãtor de energie
electrica - persoana juridicã, titulara a unei licenţe de
producere a energiei electrice, având ca specific
activitatea de producere a energiei electrice în
scopul vânzãrii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SEN - Sistemul electroenergetic naţional - ansamblul
instalaţiilor electroenergetice interconectate,
situate pe teritoriul României, prin care se
realizeazã producerea, transportul, distribuţia şi
utilizarea energiei electrice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CADPEE - Comitetul de Arbitrare a Diferendelor pe Piata
Energiei Electrice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


CAP. 4
Documente de referinta

ART. 4
Prezentul regulament are la baza prevederile urmãtoarelor documente de referinta:
a) <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica şi termica, cu modificãrile ulterioare;
b) <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 99/2000 , cu modificãrile ulterioare;
c) <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) <>Hotãrârea Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice şi termice, modificatã şi completatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 448/2003 ;
e) Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2002 pentru aprobarea Codului de conduita a participanţilor la piata angro de energie electrica, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 15 octombrie 2002;
f) Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2000 pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii eligibili, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 22 septembrie 2000;
g) Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2001 privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de energie electrica în conformitate cu Directiva CE 90/377, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 4 septembrie 2001;
h) Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/1999 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrica, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 iulie 1999;
i) Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2001 pentru aprobarea Procedurii privind reglementarea abaterilor de energie în raport cu energia contractatã de consumatorii eligibili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 19 aprilie 2001.

CAP. 5
Cerinţele de eligibilitate

ART. 5
Cerinţele de eligibilitate sunt cerinţe obligatorii pe care trebuie sa le îndeplineascã un consumator care solicita acreditarea drept consumator eligibil de energie electrica; neîndeplinirea uneia dintre ele atrage neacredita-rea consumatorului în cauza drept consumator eligibil.
ART. 6
Cerinţele de eligibilitate sunt:
a) de natura tehnologicã;
b) de natura juridicã;
c) de natura financiarã.
ART. 7
Cerinta de natura tehnologicã se referã la consumul anual de energie electrica al solicitantului, care trebuie sa fie cel puţin la nivelul pragului de consum stabilit prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 8
Cerinţele de natura juridicã se referã la obligativitatea ca solicitantul:
a) sa fie persoana juridicã legal constituitã conform prevederilor <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) sa nu fie angajat în litigii cu furnizorul sau la data solicitãrii, ca urmare a relaţiilor contractuale privind tranzacţiile cu energie electrica;
c) sa poatã fi acţionat în justiţie în nume propriu.
ART. 9
Cerinţele de natura financiarã se referã la:
a) obligativitatea consumatorului de a nu avea facturi la energia electrica neachitate dupã termenele scadente;
b) bonitatea financiarã a solicitantului.
ART. 10
(1) Bonitatea financiarã se determina conform metodologiei prezentate în anexa nr. 1, prin calcularea unor indicatori financiari, pe baza datelor din bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, respectiv:
- lichiditatea curenta;
- solvabilitatea patrimonialã;
- rata profitului brut.
(2) Pentru consumatorii care solicita acreditarea drept consumatori eligibili de energie electrica şi în a cãror activitate au intervenit modificãri ca urmare a procesului de restructurare şi/sau privatizare, la stabilirea bonitaţii financiare se pot lua în considerare valori previzionale ale indicatorilor de bonitate financiarã. Previziunea se face pentru un an, începând de la data de depunere a cererii de acreditare, conform prevederilor prezentului regulament.

CAP. 6
Documentele necesare acreditãrii

ART. 11
Consumatorii care solicita sa fie acreditaţi drept consumatori eligibili de energie electrica vor depune la autoritatea competenta urmãtoarele documente:
a) o cerere de acreditare redactatã conform modelului prezentat în anexa nr. 2;
b) fişa de prezentare a societãţii comerciale, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
c) copia legalizatã a certificatului de înregistrare a solicitantului la oficiul registrului comerţului;
d) scrisoarea în original de la furnizorul actual de energie electrica, din care sa rezulte situaţia achitãrii facturilor la energia electrica;
e) declaraţia financiarã cuprinzând valoarea indicatorilor financiari specificati la art. 10;
f) copie legalizatã de pe documentul legal prin care se atesta reesalonarea la plata a consumatorului solicitant, dupã caz;
g) dovada achitãrii tarifului de înscriere, conform prevederilor Regulamentului privind acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul energiei electrice, stabilit anual prin ordin al preşedintelui autoritãţii competente.
ART. 12
Solicitarile pot fi transmise prin posta sau depuse la sediul autoritãţii competente.

