Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 59.419 din 4 decembrie 2012  a nivelul Sectorului de activitate Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC nr. 59.419 din 4 decembrie 2012 a nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilitati publice. Gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare si de protectie a mediului" pe anii 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 2 din 10 ianuarie 2013

    Înregistrat la M.M.F.P.S.-S.D.S. sub nr. 59419 din data de 4.12.2012

    Preambul
    Având în vedere procesele-verbale încheiate în urma desfă?urării lucrărilor ?edin?elor de negociere a Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" pe anii 2013-2014,
    în temeiul dispozi?iilor art. 41 alin. (5) din Constitu?ia României, ale art. 229-230 din Legea nr. 53/2003 (r1) privind Codul muncii, ale art. 127-152 din Legea nr. 62/2011 (r1) a dialogului social ?i cele ale actelor normative conexe din domeniul legisla?iei muncii,
    noi, păr?ile:
    A) Angajatorii, membri ai organiza?iei patronale:
    - Federa?ia Patronatul Român, persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Bucure?ti, Str. Luigi Galvani nr. 17-19, sector 2, Bucure?ti, înregistrată în Registrul Special al Federa?iilor sub numărul 8/PJ/2003, având C.U.I. 16050625, tel.: 031.7111.503, fax: 021.211.0774, în calitate de organiza?ie patronală reprezentativă potrivit Sentin?ei civile nr. 22/09.08.2012 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, reprezentată cf. art. 134 pct. A. lit. c) din Legea nr. 62/2011 (r1) a dialogului social prin împuternicitul desemnat în vederea negocierii ?i semnării contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului de activitate, reprezentată legal prin pre?edintele Federa?iei Patronatul Român - Gheorghe NAGHIU;
    pe de o parte, ?i
    B) Salaria?ii, membri ai organiza?iilor sindicale:
    - Federa?ia Sindicatelor din Transporturi ?i Servicii Publice "ATU - România", persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Bucure?ti, Str. Victor Eftimiu nr. 2, et. 6, cam. 359, sector 1, înregistrată în Registrul Special al Federa?iilor sub numărul 10/C/2010, având C.U.I. 4528107, tel./fax 021.313.79.12, în calitate de organiza?ie sindicală reprezentativă potrivit Sentin?ei civile nr. 05/01.09.2011, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, reprezentată legal prin pre?edinte FSTSP "ATU - România" - Ion R?DOI,
    - Federa?ia Sindicatelor din Serviciile Comunitare de Utilită?i Publice - "FSSCUP", persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Bucure?ti, Str. Cavafii Vechi nr. 15, et. 1, cam. 16, sector 3, înregistrată în Registrul Special al Federa?iilor sub numărul 67/C/2007, aflat la Grefa Tribunalului Bucure?ti, având C.U.I. 13723468, tel./fax 021.313.37.77, în calitate de organiza?ie sindicală reprezentativă potrivit Sentin?ei civile nr. 11FED/18.05.2012 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, reprezentată legal prin pre?edinte FSSCUP - Ioana STOICA,
    de comun acord am hotărât să încheiem prezentul Contract Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" pe anii 2013-2014 cu respectarea următoarelor clauze:

    CAP. I
    Dispozi?ii generale

    ART. 1
    (1) Prezentul contract colectiv de muncă reglementează raporturile colective ?i individuale de muncă din cadrul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului".
    (2) Păr?ile contractante recunosc ?i acceptă pe deplin că sunt egale ?i libere în negocierea Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" ?i se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.
    (3) Organiza?ia patronală recunoa?te libera exercitare a dreptului sindical, conform conven?iilor interna?ionale pe care România le-a ratificat, Constitu?iei României ?i legisla?iei na?ionale, precum ?i libertatea de opinie a fiecărui salariat.
    ART. 2
    (1) Prezentul contract colectiv de muncă unic se fundamentează pe principiile bunei-credin?e ?i ale respectului reciproc, în virtutea cărora fiecare parte se obligă să acorde toată aten?ia intereselor celeilalte păr?i.
    (2) La încheierea prezentului contract colectiv de muncă unic prevederile legale referitoare la drepturile angaja?ilor au un caracter minimal.
    (3) Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivel de Sector de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i protec?ie a mediului" asigură garan?ii minime (salarii, sporuri etc.) pentru încheierea contractelor colective de muncă la nivel de grup de unită?i ?i unită?i.
    ART. 3
    Prin termenii ?i expresiile de mai jos, în sensul prezentului Contract Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului", păr?ile în?eleg următoarele defini?ii:
    a) angajat - persoana fizică, parte a unui contract individual de muncă ori raport de serviciu, care prestează muncă pentru ?i sub autoritatea unui angajator ?i beneficiază de drepturile prevăzute de lege, precum ?i de prevederile contractelor sau acordurilor colective de muncă aplicabile;
    b) angajator - persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze for?ă de muncă pe bază de contract individual de muncă ori raport de serviciu;
    c) compensa?ii băne?ti - sume acordate salaria?ilor disponibiliza?i prin concediere colectivă, din fondul de salarii, conform contractului colectiv de muncă. O compensa?ie bănească este egală cu salariul de bază mediu brut pe unitate;
    d) contract colectiv de muncă - conven?ia încheiată în formă scrisă între angajator sau organiza?ia patronală ?i reprezentan?ii angaja?ilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile ?i obliga?iile ce decurg din rela?iile de muncă;
    e) contract individual de muncă - contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru ?i sub autoritatea unui angajator persoană fizică sau juridică în schimbul unei remunera?ii denumite salariu;
    f) grup de unită?i - structură constituită din două sau mai multe unită?i care au acela?i obiect principal de activitate conform codului din Clasificarea activită?ilor din economia na?ională;
    g) func?ii de conducere - sunt cele definite prin lege sau prin reglementări interne ale angajatorului;
    h) organiza?ie patronală - organiza?ia patronilor, autonomă, fără caracter politic, înfiin?ată în baza principiului liberei asocieri, ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită în scopul apărării ?i promovării drepturilor ?i intereselor comune ale membrilor săi, prevăzute de dispozi?iile legale în vigoare, pactele, tratatele ?i conven?iile interna?ionale la care România este parte, precum ?i de statutele proprii;
    i) organiza?ie sindicală - denumire generică pentru un sindicat, federa?ie sau confedera?ie sindicală, independentă fa?ă de autorită?ile publice, de partidele politice ?i de organiza?iile patronale, constituită de către salaria?i pe baza dreptului de asociere, în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice ?i sociale, precum ?i al apărării drepturilor individuale ?i colective ale acestora prevăzute în contractele colective ?i individuale de muncă ?i raporturile de serviciu, precum ?i în legisla?ia na?ională, pactele, tratatele ?i conven?iile interna?ionale la care România este parte;
    j) plă?i compensatorii - sume calculate pe baza salariilor medii brute pe unitate, primite de salaria?ii ale căror contracte individuale de muncă încetează ca urmare a concedierilor colective, acordate în baza unor acte normative; k)reprezentan?ii salaria?ilor - persoanele alese ?i mandatate special în scopul promovării ?i apărării intereselor lor ?i care nu pot să desfă?oare activită?i ce sunt recunoscute exclusiv organiza?iilor sindicale;
    l) reprezentativitate - atribut al organiza?iilor sindicale sau patronale dobândit potrivit legii, care conferă statutul de partener social abilitat să î?i reprezinte membrii în cadrul dialogului social;
    m) restructurare - ansamblul de măsuri de natură organizatorică, tehnică, tehnologică, managerială ?i financiară, destinat să asigure diminuarea sau eliminarea pierderilor angajatorului ?i care cuprinde ?i prevederi privind concedierile colective;
    n) salariat - persoana fizică ce, în temeiul unui contract individual de muncă, se obligă să presteze muncă pentru ?i sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunera?ii denumite salariu;
    o) unitate - persoana juridică ce angajează nemijlocit for?ă de muncă, precum ?i structuri din institu?ii.

    CAP. II
    Negocierea, încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea ?i interpretarea contractului colectiv de muncă

    ART. 4
    Prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" se aplică de to?i operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilită?i publice, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de forma de proprietate, modul de organizare ori ?ara de origine a operatorului.
    ART. 5
    (1) Prezentul Contract Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" se încheie pentru o perioadă determinată de 24 de luni ?i se aplică începând cu data de 1.01.2013.
    (2) Dacă niciuna dintre păr?i nu denun?ă Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" cu cel pu?in 30 zile calendaristice înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelunge?te, o singură dată, cu 12 luni.
    ART. 6
    (1) Organizarea ?i desfă?urarea negocierii Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului", precum ?i încheierea acestuia se fac cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Organiza?ia patronală are obliga?ia de a ini?ia negocierea colectivă cu 60 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adi?ionale la prezentul contract.
    (3) În scopul asigurării participării la negocierea Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului", organiza?ia patronală va transmite tuturor păr?ilor îndreptă?ite să negocieze contractul anun?ul privind inten?ia de începere a negocierii colective.
    (4) Anun?ul prevăzut la alin. (3) va fi transmis în formă scrisă tuturor păr?ilor îndreptă?ite să negocieze contractul colectiv de muncă, cu cel pu?in 15 zile înainte de data începerii negocierii.
    ART. 7
    (1) În cazul în care organiza?ia patronală nu ini?iază negocierea, aceasta va începe la cererea scrisă a unei organiza?ii sindicale reprezentative în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării.
    (2) În termen de 5 zile de la data declan?ării procedurilor de negociere prevăzute la alin. (1), organiza?ia patronală are obliga?ia să convoace în scris toate păr?ile îndreptă?ite în vederea negocierii contractului colectiv de muncă.
    (3) Durata negocierii colective nu poate depă?i 60 de zile calendaristice decât prin acordul păr?ilor.
    ART. 8
    Clauzele prezentului contract colectiv de muncă pot fi renegociate în condi?iile legii ori de câte ori păr?ile convin acest lucru.
    ART. 9
    (1) Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" cuprinde drepturile ?i obliga?iile angajatorilor ?i ale salaria?ilor cu privire la stabilirea condi?iilor generale de muncă prevăzute de legisla?ia în vigoare, precum ?i cele convenite în procesul de negociere.
    (2) În ceea ce prive?te condi?iile specifice de muncă determinate conform legii, drepturile ?i obliga?iile păr?ilor se vor stabili prin contracte colective de muncă la nivel de grup de unită?i ?i unită?i.
    ART. 10
    (1) Executarea Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" este obligatorie pentru păr?i.
    (2) Clauzele prezentului contract colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui în condi?iile legii, ori de câte ori toate păr?ile îndreptă?ite să negocieze contractul colectiv de muncă convin acest lucru.
    (3) Orice cerere de modificare a prezentului Contract Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" va face obiectul unei negocieri.
    (4) Cererea de modificare se comunică în scris celeilalte păr?i cu cel pu?in 30 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.
    (5) Negocierile cu privire la modificare nu vor putea începe mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data comunicării ?i nici mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data acestei comunicări.
    (6) Cererile de modificare vor fi depuse de reprezentantul angajatorilor la federa?iile sindicale semnatare, iar cele ale federa?iilor sindicale, la Federa?ia Patronatul Român.
    ART. 11
    Păr?ile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cât ?i în cazul denun?ării contractului colectiv de muncă, să nu declan?eze greve, iar la nivel de unitate sau grup de unită?i să nu se efectueze concedieri din motive neimputabile salaria?ilor.
    ART. 12
    Angajatorii, la cererea organiza?iilor sindicale, vor pune la dispozi?ia delega?ilor sindicali, cu cel pu?in 15 zile înainte, informa?iile ?i documentele necesare negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului de activitate, grupuri de unită?i ?i unită?i, inclusiv BVC al unită?ii, pentru a permite acestora să le examineze în cuno?tin?ă de cauză, permi?ându-le astfel să-?i exprime opiniile ?i să participe activ la negocierea contractului colectiv de muncă.
    ART. 13
    Încetarea sau suspendarea prezentului contract colectiv de muncă are loc potrivit legii.
    ART. 14
    (1) Interpretarea clauzelor prezentului contract colectiv de muncă se face prin consens.
    (2) Dacă nu se realizează consensul, clauzele se interpretează conform regulilor de drept comun, iar, dacă ?i după aceasta există îndoială, se interpretează în în?elesul mai favorabil salaria?ilor.
    ART. 15
    (1) Pentru solu?ionarea pe cale amiabilă a litigiilor intervenite cu ocazia executării, modificării sau încetării Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului", păr?ile convin să instituie o Comisie Paritară.
    (2) Componen?a, organizarea ?i func?ionarea Comisiei Paritare se stabilesc prin regulamentul din Anexa nr. 1 la prezentul contract colectiv de muncă.
    (3) Declan?area procedurii prevăzute la alin. (1) nu constituie impediment pentru sesizarea instan?ei de judecată competente, potrivit legii.
    (4) Adoptarea unei hotărâri de către Comisia Paritară, în condi?iile prevăzute în Anexa nr. 1, împiedică sesizarea instan?ei, iar, dacă sesizarea a avut loc, judecata încetează.
    ART. 16
    Angajatorii vor asigura afi?area în unită?i, la locurile de muncă stabilite de comun acord cu organiza?iile sindicale, a prezentului Contract Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" astfel încât salaria?ii să ia cuno?tin?ă despre con?inutul acestuia.
    ART. 17
    În contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate bazate pe negocieri colective cu sindicatele, păr?ile contractante vor conveni plata unei contribu?ii lunare de către salaria?i, al?ii decât membrii de sindicat, pentru desfă?urarea negocierilor colective, dar care să nu fie mai mică de 0,5% din salariul de bază ?i să nu depă?ească valoarea cotiza?iei sindicale, ce se va vira într-un cont distinct administrat de Comisia Paritară la nivel de unitate.
    ART. 18
    (1) Împuternici?ii organelor de conducere ale organiza?iei patronale, precum ?i cei ai organiza?iilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia din păr?i, modul în care sunt respectate prevederile prezentului contract colectiv de muncă unic.
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), conducătorii unită?ilor în cauză vor asigura accesul în unitate al împuternici?ilor organelor de conducere ale organiza?iei patronale ?i ai organiza?iilor sindicale pe durata verificării.
    ART. 19
    (1) Drepturile prevăzute în prezentul Contract Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" au un caracter minimal pentru încheierea contractelor colective de muncă la nivel de grup de unită?i, de unită?i, precum ?i pentru încheierea contractelor individuale de muncă ?i nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost negociate ?i dobândite anterior de salaria?i.
    (2) Dacă prin reglementări sau acorduri anterioare au fost prevăzute drepturi mai mari pentru salaria?i, se vor aplica aceste reglementări sau acorduri, în afara cazului când prin lege se dispune în mod expres altfel.
    (3) Păr?ile convin ca ori de câte ori intervin reglementări legale sau conven?ionale mai favorabile în privin?a drepturilor ?i avantajelor salaria?ilor, acestea să facă parte de drept din prezentul contract colectiv de muncă, nefiind necesară nicio formalitate în acest scop.
    (4) Păr?ile se obligă ca în perioada de aplicare a prezentului Contract Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" să nu promoveze ?i să nu sus?ină proiecte de acte normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
    (5) Păr?ile convin să se consulte în toate cazurile în care se ini?iază acte normative ce privesc rela?iile de muncă.
    ART. 20
    În cazul în care, din diferite motive, păr?ile au încheiat contracte colective de muncă la un nivel inferior înaintea contractelor colective de muncă la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de muncă la nivelul superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.
    ART. 21
    (1) În scopul salarizării ?i acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă pentru personalul institu?iilor finan?ate de la bugetul public na?ional sau local, păr?ile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal ?i pentru constituirea surselor.
    (2) Păr?ile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor surse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
    (3) Pe baza fondurilor aprobate, în condi?iile prevăzute de alin. 1 ?i 2, păr?ile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor ?i a celorlalte drepturi de personal, la institu?iile finan?ate de la bugetul public na?ional sau local care desfă?oară activită?i în domeniul serviciilor comunitare de utilită?i publice.
    (4) Clauzele prezentului Contract Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" privind drepturile salariale ?i celelalte drepturi de personal vor fi aplicate pentru salaria?ii din institu?iile finan?ate de la bugetul public na?ional sau local, în condi?iile prevăzute la alin. 1, 2 ?i 3.

