Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 890 din 30 Decembrie 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 890 din 30 Decembrie 2010

Monitorul Oficial 890 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 890/2010)

1. ORDIN nr. 9.600 din 23 decembrie 2010 de modificare si completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.626/2009 EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 648/2005 al parlamentului european şi al consiliului din 13 aprilie 2005 de modificare a regulamentului (cee) nr. 2.913/1992 al consiliului de instituire a codului vamal comunitar, ţinând seama de prevederile regulamentului (ce) nr. 1.875/2006 al comisiei din 18 decembrie 2006 de modificare a regulamentului (cee) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a regulamentului (cee) nr. 2.913/92 al consiliului de instituire a codului vamal comunitar,în baza prevederilor art. 664 din regulamentul de aplicare a codului vamal al româniei, aprobat prin hotãrârea ...

2. ORDIN nr. 9.599 din 23 decembrie 2010 de modificare si completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.477/2009 EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 648/2005 al parlamentului european şi al consiliului din 13 aprilie 2005 de modificare a regulamentului (cee) nr. 2.913/1992 al consiliului de instituire a codului vamal comunitar,ţinând seama de prevederile regulamentului (ce) nr. 1.875/2006 al comisiei din 18 decembrie 2006 de modificare a regulamentului (cee) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a regulamentului (cee) nr. 2.913/92 al consiliului de instituire a codului vamal comunitar,în baza prevederilor art. 664 din regulamentul de aplicare a codului vamal al româniei, aprobat prin hotãrârea guvernului ...

3. HOTARARE nr. 1.387 din 28 decembrie 2010 privind prorogarea termenului prevazut la art. 2 alin. (1) si la art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 752/2010 privind masurile de reorganizare a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si a Agentiei Domeniilor Statului, precum si stabilirea numarului de posturi pentru acestea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unictermenul prevãzut la art. 2 alin. (1) şi la art. 3 din hotãrârea guvernului nr. 752/2010 privind mãsurile de reorganizare a agenţiei de plãţi şi intervenţie pentru agriculturã şi a agenţiei domeniilor statului, precum şi stabilirea numãrului de posturi pentru acestea, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 539 din 3 august 2010, se prorogã pânã la data de 1 februarie 2011.prim-ministru  emil boc  contrasemneazã:  ---------------   ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,valeriu tabãrãbucureşti, 28 decembrie 2010.nr. 1.387.  ----

4.  ORDIN nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere prevederile art. 153 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din ordinul băncii naţionale a româniei nr. 9/2010 privind aplicarea standardelor internaţionale de raportare financiară de către instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale art. 420 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006, ...

5. ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere faptul cã neaplicarea, începând cu data de 31 decembrie 2010, a condiţiei privind înfiinţarea în mediul urban a farmaciilor comunitare în funcţie de numãrul de locuitori va conduce la migrarea farmaciilor comunitare din mediul rural în cel urban,luând în considerare faptul cã aceastã situaţie ar genera grave prejudicii populaţiei rurale, care nu ar mai avea acces la medicamente, inclusiv la cele gratuite şi compensate sau care fac obiectul programelor naţionale de sãnãtate,întrucât creşterea numãrului de farmacii într-o anumitã zonã şi scãderea numãrului de pacienţi per farmacie vor afecta caracterul special şi caracterul de interes public al serviciilor ...

6. ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 28 decembrie 2010 pentru prorogarea aplicarii dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

În conformitate cu prevederile art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietãţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, astfel cum a fost modificat prin art. iii din legea nr. 66/2010, începând cu data de 1 ianuarie 2011, taxele în domeniul proprietãţii industriale plãtite de persoanele fizice şi juridice române ar trebui sã se actualizeze la cursul de 1 euro = 4,3 lei faţã de valoarea actualã de 1 euro = 3,6 lei, ceea ce ar presupune în fapt majorarea acestora cu circa 20%.majorarea taxelor percepute pentru protecţia drepturilor de proprietate industrialã, începând cu anul ...

7. ORDONANTA DE URGENTA nr. 128 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere angajamentele asumate de românia în calitate de stat membru al uniunii europene,ţinând seama de faptul cã actele cu forţã juridicã obligatorie ale acestei organizaţii stabilesc în sarcina statelor membre obligaţia de a adopta imediat anumite mãsuri legislative pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale instituite de uniunea europeanã în cadrul politicii externe şi de securitate comune,având în vedere cã românia nu a adoptat pânã în prezent unele mãsuri de acest tip, cum ar fi stabilirea autoritãţilor competente cu gestionarea şi supravegherea aplicãrii restricţiilor privind anumite transferuri de fonduri, adoptate în scopul prevenirii activitãţilor sensibile cu risc de ...

