Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din decret iulie 1977 Twitter Facebook

Acte decret iulie 1977

Monitorul Oficial 77 din 29 Iulie 1977 (M. Of. 77/1977)

DECRET nr. 245 din 28 iulie 1977 privind pensiile I.O.V.R. EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 77 din 29 iulie 1977

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 pnesiile i.o.v.r. ce se acorda invalizilor şi accidentatilor de rãzboi, urmaşilor celor morţi sau dispãruţi în rãzboi, precum şi urmaşilor foştilor pensionari invalizi şi accidentati de rãzboi, se stabilesc potrivit prevederilor prezentului decret. art. 2 (1) pensia invalizilor şi accidentatilor de rãzboi proveniţi dintre persoanele încadrate în munca se stabileşte în conformitate cu prevederile din legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat şi asistenta socialã, referitoare la invaliditatea din cauza de accident de munca, ...

Monitorul Oficial 732 din 19 Iulie 1977 (M. Of. 732/1977)

DECRET nr. 220 din 14 iulie 1977 privind trecerea unitatilor cu activitate de productie industriala din subordinea consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti in subordinea unor intreprinderi, centrale industriale si unitati asimilate acestora, de sub indrumarea si controlul unor ministere si altor organe centrale de stat EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 73 din 19 iulie 1977

Consiliul de stat al republicii socialiste romane decreteaza: art. 1 pe data de 1 septembrie 1977 unitatile si subunitatile cu activitate de productie industriala, prevazute in anexa nr. 1, trec din subordinea consiliilor populare judetene si al municipiului bucuresti in subordinea unor intreprinderi, centrale industriale si unitati asimilate acestora, de sub indrumarea si controlul unor ministere si altor organe centrale de stat. unitatile cu profil mixt, la care delimitarea activitatilor nu este posibila sau eficienta din punct de vedere economic sau financiar, vor fi preluate de catre unitatile de interes republican ...

Monitorul Oficial 722 din 18 Iulie 1977 (M. Of. 722/1977)

DECRET nr. 219 din 14 iulie 1977 privind conducerea unitara a activitatii de productie a agregatelor minerale pentru constructii, infiintarea Centralei de exploatare industriala a agregatelor minerale pentru constructii Tirgoviste, in subordinea Ministerului Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, precum si trecerea unor unitati in subordinea acestei centrale EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 72 din 18 iulie 1977

Consiliul de stat al republicii socialiste romania decreteaza: art. 1 in scopul infaptuirii unitare a politicii partidului si statului in ramura materialelor de constructii, ministerul economiei forestiere si materialelor de constructii indeplineste functia de coodonator unic si raspunde de intreaga activitate de productie a agregatelor minerale pentru constructii. ministerul economiei forestiere si materialelor de constructii isi exercita functia de coordonator unic in activitatea de productie si desfacere a agregatelor minerale pentru constructii fata de toate unitatile socialiste din subordinea organelor centrale sau locale de stat, precum si a organizatiilor cooperatiste si ...

Monitorul Oficial 71 din 17 Iulie 1977 (M. Of. 71/1977)

DECRET Nr. 218 din 17 iulie 1977 privind unele masuri tranzitorii referitoare la sanctionarea si reeducarea prin munca a unor persoane care au savirsit fapte prevazute de legea penala EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL NR. 71 din 17 iulie 1977

Art. 1 În cazul faptelor prevãzute de legea penalã, pentru care pedeapsa aplicatã nu depãşeşte 5 ani închisoare, instanţele judecãtoreşti, ţinînd seama de gravitatea faptei, de împrejurimile în care a fost comisã şi de conduita generalã a fãptuitorului vor dispune, de regula, ca executarea pedepsei sa se facã prin munca, fãrã privare de libertate în unitatea în care acesta este încadrat sau în alta unitate, în fabrici, pe santiere, în unitãţi agricole sau forestiere ori în alte unitãţi economice. dispoziţiile alineatului precedent nu se aplica în cazul infracţiunilor grave cum sînt: trãdarea de patrie, ...

Monitorul Oficial 70 din 16 Iulie 1977 (M. Of. 70/1977)

DECRETUL Nr. 215 din 12 iulie 1977 cu privire la incadrarea personalului muncitor in grupele I, II sau III de munca EMITENT: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 70 din 16 iulie 1977

În scopul asigurãrii unor condiţii din ce în ce mai bune de munca şi reglementãrii încadrãrii în grupele i, ii sau iii de munca în vederea pensionãrii, consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 În raport de condiţiile, complexitatea, solicitarea mai mare şi importanta muncii, locurile de munca se încadreazã în grupele i, ii sau iii de munca. art. 2 (1) locurile de munca care, prin natura şi specificul lor, fac ca munca sa se desfãşoare în condiţii deosebite se încadreazã permanent în ...

DECRETUL Nr. 216 din 12 iulie 1977 privind criteriile si normele de incadrare in grade de invaliditate EMITENT: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 70 din 16 iulie 1977

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 persoanele care şi-au pierdut capacitatea de munca se încadreazã în gradul i, ii sau iii de invaliditate, pe baza criteriilor şi normelor stabilite de prezentul decret. art. 2 Încadrarea în grade de invaliditate se face tinindu-se seama de urmãtoarele criterii de baza: a) natura, gravitatea, particularitãţile şi evoluţia bolii, precum şi influenta acesteia asupra capacitãţii de munca; b) posibilitãţile de recuperare a capacitãţii de munca, în raport de natura muncii prestate; c) elementele ...