    CAP. III
    Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea ?i încetarea contractului individual de muncă

    ART. 22
    (1) În vederea perfectării raporturilor de muncă ?i a stabilirii concrete a drepturilor ?i obliga?iilor salaria?ilor ?i angajatorilor, angajarea în muncă se face prin încheierea contractului individual de muncă, cu respectarea principiului egalită?ii de tratament ?i interzicerea discriminărilor directe sau indirecte fa?ă de salariat.
    (2) Contractele individuale de muncă nu pot con?ine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contractele colective de muncă aplicabile.
    (3) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferi?i sau la acela?i angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Fac excep?ie situa?iile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilită?i pentru cumulul de func?ii.
    (4) Salaria?ii care cumulează mai multe func?ii sunt obliga?i să declare fiecărui angajator locul unde exercită func?ia pe care o consideră de bază.
    ART. 23
    (1) Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condi?iilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetă?eanului ?i numai pe criteriul aptitudinilor ?i competen?ei profesionale.
    (2) Angajatorul se obligă să aducă la cuno?tin?a salaria?ilor posturile disponibile ?i condi?iile de ocupare a lor.
    (3) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat ?i o persoană din afara unită?ii ob?in acelea?i rezultate, salariatul are prioritate în ocuparea postului.
    (4) Până la ocuparea posturilor vacante, angajatorul poate delega un alt salariat al unită?ii care să îndeplinească atribu?iile func?iei vacante. Delegarea se face în scris, cu acordul salariatului delegat ?i cu plata drepturilor de personal potrivit legii.
    (5) Prevederile alin. 1, 2 ?i 4 se aplică ?i pentru salaria?ii institu?iilor bugetare care desfă?oară activită?i în domeniul serviciilor comunitare de utilită?i publice.
    ART. 24
    (1) Contractul individual de muncă se încheie pe baza consim?ământului păr?ilor, în formă scrisă, în limba română, cu respectarea dispozi?iilor Codului muncii ?i a actelor normative conexe din domeniul legisla?iei muncii.
    (2) Contractele individuale de muncă se încheie pe durată nedeterminată, anterior începerii raporturilor de muncă. Obliga?ia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului ?i se face conform contractului-cadru prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul contract.
    (3) Prin excep?ie, contractele individuale de muncă se pot încheia ?i pe durată determinată, în condi?iile expres prevăzute de lege.
    (4) Anterior începerii activită?ii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de eviden?ă a salaria?ilor care se transmite la Inspectoratul Teritorial de Muncă, potrivit legii.
    ART. 25
    (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obliga?ia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esen?iale pe care inten?ionează să le înscrie în contract sau să le modifice.
    (2) Obliga?ia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adi?ional, după caz.
    (3) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel pu?in elementele prevăzute la art. 17 alin. (3) din Codul muncii.
    ART. 26
    La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre păr?i poate fi asistată de ter?i, conform propriei op?iuni, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (7) din Codul muncii.
    ART. 27
    Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activită?ii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
    ART. 28
    Salaria?ii nu pot renun?a la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzac?ie prin care se urmăre?te renun?area la drepturile recunoscute de lege salaria?ilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.
    ART. 29
    (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul păr?ilor.
    (2) Cu titlu de excep?ie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile ?i în condi?iile prevăzute de Codul muncii.
    (3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:
    a) durata contractului;
    b) locul muncii;
    c) felul muncii;
    d) condi?iile de muncă;
    e) salariul;
    f) timpul de muncă ?i timpul de odihnă.
    (4) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau deta?area salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.
    (5) Refuzul justificat al salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii ?i drepturile salariale nu dă dreptul celui care angajează de a proceda la concedierea salariatului pentru acest motiv.
    (6) Delegarea ?i deta?area salaria?ilor se fac în condi?iile prevăzute de lege ?i ale prezentului contract colectiv de muncă, cu precizarea în scris cel pu?in a următoarelor clauze:
    a) durata deta?ării;
    b) condi?iile oferite;
    c) obliga?iile salariatului;
    d) obliga?iile angajatorului.
    (7) Modificările aduse contractului individual de muncă vor face obiectul unui act adi?ional la contract, încheiat în formă scrisă, cu respectarea dispozi?iilor legale în vigoare.
    (8) Angajatorul poate modifica temporar locul ?i felul muncii, fără consim?ământul salariatului ?i în cazul unor situa?ii de for?ă majoră, cu titlu de sanc?iune disciplinară sau ca măsură de protec?ie a salariatului, în cazurile ?i în condi?iile prevăzute de Codul muncii (r).
    ART. 30
    (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul păr?ilor sau prin actul unilateral al uneia dintre păr?i, în condi?iile prevăzute de lege.
    (2) La nivel de unitate sindicatul reprezentativ ?i angajatorul vor stabili drepturile ?i obliga?iile păr?ilor implicate.
    ART. 31
    (1) Încetarea contractului individual de muncă poate avea loc, în condi?iile prevăzute de lege, prin unul din următoarele moduri:
    a) de drept;
    b) ca urmare a acordului păr?ilor, la data convenită de acestea;
    c) ca urmare a voin?ei unilaterale a uneia dintre păr?i în cazurile ?i în condi?iile limitativ prevăzute de lege.
    (2) În cazurile în care, la încetarea contractului individual de muncă, unitatea este obligată potrivit legii să acorde un preaviz, durata acestuia nu poate fi mai mică de 20 de zile lucrătoare.
    (3) În perioada preavizului, salaria?ii au dreptul să absenteze 4 ore pe zi de la programul unită?ii pentru a-?i căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul ?i celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condi?iile stabilite de angajator.
    ART. 32
    (1) La încetarea contractului individual de muncă din motive neimputabile salariatului, angajatorii vor acorda acestuia o compensa?ie egală cu minimum patru salarii medii lunare la nivel de unitate, în afara drepturilor cuvenite la zi, iar cei care nu primesc preaviz vor primi în total ?ase salarii de bază, cu excep?ia situa?iilor când salaria?ii beneficiază de plă?i compensatorii în temeiul unor acte normative speciale sau contractelor colective de muncă.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile când încetarea contractului individual de muncă a intervenit din următoarele motive:
    a) unitatea î?i reduce personalul prin desfiin?area unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauză, ca urmare a reorganizării;
    b) unitatea î?i încetează activitatea;
    c) unitatea se mută în altă localitate ?i are posibilitatea să-?i asigure pe plan local personalul necesar;
    d) unitatea se mută în altă localitate, iar persoana încadrată nu acceptă să o urmeze;
    e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost încadrată din motive neimputabile acesteia ?i nu i s-a oferit trecerea într-o muncă corespunzătoare;
    f) în postul ocupat de persoana încadrată în muncă este reintegrat, pe baza hotărârii organelor competente, cel care a de?inut acest post;
    g) restructurarea se va face numai în baza unui studiu aprobat de autorită?ile administra?iei publice locale, care va cuprinde, suplimentar fa?ă de alineatul precedent, măsurile de protec?ie socială pentru salaria?ii disponibiliza?i, negociate între sindicate, patronat ?i autorită?ile administra?iei publice locale.

    CAP. IV
    Condi?iile de muncă, securitate ?i sănătate în muncă, P.S.I.

    ART. 33
    (1) Păr?ile se obligă să depună eforturile necesare pentru institu?ionalizarea unui sistem organizat având drept scop ameliorarea continuă a condi?iilor de muncă.
    (2) Până la realizarea obiectivului prevăzut la alin. (1), în contractele colective de muncă se vor prevedea proceduri de consultare a reprezentan?ilor sindicatelor reprezentative cu cei care angajează, referitoare la orice măsuri care ar urma să fie luate pentru îmbunătă?irea condi?iilor de muncă.
    (3) La stabilirea măsurilor vizând condi?iile de muncă, păr?ile implicate vor ?ine seama de următoarele:
    a) măsurile incluse în Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" să asigure cel pu?in condi?iile de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzu?i în norme. Dacă acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru asigurarea parametrilor minimali, salaria?ii beneficiind de compensări băne?ti sau de altă natură;
    b) măsurile privind ameliorarea condi?iilor de muncă vor fi stabilite împreună cu reprezentan?ii sindicatelor reprezentative, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de muncă.
    (4) Patronatele ?i sindicatele reprezentative pot organiza în comun, la nivelul grupurilor de unită?i ?i unită?ilor, Comitete de Securitate ?i Sănătate în Muncă.
    (5) Măsurile stabilite vor fi corelate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securită?ii ?i sănătă?ii în muncă.
    ART. 34
    (1) Organizarea activită?ii, prin stabilirea unei structuri organizatorice ra?ionale, repartizarea tuturor salaria?ilor pe locuri de muncă, cu precizarea atribu?iilor ?i răspunderilor, elaborarea de norme de muncă fundamentate din punct de vedere tehnic, precum ?i exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obliga?iilor de serviciu de către salaria?i sunt de competen?a exclusivă a celor care angajează.
    (2) În situa?ia reorganizării activită?ii se va ?ine seama de prevederile art. 91 din prezentul contract colectiv de muncă.
    ART. 35
    (1) Angajatorul va asigura organizarea ra?ională a muncii pentru fiecare loc de muncă. Pe această bază se stabilesc sarcini de serviciu ?i răspunderi sub formă de norme de muncă, ce pot fi norme de timp, norme de produc?ie, norme de personal, înso?ite de descrierea sferei de atribu?ii ?i a zonei de deservire, menite să asigure utilizarea integrală ?i eficientă a timpului de lucru, potrivit specificului unită?ii.
    (2) Norma de muncă exprimă cantitatea de muncă necesară pentru efectuarea opera?iunilor sau lucrărilor de către o persoană cu calificare corespunzătoare, care lucrează cu intensitate normală, în condi?iile unor procese tehnologice ?i de muncă determinate.
    (3) Normele de muncă vor fi astfel stabilite încât să asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual ?i la o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala excesivă a salaria?ilor.
    (4) Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator după consultarea sindicatului reprezentativ ori, după caz, a reprezentan?ilor salaria?ilor.
    (5) Normele de muncă aprobate de conducătorul unită?ii cu avizul sindicatelor reprezentative se fac cunoscute salaria?ilor cu cel pu?in 30 de zile calendaristice înainte de aplicare.
    ART. 36
    (1) Activitatea de normare a muncii se referă la toate categoriile de salaria?i, potrivit specificului activită?ii fiecăreia, ?i se bazează pe tehnicile normării muncii. Acestea se desfă?oară ca un proces continuu, în permanentă concordan?ă cu schimbările ce au loc în organizarea ?i nivelul de dotare tehnică a muncii.
    (2) În toate situa?iile în care normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condi?iilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de angajator, cât ?i de sindicate. În caz de divergen?ă în ceea ce prive?te calitatea normelor de muncă se va recurge la o expertiză tehnică stabilită de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele păr?i.
    (3) Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază negociat.
    (4) Cheltuielile ocazionate de solu?ionarea divergen?elor cu privire la modificarea normelor de muncă vor fi suportate de angajatori, pentru prima solicitare a sindicatelor.
    ART. 37
    Angajatorul are obliga?ia să asigure permanent condi?iile tehnice ?i organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salaria?ii trebuie să realizeze norma de muncă sau, după caz, sarcinile ce decurg din func?ia sau postul de?inut.
    ART. 38
    Normativele de personal care vor fi utilizate la fundamentarea numărului de personal din institu?iile publice care desfă?oară activită?i de servicii comunitare de utilită?i publice se vor elabora de către organele de resort, cu avizul federa?iilor sindicale semnatare.
    ART. 39
    (1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale, locuri de muncă cu condi?ii deosebite ?i speciale, stabilite conform reglementărilor în vigoare.
    (2) Locurile de muncă în care condi?iile de desfă?urare a activită?ii sunt grele, periculoase, nocive, penibile (degradante civic) sau alte asemenea se stabilesc prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de grup de unită?i ?i unită?i, potrivit legii.
    ART. 40
    (1) Pentru prestarea activită?ii în locurile de muncă cu condi?ii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, salaria?ii au dreptul, după caz, la sporuri care se adaugă la salariul de bază, durată redusă a timpului de lucru, alimenta?ie de întărire a rezisten?ei organismului, echipament de protec?ie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, astfel cum au fost prevăzute în contractele colective de muncă încheiate la nivel de grup de unită?i ?i unită?i.
    (2) Salaria?ii care lucrează în condi?iile prevăzute la art. 39 alin. (2), precum ?i cei care lucrează în condi?ii deosebite sau speciale vor fi supu?i obligatoriu unui examen medical ?i de medicina muncii, în condi?iile ?i la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.
    (3) În cazul în care una sau mai multe din condi?iile deosebite se regăsesc pentru to?i salaria?ii unei unită?i, unei sec?ii, unui atelier sau ai unui loc de muncă, se vor stabili pentru ace?tia, prin negociere, salarii de bază al căror cuantum nu va fi mai mic decât suma salariului de bază ?i a sporurilor negociate.
    (4) La locurile de muncă cu condi?ii specifice unde numai o parte dintre salaria?i lucrează în astfel de condi?ii, ace?tia vor beneficia de sporuri.


    ART. 41
    (1) În cazul în care condi?iile de muncă se normalizează, salaria?ii vor beneficia pentru refacerea capacită?ii de muncă, încă trei luni, de următoarele drepturi:
    a) o indemniza?ie echivalentă cu sporul pentru condi?ii grele de muncă ?i/sau sporul de nocivitate;
    b) alimenta?ie de întărire a rezisten?ei organismului.
    (2) De drepturile prevăzute în alin. (1) beneficiază pe o perioadă de o lună ?i salaria?ii care au lucrat cel pu?in 6 luni în condi?iile alin. (1) ?i î?i schimbă locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, dacă drepturile de aceea?i natură la noul loc de muncă sunt mai mici.
    ART. 42
    În toate cazurile în care condi?iile de muncă s-au înrăută?it, determinând reclasificarea locurilor de muncă, salaria?ii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificări începând cu data schimbării condi?iilor de muncă.
    ART. 43
    În afara normelor generale privind securitatea ?i sănătatea în muncă definite de actele normative în vigoare, care sunt minimale ?i obligatorii, în contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unită?i ?i unită?i vor fi incluse ?i clauze suplimentare specifice locurilor de muncă.
    ART. 44
    (1) Păr?ile sunt de acord că nicio măsură privind sănătatea ?i securitatea în muncă nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însu?ită ?i aplicată în mod con?tient de salaria?i.
    (2) Angajatorul va asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea ?i perfec?ionarea profesională a salaria?ilor cu privire la normele de sănătate ?i securitate în muncă. Prin contractele colective de muncă la nivel de unită?i se vor prevedea măsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obliga?iile ?i răspunderile, precum ?i controalele proprii, în conformitate cu dispozi?iile Legii 319/2006 a securită?ii ?i sănătă?ii în muncă, reglementărilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale ?i cu normele proprii. Timpul aferent acestor activită?i, inclusiv orele de instructaj, este inclus în timpul de muncă ?i este salarizat.
    (3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi instruit ?i testat efectiv, cu privire la riscurile pe care le presupune noul său loc de muncă ?i la normele privind sănătatea ?i securitatea în muncă, pe care este obligat în procesul muncii să le cunoască ?i să le respecte.
    (4) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de sănătate ?i securitate în muncă, salaria?ii vor fi instrui?i în condi?iile prevăzute de alineatul precedent.
    ART. 45
    La încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unită?i ?i unită?i, angajatorul ?i organiza?ia sindicală reprezentativă vor analiza posibilitatea încheierii unor contracte de asigurare cu institu?iile specializate pentru personalul supus riscurilor în activitatea profesională.
    ART. 46
    (1) Angajatorul este obligat ca la angajare ?i pe toată perioada în care salariatul î?i desfă?oară activitatea în unitate să-i asigure echipamentul de protec?ie ?i de lucru, în func?ie de condi?iile de muncă.
    (2) Salariatul nu poate fi obligat să lucreze dacă nu i se acordă echipamentul de protec?ie corespunzător ?i alte drepturi specifice locului de muncă.
    (3) Contravaloarea echipamentelor de protec?ie se suportă integral de angajator.
    (4) Contravaloarea echipamentelor de lucru se suportă potrivit prevederilor legale ?i celor din contractele colective de muncă încheiate la nivel de grupuri de unită?i ?i unită?i.
    (5) În toate cazurile în care în afara echipamentului de lucru prevăzut de lege angajatorul cere o anumită ?inută vestimentară specială ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportă integral de angajator.
    ART. 47
    Prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate, angajatorii împreună cu sindicatele reprezentative vor elabora normative care să cuprindă echipamentul de lucru ?i de protec?ie pentru toate categoriile de salaria?i din sectorul servicii comunitare de utilită?i publice, precum ?i antidotul, alimenta?ia de întărire a rezisten?ei organismului ?i materialele igienico-sanitare ?i de prim-ajutor.
    ART. 48
    Prin contractele colective de muncă la nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmări?i la fiecare loc de muncă în vederea luării măsurilor de securitate ?i sănătate în muncă, precum ?i programele de control al realizării măsurilor stabilite.
    ART. 49
    (1) În vederea men?inerii ?i îmbunătă?irii condi?iilor de desfă?urare a activită?ii, angajatorul va lua următoarele măsuri de amenajare ergonomică a locurilor de muncă prin:
    a) asigurarea condi?iilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibra?ii, temperatură, aerisire, umiditate);
    b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, băi, grupuri sanitare, săli de repaus, cantine-restaurant);
    c) diminuarea până la eliminarea treptată a emisiilor poluante.
    (2) Măsurile concrete în sensul prevederilor alin. (1) se stabilesc prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate.
    (3) Salaria?ii sunt obliga?i să păstreze în bune condi?ii amenajările efectuate de angajator, să nu le deterioreze, să nu le descompleteze ori să sustragă componente ale acestora.
    ART. 50
    (1) Angajatorul va organiza la angajare ?i ulterior cel pu?in o dată pe an examinarea medicală a salaria?ilor, în scopul de a constata dacă sunt ap?i pentru desfă?urarea activită?ii în postul pe care ar urma să-l ocupe sau pe care îl ocupă, precum ?i pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Examinarea medicală este gratuită, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Condi?iile concrete urmează să fie stabilite la nivel de unitate cu consultarea sindicatelor reprezentative.
    (2) Salaria?ii sunt obliga?i să se supună examenelor medicale organizate potrivit prevederilor alin. (1).
    (3) În cazul în care dispozi?ii legale specifice sau ale contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate prevăd examinări medicale la termene mai scurte determinate de condi?iile deosebite de la locurile de muncă, se vor aplica aceste prevederi.
    (4) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicală organizată potrivit alin. (1) ?i (3) constituie abatere disciplinară ?i dă dreptul angajatorului de a aplica, potrivit legii, sanc?iuni disciplinare.
    ART. 51
    La cererea uneia dintre păr?i, medicii de medicina muncii ?i inspectorii de muncă vor fi consulta?i în vederea modificării duratei timpului de lucru ?i la acordarea de concedii suplimentare.
    ART. 52
    Examinarea medicală a salaria?ilor la angajare ?i ulterior se face de către unită?ile sanitare de specialitate acreditate de Ministerul Sănătă?ii.
    ART. 53
    (1) Păr?ile vor asigura un regim de protec?ie specială a muncii femeilor ?i tinerilor în vârstă de până la 18 ani, cel pu?in la nivelul drepturilor specifice reglementate de legisla?ia muncii ?i prevederile prezentului contract colectiv de muncă pe care le socotesc ca fiind minimale.
    (2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legisla?ia muncii vor fi negociate prin contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unită?i ?i unită?i.
    ART. 54
    Angajatorul nu va refuza men?inerea în muncă a persoanelor cu handicap în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obliga?iilor de serviciu aferente posturilor existente, handicapul neputând constitui motiv de neangajare, având în vedere acelea?i condi?ii.
    ART. 55
    În cazul în care, în urma examinării medicale a salaria?ilor, medicul de medicina muncii recomandă schimbarea locului de muncă al unui salariat, angajatorul, după consultarea sindicatelor reprezentative, va asigura trecerea salariatului în alt loc de muncă ?i, după caz, recalificarea acestuia, în func?ie de posibilită?ile fiecărei unită?i.
    ART. 56
    Federa?iile sindicale semnatare pot organiza ?i desfă?ura verificări privind respectarea normativelor, normelor ?i prevederilor din contractele colective de muncă încheiate la nivel de grup de unită?i ?i unită?i, cu privire la sănătatea ?i securitatea în muncă.
    ART. 57
    (1) În vederea participării ?i consultării periodice în domeniul securită?ii ?i sănătă?ii în muncă, la nivelul fiecărei unită?i cu cel pu?in 50 de salaria?i, se va constitui un Comitet de Sănătate ?i Securitate în Muncă, în conformitate cu prevederile legale.
    (2) Comitetul de Sănătate ?i Securitate în Muncă este constituit din reprezentan?ii desemna?i de sindicatele reprezentative din unitate, pe de o parte, ?i angajator sau reprezenta?ii săi desemna?i, în număr egal cu cel al reprezentan?ilor lucrătorilor, pe de altă parte.
    (3) Reprezentan?ii în comitetele de sănătate ?i securitate în muncă desemna?i de sindicatele reprezentative din unitate sau, acolo unde acestea nu există, ale?i de către salaria?i poartă denumirea de lucrători delega?i ai salaria?ilor cu răspunderi specifice în domeniul sănătă?ii ?i securită?ii în muncă sau lucrători desemna?i.
    (4) Lucrătorii delega?i prevăzu?i la alineatul precedent vor fi ale?i pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii. Ace?tia pot fi retra?i sau înlocui?i în acelea?i condi?ii în care au fost desemna?i.
    (5) Dacă într-o unitate apare un sindicat reprezentativ, lucrătorii delega?i în comitetul de sănătate ?i securitate în muncă vor fi desemna?i de acesta.
    (6) Timpul de muncă afectat activită?ii în comitetele de sănătate ?i securitate în muncă se consideră timp de lucru efectiv prestat ?i va fi prevăzut în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (7) Activitatea comitetelor de sănătate ?i securitate în muncă se va desfă?ura în baza reglementărilor-cadru în vigoare ?i a regulamentelor proprii.
    (8) În scopul prevenirii ?i diminuării nivelului stresului la locul de muncă, angajatorul împreună cu semnatarii contractului colectiv de muncă vor depune eforturile necesare în vederea transpunerii la nivelul unită?ii a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de muncă.

    CAP. V
    Salarizarea ?i alte drepturi salariale

    ART. 58
    (1) Pentru munca prestată în condi?iile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani, în raport cu calificarea, importan?a ?i complexitatea lucrărilor, cu pregătirea ?i competen?a profesională, convenit la încheierea contractului individual de muncă, indiferent de natura unită?ii sau de forma în care î?i desfă?oară activitatea.
    (2) Salariul cuprinde salariul de bază, indemniza?iile, sporurile, precum ?i alte adaosuri.
    (3) Salariul individual se stabile?te prin negocieri individuale între angajator ?i salariat.
    (4) Salariul este confiden?ial, angajatorul având obliga?ia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confiden?ialită?ii.
    (5) În scopul promovării intereselor ?i apărării drepturilor salaria?ilor, confiden?ialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor, în strictă legătură cu interesele acestora ?i în rela?ia lor directă cu angajatorul.
    ART. 59
    Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani ?i/sau în natură ob?inute de o persoană fizică ce desfă?oară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, potrivit legii, inclusiv indemniza?iile pentru incapacitate temporară de muncă.
    ART. 60
    Sunt considerate avantaje în bani ?i în natură orice foloase primite de salariat de la angajator în legătură cu o activitate men?ionată la art. 55 alin. (1) ?i (2) din Codul fiscal.
    ART. 61
    La stabilirea ?i acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenen?ă na?ională, rasă, culoare, etnie, religie, op?iune politică, origine socială, handicap, situa?ie sau responsabilitate familială, apartenen?ă ori activitate sindicală.
    ART. 62
    (1) Nicio re?inere din salariu nu poate fi operată în afara cauzelor ?i condi?iilor prevăzute de lege.
    (2) Re?inerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă ?i exigibilă ?i a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Re?inerile din salariu cumulate nu pot depă?i în fiecare lună jumătate din salariul net.
    (3) Dreptul la ac?iune cu privire la drepturile salariale, precum ?i cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obliga?iilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.
    ART. 63
    (1) Formele de organizare a muncii ?i de salarizare ce se pot aplica sunt următoarele:
    a) în regie sau după timp;
    b) în acord;
    c) pe bază de tarif sau cote procentuale din veniturile realizate;
    d) alte forme specifice unită?ii.
    (2) Organizarea muncii ?i salarizarea în acord pot avea loc într-una din următoarele forme:
    a) acord direct;
    b) acord progresiv;
    c) acord indirect.
    (3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
    (4) Forma de organizare a muncii ?i de salarizare ce urmează să se aplice fiecărei activită?i se stabile?te prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau, după caz, institu?ie.
    ART. 64
    (1) Se stabilesc următorii coeficien?i minimi de ierarhizare pentru următoarele categorii de salaria?i:

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Grupă │ Func?ie/Meserie/Studii │ Coef. minim │
│ │ │ de ierh. │
├──────┼────────────────────────────────┬──────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │Muncitori │Studii generale │ 1,00 │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
│ 2 │Muncitori califica?i, │ │ │
│ │activită?i administrative │Studii medii, liceale │ 1,55 │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
│ 3 │Func?ii de execu?ie ?i │ │ │
│ │activită?i de specialitate │Studii post-liceale │ 2,00 │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
│ 4 │Func?ii cu pregătire │ │ │
│ │superioară ?i asimilate │SS, SSSD │ 2,50 │
├──────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤
│ 5 │Func?ii de conducere │Studii superioare │ 3,00 │
└──────┴────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────┘


    (2) Coeficien?ii de ierarhizare de la alin. (1) se aplică la salariul minim negociat pe unitate.
    (3) Salariul debutan?ilor în perioada de stagiu sau probă poate fi diminuat cu până la 20% fa?ă de cel minim al func?iei respective.
    (4) Începând cu data de 1.01.2013, salariul de bază minim din Sectorul de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" corespunzător coeficientului de ierarhizare 1 este de 1.000 lei.
    (5) Patronatele ?i sindicatele din unită?ile care au o situa?ie economică deficitară în asigurarea salariului minim ?i a coeficien?ilor minimi de ierarhizare vor solicita patronatelor ?i sindicatelor la care sunt afiliate să le sprijine în realizarea unei analize tehnico-economice ?i financiare. Solu?iile identificate cu această ocazie ?i măsurile stabilite de comun acord prevalează în raport cu prevederile art. 64 alin. (1) ?i alin. (4).
    (6) Articolul 64 alin. (5) nu se aplică în unită?ile care au negociat valori ale salariului minim ?i/sau ale coeficien?ilor de ierarhizare mai mari decât cele prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" ?i nu constituie motiv de diminuare a acestor valori.
    (7) Pentru anul 2014, păr?ile convin ca salariul de bază minim prevăzut la alin. (4) să se majoreze cu cel pu?in rata infla?iei din anul 2013, comunicată de Institutul Na?ional de Statistică.
    (8) Salariul minim prevăzut la art. 64 alin. (4) aplicabil în Sectorul de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" se va renegocia anual, înaintea elaborării bugetelor de venituri ?i cheltuieli ale unită?ilor pentru anul următor.
    (9) În cazul în care apar reglementări mai favorabile decât cele negociate, păr?ile convin să renegocieze salariul minim prevăzut la art. 64 alin. (4).
    (10) Procentul de cre?tere a salariilor negociate prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate se include în tariful serviciului prestat.
    ART. 65
    (1) Sporurile minime ce se acordă în condi?iile prezentului Contract Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" se vor aplica la salariul de bază negociat:
    a) Pentru condi?ii deosebite de muncă:
       a) grele, 15%;
       b) periculoase, 15%;
       c) penibile (degradante civic), 15%.
    b) Pentru condi?ii nocive de muncă, 10% (inclusiv persoanele care lucrează cu bani în mod permanent).
    La locurile de muncă unde se regăsesc condi?iile de la alin. (1) lit. a) ?i b), acestea se vor acorda cumulat.
    c) lucrul în zilele libere ?i sărbătorile legale, 100%.
    d) pentru vechimea în muncă, conform tabelului de mai jos:

┌─────────────────────────────────────────────┐
│ TABEL │
│ cu tran?ele de vechime în muncă │
├────────────────────────────┬────────────────┤
│ Tran?e │ Coeficient │
├────────────────────────────┼────────────────┤
│De la 0 până la 3 ani │ 0% │
│De la 3 până la 5 ani │ 5% │
│De la 5 până la 10 ani │ 10% │
│De la 10 până la 15 ani │ 15% │
│De la 15 până la 20 ani │ 20% │
│Peste 20 ani │ 25% │
└────────────────────────────┴────────────────┘


    e) pentru lucrul în timpul nop?ii, 25%.
    f) spor de izolare, 10%.
    g) spor de fidelitate pentru o vechime ce se va stabili prin contractul colectiv de muncă pe unitate, dar nu mai pu?in de 10 ani, 10%.
    h) pentru preluarea unor activită?i se acordă un spor de până la 50% din salariul de bază al func?iei înlocuite; cazurile, perioadele în care se aplică această prevedere ?i cuantumul sporului se vor plăti prin negocieri la contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unită?i, unită?i ?i institu?ii, dar nu mai mult de 3 luni.
    i) spor de ?antier, 10%,
    j) spor pentru folosirea unei limbi străine, 10%, conform fi?ei postului.
    (2) Prin contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unită?i ?i unită?i pot fi negociate ?i alte categorii de sporuri.
    (3) Sporurile prevăzute la alin. (1) se acordă numai la locurile de muncă unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de bază.
    (4) Pentru consemnarea la domiciliu în zilele de repaus, pentru lucrări în caz de urgen?e, se acordă 25%.
    ART. 66
    (1) Adaosurile la salariul de bază sunt:
    a) adaosul de acord;
    b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o propor?ie de minimum 1,5% din fondul de salarizare realizat lunar ?i cumulat;
    c) cota-parte din profit ce se repartizează salaria?ilor este de până la 10% în cazul societă?ilor comerciale ?i regiilor autonome;
    d) acordarea celui de-al 13-lea salariu întregului personal se poate face în cazul în care unitatea are posibilitate de plată;
    e) tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de cre?ă, tichete de vacan?ă ?i alte instrumente similare acordate conform prevederilor legale ?i în?elegerii păr?ilor.
    (2) Condi?iile de diferen?iere, diminuare sau anulare a participării la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum ?i perioada pentru care se acordă cota de profit salaria?ilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.
    ART. 67
    (1) Angajatorul va asigura condi?iile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce-i revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.
    (2) În situa?ia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, par?ial sau total, condi?iile necesare realizării sarcinilor de serviciu, acesta este obligat să plătească salaria?ilor salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt, iar salariatul a stat la dispozi?ia unită?ii.
    (3) În cazurile excep?ionale, când - din motive tehnice sau alte motive - activitatea a fost întreruptă, salaria?ii vor primi 80% din salariul de bază individual avut, cu condi?ia ca încetarea lucrului să nu se fi produs din vina lor ?i dacă în tot acest timp au rămas la dispozi?ia unită?ii. Prin negocieri la nivelul unită?ii sau institu?iei se va stabili concret modul de realizare a prevederii de a rămâne la dispozi?ia unită?ii, în a?teptarea reluării activită?ii, sau de a rămâne la domiciliu, de unde să poată fi convoca?i de unitate.
    (4) În cazurile prevăzute de alin. (3), salaria?ii beneficiază ?i de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru astfel de situa?ii.
    ART. 68
    (1) Indexarea salariilor se face pe baza coeficien?ilor de indexare stabili?i prin lege.
    (2) Ca urmare a indexării, angajatorul va recalcula tarifele sau cotele de manoperă pe unitatea de produs sau valoric, corespunzător formelor de organizare a muncii ?i de salarizare aplicate în unitate.
    ART. 69
    (1) Plata salariilor se face periodic, la datele stabilite prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.
    ART. 70
    (1) Toate drepturile băne?ti cuvenite salaria?ilor se plătesc înaintea oricăror obliga?ii băne?ti ale unită?ii.
    (2) În caz de faliment sau lichidare judiciară, salaria?ii au calitatea de creditori privilegia?i, iar drepturile lor băne?ti constituie crean?e privilegiate, urmând a fi plătite integral înainte de a-?i revendica cota-parte ceilal?i creditori.
    ART. 71
    Angajatorii vor ?ine o eviden?ă în care să se men?ioneze activitatea desfă?urată în baza contractului individual de muncă ?i drepturile de care salaria?ii au beneficiat, urmând să le elibereze dovezi despre acestea.

    CAP. VI
    Timpul de muncă ?i timpul de odihnă

    ART. 72
    (1) Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează muncă, se află la dispozi?ia angajatorului, î?i îndepline?te sarcinile ?i atribu?iile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil ?i/sau legisla?iei în vigoare.
    (2) Reprezentarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.
    (3) În func?ie de specificul unită?ii sau al muncii prestate se poate opta ?i pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.
    (4) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depă?i 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
    (5) Prin excep?ie, durata timpului de muncă, ce include ?i orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe o săptămână, cu condi?ia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referin?ă de 4 luni calendaristice, să nu depă?ească 48 de ore pe săptămână.
    (6) Pentru anumite activită?i sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referin?ă mai mari de 4 luni, dar care să nu depă?ească 6 luni.
    (7) Sub rezerva respectării reglementărilor privind protec?ia sănătă?ii ?i securită?ii în muncă a salaria?ilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de muncă pot prevedea derogări de la durata perioadei de referin?ă stabilite la alin. (5), dar pentru perioade de referin?ă care în niciun caz să nu depă?ească 12 luni.
    (8) La stabilirea perioadelor de referin?ă prevăzute la alin. (5)-(7) nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual ?i situa?iile de suspendare a contractului individual de muncă.
    (9) Prevederile alin. (4)-(8) nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
    ART. 73
    (1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal (40 ore) este considerată muncă suplimentară ?i se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 zile după efectuarea acesteia.
    (2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu de 100%, corespunzător duratei acesteia.
    (3) Zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale în care potrivit dispozi?iilor legale nu se lucrează sunt zile nelucrătoare pentru toate categoriile de salaria?i.
    (4) Fac excep?ie de la această situa?ie persoanele care lucrează în schimburi, tură, tură continuă, turnus sau a căror activitate, datorită specificului muncii, nu se poate încadra în programul normal de lucru. Pentru ace?tia durata timpului de lucru poate fi prelungită peste 8 ore pe zi ?i 48 ore pe săptămână.
    (5) Media orelor de muncă prestată calculată pentru o perioadă de referin?ă de 4 luni calendaristice să nu depă?ească 48 de ore pe săptămână.
    ART. 74
    Pentru anumite sectoare de activitate se pot stabili programe de lucru inegale, specificate expres în contractele individuale de muncă încheiate la nivel de unitate.
    ART. 75
    Stabilirea ?i modificarea programului de lucru se vor face cu consultarea sindicatului reprezentativ, medicului de medicina muncii ?i responsabilului cu securitatea ?i sănătatea în muncă.
    ART. 76
    (1) Pentru unele activită?i, locuri de muncă ?i categorii de personal prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de unită?i se pot stabili programe de lucru par?iale, corespunzător unor frac?iuni de normă, cu o durată a timpului de muncă de 6, 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salaria?ilor care lucrează în astfel de situa?ii se acordă propor?ional cu timpul lucrat.
    (2) Persoanele salariate care au în îngrijire copii de până la 7 ani pot lucra cu jumătate de normă, fără a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat, conform legii.
    (3) La cerere, salaria?ii cu program par?ial de lucru vor fi încadra?i în program normal, dacă există posturi vacante ?i dacă întrunesc condi?iile ocupării acestor posturi.
    ART. 77
    (1) Salaria?ii care î?i desfă?oară activitatea în locuri de muncă cu condi?ii deosebite beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condi?iile prevăzute de lege, ?i nu pot fi solicita?i să efectueze ore suplimentare, cu excep?ia cazurilor justificate de prevederi exprese ale regulamentelor specifice activită?ii respective sau a unor situa?ii apărute fortuit.
    (2) Reducerea duratei timpului de muncă la locurile de muncă cu condi?ii deosebite nu afectează salariul ?i vechimea în muncă aferente duratei normale a timpului de muncă.
    (3) Durata reducerii timpului normal de muncă ?i categoriile de personal care beneficiază de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    ART. 78
    (1) Începerea ?i sfâr?itul programului zilnic de lucru se stabilesc prin regulamentul intern întocmit de către angajator, cu consultarea sindicatului reprezentativ sau a reprezentan?ilor salaria?ilor, după caz.
    (2) În toate cazurile în care se dovede?te că este posibil, cei care angajează ?i sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru ?i modalită?ile de aplicare a acestora.
    (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu poate conduce la sporirea sarcinilor de serviciu stabilite, la deteriorarea condi?iilor de muncă ori la diminuarea veniturilor provenite din salarii.
    ART. 79
    Salaria?ii pot fi chema?i să presteze ore suplimentare numai cu consim?ământul lor ?i cu acordul sindicatului reprezentativ, cu excep?ia cazurilor de for?ă majoră care se vor stabili în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.
    ART. 80
    (1) Pentru persoanele al căror program se desfă?oară pe timpul nop?ii, timpul de muncă este mai mic cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază ?i a vechimii în muncă.
    (2) Prevederile alin. 1 nu se aplică salaria?ilor care lucrează în locuri de muncă cu condi?ii deosebite, unde durata timpului de muncă este mai mică de 8 ore.
    (3) La unită?ile în care procesul muncii este neîntrerupt sau condi?iile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul nop?ii poate fi egal cu cel din timpul zilei. Munca prestată în timpul nop?ii în cadrul unui asemenea program se plăte?te cu un spor de 25% din salariul de bază. De acest spor beneficiază ?i salaria?ii care lucrează în condi?ii deosebite, unde durata timpului este mai mică de 8 ore/zi.
    (4) Munca prestată între orele 22.00 ?i 06.00 este considerată muncă de noapte. În cazuri bine justificate, există posibilitatea abaterii cu o oră în plus sau în minus fa?ă de aceste limite.
    ART. 81
    (1) În fiecare săptămână, salariatul are dreptul, de regulă, la două zile consecutive de repaus săptămânal.
    (2) Repausul săptămânal se acordă de regulă sâmbăta ?i duminica.
    (3) În cazul în care activitatea de la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă ?i duminică, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate se vor stabili condi?iile în care zilele de repaus săptămânal să fie acordate ?i în alte zile ale săptămânii sau cumulat pe o perioadă mai mare.
    (4) În situa?ii de excep?ie, zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depă?i 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă ?i cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentan?ilor salaria?ilor.
    ART. 82
    (1) Perioada de repaus reprezintă orice perioadă care nu este timp de muncă.
    (2) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
    a) 1 ?i 2 ianuarie;
    b) prima ?i a doua zi de Pa?ti;
    c) 1 mai;
    d) prima ?i a doua zi de Rusalii;
    e) 15 august - Adormirea Maicii Domnului;
    f) 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei Cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României;
    g) 1 decembrie;
    h) prima ?i a doua zi de Crăciun;
    i) două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele cre?tine, pentru persoanele apar?inând acestora.
    (3) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de produc?ie sau specificului activită?ii.
    (5) Salaria?ilor care lucrează în unită?ile prevăzute la alin. (4) li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.
    (6) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salaria?ii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul de lucru.
    (7) Prin contractele colective de muncă la nivel de unitate se pot stabili ?i alte zile libere decât cele prevăzute la alin. (2).
    ART. 83
    Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 30 minute. Repausul pentru servirea mesei cu o durată de 30 minute se include în programul de lucru.
    ART. 84
    (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză.
    (2) Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă. Salaria?ii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Angajatorul va analiza cererea ?i o va aproba în func?ie de posibilită?i.
    ART. 85
    (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salaria?ilor ?i se na?te odată cu încheierea contractului individual de muncă.
    (2) Salaria?ii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit de minimum 21 de zile lucrătoare.
    (3) Fac excep?ie de la prevederile alin. (2):
    a) salaria?ii cu vârsta sub 18 ani au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu plătit de 24 de zile lucrătoare;
    b) salaria?ii nou-angaja?i, pentru primul an de activitate, au dreptul la un concediu de odihnă plătit cu o durată minimă de 20 de zile lucrătoare.
    (4) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renun?ări sau limitări.
    (5) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabile?te în contractul individual de muncă, cu respectarea legii ?i a contractelor colective de muncă aplicabile, ?i se acordă propor?ional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.
    (6) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum ?i zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
    (7) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 86
    (1) În fiecare an calendaristic, salaria?ii încadra?i în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată de 3 zile, iar salaria?ii nevăzători, cu o durată de 6 zile.
    (2) Salaria?ii care î?i desfă?oară activitatea în condi?ii deosebite beneficiază de concedii de odihnă suplimentare de minimum 3 zile/an. Prin contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unită?i ?i unită?i se pot negocia concedii de odihnă suplimentare mai mari.
    ART. 87
    În contractele colective de muncă încheiate la nivel de grupuri de unită?i ?i unită?i se vor stabili criterii pe baza cărora salaria?ii să beneficieze de concedii de odihnă anuale ?i concedii de odihnă suplimentare mai mari.
    ART. 88
    (1) Pe durata concediului de odihnă salaria?ii vor primi o indemniza?ie calculată conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Indemniza?ia de concediu reprezintă media zilnică a veniturilor din luna/lunile în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.
    (3) În contractele colective de muncă de la celelalte niveluri se va stabili o primă de vacan?ă, care va fi de cel pu?in un salariu minim negociat pe unitate.
    (4) Indemniza?ia de concediu ?i prima de vacan?ă se plătesc cu cel pu?in 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.
    (5) Orice conven?ie prin care se renun?ă total sau în parte la dreptul de concediu de odihnă este interzisă.
    ART. 89
    În cazul în care programarea concediilor de odihnă se face frac?ionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze cel pu?in 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. Cealaltă parte va trebui acordată ?i luată până la sfâr?itul anului în curs.
    ART. 90
    (1) Salaria?ii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie sau în alte situa?ii, după cum urmează:
    a) căsătoria salariatului, 5 zile;
    b) căsătoria unui copil, 5 zile;
    c) na?terea unui copil, 5 zile + 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură;
    d) decesul so?ului, copilului, părin?ilor, socrilor, 5 zile;
    e) decesul bunicilor, fra?ilor, surorilor, 5 zile;
    f) donatori de sânge - conform legii;
    g) schimbarea locului de muncă, cu mutarea domiciliului, în cadrul aceleia?i unită?i, în altă localitate, 5 zile;
    h) 8 Martie - Ziua interna?ională a femeii, 1 zi.
    (2) Se acordă 30 de zile libere plătite, o singură dată, pentru pregătirea ?i sus?inerea examenului de diplomă, conform prevederilor legale în vigoare.
    (3) Pentru rezolvarea unor situa?ii personale salaria?ii au dreptul la concedii fără plată. Durata concediului fără plată se stabile?te prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate sau prin regulamentul intern.
    (4) Prin contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unită?i ?i unită?i se pot stabili ?i alte situa?ii în care salaria?ii beneficiază de zile plătite, precum ?i numărul acestora.
    (5) În situa?iile în care evenimentele prevăzute la art. (1) au loc în perioada concediului de odihnă, acesta se prelunge?te cu numărul de zile corespunzător evenimentului, potrivit legii.

    CAP. VII
    Alte măsuri de protec?ie ?i facilită?i acordate salaria?ilor

    ART. 91
    (1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din ini?iativa angajatorului ?i poate fi dispusă pentru motive care ?in de persoana salariatului ori pentru motive care nu ?in de persoana salariatului, potrivit legii.
    (2) Este interzisă concedierea salaria?ilor pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenen?ă na?ională, rasă, culoare, etnie, religie, op?iune politică, origine socială, handicap, situa?ie sau responsabilitate familială, apartenen?ă sau activitate sindicală, precum ?i pentru exercitarea, în condi?iile legii, a dreptului la grevă ?i a drepturilor sindicale.
    ART. 92
    Pentru a preveni sau limita concedierile determinate de motive de natură economică, tehnologică sau structurală ori altele similare angajatorul are obliga?ia de a găsi solu?ii în reorganizarea activită?ii, excluzând reducerile de personal.
    ART. 93
    Salaria?ii concedia?i prin concedieri determinate de motive de natură economică, tehnologică sau structurală ori altele similare sau ca urmare a restructurării, reorganizării, închiderii opera?ionale par?iale sau totale a activită?ii, privatizare sau lichidare a unită?ii beneficiază de măsuri active de combatere a ?omajului ?i de plă?i compensatorii sau, după caz, compensa?ii băne?ti individuale în condi?iile prevăzute de lege ?i de contractele colective de muncă aplicabile la nivel de grup de unită?i ?i unită?i.
    ART. 94
    (1) În cazul în care unitatea este pusă în situa?ia de a efectua reduceri de personal ca urmare a restrângerii activită?ii, restructurării, retehnologizării ?i informatizării procesului de produc?ie sau concedieri colective, păr?ile convin asupra respectării următoarelor principii:
    a) angajatorul va pune la dispozi?ia sindicatului justificarea tehnico-economică în legătură cu măsurile privind posibilită?ile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesională etc.;
    b) justificarea tehnico-economică împreună cu obiec?iile ?i propunerile sindicatului vor fi supuse spre analiză ?i avizare consiliului de administra?ie sau, după caz, adunării generale;
    c) în cazul în care angajatorul inten?ionează să efectueze concedieri colective, conform art. 68 din Codul muncii, acesta are obliga?ia de a ini?ia, în timp util ?i în scopul ajungerii la o în?elegere, în condi?iile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentan?ii salaria?ilor, cu privire cel pu?in la:
    - metodele ?i mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salaria?i care vor fi concedia?i;
    - atenuarea consecin?elor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salaria?ilor concedia?i.
    Prin sintagma "timp util" se în?elege:
    - la întreprinderile cu un efectiv sub 100 salaria?i, cu 15 zile înainte de notificarea prevăzută la art. 72 din Codul muncii;
    - la întreprinderile cu 101-250 salaria?i, cu 20 de zile înainte de notificarea prevăzută la art. 72 din Codul muncii;
    - la întreprinderile cu peste 251 salaria?i, cu 30 de zile înainte de notificarea prevăzută la art. 72 din Codul muncii.
    (2) În perioada în care au loc consultări, pentru a permite sindicatului reprezentativ să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obliga?ia să îi furnizeze toate informa?iile relevante ?i să le notifice, în scris, datele prevăzute la art. 69 alin. (2), (3) ?i (4) din Codul muncii.
    (3) Privatizarea unor unită?i din Sectorul de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului", asocierea acestora, externalizarea unor activită?i, precum ?i delegarea serviciilor se vor face cu avizul sindicatului reprezentativ ?i întocmirea unui plan social, dacă este cazul, care să asigure măsuri de protec?ie socială pentru salaria?ii respectivi.
    ART. 95
    (1) În situa?ia în care disponibilizările de personal nu pot fi evitate, conducerea unită?ii va comunica în scris fiecărui salariat al cărui post urmează a fi desfiin?at dacă i se oferă sau nu un alt loc de muncă ori cuprinderea într-o formă de recalificare profesională în vederea ocupării unui post în aceea?i unitate.
    (2) În cazurile în care salaria?ilor nu li se pot oferi alte locuri de muncă ori ace?tia refuză locul de muncă oferit sau cuprinderea într-o formă de recalificare, conducerea unită?ii le va comunica în scris termenul de preaviz, în condi?iile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă.
    (3) Pentru situa?ia în care se efectuează concedieri colective, păr?ile vor negocia acordarea de compensa?ii băne?ti cu respectarea prevederilor legale ?i/sau ale contractelor colective de muncă aplicabile.
    (4) La stabilirea numărului efectiv de salaria?i concedia?i colectiv, vor fi lua?i în calcul ?i acei salaria?i cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din ini?iativa angajatorului, din motive ce nu au legătură cu persoana salariatului, cu condi?ia existen?ei a cel pu?in 5 concedieri de această natură, cu cel pu?in 30 de zile înaintea expirării perioadei prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. c) din prezentul contract colectiv de muncă.
    ART. 96
    Pentru realizarea obiectivelor de produc?ie, angajatorul va utiliza for?a de muncă ?i dotarea tehnică existente în unitate ?i numai după epuizarea posibilită?ilor interne va recurge la ter?e persoane fizice sau juridice.
    ART. 97
    (1) În toate cazurile de concediere colectivă angajatorul are obliga?ia de a proceda în primul rând la evaluarea realizării obiectivelor de performan?ă a salaria?ilor.
    (2) Stabilirea ordinii de prioritate la concediere se va face de către angajator cu avizul sindicatului reprezentativ, cu respectarea următoarelor criterii:
    a) salaria?ii care cumulează mai multe func?ii, precum ?i cei care cumulează pensia cu salariul;
    b) salaria?ii care îndeplinesc condi?iile de pensionare la limită de vârstă;
    c) salaria?ii care îndeplinesc condi?iile de pensionare la limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare;
    d) salaria?ii care acceptă voluntar disponibilizarea;
    e) salaria?ii care au fost sanc?iona?i disciplinar, fără să fi intervenit radierea disciplinară;
    f) salaria?ii care îndeplinesc condi?iile de pensionare anticipată;
    g) salaria?ii care îndeplinesc condi?iile de pensionare anticipată par?ial;
    h) dacă măsura ar afecta doi so?i care lucrează în unitate, este concediat salariatul care are venitul cel mai mic;
    i) persoanele care nu au copii în între?inere;
    j) măsura să afecteze în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărba?ii văduvi sau divor?a?i care au în îngrijire copii, pe între?inătorii unici de familie, precum ?i pe salaria?ii, bărba?i sau femei, care mai au cel mult 3 ani până la pensionare, la cererea lor.
    (3) Criteriile prevăzute la alin. (2) se aplică pentru departajarea salaria?ilor după evaluarea realizării obiectivelor de performan?ă.
    (4) Salariatul concediat pentru motive care nu ?in de persoana sa care a beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională plătit de angajator ?i a încheiat un act adi?ional la contractul individual de muncă prin care se obligă să nu ini?ieze încetarea raportului de muncă pe o anumită perioadă nu este obligat la suportarea cheltuielilor ocazionate de formarea profesională, propor?ional cu perioada nelucrată din perioada stabilită în actul adi?ional la contractul de muncă.
    ART. 98
    Angajatorul va pune la dispozi?ia sindicatului reprezentativ documentele care să îi permită verificarea modului de aplicare a prevederilor art. 97 din prezentul contract colectiv de muncă.
    ART. 99
    În cazul concedierii colective efectuate de unitate, determinată de motive de natură economică, tehnologică sau structurală ori altele similare sau ca urmare a reorganizării unită?ii sau, după caz, de vânzare de active, parteneriat public-privat, concesionare, externalizare, predarea gestionării serviciului public, salaria?ii disponibiliza?i beneficiază de măsuri active de combatere a ?omajului, precum ?i de compensa?ii băne?ti în condi?iile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate, dar nu mai pu?in de 5 compensa?ii băne?ti.
    ART. 100
    În cazul în care concedierea colectivă intervine în baza unor acte normative, salaria?ii disponibiliza?i beneficiază de măsuri active de combatere a ?omajului, precum ?i de plă?i compensatorii, acordate în condi?iile prevăzute de actele normative respective.
    ART. 101
    În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. c) din Codul muncii salariatul beneficiază de 5 compensa?ii băne?ti.
    ART. 102
    (1) În cazul în care, în termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, unitatea î?i extinde, reia activitatea sau reînfiin?ează posturi de natura celor desfiin?ate, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiin?at în aceea?i activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă.
    (2) În situa?ia prevăzută la alin. (1) angajatorul va transmite salaria?ilor care au fost concedia?i o comunicare scrisă, prin care sunt informa?i asupra reluării activită?ii.
    (3) Salaria?ii notifica?i în acest sens au la dispozi?ie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicării angajatorului pentru a-?i manifesta expres consim?ământul cu privire la locul de muncă oferit.
    ART. 103
    Salaria?ii care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o indemniza?ie egală cu cel pu?in două salarii de bază, avute în luna pensionării.
    ART. 104
    (1) În afară de ajutoarele prevăzute de lege la care au dreptul, salaria?ii vor beneficia de următoarele ajutoare:
    a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de cel pu?in 3 (trei) salarii medii brute pe unitate;
    b) dacă decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, a unui accident în legătură cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel pu?in 4 salarii medii brute pe unitate;
    c) un salariu mediu brut pe unitate plătit mamei pentru na?terea fiecărui copil; dacă mama nu este salariată, so?ul acesteia beneficiază de plata unui salariu mediu brut pe unitate;
    d) cel pu?in două salarii medii brute pe unitate plătite de unitate sau institu?ie la decesul so?ului sau so?iei, ori la decesul unei rude de gradul I aflate în între?inerea salariatului;
    e) salaria?ii din sectorul de activitate al serviciilor comunitare de utilită?i publice vor beneficia de reducerea costurilor serviciilor prestate de unitate cu 50%; de acelea?i drepturi vor beneficia ?i pensionarii care au lucrat minimum 5 ani în unitate înainte de pensionare, până la deces;
    f) alte ajutoare ce se vor stabili la nivelul unită?ilor economice sau institu?iilor publice.
    (2) Ajutoarele acordate peste cuantumul prevăzut de lege nu se deduc din contribu?ia de asigurări sociale.
    ART. 105
    La nivelul unită?ilor, din fondul de ac?iuni sociale, constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea cu 50% a costului biletelor de tratament ?i odihnă recuperatorie în sta?iunile balneoclimaterice, în care este inclus ?i transportul pe calea ferată (tren de persoane clasa a II-a), bilete repartizate pe baza acordului dintre sindicatul reprezentativ ?i angajator.
    ART. 106
    Beneficiarii biletelor de tratament balnear ?i odihnă recuperatorie din institu?iile publice care desfă?oară activită?i în sectorul serviciilor comunitare de utilită?i publice vor suporta o contribu?ie bănească, conform prevederilor legale.
    ART. 107
    Contravaloarea biletelor salaria?ilor trimi?i în sta?iune pentru tratarea unor boli profesionale se suportă integral de unitatea în cauză, inclusiv costul transportului pe C.F.R., clasa a II-a, sau, acolo unde nu este posibil, pentru transportul auto în comun.
    ART. 108
    (1) Dacă salariatul se află în incapacitate temporară de muncă, survenită ca urmare a unui accident de muncă sau în legătură cu munca, ori a contractării unei boli profesionale, angajatorul va plăti acestuia, pe toată perioada incapacită?ii temporare de muncă, o compensa?ie egală cu diferen?a dintre salariul de bază avut la data ivirii incapacită?ii temporare de muncă ?i ajutorul primit.
    (2) Acordarea compensa?iei prevăzute la alineatul precedent nu înlătură ?i nici nu înlocuie?te dreptul legal la despăgubiri al salariatului în cauză, în condi?iile prevăzute de lege.
    ART. 109
    Repartizarea spa?iilor de locuit, indiferent de natura lor, cu excep?ia locuin?elor de serviciu, către salaria?ii unită?ilor se va face de Comisia Paritară administra?ie-sindicat, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    ART. 110
    (1) Salaria?ii unită?ii trimi?i în delega?ie în ?ară sau străinătate vor beneficia de următoarele drepturi:
    a) decontarea cheltuielilor de transport, de asigurare ?i a costurilor de cazare potrivit documentelor prezentate;
    b) diurna de deplasare, care se stabile?te la o valoare echivalentă cu cel pu?in 65% din salariul zilnic mediu pe unitate.
    (2) Cheltuielile de deplasare a membrilor ale?i ai sindicatului sau reprezentan?ilor acestora, salaria?i ai unită?ii care se deplasează în interesul unită?ilor la cererea sindicatului vor fi suportate de angajator.
    ART. 111
    (1) Salaria?ii unită?ilor trimi?i în deta?are beneficiază de drepturile care le sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus deta?area, fie de drepturile de la angajatorul la care sunt deta?a?i.
    (2) În cazul în care există divergen?ă între cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu î?i îndepline?te obliga?iile fa?ă de salariatul deta?at, acesta din urmă are dreptul de a reveni la locul de muncă de la angajatorul care l-a deta?at, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori ?i de a cere executarea silită a obliga?iilor neîndeplinite.
    ART. 112
    Persoanele deta?ate î?i men?in toate drepturile pe care le-au avut la data deta?ării, cu excep?ia celor privind igiena ?i sănătatea ?i securitatea în muncă, chiar dacă la locul de muncă unde sunt deta?ate acestea nu se mai regăsesc. Dacă la locurile de deta?are drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acordă ?i alte drepturi, persoanele deta?ate beneficiază de acestea.
    ART. 113
    (1) În cazul în care salariata se află în concediu de maternitate, unitatea va compensa pe o anumită perioadă diferen?a dintre salariul de bază individual avut ?i indemniza?ia legală la care are dreptul.
    (2) Perioada pe durata căreia se acordă compensarea va fi stabilită prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate, dar nu mai pu?in de 6 săptămâni.
    ART. 114
    (1) În afara concediului legal plătit pentru cre?terea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani, iar în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, părintele salariat poate beneficia de încă un an de concediu fără plată.
    (2) Pe perioada în care părintele salariat se află în concediul prevăzut la alin. (1) nu i se va putea desface contractul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane decât cu contract de muncă pe durată determinată.
    ART. 115
    În caz de deces al mamei, drepturile ce i s-ar fi cuvenit pentru cre?terea copilului până la doi ani se vor acorda tatălui, dacă are copilul în îngrijire.
    ART. 116
    În cazul decesului mamei, tatăl copilului, la cererea sa, va beneficia de:
    a) compensa?ia prevăzută la art. 113;
    b) concediul fără plată neutilizat de mamă la data decesului, cu drepturile prevăzute la art. 114.
    ART. 117
    Părintele salariat care renun?ă la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani, iar în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu două ore pe zi, fără a-i fi afectate salariul de bază ?i vechimea în muncă.
    ART. 118
    Prevederile art. 113-117 sunt aplicate numai la na?terea primului ?i celui de-al doilea copil.
    ART. 119
    Salariatele gravide, începând din luna a V-a de sarcină, ?i cele care alăptează nu vor putea fi repartizate la muncă de noapte, în locuri cu condi?ii deosebite etc.
    ART. 120
    (1) În contractele colective de muncă la nivel de unită?i se vor prevedea ac?iuni cu caracter social, precum:
    a) suportarea cheltuielilor prevăzute la art. 105;
    b) construirea, amenajarea ?i între?inerea de cre?e ?i grădini?e pentru copiii salaria?ilor, precum ?i de cantine/bufete pentru salaria?i;
    c) construirea, amenajarea ?i între?inerea de oficii ?i grupuri sociale la locurile de muncă;
    d) formarea ?i perfec?ionarea pregătirii profesionale, inclusiv în domeniul rela?iilor de muncă;
    e) construirea de locuin?e;
    f) aniversări, sărbători religioase, Pomul de Crăciun, zilele dedicate copilului ?i femeii;
    g) suportarea par?ială a costului transportului salaria?ilor la ?i de la locul de muncă;
    h) acordarea unor ajutoare salaria?ilor care au suferit pierderi însemnate de bunuri personale în gospodăriile proprii, datorită unor calamită?i;
    i) acoperirea unei păr?i din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile.
    (2) Costul acestor ac?iuni se suportă din fondul social constituit potrivit legii.
    (3) Utilizarea fondului social pentru destina?iile prevăzute la alin. (1) în anul financiar se face de către administra?ie cu consultarea sindicatelor.
    (4) La nivel de unitate păr?ile vor negocia condi?iile acordării tichetelor de masă conform legii.
    ART. 121
    Unită?ile, cu acordul sindicatului reprezentativ ?i prin negocieri, vor putea aproba plata în rate a lucrărilor efectuate de acestea salaria?ilor ?i pensionarilor lor.
    ART. 122
    Pentru salaria?ii ce efectuează muncă de teren, prin negociere la nivel de unitate, angajatorul va suporta costul transportului în comun.
    ART. 123
    (1) În situa?ia în care angajatorii încheie contracte cu parteneri străini potrivit cărora salaria?ii din unită?i vor executa unele lucrări în străinătate, condi?iile de muncă, salarizarea, precum ?i celelalte drepturi ?i obliga?ii ale acestor salaria?i vor fi stabilite prin negocieri colective, care se vor desfă?ura în condi?iile prevăzute de lege ?i cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern, negocieri colective ce devin anexă la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (2) Pentru buna desfă?urare a acestor negocieri, angajatorii vor pune la dispozi?ia sindicatelor elemente referitoare la condi?iile de muncă în care urmează să se execute lucrările contractate, inclusiv drepturile de care ar putea beneficia personalul respectiv.

