Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 427 din 25 martie 2022  pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a planurilor strategice instituţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 427 din 25 martie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a planurilor strategice instituţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 301 din 29 martie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Se aprobă Metodologia de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a planurilor strategice instituţionale, prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Prezenta hotărâre stabileşte principiile, cadrul general, rolul instituţional şi procedurile pentru implementarea metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a planurilor strategice instituţionale la nivelul ministerelor şi al Secretariatului General al Guvernului.

    ART. 2
    (1) Prin planificarea strategică se înţelege procesul prin care Guvernul prezintă obiectivele strategice şi priorităţile de politici publice în corelaţie cu cadrul bugetar pe termen mediu, precum şi un plan de măsuri cu termene conform Strategiei fiscal-bugetare.
    (2) Scopurile principale ale planificării strategice a unei instituţii publice a administraţiei publice centrale sunt:
    a) îmbunătăţirea performanţei;
    b) crearea unor structuri instituţionale mai relevante;
    c) creşterea nivelului de răspundere instituţională, departamentală şi individuală;
    d) îmbunătăţirea transparenţei şi comunicării între conducere, angajaţi şi factorii interesaţi;
    e) stabilirea de priorităţi pentru alocarea eficientă şi eficace a resurselor.


    ART. 3
    (1) În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele definiţii:
    a) sistemul de planificare strategică - ansamblul de elemente care reuneşte procesele de planificare a politicilor publice, de stabilire a priorităţilor guvernamentale şi fundamentare a programelor bugetare, de alocare bugetară anuală corelată cu cadrul bugetar pe termen mediu, de planificare organizaţională, precum şi de monitorizare şi evaluare a rezultatelor politicilor publice pentru care s-au alocat resurse bugetare, ca instrumente specifice de management organizaţional, integrate într-un singur cadru de gestiune, planurile strategice instituţionale;
    b) indicator de performanţă - factor măsurabil care arată gradul în care au fost atinse rezultatele; măsoară şi evaluează realizarea obiectivelor planificate şi care poate fi de mai multe tipuri: de impact, de rezultat, de realizare imediată şi de eficienţă, de produs şi de eficienţă; se elaborează pe baza datelor statistice şi trebuie să se afle într-o strânsă legătură cu rezultatele stabilite în documentele de politici publice;
    c) strategie guvernamentală - document de politică publică iniţiat şi aplicabil la nivel guvernamental, ce defineşte viziunea, priorităţile, obiectivele, acţiunile, resursele şi indicatorii de performanţă asociaţi, după caz, privind un anumit domeniu de activitate, pe termen mediu şi lung;
    d) politici publice - răspunsul administraţiei publice centrale de specialitate la o problemă cu care se confruntă societatea, răspuns care poate consta într-o soluţie ce poate fi implementată prin intermediul unuia sau mai multor acte normative şi care determină un consum de resurse bugetare pentru obţinerea rezultatelor;
    e) planificarea politicilor publice - procesul prin care sunt organizate şi programate măsurile generale, politicile publice sectoriale şi intersectoriale ce urmează a fi implementate, folosindu-se o serie de instrumente instituţionale care permit prioritizarea şi ierarhizarea acestora, şi care stabileşte totodată şi calendarul de implementare;
    f) aplicaţia informatică PSI - aplicaţia informatică dezvoltată în mediul de intranet pentru monitorizarea implementării planurilor strategice instituţionale, raportarea performanţelor şi asigurarea transparenţei cheltuirii resurselor publice la nivelul instituţiilor prevăzute la art. 6, aflată în proprietatea Secretariatului General al Guvernului;
    g) metodologia - metodologie de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a Planului strategic instituţional care se implementează de către ministere şi de Secretariatul General al Guvernului în aplicarea prezentei hotărâri.

    (2) Următorii termeni au înţelesul prevăzut de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată:
    a) strategia fiscal-bugetară;
    b) buget;
    c) cadrul bugetar pe termen mediu;
    d) credite de angajament;
    e) credit bugetar;
    f) instituţii publice;
    g) program;
    h) alte surse de finanţare.


    CAP. II
    Obiectivele şi principiile sistemului de planificare strategică
    ART. 4
    Obiectivele procesului de planificare strategică constau în:
    a) îmbunătăţirea procesului decizional şi creşterea eficacităţii, eficienţei şi transparenţei cheltuielilor publice;
    b) creşterea predictibilităţii procesului decizional şi a cheltuielilor publice;
    c) consolidarea instituţională, asigurarea unei abordări unitare pentru prezentarea şi aprobarea planurilor strategice instituţionale şi a procesului de monitorizare pe baza indicatorilor de performanţă la nivelul instituţiilor publice prevăzute la art. 6;
    d) întărirea, la nivel sectorial, a legăturii dintre planificarea politicilor publice şi resursele bugetare, precum şi operaţionalizarea strategiilor sectoriale prin integrarea lor în cadrul bugetar pe termen mediu.