DECRETUL Nr. 217 din 12 iulie 1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de pensii si asigurari sociale si a comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca EMITENT: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 70 din 16 iulie 1977

În temeiul art. 56 din legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat şi asistenta socialã, consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 se aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de pensii şi asigurãri sociale şi a comisiilor de expertiza medicalã şi recuperare a capacitãţii de munca prevãzut în anexa la prezentul decret. art. 2 consiliul de miniştri, ministerul muncii, celelalte ministere şi organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului bucureşti, unitãţile de stat şi ...

Monitorul Oficial 68 din 14 Iulie 1977 (M. Of. 68/1977)

DECRET nr. 211 din 12 iulie 1977 privind majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole de productie EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 68 din 14 iulie 1977

Potrivit programului de creştere a veniturilor lucrãtorilor din agricultura, adoptat de plenara comitetului central al partidului comunist roman, actualele pensii de care beneficiazã membrii cooperativelor agricole de producţie urmeazã sa fie majorate, în actualul cincinal, cu 20 la suta. În vederea aducerii la îndeplinire a acestei prevederi din program, consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: articol unic pensiile pentru munca şi limita de virsta, pensiile pentru pierderea capacitãţii de munca, precum şi pensiile de urmaş, ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, se majoreazã cu 20 ...

DECRET nr. 210 din 12 iulie 1977 cu privire la majorarea pensiilor EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 68 din 14 iulie 1977

În concordanta cu orientãrile stabilite de congresul al xi-lea al partidului comunist roman privind creşterea nivelului de trai al întregului nostru popor, programul de creştere a retributiei şi a altor venituri ale oamenilor muncii prevede, pentru cincinalul 1976-1980, mãsuri de majorare generalã a pensiilor. potrivit principiilor eticii şi echitãţii socialiste, în cadrul acţiunii de majorare generalã a pensiilor se va acorda o creştere mai accentuata pensiilor mici. În aplicarea acestor mãsuri, consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: art. 1 (1) pensiile plãtite din ...

Monitorul Oficial 67 din 12 Iulie 1977 (M. Of. 67/1977)

DECRET nr. 207 din 12 iulie 1977 privind organizarea si functionarea invatamintului liceal EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 67 din 12 iulie 1977

Expunere de motive pe baza prevederilor programului de mãsuri pentru aplicarea hotãrîrilor congresului al xi-lea al partidului şi ale congresului educaţiei politice şi al culturii socialiste, a fost emis alãturatul decret al consiliului de stat prin care se reglementeazã într-o conceptie noua, unitarã, problemele referitoare la structura, organizarea şi conţinutul învãţãmîntului liceal, în strinsa legatura cu dezvoltarea economico-socialã a tarii, cu progresul ştiinţei şi culturii. potrivit prevederilor acestui decret, învãţãmîntul liceal se organizeazã ca învãţãmînt de zi şi seral, pe tipuri, profiluri şi specializãri, durata studiilor fiind de 4 ani la cursurile de zi ...

DECRET nr. 208 din 12 iulie 1977 privind organizarea si functionarea invatamintului profesional EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 67 din 12 iulie 1977

Consiliul de stat al republicii socialiste românia decreteazã: cap. 1 dispoziţii generale art. 1 Învãţãmîntul profesional în republica socialistã românia se realizeazã prin şcoli profesionale, în care se pregãtesc muncitori calificaţi, în meserii de profil larg, necesari economiei naţionale, în concordanta cu cerinţele dezvoltãrii economico-sociale a tarii şi ale formãrii cadrelor pentru construirea societãţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintarea româniei spre comunism. Învãţãmîntul profesional se realizeazã, de asemenea prin cursuri de calificare. art. 2 Învãţãmîntul profesional în republica socialistã ...

Monitorul Oficial 59 din 06 Iulie 1977 (M. Of. 59/1977)

DECRET nr. 197 din 2 iulie 1977 privind ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii si sotiilor de militari in termen, precum si indemnizatia de nastere EMITENT: CONSILIUL DE STAT PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL NR. 59 DIN 6 /7 /77

În cadrul politicii partidului şi statului de edificare a societãţii socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare continua a bunastarii materiale şi spirituale a întregului nostru popor, o atentie deosebita se acorda creşterii şi educãrii copiilor, sprijinirii familiilor cu copii. programul de creştere a retributiei şi a altor venituri, a nivelului de trai al populaţiei în cincinalul 1976-1980, adoptat de plenara comitetului central al partidului comunist roman, prevede instituirea unui nou sistem de ajutoare pentru mamele cu mai mulţi copii, majorarea ajutoarelor ce se acorda sotiilor militarilor în termen şi plata indemnizaţiilor de naştere. În scopul aplicãrii ...

Monitorul Oficial 58 din 04 Iulie 1977 (M. Of. 58/1977)

 DECRET nr. 196 din 4 iulie 1977 pentru stabilirea unor măsuri ce decurg din desfiinţarea impozitului pe retribuţiile individuale EMITENT: Consiliul de Stat PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 58 din 4 iulie 1977

Aplicarea măsurilor stabilite prin legea privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităţilor socialiste de stat face necesară modificarea prevederilor legale referitoare la cuantumul retribuţiilor tarifare, indemnizaţiilor şi al altor drepturi de retribuire ce se acordă personalului muncitor, astfel încît acestea să fie menţinute la acelaşi nivel. În acest scop, consiliul de stat al republicii socialiste românia decretează:art. 1(1) Începînd cu data de 1 iulie 1977 retribuţiile tarifare şi indemnizaţiile prevăzute în legea nr. 57/1974 privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii şi anexele acesteia se stabilesc fără impozit, potrivit anexelor nr. 1 - 4 la prezentul decret, şi se ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016