    CAP. VIII
    Formarea profesională ?i formarea profesională continuă

    ART. 124
    (1) Prin termenii ?i expresiile de mai jos, în sensul prezentului Contract Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului", păr?ile în?eleg următoarele defini?ii:
    a) prin termenul de formare profesională - orice procedură prin care o persoană dobânde?te o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberate conform legii;
    b) prin termenul de formare profesională continuă - procedura prin care o persoană, având deja o calificare ori o profesie, dobânde?te noi competen?e cognitive ?i func?ionale (deprinderi);
    c) prin Comitete Sectoriale de Formare Profesională - structuri de dialog social autonom care dezvoltă, actualizează ?i validează calificările din ramura respectivă de activitate.
    (2) Formarea profesională ?i formarea profesională continuă cuprind ?i teme din domeniul rela?iilor de muncă, al drepturilor de asociere ?i al libertă?ilor sindicale convenite între sindicat ?i angajator.
    (3) Păr?ile semnatare convin să participe la elaborarea ?i utilizarea, pentru sectorul lor de activitate, a sistemului de formare ?i evaluare bazat pe competen?e, să completeze ?i să elaboreze standardele ocupa?ionale.
    (4) Păr?ile convin asupra necesită?ii ?i obligativită?ii perfec?ionării profesionale a tuturor categoriilor de salaria?i, inclusiv a liderilor sindicali sco?i din produc?ie, la expirarea mandatului.
    (5) Păr?ile semnatare convin să acorde întregul sprijin solicitat de către ANC - Autoritatea Na?ională pentru Calificări - pentru elaborarea sistemului de standarde ocupa?ionale bazat pe competen?e ?i a calificărilor care vor fi validate ?i introduse în Registrul na?ional al calificărilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea ?i certificarea calificării salaria?ilor.
    (6) Formarea profesională a lucrătorilor se organizează pentru ocupa?ii, meserii, specialită?i ?i profesii - numite la modul general ocupa?ii - cuprinse în "Clasificarea Ocupa?iilor din România" - COR, pe baza "standardelor ocupa?ionale" ?i a clasificărilor elaborate de comitetele sectoriale.
    (7) Păr?ile convin să acorde întregul sprijin pentru înfiin?area comitetelor sectoriale pentru formare profesională la nivelul ramurilor, a?a cum acestea sunt stabilite de legisla?ia în vigoare.
    (8) Păr?ile convin să acorde sprijin membrilor lor, pentru dezvoltarea activită?ii comitetelor sectoriale, precum ?i pentru dezvoltarea în sistem de parteneriat, la nivelul ramurilor de activitate, a unor activită?i proprii de formare profesională, inclusiv prin sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare.
    (9) Pe perioada în care participă la programe de formare profesională finan?ate de către angajatori, lucrătorii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de muncă aplicabile, pentru program normal de lucru.
    (10) Planul de formare profesională convenit între păr?i face parte din contractul colectiv de muncă aplicabil.
    ART. 125
    (1) La încheierea contractelor colective de muncă la nivel de unită?i, pentru partea privind formarea profesională se va ?ine seama cel pu?in de următoarele:
    a) identificarea posturilor pentru care este necesară formarea profesională, a căilor de realizare; adoptarea programului anual ?i controlul aplicării acestuia se vor face de comun acord de către sindicat ?i angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a salaria?ilor se suportă de către unită?i;
    b) sindicatul va participa, prin împuternici?ii săi, la orice formă de examinare organizată în vederea absolvirii unui curs de formare profesională în cadrul unită?ii;
    c) în cazul în care unitatea urmează să-?i schimbe par?ial sau total profilul de activitate, aceasta va informa ?i consulta sindicatul cu cel pu?in 2 luni înainte de aplicarea măsurii ?i va oferi propriilor salaria?i posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajări de for?ă de muncă din afară;
    d) în cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar dori să-l urmeze, organizat de un ter?, angajatorul va analiza cererea împreună cu sindicatul, rămânând la aprecierea angajatorului dacă ?i în ce condi?ii va suporta contravaloarea cursului;
    e) salaria?ii care au încheiat acte adi?ionale la contractul individual de muncă ?i au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile cu scoaterea integrală din activitate, dacă părăsesc unitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor, sunt obliga?i să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta propor?ional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adi?ional la contractul individual de muncă, cu excep?ia cazurilor prevăzute de art. 97 alin. (5).
    (2) Participarea la formarea profesională poate avea loc la ini?iativa angajatorului sau la ini?iativa salariatului.
    (3) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile ?i obliga?iile păr?ilor, durata formării profesionale, precum ?i orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obliga?iile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională se stabilesc prin acordul păr?ilor ?i fac obiectul unor acte adi?ionale la contractul colectiv de muncă.
    (4) Salaria?ii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională ini?iat de angajator nu pot avea ini?iativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adi?ional.
    (5) Nerespectarea de către salariat a dispozi?iei prevăzute la alin. (4) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa personală propor?ional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adi?ional la contractul individual de muncă.
    (6) Obliga?ia prevăzută la alin. (5) revine ?i salaria?ilor care au fost concedia?i în perioada stabilită prin actul adi?ional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infrac?iune în legătură cu munca lor, precum ?i în cazul în care instan?a penală a pronun?at interdic?ia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.
    (7) Programele adoptate conform alin. (1) vor fi aduse la cuno?tin?a tuturor salaria?ilor în termen de 3 zile de la adoptare, prin afi?are în interiorul unită?ii, în locuri adecvate ?i u?or accesibile pentru angaja?i.
    (8) La stabilirea programelor de formare profesională, angajatorii ?i sindicatele vor adopta măsurile necesare pentru încurajarea ?i înlesnirea participării femeilor la acestea.