CAP. 7
Etapele procedurii de acreditare

ART. 13
Acreditarea drept consumator eligibil de energie electrica a unei societãţi comerciale care deţine mai multe locuri de consum de energie electrica se acorda pe loc de consum.
ART. 14
Se acrediteazã drept consumatori eligibili de energie electrica, în limita gradului de deschidere a pieţei de energie electrica, acei consumatori care îndeplinesc toate cerinţele de eligibilitate, ierarhizati în ordinea descrescãtoare a nivelului de consum anual de energie electrica.
ART. 15
Sunt consideraţi consumatori eligibili, conform principiului reciprocitãţii, în baza unor acorduri bilaterale încheiate între România şi alte tari, şi consumatorii eligibili de energie electrica din aceste tari, cu care participanţii la piata din România realizeazã tranzacţii cu energie electrica.
ART. 16
Cererea de acreditare drept consumator eligibil de energie electrica, precum şi documentele prevãzute la art. 11 se depun în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotãrârii Guvernului prin care se stabileşte nivelul de consum şi gradul de deschidere a pieţei energiei electrice.
ART. 17
În termen de 10 zile lucrãtoare de la încheierea termenului de depunere a cererilor de acreditare de cãtre consumatori, autoritatea competenta analizeazã documentaţiile primite şi stabileşte lista consumatorilor eligibili.
ART. 18
Lista consumatorilor eligibili de energie electrica se face publica prin afişare la sediul autoritãţii competente şi pe site-ul acesteia www.anre.ro.
ART. 19
Autoritatea competenta va comunica consumatorilor solicitanti care nu se regãsesc pe lista motivul neacordarii statutului de consumator eligibil.
ART. 20
Lista consumatorilor eligibili poate fi contestatã în termen de 10 zile de la data publicãrii.
ART. 21
Autoritatea competenta rãspunde la eventualele contestaţii în termen de 10 zile.
ART. 22
Comitetul de reglementare stabileşte lista finala a consumatorilor eligibili, care se aproba prin ordin al preşedintelui autoritãţii competente şi se transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 23
Ordinul preşedintelui autoritãţii competente poate fi atacat în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data publicãrii.
ART. 24
În cazul în care, dupã parcurgerea etapelor prevãzute la art. 16-23, gradul de deschidere a pieţei de energie electrica rãmâne neacoperit, ca urmare a neîndeplinirii de cãtre consumatorii solicitanti a cerinţelor de acreditare, procesul de acreditare rãmâne deschis pana la acoperirea integrala a gradului de deschidere.
ART. 25
În termen de 3 zile lucrãtoare de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului preşedintelui autoritãţii competente de aprobare a listei consumatorilor eligibili de energie electrica, autoritatea competenta elibereazã licentele de consumatori eligibili.