8. ORDONANTA DE URGENTA nr. 121 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere obiectivele privind îmbunãtãţirea colectãrii, cuprinse în programul de guvernare,ţinând cont de necesitatea introducerii unor mecanisme de platã diversificate, care sã permitã stimularea încasãrii veniturilor bugetului general consolidat şi îmbunãtãţirea serviciilor asigurate în relaţia cu cetãţenii, prin reducerea timpilor cu plata taxelor şi impozitelor, utilizând serviciile puse la dispoziţie de instituţiile de credit, fãrã plata de comisioane de cãtre contribuabil,pentru încurajarea efectuãrii de cãtre persoanele fizice a plãţilor prin virament, cu efecte benefice asupra reducerii numerarului aflat în circulaţie, şi pentru simplificarea fluxurilor de platã în relaţia cu cetãţenii prin definirea şi implementarea unor servicii de platã flexibile ...

9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, precum si pentru aprobarea platii cotizatiei anuale in vederea participarii Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ca observator permanent in cadrul Comitetului pentru Agricultura al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum si a cotizatiei anuale pentru anii urmatori in care Romania va mai primi statutul de observator in cadrul Comitetului de Statistica al OCDE - CSTAT EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere faptul cã în anul 2010 românia a obţinut, pentru perioada 2010-2011, statutul de observator permanent în cadrul comitetului pentru agriculturã al ocde - coag şi al comitetului de statisticã al ocde - cstat, forumuri internaţionale de dezbatere a politicilor economice, sociale şi agricole la nivel global, comitete ce coordoneazã politicile economice prin intermediul anumitor activitãţi, respectiv îmbunãtãţirea calitãţii agriculturii, îmbunãtãţirea statisticilor şi comparãrile de date internaţionale, perfecţionarea sistemului normalizat al conturilor naţionale,luând în considerare necesitatea achitãrii de cãtre ministerul agriculturii şi dezvoltãrii rurale şi institutul naţional de statisticã a cotizaţiilor aferente perioadei 2010-2011, necesitate ce decurge din ...

10. HOTARARE nr. 40 din 17 decembrie 2010 cu privire la Cartea verde a Comisiei privind optiunile de politica in perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori si intreprinderi COM (2010) 348 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere raportul comisiei juridice, de numiri, disciplinã, imunitãţi şi validãri nr. xix/932 din 29 noiembrie 2010,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicatã, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeanã şi a tratatului de instituire a comunitãţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul adoptã prezenta hotãrâre.art. 1senatul alege urmãtoarele opţiuni de politicã în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori şi întreprinderi:a) În ceea ce priveşte natura juridicã a unui instrument în materia dreptului european al contractelor, opţiunea agreatã este ...

11. HOTARARE nr. 39 din 17 decembrie 2010 cu privire la propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE privind dispozitiile pentru tractoarele introduse pe piata in cadrul mecanismului de flexibilitate COM (2010) 607 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere raportul comisiei economice, industrii şi servicii nr. xxii/464 din 29 noiembrie 2010,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicatã, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeanã şi a tratatului de instituire a comunitãţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 senatul constatã cã propunerea de directivã respectã principiile subsidiaritãţii şi proporţionalitãţii, considerând cã obiectivul privind mãsura instituitã are un caracter general, valabil pentru toate statele membre ale uniunii europene, fiind bine-venitã pentru industria de tractoare din românia, ...

12. HOTARARE nr. 38 din 17 decembrie 2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.406/2002 privind instituirea unei Agentii Europene pentru Siguranta Maritima COM (2010) 611 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere raportul comisiei economice, industrii şi servicii nr. xxii/459 din 29 noiembrie 2010,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicatã, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeanã şi a tratatului de instituire a comunitãţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 senatul constatã cã propunerea de regulament respectã principiile subsidiaritãţii şi proporţionalitãţii, considerând cã obiectivul privind clarificarea rolului, a sarcinilor existente, precum şi extinderea acestor sarcini la noi domenii în curs de dezvoltare la nivel internaţional şi/sau la ...

