Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1 din 07 Februarie 1992 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1 din 07 Februarie 1992

Monitorul Oficial 1 din 07 Februarie 1992 (M. Of. 1/1992)

1. DECLARATIE din 7 februarie 1992 a inaltelor Parti Contractante din Tratatul privind Uniunea Europeana EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pãrţi contractante din tratatul privind uniunea europeanã, semnat la mstricht la 7 februarie 1992, examinînd dispoziţiile protocolului nr. 17 al susmentionatului tratat privind uniunea europeanã, anexat la acest tratat şi la tratatele institutive ale comunitãţilor europene, dau urmãtoarea interpretare juridicã: intenţia lor a fost şi rãmîne ca protocolul sa nu limiteze libertatea de deplasare între statele membre sau libertatea, în conformitate cu condiţiile care pot fi stabilite de legislaţia irlandeza conform cu dreptul comunitar, de a obţine sau de a furniza în irlanda informaţii privind serviciile autorizate de lege în statele membre. ...

2. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind litigiile intre BCE si IME, pe de o parte, si agentii lor, pe de alta parte EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa apreciazã ca tribunalul de prima instanta trebuie sa fie competent pentru soluţionarea acestei categorii de acţiuni, conform articolului 158 a din prezentul tratat. conferinţa invita deci instituţiile sa-si adapteze dispoziţiile pertinente în consecinţa. Întocmit la mstricht, la şapte februarie o mie nouasute nouãzeci şi doi. ---------

3. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind cooperarea politieneasca EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa confirma acordul statelor membre asupra obiectivelor care stau la originea propunerilor fãcute de delegaţia germanã la reuniunea consiliului european de la luxemburg din 28 şi 29 iunie 1991. pentru moment, statele membre convin sa examineze, cu prioritate, proiectele care le vor fi supuse, pe baza programului de lucru şi a calendarului stabilite în raportul redactat la cererea consiliului european de la luxemburg, şi sînt dispuse sa adopte mãsuri concrete în materii ca cele sugerate de delegaţia germanã, privind schimbul de informaţii şi de experienţa în domeniile urmãtoare: - asistenta acordatã autoritãţilor naţionale însãrcinate ...

4. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind azilul EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

(1) conferinţa accepta ca, în cadrul lucrãrilor prevãzute în articolele k.1 şi k.3 din dispoziţiile privind cooperarea în domeniile justiţiei şi afacerilor interne, consiliul sa examineze cu prioritate problemele referitoare la politica statelor membre privind azilul, în scopul de a adopta, la începutul anului 1993, o acţiune comuna menita sa armonizeze anumite aspecte ale acestor politici, ţinînd cont de programul de lucru şi calendarul prevãzute în raportul asupra azilului, redactat la cererea consiliului european de la luxemburg, din 28 şi 29 iunie 1991. (2) in acest context, înainte de sfîrşitul anului 1993, consiliul, va examina, pe baza ...

5. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind Uniunea Europei Occidentale EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa ia act de declaraţiile urmãtoare: i. declaraţie a belgiei, frantei, republicii federale germania, italiei, luxemburgului, olandei, portugaliei, regatului unit şi spaniei, care sînt membre ale uniunii europei occidentale şi membre ale uniunii europene, asupra rolului uniunii europei occidentale şi asupra relaţiilor sale cu uniunea europeanã şi cu alianta atlantica. introducere (1) statele membre ale uniunii europei occidentale (ueo) recunosc ca este necesar sa se dezvolte o veritabila identitate europeanã privind securitatea şi apãrarea şi ca este necesar sa se asume responsabilitãţi europene sporite în materie de apãrare. in cadrul unui ...

6. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind regimul lingvistic in domeniul politicii externe si de securitate comune EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa admite ca regimul lingvistic aplicabil este cel al comunitãţilor europene. pentru comunicãrile coreu, practica actuala a cooperãrii politice europene va servi drept model, pentru moment. toate textele privind politica externa şi de securitate comuna care sînt prezentate sau adoptate în sesiunile consiliului european sau ale consiliului, la fel ca şi toate textele care urmeazã sa fie publicate, sînt traduse imediat şi simultan în toate limbile oficiale ale comunitãţii. ...

7. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind masurile practice in domeniul politicii externe si de securitate comune EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa accepta ca diviziunea sarcinilor între comitetul politic şi comitetul reprezentanţilor permanenţi sa fie examinata ulterior, la fel şi mãsurile practice pentru fuziunea secretariatului pentru cooperare politica cu secretariatul general al consiliului, precum şi mãsurile pentru colaborarea între acesta din urma şi comisie. --------

8. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind exercitarea votului in domeniul politicii externe si de securitate comune EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa decide ca, pentru deciziile care necesita unanimitate, statele membre sa evite, pe cît posibil, împiedicarea unanimitatii atunci cînd o majoritate calificatã este favorabilã deciziei. --------

9. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind regiunile ultraperiferice ale Comunitatii EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa recunoaşte ca regiunile ultraperiferice ale comunitãţii (departamente franceze de peste mari, azores şi madeira şi insulele canare) suporta o intirziere structuralã importanta, agravatã de mai multe fenomene (îndepãrtare mare, insularitate, suprafaţa mica, relief şi climat dificil, dependenta economicã de citeva produse), a cãror permanenta şi cumulare prejudiciazã grav dezvoltarea lor economicã şi socialã. ea apreciazã ca, deşi dispoziţiile tratatului instituind comunitatea europeanã şi ale legislaţiei derivate se aplica de plin drept regiunilor ultraperiferice, este posibil sa se adopte mãsuri specifice în favoarea lor, în mãsura în care şi atita timp cît exista o nevoie obiectivã de ...

10. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind reprezentarea intereselor tarilor si teritoriilor de peste mari avute in vedere in articolul 227, paragrafele 3 si 5, literele a) si b) din Tratatul instituind Comunitatea Europeana EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa, constatind ca, în circumstanţe excepţionale, pot sa apara divergenţe între interesele uniunii şi cele ale ţãrilor şi teritoriilor de peste mari avute în vedere la articolul 227, paragrafele 3 şi 5, literele a) şi b) din tratatul instituind comunitatea europeanã, accepta ca consiliul sa se straduie sa gãseascã o soluţie conformã cu poziţia uniunii. totuşi, în cazul în care aceasta s-ar dovedi imposibil de realizat, conferinţa accepta ca statul membru în cauza sa poatã acţiona separat, în interesul acestor tari şi teritorii de peste mari, fãrã ca aceasta sa aducã atingere interesului comunitãţii. acest stat membru va informa consiliul ...

11. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind protectia animalelor EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa invita parlamentul european, consiliul şi comisia, precum şi statele membre sa acorde toatã atenţia exigenţelor impuse de bunãstarea animalelor, atunci cînd elaboreazã şi pun în aplicare legislaţia comunitarã în domeniile politicii agricole comune, al transporturilor, al pieţii interne şi al cercetãrii. --------

12. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind cooperarea cu asociatiile de binefacere EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa subliniaza importanta pe care o are, în urmãrirea obiectivelor articolului 117 din tratatul instituind comunitatea europeanã, o cooperare între aceasta şi asociaţiile de binefacere şi fundaţii, în calitate de instituţii responsabile pentru aşezãminte şi servicii sociale. -------

13. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind Comitetul economic si social EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa accepta comitetului economic şi social sa se bucure de aceeaşi independenta ca şi cea de care curtea de conturi beneficia, pînã în prezent, în ceea ce priveşte bugetul sau şi gestiunea personalului. -----

14. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind Curtea de Conturi EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa subliniaza importanta specialã pe care o acorda misiunii conferite curţii de conturi prin articolele 188 a,188 b, 188 c şi 206 din tratatul instituind comunitatea europeanã. ea cere celorlalte instituţii comunitare sa examineze împreunã cu curtea de conturi toate mijloacele adecvate pentru a spori eficacitatea activitãţii acesteia. ------

15. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind evaluarea impactului masurilor comunitare asupra mediului EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa ia nota de angajamentul comisiei ca, în propunerile sale, sa ţinã cont întru totul de efectele asupra mediului, ca şi de principiul creşterii durabile; conferinţa ia nota de angajamentul statelor membre ca, în cadrul punerii în executare a acestor propuneri, sa ţinã cont întru totul de efectele asupra mediului, ca şi de principiul creşterii durabile. -------

16. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind aplicarea dreptului comunitar EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

(1) conferinţa subliniaza ca, pentru coerenta şi unitatea procesului de construcţie europeanã, este esenţial ca fiecare stat membru sa transpuna integral şi fidel, în dreptul naţional, directivele comunitare al cãror destinatar este, în termenele prevãzute de acestea. in plus, conferinţa - recunoscind ca fiecãrui stat membru ii revine sa determine cel mai bun mod de a aplica dispoziţiile dreptului comunitar, ţinînd cont de propriile sale instituţii, propriul sau sistem juridic şi de celelalte condiţii proprii, dar, în orice caz, cu respectarea dispoziţiilor articolului 189 din tratatul instituind comunitatea europeanã - apreciazã ca este esenţial, pentru buna funcţionare ...

17. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind costurile estimate care rezulta din propunerile Comisiei EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa constata ca comisia se angajeazã sa ţinã cont, în propunerile sale legislative, de costurile şi beneficiile pentru autoritãţile publice ale statelor membre şi pentru toţi cei interesaţi, luind ca baza, atunci cînd este cazul, consultãrile pe care le considera necesare şi imbunatatindu-si sistemul de evaluare al legislaţiei comunitare. -------

18. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind dreptul de acces la informatie EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa apreciazã ca transparenta procesului decizional consolideaza caracterul democratic al instituţiilor, ca şi încrederea publicului fata de administraţie. in consecinţa, conferinţa recomanda comisiei sa prezinte consiliului, cel mai tîrziu în 1993, un raport asupra mãsurilor vizind creşterea accesului publicului la informaţiile de care dispun instituţiile. -------

19. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind ierarhia actelor comunitare EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa accepta ca la conferinţa interguvernamentalã care va fi convocatã în 1996, sa se examineze în ce mãsura ar fi posibil sa se revada clasificarea actelor comunitare, în vederea stabilirii unei ierarhii potrivite între diferitele categorii de norme. -------

20. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind numarul membrilor Comisiei si ai Parlamentului European EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa accepta sa examineze problemele privind numãrul membrilor comisiei şi numãrul membrilor parlamentului european cel mai tîrziu la sfîrşitul lui 1992, cu scopul de a ajunge la un acord care sa permitã stabilirea bazei juridice necesare pentru fixarea numãrului de membri ai parlamentului european, în timp util pentru alegerile din 1994. deciziile vor fi luate ţinînd cont, în special, de necesitatea de a fixa numãrul total al membrilor parlamentului european într-o comunitate lãrgita. ...

21. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind Conferinta parlamentelor EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa invita parlamentul european şi parlamentele naţionale sa se reuneascã, atunci cînd este nevoie, sub forma conferintei parlamentelor (sau assises). conferinţa parlamentelor este consultata în privinţa principalelor orientãri ale uniunii europene, fãrã a se aduce atingere competentelor parlamentului european şi drepturilor parlamentelor naţionale. preşedintele consiliului european şi preşedintele comisiei prezintã raporturi asupra stãrii uniunii la fiecare sesiune a conferintei parlamentelor. -------

22. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind rolul parlamentelor nationale in Uniunea Europeana EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa apreciazã ca este important sa incurajeze o mai mare participare a parlamentelor naţionale la activitãţile uniunii europene. in acest scop, este necesar sa se intensifice schimbul de informaţii între parlamentele naţionale şi parlamentul european. in acest context, guvernele statelor membre se ingrijesc, între altele, ca propunerile comisiei sa fie transmise în timp util parlamentelor naţionale pentru informare sau pentru o eventuala examinare. de asemenea, conferinţa considera ca este important sa se intensifice contactele între parlamentele naţionale şi parlamentul european, mai ales prin acordarea unor facilitãţi reciproce adecvate şi intilniri regulate între parlamentari interesaţi ...

23. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind Fondul european de dezvoltare EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa accepta ca fondul european de dezvoltare sa fie finanţat în continuare prin contribuţii naţionale, conform actualelor dispoziţii. -------

24. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind Directiva din 24 noiembrie 1988 (Emisii) EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa declara ca modificãrile legislaţiei comunitare nu pot sa înlãture derogãrile acordate spaniei şi portugaliei pînã la 31 decembrie 1999, în baza directivei consiliului din 24 noiembrie 1988, privind limitarea emisiilor în atmosfera a unor anumiţi poluanti proveniţi de la marile instalaţii de combustie. ------

25. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind articolele 109, 130 R si 130 Y din Tratatul instituind Comunitatea Europeana EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa considera ca dispoziţiile articolului 109, paragraful 5, ale articolului 130 r, paragraful 4, alineatul al doilea şi ale articolului 130 y nu aduc atingere principiilor care se degaja din sentinta data de curtea de justiţie în cauza aetr. -------

26. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind partea a treia, titlul XVI din Tratatul instituind Comunitatea Europeana EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa apreciazã ca, avînd în vedere interesul crescind pentru protecţia naturii la nivel naţional, comunitar şi internaţional, comunitatea ar trebui sa ţinã cont de exigenţele specifice ale acestui domeniu, în exercitarea competentelor sale conform dispoziţiilor din partea a treia, titlul xvi din tratatul instituind comunitatea europeanã. --------

27. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind articolul 109 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa subliniaza ca utilizarea termenilor "acord formal" în articolul 109, paragraful 1 nu are ca scop sa creeze o noua categorie de acorduri internaţionale în sensul dreptului comunitar. --------

28. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind articolul 73 D din Tratatul instituind Comunitatea Europeana EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa afirma ca dreptul statelor membre de a aplica dispoziţiile pertinente ale legislaţiei lor fiscale menţionate în articolul 73 d, paragraful 1, litera a) din tratatul instituind comunitatea europeanã se referã numai la dispoziţiile care exista la sfîrşitul lui 1993. totuşi, prezenta declaraţie nu este aplicabilã decît circulaţiei capitalurilor şi plãţilor între statele membre. -------

29. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind relatiile monetare cu Republica San Marino, Statul Vatican si Principatul Monaco EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa accepta ca relaţiile monetare existente între italia şi san marino, între italia şi statul vatican şi între franta şi monaco sa nu fie afectate de prezentul tratat atita timp cît ecu nu va fi introdusã ca moneda a comunitãţii. comunitatea se angajeazã sa faciliteze renegocierea înţelegerilor existente, în mãsura în care acest fapt va fi necesar ca urmare a introducerii ecu ca moneda unica. -------

30. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind cooperarea cu statele terte in domeniul monetar EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa afirma dorinţa comunitãţii de a contribui la stabilitatea relaţiilor monetare internaţionale. in acest scop, comunitatea este dispusã sa coopereze cu alte state europene şi cu statele noneuropene cu care întreţine relaţii economice strinse. ---------

31. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind partea a treia, titlul VI din Tratatul instituind Comunitatea Europeana EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa afirma ca preşedintele consiliului european invita miniştrii afacerilor economice şi ai finanţelor sa participe la sesiunile consiliului european atunci cînd acesta din urma examineazã problemele privind uniunea economicã şi monetara. --------

32. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind partea a treia, titlurile III si VI din Tratatul instituind Comunitatea Europeana EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa afirma ca, pentru aplicarea dispoziţiilor prevãzute în tratatul instituind comunitatea europeanã, în partea a treia, titlul iii, capitolul 4 privind capitalurile şi plãţile, şi în titlul vi privind politica economicã şi monetara, va fi respectata practica obişnuitã, conform cãreia consiliul se întruneşte în formula care ii cuprinde pe miniştrii afacerilor economice şi ai finanţelor, fãrã a se aduce atingere dispoziţiilor articolului 109 j, paragrafele 2-4 şi articolului 109 k, paragraful 2. ...

33. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind cetatenia unui stat membru EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Conferinţa declara ca, de fiecare data cînd tratatul instituind comunitatea europeanã face referire la cetãţenii statelor membre, problema de a şti dacã o persoana are cetãţenia unuia sau altuia dintre statele membre se rezolva numai prin recurs la dreptul naţional al statului vizat. pentru informare, statele membre pot preciza, printr-o declaraţie depusa la presedintie, care sînt persoanele care trebuie considerate ca cetãţeni ai lor, în sens comunitar; dacã este cazul, statele pot sa-si modifice declaraţia. ...

34. DECLARATIE din 7 februarie 1992 privind documentele conferintei la nivel inalt pentru securitate si cooperare in Europa (Helsinki, 9-11 iulie 1992) EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

DeclaraŢia la nivel Înalt de la helsinki, 1992 perspectivele şi problemele schimbãrii 1. noi, şefii de stat sau de guvern ai statelor participante la conferinţa pentru securitate şi cooperare în europa, am revenit la locul de naştere al procesului de la helsinki pentru a da un nou impuls eforturilor noastre comune. 2. carta de la paris pentru o noua europa, semnatã la ultima conferinţa la nivel înalt, a creat instituţii de cooperare şi a trasa orientãri pentru realizarea unei comunitãţi a statelor libere şi democratice de la vancouver la vladivostok. ...

35. ACT FINAL din 7 februarie 1992 la Tratatul privind Uniunea Europeana EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

1. conferinţele reprezentanţilor guvernelor statelor membre convocate la roma la 15 decembrie 1990 pentru a adopta, de comun acord, modificãrile care trebuie aduse tratatului instituind comunitatea economicã europeanã, în vederea realizãrii uniunii politice şi avînd în vedere etapele finale ale uniunii economice şi monetare, precum şi cele convocate la bruxelles la 3 februarie 1992 pentru a aduce tratatelor instituind comunitatea europeanã a cãrbunelui şi oţelului şi respectiv comunitatea europeanã a energiei atomice modificãrile necesare ca urmare a modificãrilor proiectate cu privire la tratatul instituind comunitatea economicã europeanã, au adoptat urmãtoarele texte: i. tratatul privind uniunea europeanĂ ...

36. PROTOCOL din 7 februarie 1992 anexat Tratatului privind Uniunea Europeana si Tratatelor instituind Comunitatile Europene EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pĂrŢi contractante, au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii, anexate tratatului privind uniunea europeanã şi tratatelor instituind comunitãţile europene: nici o dispoziţie din tratatul privind uniunea europeanã, din tratatele instituind comunitãţile europene, nici din tratatele şi actele care modifica şi completeazã tratatele menţionate mai sus nu afecteazã aplicarea în irlanda a articolului 40.3.3 din constituţia irlandei. -------

37. PROTOCOL din 7 februarie 1992 privind Comitetul economic si social si Comitetul regiunilor EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pĂrŢi contractante, convin asupra urmãtoarelor dispoziţii, anexate tratatului instituind comunitatea europeanã: comitetul economic şi social şi comitetul regiunilor dispun de o structura organizatoricã comuna. --------