    ART. 5
    Procesul de planificare strategică se bazează pe următoarele principii:
    a) principiul transparenţei: asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile relevante privind alocarea bugetară pe obiective şi cheltuirea resurselor publice pentru realizarea rezultatelor planificate;
    b) principiul responsabilităţii: asumarea unui set explicit de rezultate în cadrul unei alocări bugetare definite într-o perioadă de timp specificată;
    c) principiul stabilirii destinaţiei resurselor bugetare pe obiective: resursele bugetare, stabilite în limitele specificate în cadrul bugetar pe termen mediu, sunt distribuite pe obiective în funcţie de priorităţile de politici publice;
    d) principiul fundamentării bazate pe dovezi: procesul decizional se bazează pe analiza de date factuale pentru fundamentarea politicii publice şi a planificării bugetare;
    e) principiul predictibilităţii: autorităţile iau decizii şi implementează acţiuni privind politicile publice pe baza unor alocări bugetare predictibile, stabilite în cadrul bugetar pe termen mediu, în vederea atingerii unor obiective strategice şi obţinerii unor rezultate asumate;
    f) principiul flexibilităţii: posibilitatea modificării sau schimbarea unor priorităţi în caz de necesitate ca rezultat al unor modificări de context - economice, sociale - sau ca urmare a disponibilităţii resurselor financiare.


    CAP. III
    Planul strategic instituţional
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 6
    Planul strategic instituţional se elaborează de către Secretariatul General al Guvernului şi de ministere pe baza metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 7
    (1) Componenta bugetară parte integrantă a Planului strategic instituţional constituie fundamentul pe baza căruia vor fi elaborate programele bugetare anexe la bugetele instituţiilor stabilite la art. 6.
    (2) Planul strategic instituţional reprezintă:
    a) documentul de sinteză a politicilor publice pe baza căruia se repartizează obiectivelor strategice şi programelor aferente resursele bugetare alocate şi se stabilesc iniţiativele legislative care se includ în Planul anual de lucru al Guvernului;
    b) documentul de management care asigură planificarea pe termen mediu în acele domenii de politici publice care, conform legislaţiei în vigoare, intră în competenţa instituţiilor publice prevăzute la art. 6 şi reprezintă un instrument de fundamentare în procesul bugetar.

    (3) Instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la art. 6, pot decide să elaboreze Planul strategic instituţional prin aplicarea prezentei metodologii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Structurile implicate
    ART. 8
    (1) Ministerele şi Secretariatul General al Guvernului îşi organizează procesul de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a Planului strategic instituţional.
    (2) Ministerele şi Secretariatul General al Guvernului elaborează componentele Planului strategic instituţional, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 9
    Unităţile de politici publice şi/sau compartimentele cu atribuţii similare îndeplinesc sarcini conform art. 11 alin. (2) din Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Elaborarea Planului strategic instituţional
    ART. 10
    Activitatea de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a planurilor strategice instituţionale se desfăşoară la nivelul fiecărui minister, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1 şi a etapelor prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 11
    (1) Pentru monitorizarea planurilor strategice instituţionale elaborate de către ministere se utilizează aplicaţia informatică PSI dedicată, aflată în proprietatea Secretariatului General al Guvernului cu rol de tablou de bord, la dispoziţia prim-ministrului şi a ministrului finanţelor.
    (2) Planurile strategice instituţionale şi rapoartele anuale de monitorizare a rezultatelor elaborate pe baza aplicaţiei vor fi disponibile public pe paginile de internet ale ministerelor şi, în mod centralizat, pe pagina de internet a Guvernului.

    CAP. IV
    Responsabilităţi în procesul de planificare strategică
    ART. 12
    În procesul de planificare strategică:
    a) rolul de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire revine instituţiilor prevăzute la art. 6;
    b) rolul de coordonare metodologică revine Secretariatului General al Guvernului.


    ART. 13
    (1) Ministerele şi Secretariatul General al Guvernului au următoarele responsabilităţi:
    a) elaborarea, aprobarea internă, implementarea, monitorizarea, raportarea şi revizuirea propriului Plan strategic instituţional, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1;
    b) fundamentarea, elaborarea şi execuţia programelor bugetare aferente sectoarelor finanţate din bugetul propriu, precum şi evaluarea atingerii rezultatelor politicilor publice şi a eficienţei cheltuielilor efectuate din fonduri publice prin prisma efectelor acestora pe termen scurt, mediu şi lung;
    c) elaborarea şi actualizarea componentei bugetare din Planul strategic instituţional, cu încadrarea în limitele de cheltuieli transmise de Ministerul Finanţelor potrivit art. 32 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, corelarea cu Strategia fiscal-bugetară şi cu bugetul anual;
    d) introducerea planurilor strategice instituţionale în aplicaţia informatică PSI şi actualizarea periodică a datelor necesare procesului de monitorizare.

