Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
strategie na ional din 16 mai 2024

‹‹ Pagina 1 din 19

Monitorul Oficial 680 din 16 Iulie 2024 (M. Of. 680/2024)

 REGULAMENT din 27 iunie 2024 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 680 din 16 iulie 2024

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 3 din 27 iunie 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 680 din 16 iulie 2024.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) consiliul naţional de soluţionare a contestaţiilor, denumit în continuare consiliul, este organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională, ce funcţionează în baza prezentului regulament, având competenţa soluţionării contestaţiilor formulate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor, conform art. 12 din legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi ...

Monitorul Oficial 672 bis din 12 Iulie 2024 (M. Of. 672 bis/2024)

 STRATEGIA din 4 iulie 2024 de consolidare şi dezvoltare a rolului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 2024-2030 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 bis din 12 iulie 2024

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 776 din 4 iulie 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 672 din 12 iulie 2024.──────────"angajament activ pentru o românie sigură"  bucureşti2024cuprinsintroducerei. viziuneii. analiza contextului Şi definirea problemeiiii. obiectiveiv. programev. rezultate aŞteptate Şi indicatorivi. implicaŢii pentru bugetvii. implicaŢii juridiceviii. implementare, monitorizare, evaluare Şi revizuire:anexa nr.1 - prioritĂŢi, politici Şi cadru legal existentanexa nr.2 - plan de acŢiune pentru implementarea strategiei de consolidare Şi dezvoltare a rolului departamentului pentru situaŢii de urgentĂ În cadrul sistemului naŢional de management a situaŢiilor de urgenŢĂ 2024-2030anexa nr.3 - tabelul acronimelor utilizateintroducerestrategia de consolidare şi dezvoltare a rolului departamentului ...

Monitorul Oficial 611 din 29 Iunie 2024 (M. Of. 611/2024)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 28 iunie 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 29 iunie 2024

Luând în considerare faptul că în data de 16 mai 2023 s-a publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 130 directiva (ue) 2023/959 a parlamentului european şi a consiliului din 10 mai 2023 de modificare a directivei 2003/87/ce de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul uniunii şi a deciziei (ue) 2015/1.814 privind înfiinţarea şi funcţionarea unei rezerve pentru stabilirea pieţei aferentă schemei ue de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,având în vedere faptul că aceasta a adus mai multe modificări ...

Monitorul Oficial 586 bis din 25 Iunie 2024 (M. Of. 586 bis/2024)

 REGULAMENT din 17 iunie 2024 de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Sănătate Publică EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 bis din 25 iunie 2024

──────────aprobat prin ordinul nr. 3.590 din 17 iunie 2024, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 586 din 25 iunie 2024.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) institutul naţional de sănătate publică este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul sănătăţii publice, în subordinea ministerului sănătăţii, cu statut de unitate sanitară clinică fără paturi.(2) institutul are sediul în municipiul bucureşti, str. dr. leonte anastasievici nr. 1-3, sectorul 5.(3) pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor sale, institutul poate utiliza şi alte spaţii, în condiţiile legii.cap. iiobiectul de activitateart. 2(1) institutul asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a reţelei de sănătate publică, supraveghează starea de ...

Monitorul Oficial 598 din 27 Iunie 2024 (M. Of. 598/2024)

 REGULAMENT nr. 8 din 21 iunie 2024 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 27 iunie 2024

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 19.06.2024,autoritatea de supraveghere financiară emite prezentul regulament.cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1cadrul legal aplicabilart. 1autoritatea de supraveghere financiară, denumită în continuare a.s.f., este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări ...

