Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 59.495 din 19 decembrie 2012  la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Superior si Cercetare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 59.495 din 19 decembrie 2012 la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Superior si Cercetare

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 1 din 10 ianuarie 2013
    Înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale - S.D.S. sub nr. 59495 din data de 19.12.2012

    În temeiul drepturilor garantate de Constitu?ia României, precum ?i al art. 128 ?i art. 137-138 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, ?i al pct. 26 din Anexa la H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011,
    a intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învă?ământ Superior ?i Cercetare între:
    1. Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului, numit în continuare MECTS;
    2. Federa?ia Na?ională Sindicală "Alma Mater", numită în continuare FNS Alma Mater.

    CAP. I
    Dispozi?ii generale

    ART. 1
    Păr?ile contractante recunosc ?i acceptă pe deplin că sunt egale ?i libere în negocierea Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învă?ământ Superior ?i Cercetare ?i se obligă să respecte prevederile acestuia.
    ART. 2
    Termenul angajator desemnează:
    - Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului, reprezentat prin ministru;
    - Autoritatea Na?ională pentru Cercetare ?tiin?ifică, prin pre?edinte;
    - Institu?iile de învă?ământ superior, reprezentate prin rectori;
    - Institutele de cercetare, reprezentate de directori;
    - Bibliotecile centrale universitare, reprezentate de directori;
    - Casele universitare, reprezentate de directori.
    Termenul unitate, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. k, din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, desemnează:
    - Unită?ile ?i institu?iile de învă?ământ superior;
    - Unită?ile ?i institutele de cercetare;
    - Bibliotecile centrale universitare;
    - Casele universitare.
    ART. 3
    (1) Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învă?ământ Superior ?i Cercetare, denumit în continuare contract colectiv, are ca scop stabilirea drepturilor ?i obliga?iilor reciproce ale angajatorului ?i salaria?ilor membri de sindicat ?i urmăre?te promovarea ?i garantarea unor rela?ii de muncă echitabile, de natură să asigure protec?ia socială a salaria?ilor.
    (2) În ceea ce prive?te condi?iile specifice de muncă, determinate conform legii, drepturile ?i obliga?iile păr?ilor se vor stabili prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul institu?iilor de învă?ământ superior, institutelor de cercetare ?i al bibliotecilor centrale universitare. Angajatorul are toate drepturile ?i obliga?iile care decurg din legisla?ia în vigoare.
    (3) Păr?ile contractante asigură aplicarea clauzelor prezentului contract colectiv pentru membrii sindicatelor afiliate la FNS Alma Mater, în condi?iile legii.
    (4) Angajatorul recunoa?te libera exercitare a dreptului sindical, a libertă?ii de opinie a fiecărui salariat conform Constitu?iei României, legisla?iei na?ionale, precum ?i conven?iilor interna?ionale pe care România le-a ratificat.
    (5) La angajare ?i la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii respectă dispozi?iile legale în vigoare privind aplicarea principiului egalită?ii de tratament fa?ă de to?i salaria?ii, fără discriminare.
    (6) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condi?ii de muncă adecvate activită?ii desfă?urate, de protec?ie socială, de securitate ?i sănătate în muncă, precum ?i de respectarea demnită?ii ?i a con?tiintei sale, fără nicio discriminare.
    (7) Principiul plă?ii egale pentru muncă egală implică, pentru aceea?i muncă sau pentru o muncă pentru care este atribuită o valoare egală, eliminarea, cu privire la toate elementele ?i condi?iile de remunerare, a oricărei discriminări directe sau indirecte.
    (8) Tuturor salaria?ilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală în raport cu munca prestată, dreptul la negocieri colective, dreptul la protec?ia datelor cu caracter personal, precum ?i dreptul la protec?ie împotriva concedierilor nelegale.
    ART. 4
    (1) Păr?ile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv, să nu ini?ieze ?i să nu sus?ină promovarea unor acte normative sau a altor dispozi?ii care ar conduce la diminuarea drepturilor care decurg din legisla?ia specifică învă?ământului în vigoare la data înregistrării acestui contract.
    (2) Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului se obligă să nu ini?ieze niciun act normativ ?i/sau act administrativ cu caracter normativ care prive?te rela?iile de muncă ?i sistemul na?ional de învă?ământ, fără consultarea FNS Alma Mater.
    (3) Eventualele completări ale prezentului contract colectiv vor face obiectul unor noi negocieri.
    ART. 5
    (1) Negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institu?iilor ?i unită?ilor prevăzute la Anexa nr. 5 se face de către sindicatele împuternicite de FNS Alma Mater, conform art. 51 ?i art. 135 din Legea dialogului social 62/2011, republicată sau, conform legii, de către reprezentan?ii salaria?ilor, acolo unde nu există sindicate afiliate la FNS Alma Mater.
    (2) În contractele colective de muncă încheiate la nivelul institu?iilor ?i unită?ilor prevăzute în Anexa nr. 5, cu sindicatele, păr?ile pot conveni, printr-o clauză expresă, plata de către salaria?ii care nu sunt membri de sindicat, cu acordul scris al acestora, a unei contribu?ii lunare, doar pentru durata desfă?urării negocierilor colective, contribu?ie care să nu fie mai mică de 0,5% din veniturile lunare brute, dar care să nu depă?ească valoarea cotiza?iei sindicale.
    Cotiza?ia men?ionată mai sus se re?ine pe statul de plată de către Compartimentul Resurse Umane-Salarizare.
    ART. 6
    (1) În situa?iile în care, în privin?a drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv, intervin reglementări legale mai favorabile salaria?ilor, acestea vor face parte, de drept, din contract.
    (2) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, clauza se interpretează potrivit regulilor dreptului comun. Dacă ?i după aceasta există divergen?e, interpretarea clauzelor se va face în sensul favorabil salaria?ilor, în limitele legii.
    ART. 7
    (1) Drepturile ?i obliga?iile personalului didactic, de cercetare ?i didactic auxiliar sunt reglementate prin Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, republicată, cu modificările ?i completările ulterioare.
    (2) Orice propunere de modificare a legisla?iei în vigoare privind drepturile ?i obliga?iile personalului din învă?ământ nu poate fi făcută fără consultarea FNS Alma Mater.
    ART. 8
    (1) Păr?ile convin să sărbătorească 5 Octombrie - Ziua Mondială a Educa?iei, organizând împreună, în timpul programului de lucru, manifestări specifice, dedicate acestui eveniment.
    (2) Păr?ile convin să sărbătorească 19 Noiembrie - Ziua Na?ională a Cercetătorului, organizând împreună, în timpul programului de lucru, manifestări specifice, dedicate acestui eveniment.
    ART. 9
    În luna septembrie a fiecărui an, semnatarii prezentului contract colectiv vor avea obligatoriu o întrunire a comisiei paritare.
    În cadrul acestei ?edin?e păr?ile se vor consulta în vederea elaborării strategiei anuale de dezvoltare a învă?ământului superior ?i cercetării din România.

    CAP. II
    Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea ?i încetarea contractului colectiv de muncă

    ART. 10
    (1) Prezentul contract colectiv se încheie pe o durată de un an ?i intră în vigoare la data înregistrării acestuia, cu posibilitatea de prelungire.
    (2) Dacă niciuna dintre păr?i nu are ini?iativa renegocierii lui anterior expirării, contractul se prelunge?te de drept, în condi?iile legii.
    ART. 11
    (1) Clauzele prezentului contract colectiv pot fi modificate pe parcursul executării lui, ori de câte ori convin păr?ile semnatare, în conformitate cu prevederile art. 149 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată.
    (2) Cererea de modificare se aduce la cuno?tin?ă celeilalte păr?i, în scris, cu cel pu?in 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierii.
    (3) În perioada de depunere a cererii de modificare ?i pe perioada negocierilor în vederea modificării contractului, Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului/Autoritatea Na?ională pentru Cercetare ?tiin?ifică se obligă să nu ini?ieze ?i să nu emită acte normative ?i/sau administrative cu caracter normativ care să încalce prevederile prezentului contract colectiv de muncă precum ?i să nu efectueze concedieri colective din motive neimputabile salaria?ilor. FNS Alma Mater se obligă să nu declan?eze conflicte de interese, conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată.
    (4) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se comunică în scris Ministerului Muncii, Familiei ?i Solidarită?ii Sociale ?i devin aplicabile de la data înregistrării la acest minister.
    ART. 12
    Aplicarea contractului colectiv de muncă poate fi suspendată prin acordul de voin?ă al păr?ilor sau în caz de for?ă majoră.
    ART. 13
    Prezentul contract colectiv încetează:
    - la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă păr?ile nu convin la prelungirea aplicării acestuia sau nu operează prelungirea de drept;
    - prin acordul păr?ilor.
    ART. 14
    (1) Pentru rezolvarea problemelor care apar în aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv, păr?ile convin să constituie comisii paritare la toate nivelurile.
    (2) Hotărârile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru păr?i ?i vor fi aduse la cuno?tin?a salaria?ilor prin afi?are la sediul ministerului, institu?iei/unită?ii prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul contract colectiv, după caz.
    (3) Atribu?iile, componen?a, organizarea ?i func?ionarea comisiilor paritare sunt stabilite prin regulamentul anexă la prezentul contract colectiv.
    ART. 15
    (1) Executarea prezentului contract este obligatorie pentru păr?i.
    (2) Neîndeplinirea obliga?iilor asumate prin prezentul contract colectiv atrage răspunderea păr?ilor care se fac vinovate de aceasta.