    CAP. IX
    Alte prevederi în legătură cu drepturile ?i obliga?iile păr?ilor

    ART. 126
    (1) Păr?ile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele, libertatea de opinie.
    (2) Angajatorul va adopta o pozi?ie neutră ?i impar?ială fa?ă de organiza?iile sindicale ?i reprezentan?ii salaria?ilor din unită?i ?i institu?ii.
    ART. 127
    (1) Consiliul de administra?ie are obliga?ia de a invita, în scris, reprezentantul/reprezentan?ii organiza?iei sindicale reprezentative semnatară a contractului colectiv de muncă să participe la ?edin?ele sale, în condi?iile prevăzute de lege. Participarea acestora are statut de observator, cu drept de opinie, dar fără drept de vot. Opiniile reprezentan?ilor sindicali vor fi consemnate în procesul-verbal de ?edin?ă.
    (2) Încuno?tin?area reprezentan?ilor sindicali se va face cu cel pu?in 72 de ore înainte de ?edin?ă. Reprezentan?ilor sindicali li se va comunica ordinea de zi ?i vor avea acces la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discu?ie.
    ART. 128
    Pentru punerea în aplicare a dispozi?iilor art. 30 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, angajatorul va pune la dispozi?ia sindicatului reprezentativ ori va asigura acestuia accesul la informa?iile ?i documentele necesare, reprezentan?ii sindicali având obliga?ia de a păstra confiden?ialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
    ART. 129
    (1) Reprezentan?ii ale?i ai organiza?iilor sindicale, care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de salaria?i, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu până la 5 zile plătite pentru activită?i sindicale, fără a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit în condi?ii normale.
    (2) Pentru ceilal?i membri ale?i în conducerea organiza?iei sindicale, prin contractul colectiv de muncă de la unită?i, se vor stabili numărul beneficiarilor de reducerea timpului lunar de lucru, durata reducerii pentru fiecare în parte, precum ?i modalită?ile de acordare, inclusiv prin cumul.
    (3) Reprezentan?ilor ale?i în organele de conducere ale sindicatelor, precum ?i persoanelor care au de?inut o asemenea func?ie timp de doi ani de la încetarea mandatului nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasă la aprecierea celui care angajează, decât cu acordul organului colectiv de conducere al sindicatului.
    (4) Liderul sindicatului va fi degrevat de unele sarcini de serviciu de către conducerea unită?ii, pentru solu?ionarea unor probleme de interes comun, în afara celor 5 zile prevăzute la alin. (1).
    (5) Modalitatea de organizare a întâlnirilor sindicale cu salaria?ii se va stabili prin contractele colective de muncă la nivel de grup de unită?i ?i unită?i.
    ART. 130
    (1) Pentru ca reprezentan?ii sindicali să-?i poată îndeplini competent ?i eficient atribu?iile aferente func?iilor de?inute, ace?tia vor beneficia de facilită?i prin suportarea de către angajator a cheltuielilor necesare participării la ac?iuni comune cum ar fi: cursuri de formare sindicală, seminarii, consilii na?ionale, conferin?e ?i congrese na?ionale ?i interna?ionale organizate de către sindicate ori alte institu?ii neguvernamentale. Numărul de participan?i, cât ?i alte condi?ii concrete privind participarea se vor aduce la cuno?tin?ă angajatorului ?i se vor stabili prin acordul celor două păr?i.
    (2) Reprezentan?ii sindicali care sunt/nu sunt salaria?i ai unită?ii vor avea acces la toate locurile de muncă pentru a-?i îndeplini sarcinile, cu în?tiin?area reprezentantului angajatorului.
    ART. 131
    (1) Unită?ile vor asigura în incinta lor gratuit pentru activitatea sindicatelor spa?iul ?i mobilierul necesare, precum ?i acces la echipamentul de birotică al unită?ii (fax, copiator ?i altele cu caracter administrativ); prin contractele colective de muncă se vor stabili condi?iile de acces la utilizarea acestora.
    (2) Baza materială cu destina?ie cultural-sportivă, proprietatea unită?ilor ori proprietatea sindicatelor din unită?ile respective, va putea fi folosită, fără plată, pentru ac?iuni organizate de sindicate sau patronat, în condi?iile prevăzute în contractul colectiv de muncă sau alte acorduri.
    ART. 132
    (1) Pe perioada derulării prezentului contract colectiv de muncă unic, federa?iile semnatare vor asigura pregătirea pentru ac?iuni sindicale ?i rela?ii de muncă a unui număr de 500 de membri de sindicat din ramură, cu durata de până la 15 zile.
    (2) Angajatorul va permite salaria?ilor să urmeze cursurile de pregătire prevăzute la alin. (1), în condi?iile stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de grup de unită?i ?i unită?i.
    (3) Modalită?ile de încadrare în numărul prevăzut la alin. (1) se stabilesc de păr?i prin anun?area patronatului de către federa?iile sindicale semnatare.
    ART. 133
    (1) În vederea aplicării prevederilor art. 24 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, la cererea organiza?iilor sindicale reprezentative, angajatorii vor re?ine ?i vor vira sindicatului cotiza?ia de sindicat pe statele lunare de plată. Concomitent se va efectua ?i deducerea fiscală a cotiza?iei din venitul lunar al membrului de sindicat, potrivit legii.
    (2) Re?inerea ?i deducerea fiscală a cotiza?iei se fac pe baza cererii organiza?iei sindicale la care se ata?ează lista membrilor de sindicat ?i semnătura acestora de acceptare a re?inerii. Lista se înaintează angajatorului la începutul fiecărui an de către sindicat ?i va fi actualizată ori de câte ori este nevoie, de către acesta.
    ART. 134
    (1) Este interzis angajatorilor condi?ionarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribu?iilor func?iei membrilor ale?i în organele de conducere ale organiza?iei sindicale, precum ?i desfacerea contractului individual de muncă al salaria?ilor pentru motive care privesc activitatea sindicală.
    (2) Schimbarea locului de muncă al liderului de sindicat pe perioada mandatului se poate face numai cu consim?ământul acestuia.
    ART. 135
    Angajatorii nu vor angaja salaria?i permanen?i, temporari sau cu program par?ial, în perioada declan?ării sau desfă?urării conflictelor colective de muncă, pe locurile de muncă ale salaria?ilor afla?i în conflict.
    ART. 136
    Angajatorii recunosc dreptul reprezentan?ilor organiza?iilor sindicale de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salaria?ilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.
    ART. 137
    Angajatorii se obligă ca în contractele de societate ale unită?ilor cu participare străină, pentru activită?i pe teritoriul României, să prevadă o clauză prin care partea externă se obligă să respecte drepturile prevăzute de legisla?ia muncii în vigoare, în contractul colectiv de muncă la nivel de unită?i, precum ?i conven?iile O.I.M. ratificate de România.
    ART. 138
    Angajatorii ?i sindicatele î?i vor comunica reciproc ?i în timp util hotărârile privind toate problemele importante din domeniul rela?iilor de muncă.
    ART. 139
    (1) Federa?iile sindicale semnatare recunosc dreptul angajatorilor de a stabili, în condi?iile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salaria?ilor care se fac vinova?i de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau aduc prejudicii unită?ii sau institu?iei, de a stabili normele de disciplină a muncii, cu avizul organiza?iilor sindicale reprezentative, precum ?i cele de disciplină tehnologică.
    (2) Angajatorii ?i sindicatele se recunosc ca parteneri sociali permanen?i.
    (3) Păr?ile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unită?i, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de muncă, ale regulamentului intern, precum ?i a drepturilor ?i intereselor salaria?ilor ?i membrilor de sindicat.
    (4) Pentru crearea ?i men?inerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnită?ii fiecărei persoane, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, vor fi stabilite proceduri de solu?ionare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale salaria?ilor, inclusiv a celor privind cazurile de violen?ă sau hăr?uire sexuală, în completarea celor prevăzute de lege.
    (5) Defini?ia hăr?uirii sexuale este cea reglementată de lege.
    (6) Plângerile salaria?ilor în justi?ie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de muncă.
    (7) În situa?iile în care apar divergen?e în legătură cu executarea prevederilor contractelor colective de muncă, unită?ile ?i sindicatele vor încerca solu?ionarea acestora mai întâi în Comisiile Paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor rămase în divergen?ă se vor putea adresa Comisiei Paritare la nivel de sector.
    ART. 140
    (1) Pentru rezolvarea conflictelor individuale de muncă dintre salaria?i, angajatori ?i salaria?i, precum ?i a reclama?iilor ?i a sesizărilor, păr?ile convin ca în primul rând să ac?ioneze pentru concilierea lor în cadrul unită?ii.
    (2) În acest scop, la nivelul unită?ii se va constitui o Comisie de Conciliere, formată din reprezentan?i ai sindicatelor ?i angajatorilor, ce va func?iona pe baza unui regulament propriu.
    (3) În caz de nesolu?ionare se va urma calea legală.
    (4) În situa?ia declan?ării unor conflicte de muncă, inclusiv a grevei, sindicatele ?i conducerea unită?ilor au obliga?ia ca pe durata acestora să protejeze patrimoniul unită?ii ?i să asigure func?ionarea neîntreruptă a utilajelor ?i instala?iilor tehnologice a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru via?a sau sănătatea oamenilor, ori ar putea cauza pagube.

    CAP. X
    Dispozi?ii finale

    ART. 141
    (1) Prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" au un caracter minimal pentru negocierea ?i încheierea contractelor colective de muncă la nivel de grup de unită?i ?i unită?i.
    (2) Contractele colective de muncă încheiate mai înainte la nivel de grup de unită?i ?i unită?i se vor pune de acord cu acesta.
    ART. 142
    Contractele individuale de muncă existente la data intrării în vigoare a contractelor colective de muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urmă.
    ART. 143
    În toate situa?iile de reorganizare sau, după caz, de privatizare a unită?ilor sau institu?iilor, drepturile ?i obliga?iile prevăzute în prezentul Contract Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste opera?iuni juridice.
    ART. 144
    Prezentul Contract Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" produce efecte începând cu data înregistrării lui de către una din păr?i, în condi?iile prevăzute de art. 144 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.
    ART. 145
    (1) Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" a fost redactat în 6 (?ase) exemplare ?i intră în vigoare la data înregistrării acestuia la Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale.
    (2) Prezentul Contract Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" este semnat de reprezentan?ii celor trei federa?ii participante la negociere, respectiv:
    - Federa?ia Patronatul Român - Gheorghe Naghiu
    - Federa?ia Sindicatelor din Transporturi ?i Serviciile Publice "ATU - România" - Ion Rădoi;
    - Federa?ia Sindicatelor din Serviciile Comunitare de Utilită?i Publice - Ioana Stoica.

    Federa?ia Patronatul Federa?ia Sindicatelor Federa?ia Sindicatelor
          Român din Transporturi din Serviciile
                              ?i Servicii Publice Comunitare de
        Pre?edinte "ATU - România" Utilită?i Publice
     Gheorghe Naghiu Pre?edinte Pre?edinte
                                   Ion R?DOI Ioana STOICA


    ANEXA 1
    la Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul
    Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice.
    Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de
    protec?ie a mediului" pe anii 2013-2014


                                   REGULAMENT
              de organizare ?i func?ionare a Comisiei Paritare la
            nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de
            utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de
                  decontaminare ?i de protec?ie a mediului"

    1. Comisia Paritară la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului" va fi compusă din câte 6 (?ase) reprezentan?i ai păr?ilor semnatare, ce vor fi desemna?i de acestea ?i comunica?i păr?ilor, odată cu solicitarea de întrunire a Comisiei Paritare.
    2. Membrii titulari pot fi suplini?i sau înlocui?i.
    3. Comisia Paritară se va întruni la cererea oricăruia din membrii săi, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la formularea cererii, ?i va adopta hotărâri valabile prin consens, în prezen?a a 3/4 din numărul total al membrilor.
    4. Comisia Paritară va fi prezidată, prin rota?ie, de câte un reprezentant al fiecărei păr?i, ales la ?edin?a respectivă.
    5. Hotărârea adoptată potrivit pct. 3 are putere obligatorie pentru păr?ile contractante.
    6. La cererea oricăreia dintre păr?ile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă unic, Comisia Paritară va verifica modul în care sunt respectate prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic încheiat la nivelul Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice. Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de protec?ie a mediului".
    7. Secretariatul Comisiei Paritare va fi asigurat de patronat.


    ANEXA 2
    la Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul
    Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice.
    Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de
    protec?ie a mediului" pe anii 2013-2014


                          CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC?
                 încheiat ?i înregistrat sub nr. ...../.......
                în registrul general de eviden?ă a salaria?ilor

    A. Păr?ile contractului
    Angajatorul - persoană juridică/fizică ........................., cu sediul/domiciliul în .............................. înregistrată la registrul comer?ului/autorită?ile administra?iei publice din ............ sub ..............., cod fiscal ..............., telefon ............. autorizat să desfă?oare activită?i principale având cod CAEN ............ reprezentat legal prin ....................... în calitate de ......................., pe de o parte, ?i
    Salariatul/salariata - domnul/doamna .............................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..................., strada ..................., nr. ......., jude?ul/sectorul ............, posesor al buletinului de identitate, căr?ii de identitate/pa?aportului/autoriza?iei de muncă/permisului de ?edere în scop de muncă ........... seria ..............., nr. ......., eliberat/eliberată de .........................., la data de ................, CNP ......................, pe de altă parte,
    am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condi?ii asupra cărora am convenit:

    B. Obiectul contractului: ................................................

    C. Durata contractului:
    a) nedeterminată, salariatul/salariata ......................... urmând să înceapă activitatea la data de ....................;
    b) determinată, de .................luni, pe perioada cuprinsă între data de ......... ?i data de ........../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.

    D. Locul de muncă
    1. Activitatea se desfă?oară la (sec?ie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) ................................... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului ............................................
    2. În lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfă?ura activitatea astfel: ...........................................

    E. Felul muncii:
    Func?ia (meseria) ....................... conform Clasificării Ocupa?iilor din România.

    F. Atribu?iile postului
    Atribu?iile postului sunt prevăzute în fi?a postului, anexă la contractul individual de muncă.
    F^1. Criteriile de evaluare a activită?ii profesionale a salariatului: .....................................

    G. Condi?ii de muncă
    1. Activitatea se desfă?oară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
    2. Activitatea prestată se desfă?oară în condi?ii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ?i completările ulterioare.

    H. Durata muncii
    1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ............. ore/zi, .................... ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ...................... (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condi?iile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
    2. O frac?iune de normă de ......................... ore/zi, ore/săptămână .........................
    a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ...................... (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condi?iile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excep?ia cazurilor de for?ă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii unor accidente sau înlăturării consecin?elor acestora.

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihnă este de ............. zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, frac?iune de normă).
    De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ..............

    J. Salariul
    1. Salariul de bază lunar brut: .................... lei.
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri .......................;
    b) indemniza?ii ........................;
    b^1) presta?ii suplimentare în bani ........................;
    b^2) modalitatea presta?iilor suplimentare în natură ........................;
    alte adaosuri ........................;
    3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
    4. Data/datele la care se plăte?te salariul este/sunt ................

    K. Drepturi ?i obliga?ii ale păr?ilor privind securitatea ?i sănătatea în muncă:
    a) echipament individual de protec?ie ..................................;
    b)echipament individual de lucru ......................................;
    c) materiale igienico-sanitare ........................................;
    d) alimenta?ie de protec?ie ...........................................;
    e) alte drepturi ?i obliga?ii privind sănătatea ?i securitatea în muncă .......................

    L. Alte clauze:
    a) perioada de probă este de ............... zile calendaristice;
    b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ..................... zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
    c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ...................... zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003, republicată, sau contractului colectiv de muncă aplicabil;
    d) în cazul în care salariatul urmează să-?i desfă?oare activitatea în străinătate, informa?iile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi ?i în contractul individual de muncă;
    e) alte clauze.

    M. Drepturi ?i obliga?ii generale ale păr?ilor
    1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
    b) dreptul la repaus zilnic ?i săptămânal;
    c) dreptul la concediu de odihnă anual;
    d) dreptul la egalitate de ?anse ?i de tratament;
    e) dreptul la securitate ?i sănătate în muncă;
    f) dreptul la acces la formare profesională.
    2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obliga?ii:
    a) obliga?ia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribu?iile ce îi revin conform fi?ei postului;
    b) obliga?ia de a respecta disciplina muncii;
    c) obliga?ia de fidelitate fa?ă de angajator în executarea atribu?iilor de serviciu;
    d) obliga?ia de a respecta măsurile de securitate ?i sănătate a muncii în unitate;
    e) obliga?ia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să dea dispozi?ii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalită?ii lor;
    b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) să constate săvâr?irea abaterilor disciplinare ?i să aplice sanc?iunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil ?i regulamentului intern;
    d) să stabilească obiectivele de performan?ă individuală a salariatului.
    4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obliga?ii:
    a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activită?ii;
    b) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil, din lege;
    c) să asigure permanent condi?iile tehnice ?i organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă ?i condi?iile corespunzătoare de muncă;
    d) să informeze salariatul asupra condi?iilor de muncă ?i asupra elementelor care privesc desfă?urarea rela?iilor de muncă
    e) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfă?urată de acesta, durata activită?ii, salariul, vechimea în muncă, în meserie ?i specialitatea;
    f) să asigure confiden?ialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

    N. Dispozi?ii finale
    Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispozi?iile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ?i ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul:
    - angajatorului ......................................;
    - grupului de angajatori .............................;
    - sectorului de activitate ........................... .
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adi?ional la contract, conform dispozi?iilor legale, cu excep?ia situa?iilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.
    Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

    O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt solu?ionate de instan?a judecătorească competentă material ?i teritorial, potrivit legii.


              Angajator, Salariat,
           ............... ...................

                                                 Semnătura ..............

                                                       Reprezentant legal,

    Data .................

    Pe data de ..........., prezentul contract încetează în temeiul art. ......... din Legea nr. 53/2003, republicată, în urma îndeplinirii procedurii legale.


              Angajator,

          .................


