Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
tablou din 29 iunie 2008

‹‹ Pagina 2 din 6

Monitorul Oficial 635 bis din 18 August 2016 (M. Of. 635 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 17 mai 2016 al sitului Natura 2000 ROSCI0151 Pădurea Gârboavele şi al Ariei Naturale protejate de interes naţional Pădurea Gârboavele, cod 2.403 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 bis din 18 august 2016

──────────aprobat de ordinul nr. 923/2016, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 635 din 18 august 2016.────────── cuprinscap. iintroducere Şi context1.1. scurtă descriere a planului, scopului şi obiectivelor acestuia1.2. scopul şi categoria ariei protejate1.3. obiectivele planului de management1.4. baza legală pentru aria protejată şi pentru plan1.5. procesul elaborării planului1.6. procedura de modificare şi actualizare planului1.7. procedura de implementare a planuluicap. iidescrierea ariei protejate2.1. informaţii generale2.2. mediul fizic2.3. mediul biotic2.4. informaţii socio-economice şi culturale: perspectiva istorică2.5. informaţii socio-economice şi culturale: situaţia prezentăcap. iiievaluarea stĂrii actuale de conservare a habitatelor Şi speciilorcap. ivobiective4.1. starea de conservare dorită4.2. ...

Monitorul Oficial 301 bis din 24 Aprilie 2014 (M. Of. 301 bis/2014)

 ANEXE din 2 aprilie 2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare EMITENT: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 bis din 24 aprilie 2014

──────────aprobate prin ordinul nr. 302 din 2 aprilie 2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 301 din 24 aprilie 2014.────────── anexa nr. 1  (anexa nr. 1 la regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare)  Înregistrat la: .......................... (organizaţia vânătorească) nr. ....... din ............  aprob, conducător executiv/împuternicit  cerere  subsemnatul .......... , cetăţean ......., fiul lui ...... şi a ..... , născut în anul ...., luna ..., ziua ...... , în localitatea .........., judeţul ......., domiciliat în ......., strada ....... , nr. .... , bl ...., sc ..... ...

Monitorul Oficial 727 din 20 Septembrie 2016 (M. Of. 727/2016)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 727 din 20 septembrie 2016

Având în vedere că transpunerea în legislaţia naţională a directivei 2014/17/ue a parlamentului european şi a consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a directivelor 2008/48/ce şi 2013/36/ue şi a regulamentului (ue) nr. 1.093/2010, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 60 din 28 februarie 2014, trebuie realizată până la 21 martie 2016,pentru a se evita posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către comisia europeană împotriva româniei, pentru neimplementarea în dreptul intern a prevederilor directivei comunitare şi de a asigura implementarea acesteia,având în vedere că termenul ...

Monitorul Oficial 365 din 12 Mai 2016 (M. Of. 365/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 10 mai 2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de lucru al serviciilor Comisiei - Raportul de ţară al României pentru 2016, inclusiv un bilanţ aprofundat privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice SWD(2016)91 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 12 mai 2016

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/398, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 5 aprilie 2016, camera deputaţilor:Îşi manifestă satisfacţia cu privire la faptul că românia nu înregistrează dezechilibre economice, prezintă o structură echilibrată a finanţelor publice, se bucură de încrederea investitorilor şi se află pe o traiectorie de dezvoltare sustenabilă, ...

Monitorul Oficial 881 din 25 Noiembrie 2015 (M. Of. 881/2015)

 STRATEGIA NAŢIONALĂ din 27 octombrie 2015 în domeniul achiziţiilor publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 881 din 25 noiembrie 2015

──────────aprobată prin hotărârea guvernului nr. 901 din 27 octombrie 2015, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 881 din 25 noiembrie 2015.──────────cuprinsintroducerestructura strategieiinformaţii generale relevantecadrul juridic, priorităţi şi politici existentedefinirea problemelora. cadrul legislativb. deficienţele sistemului instituţionalc. procesul de achiziţie publicăd. Întărirea capacităţii administrative a autorităţilor contractantee. monitorizare şi supervizareobiectivea. obiectivul generalb. obiective specificeprincipii generaledirecţii de acţiunerezultatele politicilor publice1. calitatea cadrului legislativ, inclusiv evaluarea opţiunilor de transpunere a noilor directive în legislaţia naţională2. coerenţa globală şi eficienţa sistemului instituţional3. regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii publice4. capacitatea autorităţilor contractante, cu accent pe profesionalizare şi aspecte de integritate5. funcţiile de monitorizare şi ...