13. HOTARARE nr. 37 din 17 decembrie 2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 in ceea ce priveste utilizarea fosfatilor si a altor compusi ai fosforului in detergentii de rufe de uz casnic COM (2010) 597 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere raportul comisiei pentru administraţie publicã, organizarea teritoriului şi protecţia mediului nr. xxx/427^1 din 7 decembrie 2010,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicatã, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeanã şi a tratatului de instituire a comunitãţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 senatul constatã cã propunerea de regulament respectã principiile subsidiaritãţii şi proporţionalitãţii, considerând cã obiectivul privind limitarea contribuţiei fosfaţilor din detergenţi la riscurile de eutrofizare în apele uniunii europene, menţinându-se, în acelaşi timp, o ...

14. HOTARARE nr. 36 din 17 decembrie 2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.467/97 privind accelerarea si clarificarea aplicarii procedurii de deficit excesiv COM (2010) 522 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere raportul comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancarã şi piaţã de capital nr. xxii/1.285 din 17 noiembrie 2010,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicatã, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeanã şi a tratatului de instituire a comunitãţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 senatul constatã cã propunerea de regulament respectã principiile subsidiaritãţii şi proporţionalitãţii, considerând cã obiectivul privind descurajarea deficitelor excesive, precum şi accelerarea şi clarificarea aplicãrii procedurii de deficit excesiv nu poate fi atins ...

15. HOTARARE nr. 35 din 17 decembrie 2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind aplicarea eficienta a supravegherii bugetare in zona euro COM (2010) 524 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere raportul comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancarã şi piaţã de capital nr. xxii/1.314 din 21 noiembrie 2010,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicatã, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeanã şi a tratatului de instituire a comunitãţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul adoptã prezenta hotãrâre.art. 1senatul constatã cã propunerea de regulament respectã principiile subsidiaritãţii şi proporţionalitãţii, considerând cã obiectivul privind aplicarea eficientã a supravegherii bugetare în zona euro nu poate fi atins de o manierã corespunzãtoare la nivelul ...

16. HOTARARE nr. 34 din 17 decembrie 2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro COM (2010) 525 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere raportul comisiei economice, industrie şi servicii nr. xx/448 din 17 noiembrie 2010,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicatã, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeanã şi a tratatului de instituire a comunitãţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul adoptã prezenta hotãrâre.art. 1senatul constatã cã propunerea de regulament respectã principiile subsidiaritãţii şi proporţionalitãţii, considerând cã obiectivul privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro nu poate fi atins de o manierã corespunzãtoare la nivelul statelor membre, iar proiectul ...

17. HOTARARE nr. 33 din 17 decembrie 2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind aplicarea eficienta a supravegherii bugetare in zona euro COM (2010) 526 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere raportul comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancarã şi piaţã de capital nr. xxii/1.313 din 23 noiembrie 2010,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicatã, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeanã şi a tratatului de instituire a comunitãţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul adoptã prezenta hotãrâre.art. 1senatul constatã cã propunerea de regulament respectã principiile subsidiaritãţii şi proporţionalitãţii, considerând cã obiectivul de aplicare eficientã a supravegherii bugetare în zona euro nu poate fi atins de o manierã corespunzãtoare la nivelul ...

18. HOTARARE nr. 32 din 17 decembrie 2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice COM (2010) 527 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere raportul comisiei economice, industrie şi servicii nr. xx/449 din 17 noiembrie 2010,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicatã, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeanã şi a tratatului de instituire a comunitãţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul adoptã prezenta hotãrâre.art. 1senatul constatã cã propunerea de regulament respectã principiile subsidiaritãţii şi proporţionalitãţii, considerând cã obiectivul de prevenire şi corectare a dezechilibrelor macroeconomice nu poate fi atins de o manierã corespunzãtoare la nivelul statelor membre, iar proiectul de regulament propus ...

19. RECTIFICARE nr. 1.239 din 8 decembrie 2010 referitoare la Hotararea Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

La hotãrârea guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum şi pentru aprobarea unor mãsuri privind reorganizarea unitãţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul ministerului finanţelor publice, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 833 din 13 decembrie 2010, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- la art. 11 lit. e), art. 12 lit. e) şi art. 13 lit. e) din normele metodologice prevãzute în anexa nr. 1, în loc de: "e) aprobã criteriile de evaluare, grilele de punctaj şi modul de tratare a ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice