Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament martie 2014 Twitter Facebook

Acte regulament martie 2014

Monitorul Oficial 215 din 26 Martie 2014 (M. Of. 215/2014)

 REGULAMENT din 4 martie 2014 de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN-INFONOT EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA - BIROUL EXECUTIV PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1centrul naţional de administrare a registrelor naţionale notariale, denumit în continuare cnarnn-infonot sau centrul, este înfiinţat în baza dispoziţiilor art. 62 din legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea nr. 36/1995, coroborate cu cele ale art. 191 şi următoarele din regulamentul de aplicare a legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/c/2013.art. 2(1) cnarnn-infonot este persoană juridică română de drept privat, aflată sub autoritatea uniunii naţionale a notarilor publici din românia, denumită în continuare uniunea, are buget ...

Monitorul Oficial 212 din 25 Martie 2014 (M. Of. 212/2014)

 REGULAMENT din 27 februarie 2014 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 25 martie 2014

Titlul idispoziţii generaleart. 1(1) autoritatea naţională pentru cetăţenie se organizează şi funcţionează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului justiţiei, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul ministerului justiţiei.(2) autoritatea naţională pentru cetăţenie are autonomie funcţională şi de decizie.(3) autoritatea naţională pentru cetăţenie dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri şi birouri teritoriale.(4) organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale autorităţii naţionale pentru cetăţenie se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.(5) repartizarea personalului în cadrul structurilor organizatorice stabilite prin organigramă se aprobă prin ...

Monitorul Oficial 200 din 21 Martie 2014 (M. Of. 200/2014)

 REGULAMENT din 28 ianuarie 2014 de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 21 martie 2014

Cap. imisiuneart. 1biblioteca centrală universitară "carol i", denumită în continuare bcu "carol i", este o instituţie de drept public, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea ministerului educaţiei naţionale şi finanţată de la bugetul de stat, conform legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi lit. a "instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea ministerului educaţiei naţionale" poz. xiii din anexa nr. 4 "instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea ministerului educaţiei naţionale" la hotărârea guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea ...

Monitorul Oficial 198 din 20 Martie 2014 (M. Of. 198/2014)

 REGULAMENT nr. 6 din 18 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, precum şi pentru completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 20 martie 2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor din şedinţa din data de 18 martie 2014,consiliul autorităţii de supraveghere financiară emite următorul regulament:art. iregulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valorile mobiliare, aprobat prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 23/2006, publicat în ...

Monitorul Oficial 193 din 19 Martie 2014 (M. Of. 193/2014)

 REGULAMENT din 4 martie 2014 de organizare şi funcţionare a Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 19 martie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) comisia de jurisdicţie a imputaţiilor, denumită în continuare comisia, este un organ administrativ-jurisdicţional constituit la nivelul ministerului apărării naţionale, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă departamentul pentru relaţia cu parlamentul şi informare publică, denumit în continuare departament, subordonată din punct de vedere administrativ acestuia, în temeiul ordonanţei guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin legea nr. 25/1999 şi ordinului ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. m.5/1999 pentru aplicarea prevederilor ordonanţei guvernului româniei nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările şi completările ulterioare.(2) comisia soluţionează cauzele conform unei ...

Monitorul Oficial 185 din 14 Martie 2014 (M. Of. 185/2014)

 REGULAMENT nr. 4 din 28 februarie 2014 privind agenţii delegaţi şi pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 14 martie 2014

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor din şedinţa consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 26 februarie 2014,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament stabileşte reguli şi proceduri cu privire la autorizarea şi activitatea desfăşurată de agenţii delegaţi ...

Monitorul Oficial 170 din 10 Martie 2014 (M. Of. 170/2014)

 REGULAMENT nr. 3 din 20 februarie 2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 10 martie 2014

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4^1 şi ale art. 278-283 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor ...

Monitorul Oficial 168 din 10 Martie 2014 (M. Of. 168/2014)

 REGULAMENT din 19 februarie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 10 martie 2014

Cap. icadru legislativart. 1agenţia naţională anti-doping, denumită în continuare agenţia, prin comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, organizează procedura de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia învinuit de una dintre încălcările reglementărilor antidoping, în conformitate cu prevederile art. 33 din legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare.art. 2comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, denumită în continuare comisia de audiere, se constituie în conformitate cu art. 12 alin. (1) din legea nr. ...

 REGULAMENT nr. 5 din 3 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 10 martie 2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2), art. 14, 26 şi 27 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în aplicarea dispoziţiilor prevăzute în legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor din şedinţa consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 26 februarie 2014,consiliul autorităţii de supraveghere financiară emite următorul regulament:art. iregulamentul nr. 7/2006 privind veniturile comisiei naţionale ...

Monitorul Oficial 156 din 04 Martie 2014 (M. Of. 156/2014)

 REGULAMENT din 3 martie 2014 de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.(2) candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale. În cazul birourilor electorale ale secţiilor de votare se aplică şi prevederile art. 29 alin. (5) din legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru parlamentul european, republicată, cu modificările ulterioare.(3) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat.(4) exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. nerespectarea acestei ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016