CAP. 8
Perioada de valabilitate

ART. 26
Acreditarea drept consumator eligibil de energie electrica se face pe perioada nelimitatã, cu excepţia prevederilor art. 27.
ART. 27
Sunt acreditaţi drept consumatori eligibili temporari:
a) pe durata graficului de reesalonare, consumatorii care îndeplinesc condiţiile de acreditare de natura tehnologicã şi juridicã, au bonitate financiarã şi au înregistrat restante la achitarea facturilor, pentru plata cãrora a fost dispusã, printr-o dispoziţie legalã, o reesalonare;
b) pe durata de un an, consumatorii care se încadreazã în condiţiile prevãzute la art. 10 alin. (2).
ART. 28
(1) Consumatorii eligibili acreditaţi temporar în condiţiile art. 27 lit. a), la expirarea termenului pentru care au fost acreditaţi, vor solicita autoritãţii competente acreditarea pe termen nelimitat în condiţiile prezentului regulament.
(2) La expirarea termenului de un an, consumatorul eligibil aflat în situaţia prevãzutã la art. 27 lit. b) va transmite la autoritatea competenta valorile realizate pentru indicatorii de bonitate financiarã. În cazul în care valorile realizate ale indicatorilor de bonitate financiarã nu întrunesc punctajul legal necesar acreditãrii drept consumator eligibil, se retrage statutul de eligibil consumatorului în cauza. În caz contrar consumatorul se acrediteazã drept consumator eligibil pe durata nedeterminatã, în condiţiile prezentului regulament.
(3) Contractele bilaterale de furnizare a energiei electrice încheiate între un furnizor şi un consumator eligibil acreditat temporar nu pot depãşi durata de acreditare a consumatorului.
ART. 29
Un consumator eligibil poate pierde calitatea de consumator eligibil în situaţia în care nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevãzute la art. 31.

CAP. 9
Drepturile şi obligaţiile consumatorilor eligibili

ART. 30
Consumatorii declaraţi drept consumatori eligibili de energie electrica au urmãtoarele drepturi:
a) sa-şi aleagã furnizorii de energie electrica şi sa încheie cu aceştia contracte bilaterale negociate în baza contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii eligibili;
b) sa încheie contracte de transport/distribuţie de energie electrica, dacã nu au convenit ca furnizorii lor sa încheie aceste contracte;
c) sa achizitioneze energie electrica din import, direct sau printr-un furnizor, în condiţiile stabilite de reglementãrile în vigoare;
d) sa nu utilizeze statutul de consumator eligibil şi sa încheie contract de furnizare a energiei electrice cu furnizorul care este şi operator de distribuţie pentru zona de amplasare a locului de consum, la preţurile reglementate pentru consumatorii captivi;
e) sa revinã la furnizorul care este şi operator de distribuţie pentru zona de amplasare a locului de consum, în cazul în care, din diferite motive, a fost reziliat contractul de furnizare a energiei electrice încheiat în calitate de consumator eligibil;
f) sa încheie cu un alt furnizor de energie electrica, în cazul în care nu a încheiat cu furnizorul sau, un contract pentru energia de completare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
g) sa apeleze la autoritatea competenta pentru concilierea eventualelor neintelegeri precontractuale;
h) sa sesizeze CADPEE în cazul în care, în derularea activitãţilor de tranzactionare cu energie electrica, apar diferende cu alţi participanţi la piata angro de energie electrica sau cu operatorul pieţei de energie electrica;
i) sa sesizeze Consiliul de etica în cazul constatãrii unui comportament neetic al unor participanţi la piata angro de energie electrica.
ART. 31
Consumatorii eligibili de energie electrica, care folosesc acest statut, au urmãtoarele obligaţii:
a) sa se înscrie la operatorul pieţei de energie electrica în calitate de participanţi la piata angro de energie electrica;
b) sa se înscrie la operatorul pieţei de energie electrica cu contractul bilateral încheiat în calitate de consumator eligibil;
c) sa respecte graficele de reesalonare a plãţilor, dacã au fost acreditaţi în condiţiile art. 27 alin. (1);
d) sa respecte reglementãrile în vigoare şi sa manifeste un comportament adecvat de piata în concordanta cu principiile şi normele stabilite în Codul de conduita a participanţilor la piata angro de energie electrica;
e) sa se conformeze dispoziţiilor dispecerului de reţea, conform organizãrii conducerii operative a SEN;
f) sa achite un tarif anual cãtre autoritatea competenta, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul energiei electrice, stabilit anual prin ordin al preşedintelui autoritãţii competente;
g) sa furnizeze autoritãţii competente trimestrial, pentru fiecare luna a trimestrului, urmãtoarele informaţii:
- consumul planificat şi realizat de energie electrica;
- preţul mediu lunar de revenire al energiei electrice consumate;
- cantitãţile de energie electrica achiziţionate pe fiecare contract de furnizare cu specificarea furnizorului;
- cantitãţile de energie electrica importate;
- puterea maxima absorbitã şi durata de utilizare a acesteia;
- curba de sarcina anuala.

