Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1024 din 03 Noiembrie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1024 din 03 Noiembrie 2020

Monitorul Oficial 1024 din 03 Noiembrie 2020 (M. Of. 1024/2020)

1. LISTA nr. 25.349 din 29 octombrie 2020 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 3 noiembrie 2020

┌────┬──────────────────┬──────────────┐│nr. │numele │tipul ││crt.│competitorului │competitorului││ │electoral │ │├────┼──────────────────┼──────────────┤│1. │marin liviu │candidat ││ │ │independent │├────┼──────────────────┼──────────────┤│2. │mincă ion ...

2. ORDIN nr. 187 din 21 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 3 noiembrie 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (1^1), art. 62 alin. (1) lit. h^5),art. 143 alin. (1) lit. s),art. 145 alin. (4) lit. g) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b) şi c) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5),art. 9 alin. (1) lit. t) şi ale art. 10 alin. (1) lit. q) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ...

3. ORDIN nr. 186 din 21 octombrie 2020 pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la conducta de alimentare din amonte, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 3 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile:- art. 148 alin. (1) şi art. 150 din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;– art. i pct. 92 şi art. ii din legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. j) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările ...

4. ORDIN nr. 184 din 21 octombrie 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 3 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) lit. a) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (20) lit. b), b^2) şi b^3) din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 47 alin. (15^1) şi (17) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 38 alin. (1) din regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 59/2013, cu modificările şi ...

5. ORDIN nr. 1.837 din 29 octombrie 2020 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 3 noiembrie 2020

Văzând referatul de aprobare nr. nt 11.532/2020 al direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 51 alin. (5) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din hotărârea guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. inormele tehnice de realizare a ...

6. ORDIN nr. 1.182 din 16 octombrie 2020 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.581/2019 EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 3 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă a ...

7. HOTĂRÂRE nr. 904 din 22 octombrie 2020 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al Judeţului Satu Mare, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al Judeţului Satu Mare a unui teren şi comasarea acestuia cu alt imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al Judeţului Satu Mare, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat în urma comasării, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 3 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 287 lit. a), art. 288 alin. (1), art. 299 şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind ...

8. DECIZIA nr. 525 din 30 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 3 noiembrie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

9. DECRET nr. 823 din 30 octombrie 2020 privind promulgarea Legii pentru acceptarea Amendamentului la articolul 8 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr. 345/1970, adoptat la New York la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la Convenţie EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 3 noiembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru acceptarea amendamentului la articolul 8 din convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de adunarea generală a organizaţiei naţiunilor unite la 21 decembrie 1965, la care românia a aderat prin decretul nr. 345/1970, adoptat la new york la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la convenţie, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 30 ...

10. AMENDAMENT din 15 ianuarie 1992 la articolul 8 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr. 345/1970, adoptat la New York la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la Convenţie EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 3 noiembrie 2020

──────────acceptat prin legea nr. 225 din 30 octombrie 2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1024 din 3 noiembrie 2020.──────────amendament la articolul 8 din convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de adunarea generală a organizaţiei naţiunilor unite la 21 decembrie 1965, adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la convenţie, la new york la 15 ianuarie 1992, la care românia a aderat prin decretul nr. 345/19701. se înlocuieşte paragraful 6 al articolului 8 din convenţie cu următorul paragraf: „secretarul general al organizaţiei naţiunilor unite va furniza personalul şi mijloacele necesare pentru ...

11. LEGE nr. 225 din 30 octombrie 2020 pentru acceptarea Amendamentului la articolul 8 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr. 345/1970, adoptat la New York la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la Convenţie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1024 din 3 noiembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse acceptă amendamentul*) la articolul 8 din convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de adunarea generală a organizaţiei naţiunilor unite la 21 decembrie 1965, la care românia a aderat prin decretul nr. 345/1970, publicat în buletinul oficial al republicii socialiste românia, partea i, nr. 92 din 14 iulie 1970, adoptat la new york la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la convenţie.*) traducere.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorion-marcel ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016