Monitorul Oficial 561 din 17 Iunie 2024 (M. Of. 561/2024)

 METODOLOGIE din 11 iunie 2024 pentru acordarea avizului de oportunitate în vederea implementării proiectelor de investiţii în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităţilor sanitare publice cu finanţare din Programul Sănătate EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 17 iunie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.433 din 11 iunie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 561 din 17 iunie 2024.──────────preambulsectorul spitalicesc din românia se confruntă cu multiple probleme pornind de la o organizare complicată şi disfuncţională, o arhitectură care nu se adaptează cerinţelor actuale, la costuri mari, care au o eficienţă redusă, la lipsa unui management profesional, la inexistenţa unor mecanisme de control al calităţii sau distribuirea inechitabilă a resurselor umane.aceste aspecte se răsfrâng şi asupra infrastructurii laboratoarelor de microbiologie. diagnosticul de laborator este o componentă esenţială a actului medical, contribuind la stabilirea diagnosticului de certitudine al ...

Monitorul Oficial 530 din 07 Iunie 2024 (M. Of. 530/2024)

 ORDIN nr. 679 din 8 aprilie 2024 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 99/75/4/2019 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" EMITENT: Ministerul Finanţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 7 iunie 2024

Având în vedere prevederile art. 4 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 104/2018 privind implementarea programului guvernamental „growth - contul individual de economii junior centenar“, precum şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale ...

Monitorul Oficial 516 bis din 03 Iunie 2024 (M. Of. 516 bis/2024)

 STRATEGIA NAŢIONALĂ din 23 mai 2024 pentru Tineret 2024-2027 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 bis din 3 iunie 2024

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 566 din 23 mai 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 516 din 3 iunie 2024.──────────cuprins:abrevieri:1. introducere2. viziune3. priorităţile, politicile existente şi actualul cadrul legal4. analiza contextului şi definirea problemelor4.1. tendinţe sociale4.2. educaţie şi învăţare continuă4.3. cultură şi creativitate4.4. cercetare-dezvoltare-inovare4.5. sărăcie, incluziune şi coeziune socială4.6. incluziunea tinerilor migranţi4.7. locuirea4.8. ocupare şi oportunităţi antreprenoriale4.9. sănătate şi responsabilitate socială şi individuală4.10. protecţia mediului4.11. cetăţenie activă şi transformare digitală4.12. tinerii din mediul rural4.13. analiza swot5. obiectivele generale şi specifice6. programe6.1. direcţii de acţiune aferente obiectivelor asumate7. rezultatele aşteptate8. indicatorii9. procedurile de monitorizare şi evaluare10. instituţiile responsabile11. ...

Monitorul Oficial 498 bis din 29 Mai 2024 (M. Of. 498 bis/2024)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 28 mai 2024 privind condiţiile specifice de accesare a finanţării din Fondul pentru modernizare - sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 bis din 29 mai 2024

──────────aprobat prin ordinul nr. 633 din 28 mai 2024, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 498 din 29 mai 2024.────────── (a se vedea imaginea asociată) fondul pentru modernizare - programul cheie 5: cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare, domeniu de investiţii 5.1 - suport pentru sprijinirea investiţiilor de cogenerare de înaltă eficienţăghidul solicitantuluicondiŢii specifice de accesare a finanŢĂriidin fondul pentru modernizaresprijinirea investiŢiilor În cogenerare de ÎnaltĂeficienŢĂ În sectorul ÎncĂlzirii centralizateapel de proiecte necompetitiv pentru sprijinireainvestiţiilor în cogenerarea de ...

Monitorul Oficial 492 din 28 Mai 2024 (M. Of. 492/2024)

 DECIZIE nr. 181 din 28 mai 2024 privind constituirea Comitetului interinstituţional pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea Strategiei pentru guvernare deschisă în România EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 mai 2024

În temeiul art. 29 şi al art. 34 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie comitetul interinstituţional pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiei pentru guvernare deschisă în românia, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, denumit în continuare comitetul.(2) componenţa comitetului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.(3) la reuniunile comitetului participă, în calitate de invitaţi permanenţi, reprezentanţi ai camerei deputaţilor şi senatului româniei, avocatului poporului, consiliului naţional de combatere ...

‹‹ Pagina 1 din 19
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016