Monitorul Oficial 427 bis din 16 Iunie 2015 (M. Of. 427 bis/2015)

 NORME din 8 iunie 2015 de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale*) EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 bis din 16 iunie 2015

──────────*) aprobate de ordinul m.53 din 8 iunie 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 427 din 16 iunie 2015.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme de apărare împotriva incendiilor în ministerul apărării naţionale, denumite în continuare norme, stabilesc principiile, criteriile de performanţă, cerinţele şi condiţiile tehnice privind securitatea la incendiu pentru construcţii, instalaţii şi alte amenajări, forţele care pot interveni în caz de incendiu, precum şi normele, regulile, recomandările şi măsurile ce trebuie avute în vedere în scopul apărării împotriva incendiilor.(2) prezentele norme se aplică în cadrul structurilor centrale, subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, categoriilor ...

Monitorul Oficial 427 din 16 Iunie 2015 (M. Of. 427/2015)

 ORDIN nr. M.53 din 8 iunie 2015 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 16 iunie 2015

Pentru aplicarea prevederilor art. 18 lit. b) şi art. 47 alin. (1) din legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare,având în vedere avizul nr. 1/12.03.2015 al inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă,în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1 se aprobă normele de apărare împotriva incendiilor în ministerul apărării naţionale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 427 bis, care se poate ...

Monitorul Oficial 321 bis din 04 Iunie 2013 (M. Of. 321 bis/2013)

RAPORT din 4 iunie 2013 privind ajutoarele de stat acordate in Romania in perioada 2009-2011 EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 bis din 4 iunie 2013

Cap. 1 1.1. consideraŢii generaleÎmbunătăţirea funcţionării pieţelor în beneficiul agenţilor economici şi al consumatorilor reprezintă un obiectiv major al politicii de concurenţă. În cadrul acesteia aplicarea normelor privind ajutoarele de stat reprezintă un instrument important, utilizat pentru alocarea eficientă a resurselor statului, astfel încât, concurenţa să nu fie distorsionată sau restrânsă.ajutoarele de stat reprezentă măsuri selective de sprijin financiar public, acordate unor întreprinderi, zone sau activităţi în vederea atingerii unor obiective de interes general, cum ar fi protecţia mediului, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, dezvoltarea zonelor defavorizate, salvarea sau restructurarea unor agenţi economici strategici etc. chiar dacă sprijinul acordat întreprinderilor ...

Monitorul Oficial 353 bis din 14 Iunie 2013 (M. Of. 353 bis/2013)

NORME METODOLOGICE din 10 iunie 2013 privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism*) EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 bis din 14 iunie 2013

-----------*) aprobate de ordinul preşedintelui autorităţii naţionale pentru turism nr. 65 din 10 iunie 2013, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 353 din 14 iunie 2013.cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare inclusiv cele prevăzute de h.g. nr. 121/2013 - denumită în continuare hotărâre, sunt obligatorii şi stabilesc metodologia, condiţiile şi criteriile privind: clasificarea tuturor tipurilor de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică din românia, ...

Monitorul Oficial 353 din 14 Iunie 2013 (M. Of. 353/2013)

ORDIN nr. 65 din 10 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM - MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 14 iunie 2013

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 20 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru turism,preşedintele autorităţii naţionale pentru turism emite următorul ordin:art. 1se aprobă normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de ...

‹‹ Pagina 2 din 6
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016