    (2) Conducătorii instituţiilor publice aflate în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea unui minister sunt responsabili pentru coordonarea şi aprobarea contribuţiei pe care o aduce instituţia condusă de aceştia la Planul strategic instituţional al ministerului. Ordonatorul principal de credite este răspunzător de centralizarea şi corelarea contribuţiilor primite.

    ART. 14
    Secretariatul General al Guvernului este responsabil de stabilirea şi comunicarea de linii directoare şi îndrumarea ministerelor cu privire la metodologia de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a planurilor strategice instituţionale, precum şi de coordonarea procesului general de planificare strategică şi monitorizarea performanţelor la nivelul întregului Guvern, sens în care realizează coordonare metodologică de specialitate în ceea ce priveşte:
    a) asigurarea asistenţei în aplicarea metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a planurilor strategice instituţionale prevăzută în anexa nr. 1 la nivelul fiecărui minister pe parcursul întregului proces de planificare strategică;
    b) formularea de propuneri şi transmiterea acestora ministerelor pentru îmbunătăţirea planurilor strategice instituţionale;
    c) coordonarea procesului de elaborare şi de revizuire a planurilor strategice instituţionale, monitorizarea respectării calendarului acestora şi notificarea întârzierilor în realizare;
    d) asistenţa şi coordonarea permanentă a ministerelor în procesul de monitorizare a planurilor strategice instituţionale;
    e) asigurarea corelării obiectivelor strategice şi a priorităţilor din planurile strategice instituţionale cu propunerile de acte normative introduse în Planul anual de lucru al Guvernului;
    f) monitorizarea progreselor realizate în îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor şi notificarea întârzierilor în atingerea ţintelor asumate;
    g) întocmirea unor rapoarte periodice privind stadiul implementării planurilor strategice instituţionale prin care se prezintă problemele identificate şi prezentarea acestora primministrului pentru adoptarea deciziilor care se impun în situaţia identificării de probleme.


    CAP. V
    Etapele procesului de planificare strategică
    ART. 15
    (1) Planul strategic instituţional se revizuieşte şi se actualizează anual, păstrând perioada de planificare şi de programare bugetară de 4 ani, respectiv anul bugetar şi următorii 3 ani faţă de anul bugetar, şi în strictă corelare cu cadrul bugetar pe termen mediu, conform art. 30^5 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Responsabilitatea revizuirii şi actualizării revine instituţiilor prevăzute la art. 6, care prin acest proces estimează necesarul de resurse bugetare pentru care se va face solicitarea în cadrul pregătirii proiectului de buget pe anul următor, precum şi de câte ori este cazul în vederea fundamentării rectificărilor bugetare.

    CAP. VI
    Managementul informatic al planurilor strategice instituţionale prin intermediul aplicaţiei informatice PSI
    ART. 16
    Managementul informatic al planurilor strategice instituţionale se face prin intermediul aplicaţiei informatice PSI detaliate în anexa nr. 1.

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii
    ART. 17
    Planurile strategice instituţionale elaborate şi aprobate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.024 din 22 decembrie 2006, rămân în vigoare până la data expirării lor, actualizarea lor anuală urmând a respecta prevederile prezentei hotărâri.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 18
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 19
    Prezenta hotărâre se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 20
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.024 din 22 decembrie 2006, şi Hotărârea Guvernului nr. 158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 21 februarie 2008.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Bogdan-Stelian Mîndrescu,
                    secretar de stat
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Dan Vîlceanu
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Sorin Moise,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Carmen Moraru,
                    subsecretar de stat
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Adriana Pistol,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Robert-Eugen Szép,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul sportului,
                    Nicoleta Hancia,
                    secretar general
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Vasile Dîncu
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    p. Ministrul culturii,
                    Diana-Ştefana Baciuna,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Daniela Pescaru,
                    secretar de stat
                    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Gabriela Firea
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu

    Bucureşti, 25 martie 2022.
    Nr. 427.
    ANEXA 1

    METODOLOGIE

    ANEXA 2

    Etapele procesului de planificare strategică

┌────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Termen/Perioada │Acţiune │Responsabil │
│crt.│ │ │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se realizează │ │
│ │ │revizuirea │ │
│ │ │iniţiativelor │ │
│ │ │din cadrul │ │
│ │ │programelor │ │
│ │ │existente în │ │
│ │ │Planul strategic│ │
│ │ │instituţional în│ │
│ │ │baza raportului │ │
│ │ │de evaluare al │ │
│ │ │Planului │- ministerele │
│ │ │strategic │(ordonatorii │
│ │ │instituţional pe│principali de │
│1. │Februarie-martie │anul anterior şi│credite │
│ │ │tuturor │prevăzuţi în │
│ │ │prevederilor din│Strategia │
│ │ │documentele │fiscal-bugetară)│
│ │ │strategice în │ │
│ │ │vigoare, │ │
│ │ │respectiv a │ │
│ │ │obligaţiilor, │ │
│ │ │angajamentelor │ │
│ │ │şi altor │ │
│ │ │condiţionalităţi│ │
│ │ │legale asumate │ │
│ │ │de Guvernul │ │
│ │ │României. │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Planurile │ │
│ │ │strategice │ │
│ │ │instituţionale │ │
│ │ │revizuite sunt │ │
│ │ │trimise la │ │
│ │ │Secretariatul │ │
│ │ │General al │ │
│ │ │Guvernului în │ │
│ │ │vederea │ │
│ │ │formulării de │- ministerele şi│
│2. │Aprilie │observaţii şi │Secretariatul │
│ │ │propuneri de │General al │
│ │ │ordin │Guvernului │
│ │ │metodologic. │ │
│ │ │Ministerele │ │
│ │ │aprobă forma │ │
│ │ │finală a │ │
│ │ │Planului │ │
│ │ │strategic │ │
│ │ │revizuit prin │ │
│ │ │ordin de │ │
│ │ │ministru. │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Planurile │ │
│ │ │strategice │ │
│ │ │instituţionale │ │
│ │ │revizuite, │ │
│ │ │rezultat al │ │
│ │ │etapelor de la │- Guvern │
│ │ │pct. 1 şi pct. │- Secretariatul │
│ │ │2, se aprobă de │General al │
│ │ │către Guvern │Guvernului │
│3. │Mai │prin Memorandum │- ministerele │
│ │ │iniţiat de │(ordonatorii │
│ │ │Secretariatul │principali de │
│ │ │General al │credite) │
│ │ │Guvernului şi │ │
│ │ │avizat de │ │
│ │ │ministere │ │
│ │ │(ordonatorii │ │
│ │ │principali de │ │
│ │ │credite). │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Ministerele şi │ │
│ │ │SGG (ordonatorii│ │
│ │ │principali de │ │
│ │ │credite) │ │
│ │ │transmit către │ │
│ │ │Ministerul │ │
│ │ │Finanţelor │- ministerele şi│
│ │ │iniţiativele din│SGG (ordonatorii│
│ │ │Planul strategic│principali de │
│4. │Iunie │instituţional │credite) │
│ │ │revizuit conform│- Ministerul │
│ │ │bugetului │Finanţelor │
│ │ │aprobat şi │ │
│ │ │cererea de │ │
│ │ │resurse bugetare│ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │elaborarea │ │
│ │ │strategiei │ │
│ │ │fiscal-bugetare.│ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Pe baza │ │
│ │ │componentei │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │multianuale │ │
│ │ │incluse în │ │
│ │ │Planul strategic│ │
│ │ │instituţional │ │
│ │ │aprobat, │ │
│ │ │ministerele şi │ │
│ │ │SGG depun la │ │
│ │ │Ministerul │ │
│ │ │Finanţelor │ │
│ │ │propunerile │- ministerele │
│5. │August-septembrie│pentru proiectul│(ordonatorii │
│ │ │de buget şi │principali de │
│ │ │anexele │credite) │
│ │ │aferente, pentru│ │
│ │ │anul bugetar │ │
│ │ │următor, cu │ │
│ │ │încadrarea în │ │
│ │ │limitele de │ │
│ │ │cheltuieli şi │ │
│ │ │estimările │ │
│ │ │pentru următorii│ │
│ │ │3 ani, însoţite │ │
│ │ │de documentaţii │ │
│ │ │şi fundamentări │ │
│ │ │detaliate. │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │- ministerele │
│ │ │Se corelează │(ordonatorii │
│ │ │sumele alocate │principali de │
│ │În termen de 2 │prin Legea │credite) │
│ │săptămâni de la │anuală a │- responsabilii │
│ │publicarea legii │bugetului cu │de la nivelul │
│6. │bugetului de stat│programele │grupului de │
│ │în Monitorul │bugetare │management de la│
│ │Oficial al │existente în │nivelul │
│ │României │Planul strategic│ministerelor │
│ │ │instituţional │(ordonatorii │
│ │ │revizuit. │principali de │
│ │ │ │credite) │
└────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016