    CAP. III
    Timpul de muncă ?i timpul de odihnă

    ART. 16
    Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile.
    ART. 17
    (1) Activită?ile corespunzătoare pentru personalul didactic din învă?ământul superior sunt cele prevăzute în fi?a postului elaborată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative sau, după caz, cu reprezentan?ii salaria?ilor.
    (2) Norma didactică a personalului didactic din învă?ământul superior cuprinde activită?ile men?ionate în art. 287 din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, cu modificările ?i completările ulterioare. Norma didactică săptămânală se cuantifică în ore conven?ionale ?i este de cel mult 16 ore conven?ionale săptămânal, calculate ca medie pe cele două semestre.
    (3) Norma de cercetare cuprinde activită?i specifice, stabilite în fi?a individuală a postului de către angajator.
    ART. 18
    (1) În func?ie de condi?ii, în institu?iile ?i unită?ile prevăzute în Anexa nr. 5, comisiile paritare de la nivelul acestora convin asupra unui orar flexibil de lucru, precum ?i asupra modalită?ilor concrete de aplicare a acestuia.
    (2) Orele de începere ?i de terminare a programului de lucru vor fi stabilite prin regulamentul intern, aprobat la nivelul fiecărei unită?i ?i institu?ii prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul contract colectiv.
    (3) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.
    (4) Angajatorul are obliga?ia de a aduce la cuno?tin?a salaria?ilor programul de muncă ?i modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afi?are la sediul său, la loc vizibil.
    ART. 19
    (1) Salaria?ii pot fi solicita?i să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depă?i 48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare.
    (2) Orele suplimentare prestate în condi?iile alin. (1) de către salaria?i se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora.
    (3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de alin. (2), orele suplimentare vor fi plătite salariatului conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 20
    (1) Salaria?ii care efectuează cel pu?in 3 ore de muncă de noapte beneficiază fie de program de lucru redus cu o oră fa?ă de durata normală a zilei de muncă, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază, fie de un spor la salariu de 25% din salariul de bază pentru orele de muncă prestate. La nivelul fiecărei institu?ii/unită?i prevăzute la Anexa nr. 5 se va hotărî cu privire la aplicarea prevederilor acestui alineat, prin consultarea angajatului.
    (2) Se consideră muncă desfă?urată în timpul nop?ii munca prestată în intervalul cuprins între orele 22.00-6.00, cu posibilitatea abaterii - în cazuri justificate - cu o oră în plus sau în minus fa?ă de aceste limite.
    (3) Salaria?ii care urmează să desfă?oare cel pu?in 3 ore de muncă de noapte sunt supu?i unui examen medical gratuit înainte de începerea activită?ii ?i, după aceea, periodic, conform unui regulament elaborat de Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului cu consultarea FNS Alma Mater.
    (4) Salaria?ii care desfă?oară muncă de noapte ?i au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecu?i la o muncă de zi pentru care sunt ap?i.
    ART. 21
    (1) Personalul nedidactic ?i didactic auxiliar are dreptul la o pauză de masă de minimum 15 minute, care se include în programul de lucru.
    (2) Programul de efectuare a pauzei de masă se stabile?te prin regulamentul intern.
    ART. 22
    Salaria?ii care renun?ă la concediul legal pentru cre?terea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi potrivit legii, fără ca aceasta să le afecteze salariile de bază ?i vechimea.
    ART. 23
    Salaria?ii care au în îngrijire copii în vârstă de până la 6 ani, respectiv până la 7 ani, la recomandarea medicului, pot lucra în program de minimum 1/2 normă, fără să li se afecteze calitatea de salariat ?i vechimea integrală în muncă/învă?ământ.
    ART. 24
    (1) La cererea femeilor însărcinate, angajatorul va permite efectuarea controalelor medicale în timpul programului de lucru, conform recomandărilor medicului care urmăre?te evolu?ia sarcinii, fără a le fi afectate drepturile salariale.
    (2) Salariatele care beneficiază de dispozi?iile alin. (1) sunt obligate să facă dovada că au efectuat controalele medicale.
    ART. 25
    (1) Salariatele, începând cu luna a V-a de sarcină, precum ?i cele care alăptează nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în delegare ?i nu vor fi deta?ate decât cu acordul lor ?i nu vor fi concediate pentru motive care nu ?in de persoana lor.
    (2) Salariatele men?ionate la alin. (1) beneficiază ?i de măsurile de protec?ie prevăzute de O.U.G. nr. 96/2003 privind protec?ia maternită?ii la locurile de muncă, aprobată prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ?i completările ulterioare.
    ART. 26
    (1) Salaria?ii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
    (2) În fiecare săptămână, salaria?ii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă sâmbăta ?i duminica.
    (3) Sunt zile nelucrătoare:
    - zilele de repaus săptămânal;
    - 1 ?i 2 ianuarie;
    - prima ?i a doua zi de Pa?ti;
    - 1 Mai;
    - prima ?i a doua zi de Rusalii;
    - 15 august - Adormirea Maicii Domnului;
    - 30 noiembrie - Sf. Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României;
    - 1 Decembrie;
    - 25 ?i 26 decembrie;
    - două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele cre?tine, pentru persoanele apar?inând acestor culte.
    ART. 27
    (1) Dreptul la concediu de odihnă este garantat de lege.
    Pentru personalul didactic auxiliar ?i nedidactic concediul de odihnă se acordă în func?ie de vechimea în muncă, astfel:
    - până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
    - între 5 ?i 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
    - peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.
    Pentru personalul din cercetare se acordă acela?i număr de zile, în func?ie de vechimea în muncă, cu excep?ia personalului care lucrează în condi?ii periculoase (radia?ii, noxe chimice etc.), la care se adaugă în plus între 5-10 zile lucrătoare.
    (2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabile?te de către consiliul de administra?ie sau de către senatul universită?ii împreună cu sindicatul reprezentativ de la nivelul institu?iilor/unită?ilor prevăzute în Anexa nr. 5, până la data de 15 octombrie.
    (3) Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de cel pu?in 40 de zile lucrătoare, conform art. 304 alin. 13 lit. a) din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, cu modificările ?i completările ulterioare.
    (4) Indemniza?ia de concediu se acordă salariatului cu cel pu?in 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă, la cererea salariatului.
    (5) Personalul didactic auxiliar ?i personalul nedidactic din institu?iile de învă?ământ superior ?i din bibliotecile centrale universitare beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 ?i 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a concediului suplimentar se stabile?te în comisia paritară de la nivelul institu?iei prevăzute în Anexa nr. 5.
    (6) La solicitarea salariatului, concediul poate fi efectuat frac?ionat, în condi?iile legii.
    ART. 28
    (1) Salaria?ii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situa?ii, după cum urmează:
    a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;
    b) na?terea unui copil - 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultură;
    c) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
    d) decesul rudelor până la gradul III inclusiv (so?/so?ie, copil, părin?i, bunici, fra?i/surori) ale salariatului - 5 zile lucrătoare;
    e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/re?edin?ei - 5 zile lucrătoare;
    f) schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare;
    g) decesul socrilor salariatului - 3 zile lucrătoare.
    (2) În situa?iile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (1) intervin în perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă ?i va continua după efectuarea zilelor libere plătite.
    (3) Personalul care asigură suplinirea salaria?ilor prevăzu?i la alin. (1) va fi remunerat corespunzător, în condi?iile legii.
    ART. 29
    (1) Pentru rezolvarea unor situa?ii personale, salaria?ii au dreptul la 30 de zile lucrătoare concediu fără plată, acordate de conducătorul institu?iei/unită?ii prevăzute în Anexa nr. 5.
    (2) Salaria?ii care urmează, completează, î?i finalizează studiile, precum ?i cei care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau func?ie în învă?ământ au dreptul la concedii fără plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate depă?i 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii reprezintă vechime în muncă/învă?ământ.
    (3) Salaria?ii beneficiază ?i de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite prin acordul păr?ilor.

    CAP. IV
    Salarizarea ?i alte drepturi salariale

    ART. 30
    (1) În scopul salarizării ?i acordării celorlalte drepturi băne?ti prevăzute de legisla?ia în vigoare ?i de prezentul contract colectiv de muncă, păr?ile contractante vor stabili fondurile ?i vor identifica sursele de finan?are, înainte de adoptarea legii bugetului de stat, precum ?i în vederea modificării ulterioare a acesteia.
    (2) Păr?ile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementează aceste drepturi.
    ART. 31
    (1) Salariul cuprinde salariul de bază, indemniza?iile, sporurile, premiile, precum ?i alte drepturi băne?ti corespunzătoare fiecărei categorii de personal, conform legii.
    (2) Salariul de bază este reglementat în conformitate cu Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
    (3) Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obliga?ii băne?ti ale angajatorilor.
    ART. 32
    (1) Salaria?ii beneficiază de:
    a) spor pentru vechimea în muncă, calculată după cum urmează:

┌─────────────────┬────────────────────────┐
│Tran?a de vechime│Spor la salariul de bază│
├─────────────────┼────────────────────────┤
│ 3-5 ani │ 5% │
├─────────────────┼────────────────────────┤
│ 5-10 ani │ 10% │
├─────────────────┼────────────────────────┤
│ 10-15 ani │ 15% │
├─────────────────┼────────────────────────┤
│ 15-20 ani │ 20% │
├─────────────────┼────────────────────────┤
│ peste 20 ani │ 25% │
└─────────────────┴────────────────────────┘


    Sporul corespunzător vechimii în muncă, calculat conform prevederilor de mai sus, se plăte?te începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea.
    b) spor de 25% din salariul de bază pentru personalul care efectuează cel pu?in 3 ore de muncă de noapte din timpul normal de lucru ?i nu beneficiază de program redus;
    c) personalul didactic ?i didactic auxiliar cu o vechime neîntreruptă în învă?ământ de peste 10 ani beneficiază de un spor de stabilitate de 15% inclus în salariul de bază. Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului va face demersurile necesare pentru ca în noua lege a salarizării, perioadele în care personalul didactic sau didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată, conform Legii educa?iei na?ionale nr. 1/2011 ?i prezentului contract colectiv, în concediu pentru cre?terea copilului de până la 2 ani (3 ani), precum ?i pe perioada stagiului militar să nu întrerupă vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate;
    d) pentru activitatea prestată într-o zi de repaus săptămânal, zi liberă sau de sărbătoare religioasă, salariatului i se acordă o zi liberă plătită sau un spor de 100% din salariul de bază, în condi?iile legii;
    e) din veniturile proprii ale institu?iilor de învă?ământ superior ?i ale bibliotecilor centrale universitare se pot stabili anual salarii diferen?iate, reprezentând o cre?tere de până la 30% a salariilor de bază, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale;
    f) alte sporuri negociate prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul institu?iilor ?i unită?ilor prevăzute în Anexa nr. 5, din venituri proprii, în condi?iile legii;
    g) pentru personalul din cercetare care lucrează în condi?ii periculoase (radia?ii, noxe chimice etc.), se adaugă un spor la salariul de bază, conform legii.
    (2) Personalul didactic din învă?ământul superior beneficiază de grada?ie de merit, acordată prin concurs. Această grada?ie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul institu?iei ?i reprezintă 25% din salariul de bază. Grada?ia de merit se acordă pe o perioadă de 5 ani.
    (3) a) Pentru prestarea activită?ii în locuri de muncă cu condi?ii grele, periculoase, nocive, vătămătoare sau penibile, salaria?ii beneficiază de un spor la salariul de bază, în condi?iile legii;
    b) în caz de deces al unui cadru didactic din învă?ământul superior, mo?tenitorii legali beneficiază de un ajutor în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate din bugetul asigurărilor sociale;
    c) în caz de deces al unui membru de familie se acordă un ajutor de deces conform prevederilor legale.
    (4) În proiectul de buget, respectiv fila de buget a fiecărei institu?ii/unită?i prevăzute în Anexa nr. 5 se vor eviden?ia sumele necesare plă?ii drepturilor băne?ti care se cuvin personalului acesteia.
    ART. 33
    Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului va face demersurile necesare pentru ca în noua lege a salarizării să se acorde:
    a) grada?ia de merit ?i personalului didactic auxiliar din învă?ământul superior precum ?i personalului didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor centrale universitare;
    b) un salariu de bază plătit de angajator mamei, pentru na?terea fiecărui copil;
    c) ajutorul de deces în cuantum de până la 5 salarii ale persoanei decedate personalului din cercetare, biblioteci centrale universitare ?i casele universitare;
    d) salaria?ii care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o indemniza?ie egală cu cel pu?in 3 salarii de bază avute în luna pensionării;
    e) un ajutor financiar care reprezinta echivalentul în lei a 100 euro pentru personalul didactic de predare în vederea achizi?ionării de căr?i, respectiv taxa de membru la o organiza?ie de specialitate, taxa de participare la simpozioane, conferin?e la care salariatul are lucrare acceptată;
    f) a recunoa?te în mod unitar ?i fără discriminare ca spor salarial ciclul 3 de pregătire (doctorat) datorită gradului de specializare suplimentar.
    ART. 34
    Institu?iile ?i unită?ile prevăzute în Anexa nr. 5 vor acorda personalului didactic, nedidactic ?i de cercetare, din venituri proprii, ?i alte sporuri, indemniza?ii ?i drepturi salariale suplimentare, în condi?iile legii.
    ART. 35
    (1) Păr?ile contractante convin ca personalul din învă?ământul superior, cercetare ?i din bibliotecile centrale universitare să beneficieze de următoarele premii:
    a) un premiu anual la valoarea salariului de bază care se acordă la finele anului calendaristic, conform legii;
    b) un premiu lunar în cuantum de 2% din fondul de salarii, în condi?iile legii; acest fond de premiere se utilizează lunar, sumele nefolosite putând fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluia?i an calendaristic ?i în acela?i scop;
    c) primă de instalare, potrivit legii;
    d) salaria?ii care se pensionează vor primi o diplomă de fidelitate pentru întreaga activitate desfă?urată în învă?ământ, cu men?iuni personalizate, care se înmânează în prezen?a salaria?ilor din unitate;
    e) tichete de vacan?ă, din venituri proprii, în condi?iile legii. Tichetele se acordă odată cu indemniza?ia de concediu;
    f) unită?ile de învă?ământ superior ?i de cercetare, bibliotecile centrale universitare ?i casele universitare pot acorda ajutoare sociale, tichete de masă ?i tichete cadou din venituri proprii, în condi?iile legii.
    (2) Personalul din învă?ământ beneficiază de tichete de cre?ă, în condi?iile legii.
    ART. 36
    (1) Salariul este confiden?ial, angajatorul având obliga?ia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confiden?ialită?ii.
    (2) În vederea executării obliga?iilor prevăzute la alin. (1) angajatorul va înmâna lunar, în mod individual, un document din care să reiasă drepturile salariale cuvenite pe luna respectivă ?i modalitatea de calcul a acestora.
    (3) Persoanele care se fac vinovate de întârzierea plă?ii drepturilor băne?ti cu mai mult de 3 zile lucrătoare vor fi sanc?ionate potrivit legisla?iei în vigoare.
    ART. 37
    (1) Nicio re?inere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor ?i condi?iilor prevăzute de lege.
    (2) Re?inerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă ?i exigibilă ?i a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă ?i irevocabilă în cazul contestării sale de către salariat.
    (3) În cazul pluralită?ii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine:
    a) obliga?iile de între?inere, conform prevederilor legale;
    b) contribu?iile ?i impozitele datorate către stat;
    c) daunele cauzate proprietă?ii publice prin fapte ilicite;
    d) acoperirea altor datorii.
    (4) Re?inerile din salariu cumulate nu pot depă?i în fiecare lună jumătate din salariul net.