CAP. 10
Dispoziţii finale

ART. 32
Prezentul regulament de acreditare a consumatorilor eligibili de energie electrica corespunde condiţiilor actuale din România şi se aplica pana la deschiderea pieţei de energie electrica pentru toţi consumatorii de energie electrica, cu excepţia celor casnici.
ART. 33
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul regulament.

ANEXA 1


────────
la regulament
──────────────

METODOLOGIE
pentru determinarea bonitaţii financiare a consumatorilor

Bonitatea financiarã reprezintã performanta financiarã a agenţilor economici şi se determina prin calcularea urmãtorilor indicatori financiari:
1. Lichiditatea curenta = active circulante/datorii curente x 100 (%),
în care:
- active circulante = stocuri + alte active circulante;
- datorii curente (în termen de pana la un an) = furnizori şi conturi asimilate + împrumuturi pe termen scurt + salarii + impozite şi taxe.
2. Solvabilitatea patrimonialã = capitaluri proprii/total pasiv, mai puţin creditori şi conturi regularizate şi asimilate x 100 (%).
3. Rata profitului brut = rezultat brut (profit sau pierdere) al exerciţiului financiar/cifra de afaceri x 100 (%).

Punctajul indicatorilor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Indicatori
crt. U. M. 25 de 20 de 15 puncte 10 puncte
puncte puncte
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Lichiditatea curenta % ≥ 200% ≥ 150% ≥ 100% < 100%
2. Solvabilitatea
patrimonialã % > 80% ≥ 50% > 30% ≤ 30%
3. Rata profitului brut % > 30% > 20% > 0 ≤ 0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Solicitantii care întrunesc un numãr mai mare de 35 de puncte se considera ca au bonitate financiarã.

ANEXA 2


────────
la regulament
──────────────

Antet
Cãtre

Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei
str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti

Societatea Comercialã ....... cu sediul în ......, reprezentatã prin .........
în temeiul <>art. 5 pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 99/2000 , cu modificãrile ulterioare,
solicita acreditarea drept consumator eligibil.
În susţinerea cererii de acreditare anexeazã urmãtoarele documente:
- ..........................................................................
- ..........................................................................
- ..........................................................................
- ..........................................................................
- ..........................................................................
- ..........................................................................

Director general,
..........................

ANEXA 3
───────
la regulament
─────────────

CONŢINUT - CADRU
al fisei de prezentare necesare acreditãrii consumatorilor eligibili

1. Date generale
1.1. Denumirea unitãţii, societãţii comerciale etc. ...............
Adresa ............................................................
Telefon ...........................................................
Fax ...............................................................

1.2. Obiectul de activitate .......................................
1.3. Forma de proprietate .........................................
1.4. Structura actionariatului ....................................

2. Date specifice activitãţii*1)
2.1. Loc de consum ................................................
2.2. Puterea maxima de contract (anul curent - 1) [MW] ............
2.3. Consumul anual de energie [GWh] şi puterea maxima contractatã [MW]:
anul curent ............. [GWh] ............... [MW]
anul curent - 1 ............. [GWh] ............... [MW]
anul curent - 2 ............. [GWh] ............... [MW]
2.4. Situaţia achitãrii facturilor [%]:
anul curent .....................
anul curent - 1 .....................
anul curent - 2 .....................
anul curent - 3 .....................

────────────
*1) Completãrile se fac, dacã este cazul, pentru fiecare dintre locurile de consum care realizeazã nivelul de consum stabilit.

3. Date privind statutul juridic
3.1. Rezident sau cu domiciliul permanent în România
DA [] NU []
3.2. Are litigii cu actualul furnizor
DA [] NU []
3.3. Poate fi acţionat în justiţie în nume propriu
DA [] NU []

Director general,
...................

Oficiul juridic,
..................


DECLARAŢIE FINANCIARĂ

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Indicatorul U.M. Anul Anul Anul
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lichiditatea curenta % curent - 1 curent - 2 curent - 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Solvabilitatea
patrimonialã %
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Rata profitului bru %
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Director economic,
.....................
─────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016