    ANEXA 3
    la Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul
    Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice.
    Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de
    protec?ie a mediului" pe anii 2013-2014


                                     LISTA
        unită?ilor în care se aplică Contractul de Muncă Unic la nivelul
      Sectorului de activitate "Servicii comunitare de utilită?i publice.
           Gestionarea de?eurilor, activită?i de decontaminare ?i de
                    protec?ie a mediului" pe anii 2013-2014

┌─────┬─────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Index│ Nr. │ │ │
│ │crt. │ Localitate │ Unitate │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ A │ 1 │Alba Iulia │SC SALPREST SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 2 │Alba Iulia │STP ALBA IULIA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 3 │Alba Iulia │SC "TRANSCOM" SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 4 │Alexandria │SC TERMASERV Alexandria │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 5 │Arad │SC Polaris M Holding SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 6 │Arad │SC Hidrocarburi Arad SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 7 │Arad │SC Compania de Transport Public Arad SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 8 │Arad │SC COMPANIA DE AP? ARAD SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 9 │Arad │SC CET ARAD SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 10 │Arad │SC AQUA VEST SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 11 │Arad │SC METALCOMP INTERNATIONAL SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 12 │Arge? │TERMO CALOR CONFORT PITE?TI │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 13 │Arge? │SC AQUATERM AG 98 SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 14 │Arge? │Termo Calor Confort Pite?ti │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ B │ 15 │Bacău │SC "TRANSPORT PUBLIC" SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 16 │Bacău │SC APA SERV TROTU? │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 17 │Bacău │SC SALUBRIS PRIM SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 18 │Bacău │SC SERVSAL SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 19 │Bacău │SC SUPER VOIAJE SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 20 │Baia Mare │SC TRANSPORT LOCAL "URBIS" SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 21 │Bârlad │SC Compania de Utilită?i Publice SA Bârlad │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 22 │Bârlad │SC UNISTIL SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 23 │Bârlad │SC "URBANTRANS" SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 24 │Bihor │Isoplus │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 25 │Bistri?a │SC TRANSMIXT SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 26 │Bistri?a │SC AQUABIS SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 27 │Boto?ani │SC URBAN SERV SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 28 │Boto?ani │SC LOCATIVA SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 29 │Boto?ani │SC "ELTRANS" SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 30 │Boto?ani │SC TERMICA SA BOTO?ANI │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 31 │Boto?ani │SC NOVA APA SERV SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 32 │Boto?ani │Primăria ora?ului Săveni │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 33 │Brăila │SC CET SA Brăila │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 34 │Brăila │SC "BRAICAR" SA BR?ILA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 35 │Brăila │COMPANIA DE UTILIT??I PUBLICE DUN?REA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 36 │Brăila │SC ECO SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 37 │Bra?ov │SC TETKRON SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 38 │Bra?ov │SC Compania de Apă Bra?ov │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 39 │Bra?ov │REGIA AUTONOM? DE TRANSPORT BRA?OV │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 40 │Bra?ov │CENTRALA ELECTRIC? DE TERMOFICARE SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 41 │Bra?ov │SC SILNEF SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 42 │Bra?ov │SC ECOTERM SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 43 │Bucure?ti │SC SUPERCOM SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 44 │Bucure?ti │SC ROSAL SERVICE SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 45 │Bucure?ti │SC METROUL SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 46 │Bucure?ti │SC METROREX SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 47 │Bucure?ti │SC ALSTOM SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 48 │Bucure?ti │SC COMPANIA NA?IONAL? DE TRANSPORTURI │
│ │ │ │AERIENE ROMÂNE, TAROM SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 49 │Bucure?ti │REGIA AUTONOM? DE TRANSPORT BUCURE?TI │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 50 │Bucure?ti │ADP-DU SECT. 6 │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 51 │Bucure?ti │ADP-DU SECT. 5 │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 52 │Bucure?ti │ADP-DU SECT. 4 │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 53 │Bucure?ti │ADP-DU SECT. 3 │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 54 │Bucure?ti │ADP-DU SECT. 2 │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 55 │Bucure?ti │Regia Autonomă de Distribu?ie a Energiei │
│ │ │ │Termice (RADET) BUCURE?TI │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 56 │Bucure?ti │SC SERVICII SALUBRITATE BUCURE?TI SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 57 │Bucure?ti │SC ROSAL GRUP SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 58 │Bucure?ti │SC SUPERCOM SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 59 │Bucure?ti │SC ROSAL ECOLOGIC & RECYCLING SYSTEM SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 60 │Bucure?ti │SC COLECT METAL IMPEX 94 SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 61 │Bucure?ti │SC CSL TRANS SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 62 │Bucure?ti │SC ELAN TRANSCOM IMPEX SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 63 │Bucure?ti │SC MALEX TRANS SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 64 │Bucure?ti │SC HERTEG-STRASSER-MARIGAUX PRO SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 65 │Bucure?ti │SC TOP TRANSMART SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 66 │Bucure?ti │SC GEO TRANS COMIMPEX SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 67 │Bucure?ti │SC YGI TRANS SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 68 │Bucure?ti │RA-APPS SAIFI │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 69 │Bucure?ti │Tehnoing Consult │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 70 │Bucure?ti │SICOR │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 71 │Bucure?ti │General Fluid │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 72 │Bucure?ti │SC ALLURE COM SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 73 │Buzău │SC PRESTCOM SERV SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 74 │Buzău │SC "TRANS BUS" SA BUZ?U │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 75 │Buzău │Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ C │ 76 │Călăra?i │SC "ALI TRAN COM" SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 77 │Cara?-Severin │SC ECOLOGICA ORAVI?A SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 78 │Cara?-Severin │SC IMB MILOS SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 79 │Cluj-Napoca │RA Domeniului Public Cluj-Napoca │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 80 │Cluj-Napoca │REGIA AUTONOM? DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 81 │Cluj-Napoca │SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 82 │Cluj-Napoca │COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTER VERES SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 83 │Cluj-Napoca │REGIA AUTONOM? DE TRANSPORT URBAN C?L?TORI │
│ │ │ │CLUJ-NAPOCA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 84 │Constan?a │SC UTILIT??I PUBLICE GOSPOD?RIA COMUNAL? │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 85 │Constan?a │REGIA AUTONOM? DE TRANSPORT ÎN COMUN │
│ │ │ │CONSTAN?A (RTC) │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 86 │Constan?a │RADET Constan?a │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 87 │Covasna │SC GOS-TRANS-COM SRL COVASNA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 88 │Covasna │SC ARIADNE IMPEX SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 89 │Covasna │GOSPOD?RIA COMUNAL? SA SF. GHEORGHE │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 90 │Craiova │SC TERMO CRAIOVA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 91 │Craiova │SC Salubritate Craiova SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 92 │Craiova │REGIA AUTONOM? DE TRANSPORT CRAIOVA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 93 │Craiova │RAADPFL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 94 │Craiova │Compania de Apă Oltenia │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 95 │Craiova │SC PIE?E ?I TÂRGURI CRAIOVA SRL │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ D │ 96 │Dej │SC "TRANSURB" SA DEJ │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 97 │Dolj │SC FRA?II BACRIZ SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 98 │Dr.-Tr. Severin │SC TRANSPORT PUBLIC URBAN SA │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ F │ 99 │Foc?ani │SC CUP SALUBRITATE SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 100 │Foc?ani │SC COMPANIA DE UTILIT??I PUBLICE SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 101 │Foc?ani │SC "TRANSPORT PUBLIC" SA FOC?ANI │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ G │ 102 │Gala?i │SC "TRANSURUB" SA GALA?I │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 103 │Gala?i │SC APATERM SA Gala?i │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 104 │Giurgiu │SC "TRACUM" SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 105 │Giurgiu │SC SIRBU SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 106 │Gorj │SC APAREGIO Gorj SA Tg. Jiu │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 107 │Gorj │SC ALTURISM CI SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 108 │Gorj │SC MINPREST SERV SA ROVINARI │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ H │ 109 │Harghita │URBANA ODORHEIU SECUIESC │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 110 │Harghita │SC GOSCOM SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 111 │Harghita │SC HARVIZ SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 112 │Harghita │SC REMAT HR SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 113 │Hunedoara │SC TERMOFICARE SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 114 │Hunedoara │GOSCOMLOC URICANI │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 115 │Hunedoara │SC ROYAL INDUSTRIAL SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 116 │Hunedoara │SC HUDESCU TRANSCOM SNC │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 117 │Hunedoara │SC CALITRANS SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 118 │Hunedoara │SC ADRIANA CONTRASIMPEX SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 119 │Hunedoara │SC LICU BUS SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 120 │Hunedoara │SC FIDIAS ALIM COM SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 121 │Hunedoara │SC LUT BELLA TRANSPORT SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 122 │Hunedoara │SC ALISFLOR SERVIS COM SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 123 │Hunedoara │SC TRANSELEDO SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 124 │Hunedoara │SC MARINI TRANS SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 125 │Hunedoara │SC MANOLACHE TRANSCOM SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 126 │Hunedoara │SC CETATE TRANS 2000 SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 127 │Hunedoara │SC ATLANTIC TRANS SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 128 │Hunedoara │SC VILHELM RAISEN SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 129 │Hunedoara │SC Acvacalor SA Brad, în insolven?ă │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ I │ 130 │Ia?i │SC APA VITAL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 131 │Ia?i │REGIA AUTONOM? DE TRANSPORT ELECTRIC ÎN │
│ │ │ │COMUN IA?I │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 132 │Ilfov │SC ECOVOL SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 133 │Ilfov │SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ M │ 134 │Maramure? │SC VITAL SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 135 │Maramure? │SC DRUSAL SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 136 │Maramure? │SC EPICENTRUM SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 137 │Maramure? │SC URBIS SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 138 │Media? │SC "MEDITUR" SA MEDIA? │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 139 │Mehedin?i │SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA │
│ │ │ │Cluj-Napoca │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 140 │Mehedin?i │SC TRANS BACO SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 141 │Mioveni │SC Servicii Edilitare pentru Comunitate │
│ │ │ │Mioveni SRL │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ N │ 142 │Neam? │SC Municipal Locato Serv SA Roman │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ O │ 143 │Oradea │REGIA AUTONOM? DE TRANSPORT LOCAL OLT │
│ │ │ │ORADEA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 144 │Oradea │COMPANIA DE AP? ORADEA SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 145 │Oră?tie │SC "TRANSURBAN" SA │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ P │ 146 │Petro?ani │SC Termoficare SA Petro?ani │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 147 │Piatra-Neam? │SC "TROLEIBUZUL" SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 148 │Piatra-Neam? │SC "TRANSURBAN" SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 149 │Piatra-Neam? │COMPANIA JUDE?EAN? APA SERV SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 150 │Pite?ti │SC "PUBLITRANS 2000" SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 151 │Ploie?ti │SC APA NOVA SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 152 │Ploie?ti │REGIA AUTONOM? DE TRANSPORT PUBLIC PLOIE?TI│
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 153 │Prahova │SC FLORICON SALUB SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 154 │Prahova │SC TERMOELECTRICA PLOIE?TI SA │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ R │ 155 │Re?i?a │SC AQUA-CARA? SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 156 │Re?i?a │SC "PRESCOM" SA RE?I?A │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 157 │Rm. Vâlcea │SC "ETA" SA Râmnicu Vâlcea │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 158 │Roman │Compania Jude?eană APA SERV SA Zona Est │
│ │ │ │Roman │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 159 │Rovinari │SC Minprest Serv SA Rovinari │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ S │ 160 │Sălaj │SC FUNDA?IA CIOBANCA S.O.S. │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 161 │Satu Mare │SC TRANSURBAN SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 162 │Satu Mare │APA SERV SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 163 │Satu Mare │SC EURO INTERTRANS SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 164 │Sebe? │Serviciul Public Administrarea │
│ │ │ │Patrimoniului │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 165 │Sf. Gheorghe │SC "MULTI TRANS" SA SF. GHEORGHE │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 166 │Sibiu │SC ECO-SAL SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 167 │Sibiu │SC "TURSIB" SA SIBIU │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 168 │Sibiu │SC APA CANAL SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 169 │Sibiu │SC BMT TRANS CONSTRUCT SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 170 │Slatina │SC "LOCTRANS" SA SLATINA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 171 │Suceava │SC ACET SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 172 │Suceava │SC "TRANSPORT PUBLIC" SA SUCEAVA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 173 │Suceava │SC MANUCU COM SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 174 │Sulina │SC ASPL SA Sulina │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ T │ 175 │Târgovi?te │SC "TRANSPORT PUBLIC" SA TÂRGOVI?TE │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 176 │Târgu Jiu │SC TRANSLOC SA TÂRGU JIU │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 177 │Târgu Mure? │SC "TRANSPORT LOCAL" SA TÂRGU MURE? │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 178 │Teleorman │SC APA SERV SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 179 │Teleorman │SC IDEAL COM SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 180 │Teleorman │SC TERMA SERV SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 181 │Tg. Mure? │SC Compania Aquaserv SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 182 │Tg. Jiu │SC TRANSLOC SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 183 │Tg. Jiu │SC EDILITARA TG. JIU │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 184 │Timi?oara │SC Colterm Timi?oara │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 185 │Timi?oara │SC AQUATIM SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 186 │Timi?oara │REGIA AUTONOM? DE TRANSPORT (RAT) TIMI?OARA│
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 187 │Târgu Secuiesc │SC GOSP-COM SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 188 │Tulcea │SC SERVICII PUBLICE SA TULCEA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 189 │Tulcea │SC ENERGOTERM SA Tulcea │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 190 │Tulcea │SC Dalkia Romania SA Sucursala Tulcea │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 191 │Tulcea │SC AQUASERV SA Tulcea │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 192 │Tulcea │SC AGROPIE?E SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 193 │Tulcea │SC "TRANSPORT PUBLIC" SA TULCEA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 194 │Tulcea │ENERGOTERM SA TULCEA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 195 │Turda │REGIA AUTONOM? DE TRANSPORT LOCAL TURDA │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ V │ 196 │Vâlcea │SC CET Govora SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 197 │Vâlcea │SC APAVIL SA Vâlcea │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 198 │Vaslui │SC "TRANSURB" SA VASLUI │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 199 │Vaslui │SC TERMICA SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 200 │Vaslui │SC GOSCOMLOC SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 201 │Vaslui │SC GOSCOM SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 202 │Vaslui │SC DIURPANEUS SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 203 │Vaslui │SC MULTIMATER SRL │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 204 │Vaslui │SC REMAT SA │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 205 │Vaslui │SC BIRSA SRL │
├─────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ Z │ 206 │Zalău │SC "TRANSURBIS" SA ZAL?U │
│ ├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ 207 │Zalău │Societatea Uzina Electrică Zalău │
└─────┴─────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘


                                  --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


COSTEL POPESCU T G-JIU-LIDER SINDICAT SC EDILITARA
18 Ianuarie 2013
IN SFIRSIT,AU INCEPUT MOTOARELE SINDICATELOR.SUNT PRIMI CARE AU AVUT INITIATIVA.LE MULTUMIM CELOR CARE AU LUAT TAURUL DE COARNE SI ANUME ION RADOI,MINICA BOAJE,IONESCU,IOANA STOICA CEI CARE AU APRINS SPERANTELE SINDICALISTILOR.A MAI RAMAS SA NE AJUTE SA PUNEMIN APLICARE ACEST CONTRACT.CONTINUAM IMPREUNA INTOTDEAUNA AM INVATAT CA CEI CARE ST AU UNITI INVING.VA SPUN DIN EXPERIENTA. VA MULTUMIM
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016