    CAP. V
    Sănătatea ?i securitatea în muncă

    ART. 38
    (1) Păr?ile se obligă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului institu?ionalizat prin legisla?ia în vigoare, în vederea ameliorării permanente a condi?iilor de muncă.
    (2) Păr?ile sunt de acord că nicio măsură de protec?ie a muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însu?ită ?i aplicată în mod con?tient de către salaria?i.
    (3) Institu?iile ?i unită?ile prevăzute la Anexa nr. 5 vor asigura, pe cheltuiala lor, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea ?i perfec?ionarea profesională a salaria?ilor cu privire la normele de sănătate ?i securitate în muncă.
    (4) În cazul în care în procesul muncii intervin schimbări care impun aplicarea unor noi norme de protec?ie a muncii, salaria?ii vor fi instrui?i în conformitate cu noile norme.
    ART. 39
    (1) Institu?iile ?i unită?ile prevăzute la Anexa nr. 5 împreună cu sindicatele afiliate la FNS Alma Mater vor nominaliza locurile de muncă, în vederea încadrării acestora în locuri de muncă cu condi?ii deosebite ?i speciale, în condi?iile legii.
    (2) Angajatorul împreună cu sindicatele afiliate la FNS Alma Mater din institu?iile ?i unită?ile prevăzute în Anexa nr. 5 vor efectua evaluarea locurilor de muncă nominalizate la alin. (1).
    (3) Institu?iile ?i unită?ile prevăzute la Anexa nr. 5 au obliga?ia de a depune la casa teritorială de pensii, la definitivarea contractului colectiv, avizul inspectoratului teritorial de muncă prin care se dovede?te încadrarea locurilor de muncă în condi?ii deosebite ?i lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă. Costul activită?ii legate de ob?inerea avizului inspectoratului teritorial de muncă se suportă de către angajator.
    (4) Nominalizarea salaria?ilor care î?i desfă?oară activitatea în locuri de muncă în condi?ii deosebite se face de către angajator împreună cu sindicatul semnatar al contractului colectiv de muncă la nivel de institu?ie.
    (5) Angajatorii sunt obliga?i să supună controlului medical periodic persoanele care î?i desfă?oară activitatea în condi?ii deosebite, asigurând fondurile necesare pentru efectuarea acestuia.
    ART. 40
    Pentru prestarea activită?ii în locuri de muncă cu condi?ii grele, periculoase, nocive, vătămătoare, penibile sau altele asemenea salaria?ii beneficiază, după caz, în condi?iile legii, de: sporuri la salariul de bază, durată redusă a timpului de lucru, alimenta?ie specifică, reducerea vârstei de pensionare, echipamente ?i materiale de protec?ie gratuite, concedii suplimentare între 5 zile ?i 10 zile lucrătoare.
    ART. 41
    (1) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, echipamente de protec?ie, instruirea ?i testarea salaria?ilor cu privire la normele de sănătate ?i securitate a muncii. În acest scop, conducerile unită?ilor ?i institu?iilor prevăzute în Anexa nr. 5 vor prevedea în proiectele de buget sumele necesare pentru achizi?ionarea echipamentelor de protec?ie.
    (2) La cererea organiza?iilor sindicale, angajatorul va face dovada solicitării sumelor necesare pentru achizi?ionarea echipamentului, în cadrul comisiei paritare.
    (3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului prevăzut de lege, angajatorul cere o anumită vestimenta?ie specială ca echipament de lucru, contravaloarea acestuia se suportă de către acesta din venituri proprii.
    (4) Încălcarea dispozi?iilor legale privitoare la sănătatea ?i securitatea muncii atrage răspunderea disciplinară, administrativă, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. Nerespectarea obliga?iilor ce revin angajatorilor privind protec?ia muncii constituie contraven?ie sau infrac?iune, după caz, conform legii ?i normelor în vigoare.
    (5) Angajatorii sunt obliga?i să supună controlului medical anual întregul personal angajat, asigurând fondurile necesare pentru efectuarea anuală a unui set complet de analize medicale.
    ART. 42
    (1) La nivelul fiecărui angajator se va constitui un comitet de securitate ?i sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salaria?ilor în elaborarea ?i aplicarea deciziilor în domeniul sănătă?ii ?i securită?ii în muncă. Modalitatea de constituire a acestuia ?i timpul de muncă afectat activită?ii în comitetele de securitate ?i sănătate în muncă - considerat timp efectiv lucrat - vor fi prevăzute în contractele colective de muncă încheiate la nivelul unită?ilor ?i institu?iilor prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul contract.
    (2) În contractele colective de muncă încheiate la nivelul institu?iilor ?i unită?ilor prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul contract se vor prevedea măsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obliga?iile ce revin angajatorilor ?i salaria?ilor în conformitate cu reglementările Ministerului Muncii, Familiei ?i Solidarită?ii Sociale. Timpul aferent acestor activită?i, inclusiv orele de instructaj, se includ în timpul de muncă.
    (3) Instruirea angaja?ilor în domeniul securită?ii ?i sănătă?ii muncii se realizează de angajator periodic, prin modalită?i specifice, stabilite de comun acord de către acesta cu comitetul de securitate ?i sănătate în muncă ?i reprezentan?ii sindicatelor sau ai salaria?ilor, acolo unde nu există sindicate reprezentative.
    (4) Instruirea este obligatorie pentru noii angaja?i, pentru cei care î?i schimbă locul sau felul muncii, pentru cei care î?i reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, precum ?i în situa?ia în care intervin modificări ale legisla?iei în domeniu.
    (5) Organizarea activită?ii de asigurare a securită?ii ?i sănătă?ii în muncă este cuprinsă în regulamentele interne care vor aduce la cuno?tin?a salaria?ilor prin comunicare ?i instruire directă de către angajator, precum ?i prin afi?are la sediul unită?ii.
    (6) Angajatorul are obliga?ia să asigure to?i salaria?ii pentru risc de accidente de muncă ?i boli profesionale.
    ART. 43
    (1) În vederea men?inerii ?i îmbunătă?irii condi?iilor de desfă?urare a activită?ii la locurile de muncă, păr?ile semnatare ale prezentului contract convin asupra următoarelor standarde minime:
    - amenajarea ergonomică a locului de muncă;
    - asigurarea condi?iilor de mediu - iluminat, microclimat în limitele indicilor de confort termic prevăzu?i de lege, aerisire, igienizare periodică, repara?ii - în spa?iile în care se desfă?oară procesul instructiv-educativ, birouri etc.;
    - dotarea treptată a spa?iilor de învă?ământ cu mijloace moderne de predare: calculator, retroproiector, instala?ie audio-video, table ?i mijloace de scris nepoluante etc.;
    - asigurarea materialelor necesare personalului didactic, în vederea desfă?urării în bune condi?ii a procesului instructiv-educativ,
    - amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă: săli de studiu, cantine, vestiare, grupuri sanitare, săli de repaus etc.;
    - diminuarea treptată, până la eliminare, a emisiilor poluante.
    (2) Măsurile concrete în sensul prevederilor de mai sus se vor stabili de către institu?iile de învă?ământ superior ?i bibliotecile universitare centrale ?i sindicatele afiliate federa?iei sindicale, împreună cu autorită?ile administra?iei publice locale. La nivelul unită?ilor ?i institu?iilor de învă?ământ superior prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul contract colectiv, aceste măsuri se stabilesc de conducerea institu?iei/unită?ii ?i sindicatele reprezentative sau reprezentan?ii salaria?ilor, după caz.
    (3) În luna septembrie a fiecărui an în cadrul comisiei paritare, în conformitate cu prevederile Legii educa?iei na?ionale nr. 1/2011, cu modificările ?i completările ulterioare, se prezintă raportul privind starea învă?ământului ?i cercetării din institu?iile ?i unită?ile prevăzute în Anexa nr. 5.
    ART. 44
    (1) Angajatorul va organiza la încadrarea în muncă ?i ori de câte ori este nevoie examinarea medicală a salaria?ilor, în scopul de a constata dacă ace?tia sunt ap?i pentru prestarea activită?ii pentru care au fost încadra?i. Examinarea medicală este gratuită pentru salaria?i, angajatorul asigurând prin buget fondurile necesare pentru efectuarea examenului medical.
    (2) Examinarea medicală are ca scop ?i prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, concluziile examinării conducând la adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătă?irea condi?iilor de muncă.
    (3) Personalul din învă?ământ beneficiază în mod gratuit de asisten?ă medicală în cabinetele medicale ?i psihologice care apartin de unitatea de învă?ământ superior precum ?i în policlinici ?i unită?i spitalice?ti stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Educa?iei, Cercetării ?i Tineretului ?i Ministerul Sănătă?ii. Analizele medicale se vor realiza gratuit în baza trimiterii medicului de familie. Personalul din învă?ământ beneficiază de completarea gratuită a dosarelor de sănătate de către medicul de medicina muncii, sumele necesare în acest sens fiind asigurate potrivit legii.
    ART. 45
    Angajatorii au obliga?ia să asigure accesul salaria?ilor la serviciul medical de medicină a muncii.
    ART. 46
    Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului se obligă ca, împreună cu Ministerul Sănătă?ii, să stabilească incompatibilită?ile de ordin medical cu func?ia didactică ?i să elaboreze nomenclatorul bolilor profesionale pentru personalul din învă?ământ.
    ART. 47
    (1) Institu?ia ?i unitatea prevăzute în Anexa nr. 5 nu vor refuza încadrarea sau men?inerea în func?ie a persoanelor cu handicap fizic sau neuromotor, în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obliga?iilor de serviciu.
    (2) Institu?ia ?i unitatea prevăzute în Anexa nr. 5 vor asigura, cu acordul sindicatelor, trecerea salaria?ilor care au recomandare medicală în alte locuri de muncă, cu prioritate pe posturi vacante din institu?iile ?i unită?ile prevăzute în Anexa nr. 5 ?i, după caz, recalificarea profesională a acestora.
    (3) Indemniza?ia pentru incapacitate temporară de muncă generată de boli profesionale sau accidente de muncă este suportată potrivit OUG nr. 158/2005 privind concediile ?i indemniza?iile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ?i completările ulterioare.
    ART. 48
    Institu?iile ?i unită?ile prevăzute în Anexa nr. 5 pot asigura, integral sau par?ial, din surse proprii, transportul ?i cazarea cadrelor didactice care domiciliază în alte localită?i, în condi?iile legii.
    ART. 49
    (1) Personalul din învă?ământ, cercetare ?i biblioteci centrale universitare beneficiază de o compensa?ie de la bugetul asigurărilor sociale de 50% din valoarea cazării, a mesei ?i a tratamentului, în bazele de odihnă ?i tratament, precum ?i în alte spa?ii contractate de Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale. În acest sens, Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului va sprijini demersurile FNS Alma Mater în vederea ob?inerii unui număr cât mai mare de bilete de odihnă ?i tratament pentru salaria?ii din învă?ământ, în perioada vacan?elor ?colare.
    (2) Personalul didactic care înso?e?te studen?i în tabere ?i/sau excursii beneficiază de gratuitate privind transportul, cazarea ?i masa. De acelea?i drepturi beneficiază ?i copiii acestora în vârstă de până la 14 ani.
    (3) Copiii personalului didactic, didactic auxiliar ?i nedidactic aflat în activitate sau pensionat după cel pu?in 10 ani de activitate didactică sunt scuti?i de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învă?ământul superior ?i beneficiază de gratuitate la cazarea în cămine ?i internate. Copiii întregului personal din învă?ământul superior ?i din bibliotecile centrale universitare sunt scuti?i de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte ?i documente ?colare, de acces în bibliotecile din sistemul Ministerului Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului.
    (4) Copiii personalului din învă?ământul superior admi?i pe locurile finan?ate de la bugetul de stat au prioritate ?i beneficiază de gratuitate în internate ?i cămine studen?e?ti. În acest scop, Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului alocă pentru studen?i sumele necesare, iar institu?iile de învă?ământ superior asigură cazarea gratuită în cămine studen?e?ti.
    (5) În vederea alocării sumelor prevăzute la alin. (4), unită?ile de învă?ământ/institu?iile de învă?ământ superior au obliga?ia ca, în cel mult 30 de zile de la începerea anului ?colar/universitar, să transmită Ministerului Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului tabelele cu numărul studen?ilor care urmează cursurile institu?iei de învă?ământ superior ?i care beneficiază de gratuitate la cazare.
    (6) Institu?iile ?i unită?ile prevăzute în Anexa nr. 5 pot sprijini sindicatele reprezentative pentru organizarea unor evenimente, cum ar fi: Ziua Femeii, 1 Iunie, Craciunul ?i Anul Nou etc. prin acordarea unor ajutoare sociale din venituri proprii.