38. PROTOCOL din 7 februarie 1992 privind coeziunea economica si sociala EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pĂrŢi contractante, amintind ca uniunea îşi propune ca obiectiv promovarea progresului economic şi social, în special prin consolidarea coeziunii economice şi sociale; amintind ca articolul 2 din tratatul instituind comunitatea europeanã menţioneazã, între alte sarcini, promovarea coeziunii economice şi sociale şi a solidaritãţii între statele membre şi ca consolidarea coeziunii economice şi sociale figureazã printre acţiunile comunitãţii enumerate în articolul 3 din tratat; amintind ca dispoziţiile partii a treia, titlul xiv, consacrat coeziunii economice şi sociale, constituie baza juridicã a consolidãrii şi dezvoltãrii în continuare a acţiunii comunitãţii în domeniul ...

39. ACORD din 7 februarie 1992 asupra politicii sociale incheiat intre statele membre ale Comunitatii Europene, cu exceptia Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Cele unsprezece Înalte pĂrŢi contractante subsemnate, şi anume regatul belgiei, regatul danemarcei, republica elena, republica franceza, republica federala germania, irlanda, republica italiana, marele ducat al luxemburgului, regatul olandei, republica portughezã şi regatul spaniei denumite în continuare "state membre", in dorinţa de a pune în aplicare carta socialã din 1989, pornind de la acquis-ul comunitar, avînd în vedere protocolul referitor la politica socialã, au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii: art. 1 comunitatea şi statele membre au ca obiective promovarea ocupãrii locurilor de munca, ameliorarea condiţiilor de viaţa ...

40. PROTOCOL din 7 februarie 1992 privind politica sociala*) EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

_________ *) modificat prin actul de aderare din 1994 şi decizia consiliului din 1 ianuarie 1995. inaltele pĂrŢi contractante, constatind ca unsprezece state membre, şi anume regatul belgiei, regatul danemarcei, republica elena, republica franceza, republica federala germania, irlanda, republica italiana, marele ducat al luxemburgului, regatul olandei, republica portughezã şi regatul spaniei doresc sa urmeze calea trasata de carta socialã din 1989; ca acestea au încheiat un acord între ele în acest scop; ca acest acord este anexat prezentului protocol; ca prezentul protocol şi susmentionatul acord nu aduc atingere dispoziţiilor tratatului, în ...

41. PROTOCOL din 7 februarie 1992 privind Franta EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pĂrŢi contractante, dorind sa ţinã cont de un element particular referitor la franta, au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii, anexate tratatului instituind comunitatea europeanã: franta îşi pãstreazã privilegiul de a emite monede în teritoriile de peste mari conform modalitãţilor stabilite prin legislaţia sa naţionala şi ea va fi singura abilitata sa determine paritatea francului cfp. --------

42. PROTOCOL din 7 februarie 1992 referitor la unele dispozitii privind Danemarca EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pĂrŢi contractante, dorind sa rezolve, în conformitate cu obiectivele generale ale tratatului instituind comunitatea europeanã, anumite probleme particulare care se pun în prezent, avînd în vedere constituţia danemarcei care conţine dispoziţii susceptibile sa facã necesarã organizarea în danemarca a unui referendum înainte ca aceasta ţara sa se angajeze la cea de-a treia faza a uniunii economice şi monetare, au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii, anexate tratatului instituind comunitatea europeanã: 1. guvernul danez notifica consiliului poziţia sa în legãtura cu participarea la cea de-a treia faza, înaintea deciziei consiliului ...

43. PROTOCOL din 7 februarie 1992 referitor la unele dispozitii privind Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pãrţi contractante, recunoscind ca regatul unit nu poate fi obligat şi nu se poate angaja sa treacã la cea de-a treia faza a uniunii economice şi monetare, fãrã o decizie specialã în acest sens din partea guvernului şi a parlamentului sau; luind act de faptul ca guvernul regatului unit are obiceiul sa-si acopere împrumuturile prin vînzarea de titluri de credit cãtre sectorul privat; au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii, anexate tratatului instituind comunitatea europeanã: 1. regatul unit notifica consiliului dacã are intenţia sa treacã la cea de-a treia ...

