Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-muncii-familiei-si-protectiei-sociale Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Muncii, Familiei Si Protectiei Sociale


Monitorul Oficial 10 din 07 Ianuarie 2013 (M. Of. 10/2013)

ORDIN nr. 3.484 din 19 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Decizia nr. 10/2012 privind modificarile contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2.330/2012 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2013

Având în vedere:● programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, aprobat prin decizia ce nr. 5.811/2007;● regulamentul (ce) nr. 1.081/2006 al parlamentului european şi al consiliului din 5 iulie 2006 privind fondul social european şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.784/1999 ;● regulamentul (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999 , cu modificările şi completările ulterioare;● regulamentul (ce) nr. 1.828/2006 al comisiei ...

Monitorul Oficial 45 din 24 Ianuarie 2013 (M. Of. 45/2013)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 59.493 din 20 decembrie 2012 la nivelul grupului de unitati din sectorul de activitate constructii de masini pe anii 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 4 din 24 ianuarie 2013

Înregistrat la m.m.f.p.s. - s.d.s. sub nr. 59493 din data de 20.12.2012În temeiul legii nr. 62/2011, republicată, se încheie prezentul contract colectiv de muncă unic între salariaţii şi angajatorii din industria construcţii de maşini.salariaţii/angajaţii sunt reprezentaţi, în conformitate cu prevederile legii nr. 62/2011, republicată, prin:1. federaţia sindicatelor din construcţii de maşini - f.s.c.m.;2. federaţia ÎnfrĂŢirea a sindicatelor din ramura metal;3. federaţia sindicală automobilul românesc.angajatorii, indiferent de natura capitalului şi de forma de organizare, sunt reprezentaţi prin federaţia patronală din industria construcţiilor de maşini, conform legii nr. 62/2011.preambulprevederile prezentului contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din sectorul ...

Monitorul Oficial 35 din 16 Ianuarie 2013 (M. Of. 35/2013)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 59.395 din 26 noiembrie 2012 la nivel de grup de unitati din Ministerul Administratiei si Internelor EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 3 din 16 ianuarie 2013

Înregistrat la ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale sub nr. 59395 din data de 26.11.2012În temeiul legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, şi legii nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din ministerul administraţiei şi internelor, denumit în continuare ccm, între următoarele părţi:1. ministerul administraŢiei Şi internelor, denumit în continuare m.a.i., cu sediul în bucureşti, piaţa revoluţiei nr. 1 a, sector 1, reprezentat prin ministrul administraţiei şi internelor, şi2. personalul contractual din m.a.i., reprezentat de către:- federaŢia sindicatelor naŢionale ale poliŢiŞtilor Şi personalului ...

Monitorul Oficial 25 din 10 Ianuarie 2013 (M. Of. 25/2013)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 59.419 din 4 decembrie 2012 a nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilitati publice. Gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare si de protectie a mediului" pe anii 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 2 din 10 ianuarie 2013

Înregistrat la m.m.f.p.s.-s.d.s. sub nr. 59419 din data de 4.12.2012preambulavând în vedere procesele-verbale încheiate în urma desfă?urării lucrărilor ?edin?elor de negociere a contractului colectiv de muncă unic la nivelul sectorului de activitate "servicii comunitare de utilită?i publice. gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" pe anii 2013-2014,în temeiul dispozi?iilor art. 41 alin. (5) din constitu?ia româniei, ale art. 229-230 din legea nr. 53/2003 (r1) privind codul muncii, ale art. 127-152 din legea nr. 62/2011 (r1) a dialogului social ?i cele ale actelor normative conexe din domeniul legisla?iei muncii,noi, păr?ile:a) angajatorii, membri ai organiza?iei patronale:- federa?ia patronatul român, ...

Monitorul Oficial 1 bis din 10 Ianuarie 2013 (M. Of. 1 bis/2013)

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 59.495 din 19 decembrie 2012 la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Superior si Cercetare EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 1 din 10 ianuarie 2013

Înregistrat la ministerul muncii, familiei ?i protec?iei sociale - s.d.s. sub nr. 59495 din data de 19.12.2012În temeiul drepturilor garantate de constitu?ia româniei, precum ?i al art. 128 ?i art. 137-138 din legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, ?i al pct. 26 din anexa la h.g. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform legii nr. 62/2011,a intervenit următorul contract colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate Învă?ământ superior ?i cercetare între:1. ministerul educa?iei, cercetării, tineretului ?i sportului, numit în continuare mects;2. federa?ia na?ională sindicală "alma mater", numită în continuare fns alma mater.cap. idispozi?ii generaleart. 1păr?ile contractante ...

Monitorul Oficial 893 din 28 Decembrie 2012 (M. Of. 893/2012)

ORDIN nr. 3.114 din 13 decembrie 2012 privind modificarea Metodologiei de inregistrare si evaluare a solicitarilor de finantare a unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si de decontare a finantarii, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2.765/2012 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 28 decembrie 2012

Având în vedere numărul solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi sumele aferente acestora, transmise de către agenţia naţională pentru plăţi şi inspecţie socială,luând în considerare faptul că nu a fost aprobată legea bugetului de stat pe anul 2013,în baza art. 12 din hotărârea guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:art. imetodologia de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor ...

Monitorul Oficial 883 din 22 Decembrie 2012 (M. Of. 883/2012)

ORDIN nr. 2.918 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.203/1.412/1.924/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala "Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord" - S.A. - filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 22 decembrie 2012

În baza art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului ...

Monitorul Oficial 881 din 22 Decembrie 2012 (M. Of. 881/2012)

ORDIN nr. 2.916 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.202/1.351/1.927/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala F.D.E.E. "ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD" - S.A. - filiala a Societatii Comerciale "ELECTRICA" - S.A., EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 22 decembrie 2012

În baza art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului ...

ORDIN nr. 2.917 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.204/1.410/1.925/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala "Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD" - S.A. - filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 22 decembrie 2012

În baza art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului ...

Monitorul Oficial 874 din 21 Decembrie 2012 (M. Of. 874/2012)

ORDIN nr. 2.876 din 19 noiembrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala "Servicii Energetice Moldova" - S.A. - filiala a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 21 decembrie 2012

În baza art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008 , cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea ...

‹‹ Pagina 1 din 37
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016