    CAP. VI
    Contractul individual de muncă

    ART. 50
    În vederea stabilirii drepturilor ?i obliga?iilor angajatorilor ?i salaria?ilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncă.
    ART. 51
    Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condi?iilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetă?eanului ?i numai pe criteriul aptitudinilor ?i competen?ei profesionale.
    ART. 52
    (1) Contractul individual de muncă va cuprinde cel pu?in clauzele prevăzute în Anexa nr. 1 a prezentului contract colectiv.
    (2) Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte (angajator ?i salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior începerii activită?ii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
    (3) Fi?a postului pentru fiecare salariat este anexă la contractul individual de muncă. Orice modificare a acesteia se negociază de salariat cu angajatorul, în prezen?a liderului de sindicat, la solicitarea membrului de sindicat.
    ART. 53
    (1) În institu?iile ?i unită?ile prevăzute în Anexa nr. 5 contractele individuale de muncă se încheie între rector/director ?i salaria?i.
    (2) Contractele individuale de muncă se încheie prin grija ?i pe cheltuiala angajatorului.
    (3) La solicitarea scrisă a salariatului, organiza?ia sindicală din care face parte acesta poate acorda asisten?ă la încheierea/modificarea contractului individual de muncă.
    ART. 54
    (1) Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe perioadă nedeterminată.
    (2) În situa?iile ?i condi?iile prevăzute de lege, contractul individual de muncă se poate încheia ?i pe perioadă determinată.
    (3) Personalul din învă?ământ poate încheia contract de muncă cu timp par?ial, în condi?iile legii ?i ale prezentului contract colectiv.
    ART. 55
    (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obliga?ia, sub sanc?iunea prevăzută de art. 19 din Codul muncii, de a informa persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care inten?ionează să le înscrie în contract sau să le modifice.
    (2) Informarea prevăzută la alin. (2) va cuprinde, după caz, elementele prevăzute la art. 17 ?i art. 18 din Codul muncii.
    ART. 56
    Desfă?urarea activită?ii didactice în regim de cumul/plată cu ora se face potrivit dispozi?iilor Legii educa?iei na?ionale nr. 1/2011, cu modificările ?i completările ulterioare, indiferent de locul unde persoana respectivă are func?ia de bază. Încadrarea personalului didactic prin cumul sau în regim de plată cu ora se face în baza deciziei rectorului/directorului unită?ii/institu?iei prevăzute în Anexa nr. 5, remunerarea activită?ii astfel desfă?urate făcându-se potrivit prevederilor legale.
    ART. 57
    (1) Drepturile ?i obliga?iile privind rela?iile de muncă dintre angajator ?i salariat sunt stabilite în cadrul prezentului contract colectiv, în cadrul contractelor colective de muncă încheiate la nivelul unită?ilor ?i institu?iilor de învă?ământ prevăzute în Anexa nr. 5 ?i în cadrul contractelor individuale de muncă.
    (2) Contractele colective de muncă încheiate la nivelul institu?iilor/unită?ilor prevăzute în Anexa nr. 5 pot stabili drepturi ?i obliga?ii numai în limitele ?i în condi?iile prevăzute de lege.
    ART. 58
    Salaria?ii nu pot renun?a la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice tranzac?ie prin care se urmăre?te renun?area la drepturile recunoscute de lege salaria?ilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.
    ART. 59
    (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul păr?ilor.
    (2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, locul său de muncă sau la drepturile salariale nu dă dreptul angajatorului să procedeze la desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă pentru acest motiv.
    (3) În mod excep?ional, modificarea unilaterală a contractului este posibilă numai în cazurile ?i în condi?iile prevăzute de lege.
    (4) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:
    a) durata contractului;
    b) locul muncii;
    c) felul muncii;
    d) condi?iile de muncă;
    e) salariul;
    f) timpul de muncă ?i timpul de odihnă.
    (5) Orice modificare a unuia din elementele prevăzute la alin. (4) sau la art. 17 alin. (2) din Codul muncii, în timpul executării contractului individual de muncă, impune încheierea unui act adi?ional la contract.
    (6) În cazul în care contractul individual de muncă este modificat prin acordul păr?ilor, actul adi?ional se încheie în termen de 15 zile de la data realizării acordului de voin?ă al păr?ilor.
    (7) Dacă contractul individual de muncă este modificat unilateral de către angajator, actul adi?ional se încheie în termen de 15 zile de la data aducerii la cuno?tin?ă, în scris, salariatului.
    (8) Actul adi?ional nu se încheie în situa?ia în care modificarea contractului individual de muncă rezultă din lege (ex. acordarea indexărilor, majorărilor salariale etc.).
    ART. 60
    (1) Delegarea ?i deta?area personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare ?i control se fac în conformitate cu prevederile Codului muncii, cu modificările ?i completările ulterioare.
    (2) Delegarea ?i deta?area personalului didactic auxiliar ?i nedidactic se fac în condi?iile ?i cu acordarea drepturilor prevăzute de Codul muncii.
    ART. 61
    (1) Contractul individual de muncă se poate suspenda în cazurile expres prevăzute de legisla?ia muncii, legisla?ia de drept comun, de legisla?ia specială, precum ?i pe perioada exercitării unei func?ii eligibile.
    (2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat ?i a plă?ii drepturilor de natură salarială de către angajator.
    (3) Pe durata suspendării pot continua să existe ?i alte drepturi ?i obliga?ii ale păr?ilor stabilite conform prezentului contract colectiv de muncă, contractelor colective încheiate la nivelul institu?iilor ?i unită?ilor prevăzute în Anexa nr. 5, contractelor individuale de muncă.
    (4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării, acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.
    ART. 62
    Personalului didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate, i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invalidită?ii. Contractul său de muncă este suspendat până la data la care medicul expert al asigurărilor sociale emite decizia prin care constată redobândirea capacită?ii de muncă ?i, deci, încetarea calită?ii de pensionar. Rezervarea catedrei/postului didactic încetează ?i de la data emiterii, de către medicul expert al asigurărilor sociale, a deciziei prin care se constată pierderea definitivă a capacită?ii de muncă. De această prevedere beneficiază ?i personalul din institu?iile de cercetare, bibliotecile centrale universitare ?i casele universitare.
    ART. 63
    (1) Pe durata întreruperii temporare a activită?ii angajatorului, salaria?ii beneficiază de o indemniza?ie plătită din fondul de salarii de cel pu?in 75% din salariul de bază al locului de muncă ocupat/func?iei îndeplinite, la care se adaugă toate sporurile, indemniza?iile care se includ în salariul de bază.
    (2) Pe durata întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salaria?ii se vor afla la dispozi?ia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activită?ii.
    (3) În situa?ia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, par?ial sau total, condi?iile necesare realizării sarcinilor de serviciu, el este obligat să plătească salaria?ilor salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
    ART. 64
    (1) Contractul individual de muncă poate înceta:
    - de drept;
    - ca urmare a acordului păr?ilor, la data convenită de acestea;
    - ca urmare a voin?ei unilaterale a uneia dintre păr?i, potrivit legii.
    (2) Contractul individual de muncă încetează de drept în situa?iile prevăzute de art. 56 din Codul muncii.
    ART. 65
    (1) Este interzisă concedierea salaria?ilor:
    a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenen?ă na?ională, rasă, culoare, etnie, religie, op?iune politică, origine socială, handicap, situa?ie sau responsabilitate familială, apartenen?ă ori activitate sindicală;
    b) pentru exercitarea, în condi?iile legii, a dreptului la grevă ?i a drepturilor sindicale.
    (2) Concedierea salaria?ilor nu poate fi dispusă:
    a) pe durata incapacită?ii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical;
    b) pe durata concediului pentru carantină;
    c) pe durata în care salariata este însărcinată, în măsura în care angajatorul a luat cuno?tin?ă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
    d) pe durata concediului de maternitate;
    e) pe durata concediului pentru cre?terea ?i îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
    f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afec?iuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
    g) pe durata îndeplinirii serviciului militar;
    h) pe durata exercitării unei func?ii eligibile într-un organism sindical, cu excep?ia situa?iei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate săvâr?ite de către acel salariat;
    i) pe durata efectuării concediului de odihnă;
    j) pe durata rezervării postului didactic.
    ART. 66
    (1) Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din ini?iativa angajatorului în cazurile în care, prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, au fost prevăzute asemenea interdic?ii.
    (2) Desfacerea contractului individual de muncă din motive neimputabile salaria?ilor este determinată de desfiin?area locului de muncă ocupat de salariat, ca urmare a dificultă?ilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activită?ii. Desfiin?area trebuie să fie efectivă, cu o cauză reală ?i serioasă.
    (3) Desfă?urarea activită?ii sindicale, precum ?i apartenen?a la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea contractului individual de muncă.
    ART. 67
    (1) În cazul concedierii unui membru de sindicat pentru motive care nu ?in de persoana salariatului, angajatorul va notifica, în scris, inten?ia de concediere sindicatului din care face parte salariatul, înainte de emiterea deciziei de încetare.
    (2) În cazul concedierii salariatului pentru inaptitudine fizică ?i/sau psihică, constatată prin decizia organelor competente de expertiză medicală, salariatul beneficiază de o compensa?ie, conform legii, în cazul în care nu i se poate oferi un alt loc de muncă în condi?iile art. 64 din Codul muncii.
    (3) Salaria?ii concedia?i pentru motive care nu ?in de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a ?omajului ?i de plă?i compensatorii, conform legii.
    (4) În situa?ia în care salariatul î?i pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va asigura în limita posibilită?ilor un alt loc de muncă. În ipoteza în care nu dispune de astfel de posibilită?i, precum ?i în cazul salaria?ilor concedia?i pentru motive care nu ?in de persoana acestora, angajatorul va apela la agen?ia locală de ocupare a for?ei de muncă, în vederea redistribuirii salariatului corespunzător pregătirii profesionale ?i/sau, după caz, capacită?ii de muncă stabilite de medicul de medicina muncii.
    (5) În vederea acordării plă?ilor compensatorii prevăzute la alin. (3) Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului se obligă ca, până la data de 30 iunie 2013, să facă demersuri în vederea elaborării unui proiect de lege, cu consultarea FNS Alma Mater.
    ART. 68
    (1) În toate situa?iile în care, anterior concedierii, angajatorul este obligat să acorde un termen de preaviz, durata acestuia va fi de 20 de zile lucrătoare. Termenul de preaviz începe să curgă de la data comunicării în scris salariatului a cauzei care determină concedierea.
    (2) În perioada preavizului, salaria?ii au dreptul să absenteze jumătate din timpul efectiv al programului de lucru zilnic pentru a-?i căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul ?i celelalte drepturi care li se cuvin.
    ART. 69
    (1) În cazul concedierilor colective angajatorul este obligat să î?i îndeplinească obliga?iile care îi revin potrivit art. 69 ?i art. 70 din Codul muncii.
    (2) În cazul concedierilor pentru motive care nu ?in de persoana salariatului, la aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiin?ate, măsurile vor afecta în ordine:
    a) contractele de muncă ale salaria?ilor care solicită plecarea din institu?ie/unitate;
    b) contractele de muncă ale salaria?ilor care cumulează două sau mai multe func?ii, precum ?i ale celor care cumulează pensia cu salariul;
    c) contractele de muncă ale celor care îndeplinesc condi?iile legale de pensionare, în anul universitar respectiv.
    (3) În cazul în care la nivelul unită?ii/institu?iei există mai multe posturi de aceea?i natură ?i unul sau mai multe dintre acestea vor fi desfiin?ate, se va proceda la o evaluare obiectivă a performan?elor profesionale ale persoanelor ce le ocupă.
    (4) Dacă rezultatul evaluării nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele criterii:
    a) dacă măsura afectează doi so?i care lucrează în aceea?i unitate/institu?ie, se desface contractul de muncă al salariatului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să poată fi concediat un salariat al cărui post nu este vizat de desfiin?are;
    b) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii/persoane cu grad de handicap în între?inere;
    c) măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărba?ii văduvi sau divor?a?i care au în între?inere copii, unicii între?inători de familie, persoanele cu handicap precum ?i salaria?ii care mai au cel mult trei ani până la pensionare.
    (5) În cazul în care măsura ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau perfec?ionare profesională ?i a încheiat cu unitatea/institu?ia un act adi?ional la contractul individual de muncă, prin care s-a obligat să presteze activitate în favoarea angajatorului o anumită perioadă de timp, angajatorul nu-i va pretinde acestuia despăgubiri ?i nici nu-l va putea obliga la suportarea cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, propor?ional cu perioada nelucrată până la împlinirea termenului prevăzut în actul adi?ional.
    (6) Hotărârea privind concedierile individuale sau colective se adoptă de comisia paritară de la nivelul institu?iei/unită?ii prevăzute în Anexa nr. 5.
    ART. 70
    Institu?ia/unitatea prevăzută în Anexa nr. 5 care î?i extinde sau î?i reia activitatea într-o perioadă de 12 luni de la luarea măsurii de concediere (individuală sau colectivă) pentru motive neimputabile salaria?ilor are obliga?ia de a încuno?tin?a în scris organiza?iile sindicale despre aceasta ?i de a face publică măsura prin publicare în presa centrală, locală ?i la sediul unită?ii. Institu?ia/unitatea va reangaja, fără concurs sau perioadă de probă, persoanele cărora le-a încetat contractul de muncă din motive neimputabile acestora, care îndeplinesc condi?iile cerute de lege pentru ocuparea acestor posturi vacante ?i care s-au prezentat la sediul unită?ii în termen de 15 zile de la data anun?ului.
    ART. 71
    (1) Salaria?ii au dreptul de a demisiona, notificând în scris angajatorului despre această situa?ie, fără a fi obliga?i să?i motiveze demisia. Contractul individual de muncă încetează de la data împlinirii termenului de preaviz de 10 zile calendaristice, pentru salaria?ii cu func?ii de execu?ie ?i, respectiv, 20 de zile calendaristice, pentru salaria?ii cu func?ii de conducere.
    (2) În cazul în care angajatorul refuză înregistrarea demisiei, salariatul are dreptul de a face dovada acesteia prin orice mijloc de probă.
    (3) Salariatul are dreptul de a demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu î?i îndepline?te obliga?iile asumate prin contractul individual de muncă ?i prin contractul colectiv de muncă.

    CAP. VII
    Formarea profesională

    ART. 72
    (1) Institu?iile ?i unită?ile prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul contract se obligă să asigure salaria?ilor accesul periodic la formarea profesională.
    (2) Formarea profesională a salaria?ilor se poate realiza prin următoarele forme:
    a) participarea la cursuri organizate de casele corpului didactic sau de furnizorii de servicii de formare profesională din ?ară ?i din străinătate;
    b) stagii de adaptare profesională la cerin?ele postului ?i ale locului de muncă;
    c) stagii de practică ?i de specializare în ?ară ?i în străinătate;
    d) formare individualizată;
    e) stagii de perfec?ionare organizate de organiza?iile sindicale reprezentative;
    f) alte forme de pregătire convenite între angajator ?i salariat.
    (3) Perfec?ionarea personalului didactic se face potrivit prevederilor Legii educa?iei na?ionale nr. 1/2011, cu modificările ?i completările ulterioare.
    (4) Formarea profesională cuprinde ?i teme din domeniul rela?iilor de muncă convenite de angajator ?i organiza?iile sindicale reprezentative.
    ART. 73
    (1) Institu?iile ?i unită?ile prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul contract colectiv se obligă să elaboreze anual planuri de formare profesională pentru toate categoriile de salaria?i, după consultarea organiza?iilor sindicale reprezentative semnatare ale contractelor colective de muncă încheiate la nivelul acestora.
    (2) Planurile de formare profesională fac parte integrantă din contractele colective de muncă încheiate la nivelul unită?ii/institu?iei.
    (3) Planurile de formare profesională vor fi aduse la cuno?tin?a salaria?ilor în termen de 15 zile de la adoptarea lor, prin afi?are la sediul institu?iilor/unită?ilor prevăzute în Anexa nr. 5.
    ART. 74
    Institu?ia/unitatea prevăzute la Anexa nr. 5 va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea salaria?ilor la cursurile ?i stagiile de formare profesională ini?iate de către aceasta, în condi?iile legii.
    ART. 75
    (1) Salaria?ii care participă la stagii sau cursuri de formare profesională, care presupun scoaterea par?ială sau totală din activitate, beneficiază de drepturile salariale prevăzute de art. 197 din Codul muncii ?i le revin obliga?iile prevăzute de art. 198 din Codul muncii.
    (2) În cazul scoaterii totale din activitate, contractul individual de muncă al salariatului se suspendă, acesta beneficiind, pe perioada cursurilor/stagiilor de formare profesională de toate drepturile salariale care i se cuvin.
    (3) Perioada cât salaria?ii participă la cursuri/stagii de formare profesională, cu scoaterea par?ială/totală din activitate, constituie vechime în muncă/în învă?ământ/la catedră.
    (4) Fiecare angajat care dore?te să urmeze o formă de învă?ământ poate beneficia de o reducere din taxa de ?colarizare. Cuantumul reducerii este propus de sindicatul reprezentativ din institu?ie, avizat de consiliul de administra?ie ?i aprobat de senatul universită?ii. Reducerea se poate men?ine pe toată perioada de ?colarizare, în condi?iile în care se men?ine calitatea de angajat ?i la începutul fiecărui an universitar a promovat toate examenele.
    Neîndeplinirea uneia dintre aceste condi?ii conduce automat la obliga?ia angajatului de a plăti integral taxa de ?colarizare.
    ART. 76
    (1) Salaria?ii beneficiază de concedii pentru formare profesională, conform art. 154-158 din Codul muncii.
    (2) În cazul în care angajatorul nu ?i-a respectat obliga?ia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condi?iile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore. Salariatul care a beneficiat de prevederile acestui alineat are obligatia de a face dovada participării ?i absolvirii acestor cursuri de formare profesională.
    (3) Prevederile art. 152 ?i art. 153 din Codul muncii sunt aplicabile.
    ART. 77
    Angajatorii se obligă să consulte organiza?iile sindicale reprezentative în situa?ia încheierii contractelor de adaptare profesională.

    CAP. VIII
    Alte prevederi în legătură cu drepturile ?i obliga?iile păr?ilor

    ART. 78
    (1) Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului se obligă să invite delega?ii desemna?i de FNS Alma Mater să participe la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural. Această prevedere se aplică ?i unită?ilor ?i institu?iilor prevăzute în Anexa nr. 5 care au obliga?ia de a invita la ?edin?ele consiliului de administra?ie reprezentan?ii organiza?iei sindicale reprezentative. Procesul-verbal încheiat cu această ocazie va consemna ?i punctele de vedere ale reprezentan?ilor organiza?iei sindicale ?i va purta, în mod obligatoriu, semnătura acestora.
    (2) Birourile consiliilor de administra?ie, ale senatelor universitare ?i, respectiv, birourile consiliilor profesorale sunt obligate să invite la ?edin?ele acestora reprezentan?ii organiza?iilor sindicale reprezentative.
    (3) În?tiin?area organiza?iilor sindicale privind întrunirea comisiei de dialog social, comisiei paritare, consiliilor de administra?ie, birourilor senatelor ?i birourilor consiliilor profesorale se face cu cel pu?in 72 de ore înaintea ?edin?ei, comunicând ordinea de zi ?i documentele care vor fi discutate.
    (4) Hotărârile consiliilor de administra?ie vor fi făcute publice.
    (5) Institu?iile/unită?ile prevăzute în Anexa nr. 5 pot sprijini participarea reprezentan?ilor sindicali la conferin?e, seminarii, workshop-uri, prin decontarea cheltuielilor de deplasare, în limita a două conferin?e/an din venituri proprii.
    ART. 79
    Pentru fundamentarea ac?iunilor prevăzute la art. 30 din Legea dialogului social nr. 62/2011 republicată, angajatorul va pune la dispozi?ia organiza?iilor sindicale reprezentative ori va asigura acestora accesul la informa?iile ?i documentele solicitate în scris de ace?tia, reprezentan?ii sindicali având obliga?ia de a păstra confiden?ialitatea datelor care le-au fost transmise cu acest caracter.
    ART. 80
    Angajatorul poate să asigure suplinirea personalului aflat în concediu fără plată, trimis la cursuri de formare ?i perfec?ionare sindicală, stagii de pregătire sindicală - în ?ară sau în străinătate - schimburi de experien?ă, precum ?i alte ac?iuni sindicale ?i să le sprijine efectiv. Cei care suplinesc vor fi remunera?i corespunzător pentru activitatea suplimentară efectuată, potrivit legii.
    ART. 81
    (1) Unită?ile în care sunt constituite organiza?ii sindicale care au dobândit reprezentativitatea în condi?iile legii sunt obligate să pună, cu titlu gratuit, la dispozi?ia organiza?iilor sindicale, spa?iile corespunzătoare func?ionării acestora ?i să asigure dotările necesare desfă?urării activită?ii prevăzute de lege.
    (2) Unită?ile vor asigura în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spa?iul ?i mobilierul necesare, precum ?i acces la echipamentul de birotică al unită?ii (fax, copiator ?i altele cu caracter administrativ), precum ?i suportul tehnic pentru informarea curentă a membrilor de sindicat, în re?eaua Intranet a institu?iei; prin contractele colective de muncă la nivel teritorial se vor stabili condi?iile de acces la utilizarea acestora.
    (3) Baza materială cu destina?ie cultural-sportivă, proprietatea unită?ilor ori proprietatea sindicatelor din unită?ile respective, va putea fi folosită, fără plată, pentru ac?iuni organizate de sindicate sau patronat, în condi?iile prevăzute în contractul colectiv de muncă.
    ART. 82
    (1) La cererea organiza?iilor sindicale ?i cu acordul scris al membrilor de sindicat conducerile institu?iilor/unită?ilor prevăzute în Anexa nr. 5 vor accepta încasarea ratelor ?i contribu?iilor la CAR ?i la bănci, precum ?i a cotiza?iei membrilor de sindicat pe stat de plată, de către persoanele care au sarcini de serviciu privind plata salariilor. Sumele re?inute, aferente cotiza?iilor sindicale, vor fi virate în contul sindicatelor afiliate la FNS Alma Mater.
    (2) Cotiza?ia plătită de membrii organiza?iilor sindicale în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit.
    ART. 83
    Angajatorii recunosc dreptul reprezentan?ilor organiza?iilor sindicale de a urmări la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salaria?ilor prevăzute în contractele colective de muncă ?i în contractele individuale de muncă.
    ART. 84
    Angajatorii ?i organiza?iile sindicale î?i vor comunica reciproc ?i în timp util hotărârile proprii privind problemele importante din domeniul rela?iilor de muncă.
    ART. 85
    FNS Alma Mater recunoa?te dreptul angajatorilor de a stabili, în condi?iile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salaria?ilor care se fac vinova?i de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii unită?ii.
    ART. 86
    (1) Ministerul Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului ?i FNS Alma Mater se recunosc drept parteneri de dialog social permanent.
    (2) Păr?ile semnatare ale prezentului contract colectiv ?i cele semnatare ale contractelor colective de muncă încheiate la nivel teritorial se obligă să asigure un climat normal de muncă în institu?iile ?i unită?ile prevăzute în Anexa nr. 5, cu respectarea prevederilor legale, a contractelor colective de muncă la toate nivelurile, cartei universită?ilor, a regulamentelor interne, precum ?i a drepturilor ?i intereselor membrilor de sindicat.
    ART. 87
    Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor care sunt stabilite prin contractul colectiv.
    ART. 88
    În baza prevederilor prezentului contract colectiv de muncă vor începe negocierile în vederea încheierii contractelor colective de muncă la nivelul institu?iilor ?i unită?ilor prevăzute în Anexa nr. 5, cu cel pu?in 30 de zile înaintea expirării contractelor teritoriale în vigoare sau în celelalte condi?ii prevăzute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată.
    ART. 89
    (1) Prevederile contractelor individuale de muncă vor fi puse de acord cu cele ale prezentului contract colectiv de muncă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia, modificându-se prin act adi?ional.
    (2) Angajatorii vor încheia contracte individuale de muncă numai pentru salaria?ii nou-angaja?i.
    ART. 90
    La stabilirea condi?iilor de muncă ?i a criteriilor de normare pentru personalul din învă?ământul superior se va ?ine cont de Recomandarea UNESCO-OIM privind statutul personalului didactic din învă?ământul superior, adoptată la Paris la 12 noiembrie 1997.
    ART. 91
    Angajatorii se obligă să nu înstrăineze patrimoniul învă?ământului către o ter?ă persoană ?i să recupereze, conform legii, toate spa?iile ?i terenurile care au apar?inut de drept învă?ământului.
    ART. 92
    (1) Regulamentul intern se întocme?te de către angajator cu consultarea sindicatelor, potrivit legii.
    (2) Organiza?iile sindicale participă prin reprezentan?ii legali la elaborarea Strategiei de dezvoltare a universită?ilor, institu?iilor de cercetare, bibliotecilor centrale universitare, cu propuneri vizând activitatea profesională, economică, culturală ?i socială.
    ART. 93
    Prezentul contract colectiv va fi adus la cuno?tin?a salaria?ilor prin afi?are în toate institu?iile ?i unită?ile prevăzute în Anexa nr. 5, prin grija angajatorului.
    ART. 94
    Institu?iile ?i unită?ile în care se aplică clauzele negociate prin prezentul contract colectiv sunt cele prevăzute în Anexa nr. 5.
    ART. 95
    Încheiat astăzi, 18 decembrie 2012, în 3 exemplare originale.


                                    P?R?ILE:

    MINISTERUL EDUCA?IEI, CERCET?RII, FEDERA?IA NA?IONAL?
       TINERETULUI ?I SPORTULUI SINDICAL? "ALMA MATER"
            MINISTRU PRE?EDINTE
         Ecaterina Andronescu Anton Hadăr    ANEXA 1


                          CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC?
                 încheiat ?i înregistrat sub nr. ......./.....
                în registrul general de eviden?ă a salaria?ilor


    A. Păr?ile contractului
    Angajator - persoană juridică/fizică ................, cu sediul/domiciliul în ................, înregistrată la registrul comer?ului/autorită?ile administra?iei publice din ........ sub nr. ........., cod fiscal ................, telefon .............., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ........................,
    ?i
    salariatul/salariata - domnul/doamna ................., domiciliat/domiciliată în localitatea ................, str. .............. nr. ...., jude?ul ............... posesor/posesoare al/a buletinului/căr?ii de identitate/pa?aportului seria ...... nr. ........., eliberat/eliberată de ................... la data de ............., CNP ........................., permis de muncă seria ........ nr. ........ din data ..........,

    am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condi?ii asupra cărora am convenit:

    B. Obiectul contractului: .............

    C. Durata contractului:
    a) nedeterminată, salariatul/salariata ................. urmând să înceapă activitatea la data de .................;
    b) determinată, de ........... luni, pe perioada cuprinsă între data de ............. ?i data de ................./pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post/pe post vacant.

    D. Locul de muncă
    1. Activitatea se desfă?oară la ....................
    2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfă?ura activitatea astfel: .....................

    E. Felul muncii
    Func?ia/meseria ..................... conform Clasificării ocupa?iilor din România.

    F. Atribu?iile postului
    Atribu?iile postului sunt prevăzute în fi?a postului, anexă la contractul individual de muncă.

    G. Condi?ii de muncă
    1. Activitatea se desfă?oară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
    2. Activitatea prestată se desfă?oară în condi?ii normale/deosebite/speciale de muncă potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ?i completările ulterioare.

    H. Durata muncii
    1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .................... (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condi?iile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
    2. O frac?iune de normă de .......... ore/zi (cel pu?in 2 ore/zi), .......... ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .................... (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condi?iile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excep?ia cazurilor de for?ă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecin?elor acestora.

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihnă este de .................... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, frac?iune de normă) ?i conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate "Învă?ământ Superior ?i Cercetare".
    De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ............ .
    Concediul se va efectua conform programării ?i în?elegerii dintre păr?i.

    J. Salariul
    1. Salariul de bază lunar brut: .................... lei.
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri*1) ..............................
---------
    *1) Se vor prevedea toate sporurile ce se cuvin fiecărui salariat în func?ie de condi?iile în care î?i desfă?oară activitatea.
    b) indemniza?ii ...............................
    c) alte adaosuri ........................................
    3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
    4. Data/datele la care se plăte?te salariul este/sunt ............ .
    5. Păr?ile convin ca următoarele obliga?ii băne?ti ale salariatului să fie achitate prin serviciile financiar-contabile ale unită?ii ....................... .

    K. Drepturi ?i obliga?ii ale păr?ilor privind securitatea ?i sănătatea în muncă:
    a) echipament individual de protec?ie ....................;
    b) echipament individual de lucru .........................;
    c) materiale igienico-sanitare ............................;
    d) alimenta?ie de protec?ie ......................;
    e) alte drepturi ?i obliga?ii privind sănătatea ?i securitatea în muncă ............... .

    L. Alte clauze:
    a) perioada de probă este de .......................;
    b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
    c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
    d) în cazul în care salariatul urmează să-?i desfă?oare activitatea în străinătate, informa?iile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi ?i în contractul individual de muncă;
    e) alte clauze.

    M. Drepturi ?i obliga?ii generale ale păr?ilor
    1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
    b) dreptul la repaus zilnic ?i săptămânal;
    c) dreptul la concediu de odihnă anual;
    d) dreptul la egalitate de ?anse ?i de tratament;
    e) dreptul la securitate ?i sănătate în muncă;
    f) dreptul la formare profesională, în condi?iile actelor adi?ionale.
    2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obliga?ii:
    a) obliga?ia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribu?iile ce îi revin conform fi?ei postului;
    b) obliga?ia de a respecta disciplina muncii;
    c) obliga?ia de fidelitate fa?ă de angajator în executarea atribu?iilor de serviciu;
    d) obliga?ia de a respecta măsurile de securitate ?i sănătate a muncii în unitate;
    e) obliga?ia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să dea dispozi?ii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalită?ii lor;
    b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) să constate săvâr?irea abaterilor disciplinare ?i să aplice sanc?iunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil ?i regulamentului intern.
    4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obliga?ii:
    a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil ?i din lege;
    b) să asigure permanent condi?iile tehnice ?i organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă ?i condi?iile corespunzătoare de muncă, potrivit specificului activită?ii;
    c) să informeze salariatul asupra condi?iilor de muncă ?i asupra elementelor care privesc desfă?urarea rela?iilor de muncă;
    d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
    e) să asigure confiden?ialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
    f) alte obliga?ii, în func?ie de specificul unită?ii.

    N. Dispozi?ii finale
    Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispozi?iile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ?i ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/na?ional, înregistrat sub nr. ......../......... la Direc?ia generală de muncă ?i solidaritate socială a jude?ului/municipiului ......................./Ministerul Muncii, Solidarită?ii Sociale ?i Familiei.
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adi?ional la contract, conform dispozi?iilor legale.
    Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

    O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt solu?ionate de instan?a judecătorească competentă material ?i teritorial, potrivit legii.

                Angajator, Salariat,
             .............. ............

             Reprezentant legal,
           ......................


    Pe data de ................. prezentul contract încetează în temeiul art. ............ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii cu completările ?i modificările ulterioare, în urma îndeplinirii procedurii legale.

                   Angajator,
               ................


    ANEXA 2

                                 FI?A POSTULUI
                                nr. ...........


    În temeiul legii ?i al contractului colectiv de muncă încheiat între ........................., înregistrat la ............. cu nr. ..............., la care subsemnatul(a) ader, obligându-mă să respect prevederile art. ........din contractul colectiv de muncă, se încheie azi, ......., prezenta fi?ă individuală a postului.
    Postul ..............................
    Pozi?ia (numele) ................
    Compartimentul ................
    Cerin?e:
    studii superioare ..................
    specifice postului ................
    Rela?ii:
    a) ierarhice .................................
    b) func?ionale ...........................
    c) de colaborare ........................
    Domnul/doamna ......................, posesor al contractului individual de muncă, înregistrat în registrul de eviden?ă a contractelor individuale de muncă la nr. ............., negociază în condi?iile art. ................... din contractul colectiv de muncă următoarele atribu?ii ?i sarcini, structurate pe următoarele capitole:

    Capitolul I. - Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând .......norma de bază corespunzătoare unei păr?i de ........din salariul de bază, stabilite la data de .................. .

                  Rector/Director, Salariat,

    Capitolul II. - Obliga?ii/atribu?ii profesionale suplimentare, reprezentând ......................... norma de bază (ore suplimentare), corespunzătoare unui spor de .........din salariul de bază, conform reglementărilor în vigoare, stabilite la început de an universitar...............

                  Rector/Director, Salariat,

    Capitolul III. - Activită?i suplimentare neprevăzute în încadrarea pe post, efectuate prin ordin de serviciu etc. ?i care se vor plăti prin ore suplimentare, premii lunare, zile libere etc.

┌────────┬───────────┬────┬───────────────────────┬───────────────┬──────────┐
│Nr. crt.│Activitatea│Data│Recompensată prin .....│Rector/Director│Observa?ii│
├────────┼───────────┼────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────────┴────┴───────────────────────┴───────────────┴──────────┘


                              Rector/Director,

    Capitolul IV. - Activită?i suplimentare deosebite efectuate cu înalt profesionalism ?i cu rezultate deosebite ce constituie argumentele pentru acordarea salariului de merit sau a premiilor lunare, în conformitate cu H.G. nr. 281/1993, cu modificările ulterioare.

┌────────┬────────────┬────┬──────────────────────┬───────────────┬──────────┐
│Nr. crt.│Activitatea │Data│Recompensată │Rector/Director│Observa?ii│
│ │suplimentară│ │prin .............. │ │ │
│ │deosebită │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────────┴────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────┘                Rector/Director,


    Capitolul V. - Sanc?iuni primite de angajat.

┌────────┬────────────┬────┬──────────────────────┬───────────────┬──────────┐
│Nr. crt.│Motivul │Data│Sanc?iunea primită │Rector/Director│Observa?ii│
│ │sanc?iunii │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼────┼──────────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────────┴────┴──────────────────────┴───────────────┴──────────┘                   Rector/Director,

    Capitolele III, IV ?i V au fost discutate în senatul universitar/consiliul profesoral/consiliul de administra?ie, la care sunt invita?i ?i cei în cauză.

                  Rector/Director, Lider de sindicat,


              Am luat la cuno?tin?ă,

                   Semnătura

                                                  Data,

    NOT?:
    De exactitatea datelor trecute în fi?a postului răspund rectorul/directorul institu?iei sau al unită?ii de învă?ământ ?i salariatul.


    ANEXA 3


                  FI?A POSTULUI TIPIZAT? - anexă la contractul
               individual de muncă pentru învă?ământul superior
                conform prevederilor Legii educa?iei na?ionale
           nr. 1/2011, cu modificările ?i completările ulterioare

    A. Activită?i normate în statul de func?iuni

    A.I. Activită?i de predare, inclusiv pregătirea acestora
    1. Cursuri aferente ciclului de studii universitare de licen?ă;
    2. Cursuri aferente ciclului de studii universitare de master;
    3. Cursuri la forma studii academice postuniversitare;
    4. Cursuri la forma studii postuniversitare de specializare, inclusiv cursuri de pregătire pentru examenele de definitivat sau dobândirea de grad didactic, organizate pentru profesorii din licee, gimnazii ?i pentru institutori;
    5. Cursuri de perfec?ionare postuniversitare, inclusiv cursuri de pregătire pentru examenele de definitivat sau dobândirea de grad didactic, organizate pentru profesorii din licee, gimnazii ?i pentru institutori;
    Cursurile pot fi ?inute de titularii care au competen?a de a face parte din comisiile pentru acordarea gradelor respective.
    Recomandăm senatelor universitare să nu aprobe normarea didactică constituită numai din cursuri ?i aplica?ii la forme de învă?ământ postuniversitare.
    6. Module de curs pentru formarea continuă;
    7. Cursuri la ?colile de studii avansate (doctorate);
    8. Cursuri (prelegeri) pentru medicii stagiari sau reziden?i;
    9. Cursuri de reactualizare a cuno?tin?elor medicale (forma de pregătire medicală continuă inclusă în perfec?ionarea postuniversitară specifică);
    10. Cursuri organizate pentru pregătirea doctoranzilor;
    11. Alte cursuri (prelegeri) normate la forme moderne de învă?ământ universitar.

    NOT?: Cursurile pot fi ?inute de personal didactic calificat corespunzător, conform legisla?iei în vigoare.

    A.II. Activită?i de seminar, proiecte de an, lucrări practice ?i de laborator (inclusiv pregătirea acestora)
    1. Activită?i de seminar, complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A.I., după caz, conform planului de învă?ământ;
    2. Îndrumarea realizării proiectelor de an, complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A.I., după caz, conform planului de învă?ământ;
    3. Lucrări practice ?i de laborator, conform cu planul de învă?ământ, complementare sau nu cursurilor de la capitolul A.I.;
    4. Lucrări practice (activită?i clinice în cadrul stagiaturii sau al reziden?iatului) în învă?ământul medical:
    - prezentare de caz;
    - prezentare de proceduri;
    - îndrumarea activită?ii practice a reziden?ilor.
    5. Lucrări practice în învă?ământul postuniversitar medical uman cu taxă pentru dobândirea de competen?e suplimentare;
    6. Lucrări practice la forma de pregătire continuă medicală (perfec?ionare postuniversitară).

    A.III. Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor, a lucrărilor de licen?ă ?i de absolvire.

    A.IV. Îndrumarea (conducerea) de proiecte de absolvire, de lucrări de diserta?ie sau de absolvire pentru toate formele de pregătire postuniversitară, prevăzute în planul de învă?ământ.

    A.V. Activitate practică productivă ?i practică pedagogică (inclusiv pregătirea acestora)

    A.VI. Îndrumarea doctoranzilor în stagiu (activitate normată) ?i în poststagiu

    A.VII. Conducerea activită?ilor didactice artistice sau sportive (inclusiv pregătirea acestora)
    1. Cursuri de turism pentru studen?i;
    2. Cursuri sportive pentru studen?i sau copiii angaja?ilor;
    3. Gimnastică aerobică;
    4. Antrenamente cu echipe reprezentative (atletism, jocuri sportive);
    5. Îndrumarea loturilor sportive în timpul desfă?urării competi?iilor;
    6. Organizarea de crosuri ?i alte manifestări sportive de interes universitar sau na?ional;
    7. Îndrumarea forma?iilor artistice de interes universitar;
    8. Organizarea manifestărilor artistice.

    A.VIII. Activită?i de evaluare
    1. Evaluarea în cadrul pregătirii prin doctorat:
    - comisie concurs de admitere;
    - comisie examen de doctorat;
    - comisie sus?inere publică teză de doctorat, inclusiv de evaluare a tezei;
    - evaluare referat de doctorat (prin participare la colectivul de catedră conform H.G. nr. 681/2011).
    2. Evaluare în cadrul concursurilor de admitere la toate formele de învă?ământ (inclusiv postuniversitar, altele decât doctoratul):
    - elaborarea tematică ?i bibliografie;
    - comisie redactare subiecte;
    - comisie examinare orală;
    - comisie corectură teze;
    - corectură teste;
    - comisie supracorectură;
    - comisie contesta?ii;
    - comisie concurs de admitere (organizare, modernizare);
    - comisie supraveghere examen scris.
    3. Evaluarea în cadrul activită?ilor didactice directe la toate formele de învă?ământ (curs, seminar, proiecte de an, proiecte (lucrări) de finalizare a studiilor, lucrări de laborator) inclusiv:
    - evaluare ?i notare temă de casă;
    - evaluare ?i notare examene par?iale;
    - evaluare ?i notare examen (test) final;
    - evaluare ?i notare teme (probleme) rezolvate acasă.
    4. Evaluare ?i activită?i complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare sau postuniversitare:
    - elaborare tematică ?i bibliografie;
    - comisie elaborare subiecte;
    - comisie examinare ?i notare;
    - comisie supraveghere probe scrise;
    - comisie corectură (supracorectură);
    - comisie contesta?ii.
    5. Evaluare ?i activită?i complementare pentru ob?inerea diplomei de medic specialist, stomatolog specialist ?i farmacist specialist, prin examinarea la probele teoretice ?i la cele practice:
    - elaborare tematică ?i bibliografie;
    - comisie elaborare subiecte;
    - comisie examinare ?i notare;
    - comisie supraveghere probe scrise;
    - comisie organizare examen;
    - comisie corectură (supracorectură);
    - comisie contesta?ii.
    6. Evaluare ?i activită?i complementare privind examinarea pentru dobândirea unei alte specialită?i (după promovarea examenului final de reziden?iat) la probele teoretice ?i la cele practice:
    - elaborare tematică ?i bibliografie;
    - comisie elaborare subiecte;
    - comisie examinare ?i notare;
    - comisie organizare examen;
    - comisie supraveghere probe scrise.
    7. Evaluare ?i activită?i complementare corespunzătoare formelor de pregătire continuă medicală (perfec?ionare postuniversitară):
    - elaborare programă analitică;
    - comisie de evaluare.
    8. Evaluare ?i activită?i complementare în cadrul comisiilor pentru dobândirea de competen?e în învă?ământul postuniversitar medical uman (cu taxă) din alte profile:
    - elaborare programă analitică, tematică ?i bibliografie;
    - comisie redactare subiecte;
    - comisie corectare ?i notare lucrări;
    - comisie recorectare lucrări;
    - comisie organizare examen;
    - comisie supraveghere probe scrise.
    9. Activită?i complementare ?i evaluarea activită?ii de instruire prin forme de pregătire continuă în alte profile decât cel medical:
    - elaborare programă analitică, tematică ?i bibliografie;
    - comisie redactare subiecte;
    - comisie corectare ?i notare lucrări;
    - comisie recorectare lucrări;
    - comisie contesta?ii;
    - comisie organizare examen;
    - comisie supraveghere probe scrise.
    Evaluare ?i activită?i complementare la admiterea la reziden?iat ?i la finalizarea acestuia:
    - elaborare programă analitică;
    - comisie redactare subiecte;
    - comisie corectare ?i notare lucrări;
    - comisie recorectare lucrări;
    - comisie contesta?ii;
    - comisie organizare examen;
    - comisie supraveghere probe scrise.