44. PROTOCOL din 7 februarie 1992 cu privire la trecerea la cea de-a treia faza a Uniunii economice si monetare EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pĂrŢi contractante, afirma ca semnarea noilor dispoziţii ale tratatului referitoare la uniunea economicã şi monetara conferã trecerii comunitãţii la cea de-a treia faza a uniunii economice şi monetare un caracter ireversibil. in consecinţa, toate statele membre, chiar dacã nu îndeplinesc condiţiile necesare adoptãrii unei monede unice, trebuie sa respecte voinţa comunitãţii de a trece cît mai repede la cea de-a treia faza; de asemenea, nici un stat membru nu trebuie sa împiedice intrarea în cea de-a treia faza. dacã la sfîrşitul anului 1997 nu a fost fixatã data începerii celei ...

45. PROTOCOL din 7 februarie 1992 privind Portugalia EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pĂrŢi contractante, dorind sa rezolve anumite probleme speciale care privesc portugalia, au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii, anexate tratatului instituind comunitatea europeanã: 1. portugalia este autorizata sa menţinã facilitatea acordatã regiunilor autonome azore şi madeira de a beneficia de credite fãrã dobînda din partea banco de portugal conform condiţiilor stabilite de legea portughezã în vigoare. 2. portugalia se angajeazã sa depunã întreaga diligenţa pentru a pune capãt într-un termen cît mai scurt regimului sus-menţionat. ...

46. PROTOCOL din 7 februarie 1992 privind Danemarca EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pĂrŢi contractante, dorind sa rezolve anumite probleme speciale care privesc danemarca, au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii, anexate tratatului instituind comunitatea europeanã: dispoziţiile articolului 14 din protocolul asupra statutului sistemului european al bãncilor centrale nu afecteazã dreptul bãncii naţionale a danemarcei de a-si îndeplini sarcinile pe care şi le asuma actualmente cu privire la teritoriile regatului danemarcei, care nu fac parte din comunitate. ...

47. PROTOCOL din 7 februarie 1992 pentru modificarea protocolului referitor la privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pĂrŢi contractante, luind în considerare cu, în conformitate cu articolul 40 din statutul sistemului european al bãncilor centrale şi al bãncii centrale europene şi cu articolul 21 din statutul institutului monetar european, banca centrala europeanã şi institutul monetar european se bucura pe teritoriul statelor membre de privilegiile şi imunitãţile necesare îndeplinirii sarcinilor lor, au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii, anexate tratatului instituind comunitatea europeanã: articol unic protocolul asupra privilegiilor şi imunitãţilor comunitãţilor europene, anexat tratatului instituind un consiliu unic şi o comisie unica ale comunitãţilor europene, se ...

48. PROTOCOL din 7 februarie 1992 privind criteriile de convergenta prevazute de articolul 109 J din Tratatul instituind Comunitatea Europeana EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pĂrŢi contractante, dorind sa fixeze în detaliu criteriile de convergenta, dupã care sa se ghideze comunitatea în luarea deciziilor cu ocazia trecerii la cea de-a treia faza a uniunii economice şi monetare prevãzute în articolul 109 j, paragraful 1 din tratatul instituind comunitatea europeanã, au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii, anexate tratatului instituind comunitatea europeanã: art. 1 criteriul stabilitatii preţurilor, prevãzut de articolul 109 j, paragraful 1, prima liniuta, din tratat, exprima faptul ca un stat membru are o stabilitate a preţurilor durabilã şi o rata medie a ...

49. PROTOCOL din 7 februarie 1992 privind procedura in cazul deficitelor excesive EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pĂrŢi contractante, dorind sa stabileascã mãsurile procedurale de urmat în cazul deficitelor excesive prevãzute în articolul 104 c din tratatul instituind comunitatea europeanã, au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii, anexate tratatului instituind comunitatea europeanã: art. 1 valorile de referinţa avute în vedere de articolul 104 c, paragraful 2 din tratat sînt urmãtoarele: - 3 % pentru raportul dintre deficitul public, prevãzut sau efectiv, şi produsul intern brut la preţurile pieţei; - 60 % pentru raportul dintre datoria publica şi produsul intern brut ...

50. PROTOCOL din 7 februarie 1992 privind statutul Institutului Monetar European EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pĂrŢi contractante, dorind sa stabileascã statutul institutului monetar european, au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii, anexate tratatului instituind comunitatea europeanã: art. 1 constituire şi denumire 1.1 institutul monetar european (ime) se constituie în conformitate cu articolul 109 f din tratat; el îşi îndeplineşte funcţiile şi îşi desfãşoarã activitãţile în conformitate cu dispoziţiile tratatului şi ale prezentului statut. 1.2 membrii ime sînt bãncile centrale ale statelor membre (bãncile centrale naţionale). in scopul aplicãrii prezentului statut, "institutul monetar luxemburghez" este considerat banca centrala a ...

51. PROTOCOL din 7 februarie 1992 privind statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pĂrŢi contractante, dorind sa stabileascã statutul sistemului european al bãncilor centrale şi al bãncii centrale europene avut în vedere de articolul 4 a din tratatul instituind comunitatea europeanã, au convenit asupra urmãtoarelor dispoziţii, anexate tratatului instituind comunitatea europeanã: cap. 1 constituirea sebc art. 1 sistemul european al bãncilor centrale 1.1 sistemul european al bãncilor centrale (sebc) şi banca centrala europeanã (bce) se constituie în virtutea articolului 4 a din tratat; acestea îşi îndeplinesc sarcinile şi îşi desfãşoarã activitãţile ...

52. PROTOCOL din 7 februarie 1992 privind articolul 119 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pĂrŢi contractante, au convenit asupra urmãtoarei dispoziţii, anexatã tratatului instituind comunitatea europeanã: in scopul aplicãrii articolului 119, prestaţiile în baza unui regim profesional de securitate socialã nu sînt considerate remuneraţii, dacã şi în mãsura în care se cuvin pentru o perioada de angajare anterioarã datei de 17 mai 1990, excepţie cînd muncitorii sau succesorii lor în drepturi care, înainte de aceasta data, au introdus o acţiune în justiţie sau o reclamaţie echivalenta, conform dreptului naţional aplicabil. ...

53. PROTOCOL din 7 februarie 1992 privind dobindirea imobilelor in Danemarca*) EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA PUBLICAT ÎN: BROSURA din 7 februarie 1992

Inaltele pĂrŢi contractante, dorind sa reglementeze anumite probleme particulare privind danemarca, au convenit asupra urmãtoarei dispoziţii, anexatã tratatului instituind comunitatea europeanã: in pofida dispoziţiilor prezentului tratat, danemarca îşi poate menţine legislaţia în vigoare în materia dobîndirii de resedinte secundare. ---------

54. TRATAT din 7 februarie 1992 privind Uniunea Europeana (Versiune consolidata) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 115 din 9 mai 2008

   preambulmaiestatea sa regele belgienilor, maiestatea sa regina danemarcei, preŞedintele republicii federale germania, preŞedintele republicii elene, maiestatea sa regele spaniei, preŞedintele republicii franceze, preŞedintele irlandei, preŞedintele republicii italiene, alteŢa sa regalĂ marele duce de luxemburg, maiestatea sa regina ŢĂrilor de jos, preŞedintele republicii portugheze, maiestatea sa regina regatului unit al marii britanii Şi irlandei de nord*1),---------*1) republica bulgaria, republica cehă, republica estonia, republica cipru, republica letonia, republica lituania, republica ungară, republica malta, republica austria, republica polonă, românia, republica slovenia, republica slovacă, republica finlanda şi regatul suediei au devenit ulterior membre ale uniunii europene.deciŞi să parcurgă o nouă etapă în procesul de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016