    A.IX. Consulta?ii
    Pentru toate formele conexe cursurilor de la capitolul A.I.

    A.X. Îndrumarea cercurilor ?tiin?ifice

    A.XI. Îndrumarea studen?ilor (tutoriat) pentru alegerea rutei profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile

    A.XII. Participarea la comisii ?i consilii în interesul învă?ământului

    A.XIII. Activită?i privind promovarea cadrelor didactice din învă?ământul preuniversitar
    1. Definitivatul
    - elaborare programe ?i bibliografie;
    - îndrumare ?i consultan?ă de specialitate ?i pedagogică;
    - inspec?ie ?colară specială pentru evaluarea de specialitate, metodică ?i pedagogică;
    - elaborarea subiectelor pentru probele scrise, supraveghere, corectare ?i notare;
    - elaborarea subiectelor pentru probele orale, examinare ?i notare (comisie);
    - organizare examen.
    2. Gradul didactic II
    - elaborare programe ?i bibliografie;
    - consultan?ă ?i îndrumare (minimum două inspec?ii);
    - inspec?ie ?colară specială pentru evaluarea de specialitate, metodică ?i pedagogică;
    - elaborarea subiectelor pentru testul de specialitate ?i metodica specialită?ii;
    - supraveghere teză, corectare ?i notare;
    - elaborarea subiectelor pentru proba orală, examinare ?i notare.
    3. Gradul didactic I
    - elaborare tematică, elaborare subiecte, examinare ?i notare în cadrul colocviului de admitere;
    - îndrumare (minimum două inspec?ii);
    - inspec?ie ?colară specială pentru evaluarea de specialitate metodică ?i pedagogică;
    - îndrumarea ?i evaluarea lucrării metodico-?tiin?ifice;
    - participare la comisia pentru sus?inerea lucrării de grad (evaluare ?i notare).
    4. Concurs pentru ocuparea posturilor vacante
    - elaborarea tematicii ?i bibliografiei;
    - comisie sus?inere examen;
    - comisie contesta?ii;
    - comisie organizare concurs;
    - comisie supraveghere probe scrise.

    A.XIV. Activită?i privind pregătirea ?i promovarea cadrelor didactice din învă?ământul superior
    1. Concurs pentru ocuparea unui post de preparator universitar sau asistent universitar:
    - îndrumare metodică ?i ?tiin?ifică;
    - elaborare tematică ?i bibliografie;
    - elaborarea subiectelor pentru probele scrise, supraveghere teză, corectare ?i notare;
    - elaborarea subiectelor pentru probele orale, examinare ?i notare;
    - participare la proba practică ?i evaluare.
    2. Concurs pentru ocuparea unui post de lector universitar (?ef de lucrări):
    - îndrumare metodică ?i ?tiin?ifică;
    - verificare dosar de concurs;
    - stabilire temă prelegere;
    - participare la prelegerea publică;
    - evaluare.
    Concurs pentru ocuparea unui post de conferen?iar universitar sau profesor universitar:
    - analiză dosar concurs;
    - stabilire temă prelegere;
    - participare la prelegerea publică;
    - evaluare.

    B. Activită?i de pregătire ?tiin?ifică ?i metodică ?i alte activită?i în interesul învă?ământului

    B.I. Pregătire individuală (autoperfec?ionare).

    B.II. Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs. Parcurgerea completă a formelor postuniversitare de învă?ământ în domeniul de activitate sau într-unul complementar.

    B.III. Participarea la conferin?e, simpozioane, congrese ?.a., organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare.

    B.IV. Organizarea de congrese ?.a., în domeniul de activitate sau în domenii colaterale (complementare).

    B.V. Înfiin?area, amenajarea ?i modernizarea laboratoarelor, a sta?iilor-pilot, a centrelor de excelen?ă (cercetare), a aparaturii de laborator ?.a.

    B.VI. Organizarea de schimburi academice între diferite universită?i din ?ară ?i din străinătate.

    B.VII. Participarea la programele interna?ionale la care România este parte.

    B.VIII. Perfec?ionarea propriei pregătiri pedagogice.

    B.IX. Elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri de probleme ?i de teste ?i a altor materiale didactice.

    C. Activită?i de cercetare ?tiin?ifică, de dezvoltare tehnologică, activită?i de proiectare, de crea?ie artistică potrivit specificului

    C.I. Activită?i prevăzute în planul intern.

    C.II. Activită?i în cadrul centrelor de cercetare prevăzute în planul intern.

    C.III. Activită?i în cadrul centrelor de transfer tehnologic.

    C.IV. Elaborarea individuală de inovare sau inventică prevăzute în planul intern.

    C.V. Elaborarea tratatelor, a monografiilor ?i a căr?ilor de specialitate prevăzute în planul intern.

    Normarea activită?ii de cercetare ?tiin?ifică în completarea normei didactice va fi făcută conform art. 81 alin. 14 din Legea nr. 128/1997.
    Activită?ile prevăzute la punctul A sunt normate în statele de func?iuni ?i de personal didactic, fiind nominalizate la fi?a individuală a postului, împreună cu activită?ile prevăzute la punctele B ?i C. Fi?ele individuale vor include obligatoriu activită?i în toate capitolele FI?EI POSTULUI, respectiv A, B ?i C.
    Ponderea, cuantificarea ?i numărul de ore alocate activită?ilor prevăzute la punctele A, B ?i C sunt propuse de colectivele catedrelor, avizate de consiliul facultă?ii ?i aprobate de senatul universită?ii, cu respectarea legilor în vigoare, inclusiv a Legii nr. 128/1997.
    Notă: Nu fac obiectul normării activită?ile de cercetare ?tiin?ifică, angajate pe bază de contract cu al?i beneficiari decât Ministerul Educa?iei, Cercetării ?i Tineretului sau institu?iile de învă?ământ aflate în subordinea sa.


    ANEXA 4


                                   REGULAMENT
            privind organizarea ?i func?ionarea comisiilor paritare

    Comisiile paritare, la orice nivel, vor fi compuse dintr-un număr egal de reprezentan?i ai angajatorului ?i ai FNS Alma Mater semnatare ale prezentului contract colectiv, respectiv ai sindicatelor afiliate acestora, desemna?i de fiecare parte în termen de 14 zile de la data intrării în vigoare a contractelor colective de muncă.
    Comisia paritară este împuternicită să analizeze ?i să rezolve totalitatea problemelor ce apar în aplicarea contractului colectiv de muncă, la solicitarea uneia dintre păr?i.
    Comisia paritară la nivelul Ministerului Educa?iei, Cercetării, Tineretului ?i Sportului pune în discu?ie ?i adoptă hotărâri privind modul de aplicare a legisla?iei specifice învă?ământului, precum ?i toate aspectele ce privesc reforma, organizarea ?i desfă?urarea procesului de învă?ământ.
    Comisiile se vor întruni lunar sau la cererea oricărei păr?i, în termen de cel mult cinci (5) zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Comisia paritară func?ionează valabil în prezen?a a cel pu?in 3/4 din totalul membrilor ?i ia hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor celor prezen?i.
    La nivelul unită?ilor ?i institu?iilor de învă?ământ, timpul de muncă afectat activită?ii comisiei paritare se recunoa?te ca timp de lucru efectiv prestat.
    Comisia va fi prezidată, alternativ, de către un reprezentant al fiecărei păr?i, ales în ?edin?a respectivă.
    Hotărârea adoptată potrivit punctelor 2 ?i 3 este obligatorie pentru păr?ile contractante.
    Secretariatul comisiilor va fi asigurat de angajator, care are în sarcină cheltuielile de birotică.
    Prin grija secretariatului comisiei paritare, le vor fi puse la dispozi?ie sindicatelor copii ale proceselor-verbale ?i ale hotărârilor adoptate.
    Procesele-verbale ale comisiilor paritare vor fi puse la dispozi?ia sindicatelor într-un termen maxim de 7 zile lucrătoare de la adoptare.


    ANEXA 5

                                     LISTA
        institu?iilor de învă?ământ superior, institutelor de cercetare,
            bibliotecile centrale universitare, casele universitare

    I. Institu?iile de învă?ământ superior de stat
    1. Universitatea "Politehnica" din Bucure?ti;
    2. Universitatea Tehnică de Construc?ii din Bucure?ti;
    3. Universitatea de Arhitectură ?i Urbanism "Ion Mincu" din Bucure?ti;
    4. Universitatea de ?tiin?e Agronomice ?i Medicină Veterinară din Bucure?ti;
    5. Universitatea din Bucure?ti;
    6. Universitatea de Medicină ?i Farmacie "Carol Davila" din Bucure?ti;
    7. Academia de Studii Economice din Bucure?ti;
    8. Universitatea Na?ională de Muzică din Bucure?ti;
    9. Universitatea de Arte din Bucure?ti;
    10. Universitatea de Artă Teatrală ?i Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucure?ti;
    11. Academia Na?ională de Educa?ie Fizică ?i Sport, Bucure?ti;
    12. ?coala Na?ională de Studii Politice ?i Administrative din Bucure?ti;
    13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;
    14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad;
    15. Universitatea din Bacău;
    16. Universitatea Transilvania din Bra?ov;
    17. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
    18. Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;
    19. Universitatea Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca;
    20. Universitatea de Medicină ?i Farmacie "Iuliu Ha?ieganu" din Cluj-Napoca;
    21. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca;
    22. Universitatea de Artă ?i Design din Cluj-Napoca;
    23. Universitatea "Ovidius" din Constan?a;
    24. Universitatea Maritimă din Constan?a;
    25. Universitatea din Craiova;
    26. Universitatea de Medicină ?i Farmacie din Craiova;
    27. Universitatea "Dunărea de Jos" din Gala?i;
    28. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Ia?i;
    29. Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Ia?i;
    30. Universitatea "Al. I. Cuza" din Ia?i;
    31. Universitatea de Medicină ?i Farmacie "Grigore T. Popa" din Ia?i;
    32. Universitatea de Arte "George Enescu" din Ia?i;
    33. Universitatea din Oradea;
    34. Universitatea din Petro?ani;
    35. Universitatea din Pite?ti;
    36. Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploie?ti;
    37. Universitatea "Eftimie Murgu" din Re?i?a;
    38. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu;
    39. Universitatea "?tefan cel Mare" din Suceava;
    40. Universitatea "Valachia" din Târgovi?te;
    41. Universitatea "Constantin Brâncu?i" din Târgu Jiu;
    42. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mure?;
    43. Universitatea de Medicină ?i Farmacie din Târgu Mure?;
    44. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mure?;
    45. Universitatea Politehnică Timi?oara;
    46. Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicină Veterinară a Banatului din Timi?oara;
    47. Universitatea de Vest din Timi?oara;
    48. Universitatea de Medicină ?i Farmacie "Victor Babe?" din Timi?oara.

    II. Bibliotecile centrale universitare;
    1. Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucure?ti;
    2. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Ia?i;
    3. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca;
    4. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timi?oara;

    III. Casele universitare din: Bucure?ti, Cluj-Napoca, Craiova, Ia?i, Timi?oara.

    IV. Institute de cercetare: Institutul Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică ?i Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucure?ti.

                                            -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016