Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1031 din 05 Decembrie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1031 din 05 Decembrie 2018

Monitorul Oficial 1031 din 05 Decembrie 2018 (M. Of. 1031/2018)

1. METODOLOGIE din 21 noiembrie 2018 pentru determinarea nivelului amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menţinut de fiecare instituţie de credit, persoană juridică română EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 din 5 decembrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 8 din 21 noiembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1031 din 5 decembrie 2018.──────────1. nivelul amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menţinut de instituţiile de credit, persoane juridice române, se stabileşte în funcţie de valorile medii pentru indicatorii privind rata creditelor neperformante şi gradul de acoperire cu provizioane, astfel: ┌─────────────┬───────────┬─────────────┐│ │gradul de │nivelul ││rata │acoperire │amortizorului││creditelor │cu ...

2. ORDIN nr. 8 din 21 noiembrie 2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 din 5 decembrie 2018

Având în vedere: dispoziţiile art. 4 alin. (1),art. 101 şi ale art. 126^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1)-(3), art. 276-277,art. 281 alin. (2), precum şi ale art. 288-289 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, recomandarea comitetului naţional pentru supravegherea macroprudenţială nr. r/9/2017 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în românia, precum şi recomandarea comitetului naţional pentru supravegherea macroprudenţială nr. ...

3. ORDIN nr. 5.530 din 14 noiembrie 2018 privind aprobarea programelor valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar la disciplinele Artă teatrală - Arta actorului şi Cultură civică şi educaţie socială EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 din 5 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 89 alin. (1), art. 94 alin. (2) lit. n) şi x) şi art. 254 alin. (8) lit. a) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,conform referatului de aprobare nr. 336/dgissep din 13.11.2018,în baza prevederilor art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul interimar al educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă programele pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar la disciplinele artă teatrală - arta actorului şi cultură civică şi educaţie socială prevăzute în anexele 1 şi ...

4. ORDIN nr. 5.529 din 14 noiembrie 2018 privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la disciplina Cultură civică şi educaţie socială şi la disciplina Artele spectacolului (Arta actorului) EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 din 5 decembrie 2018

În baza prevederilor art. 241 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 7 din metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018,în temeiul art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul interimar al educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă programa conţinând tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului naţional de acordare a definitivării în învăţământ la disciplina cultură civică şi educaţie socială, prevăzută în anexa nr. 1*), care face ...

5. ORDIN nr. 1.490 din 3 decembrie 2018 privind modificarea art. 31 alin. (1) lit. c) din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.198/2018 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole" în cadrul PNDR 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 din 5 decembrie 2018

Având în vedere referatul de aprobare nr. 205.550 din 28.11.2018, întocmit de direcţia generală dezvoltare rurală - autoritate de management pentru programul naţional de dezvoltare rurală şi avizul consiliului concurenţei nr. 15.646 din 27 noiembrie 2018,în baza prevederilor:- programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020, aprobat prin decizia de punere în aplicare a comisiei europene nr. 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;– ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei pentru finanţarea investiţiilor rurale, prin reorganizarea agenţiei de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, aprobată prin legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;– ...

6. NORME DETALIATE din 22 noiembrie 2018 pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 din 5 decembrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.473 din 22 noiembrie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1031 din 5 decembrie 2018.──────────cap. idefiniţii, dispoziţii generalesecŢiunea 1definiţiiart. 1(1) În sensul prezentelor norme se aplică definiţiile prevăzute în regulamentul delegat (ue) 2016/161 al comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a directivei 2001/83/ce a parlamentului european şi a consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman, denumit în continuare regulamentul delegat, precum şi în legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) autoritatea naţională competentă ...

7. ORDIN nr. 1.473 din 22 noiembrie 2018 pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 din 5 decembrie 2018

Văzând referatul de aprobare nr. sp13.998 din 21.11.2018 al direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul ministerului sănătăţii şi adresa agenţiei naţionale a medicamentului şi a dispozitivelor medicale nr. 47.274e din 10.08.2018, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 40.909 din 13.08.2018,luând în considerare dispoziţiile regulamentului delegat (ue) 2016/161 al comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a directivei 2001/83/ce a parlamentului european şi a consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman,având în vedere prevederile art. 775 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, ...

8. ORDIN nr. 1.103 din 21 noiembrie 2018 privind aprobarea modelului-cadru de raportare de către ocoalele silvice a situaţiei comparative dintre prevederile amenajamentului silvic şi lucrările silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producţie EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 din 5 decembrie 2018

Având în vedere referatul de aprobare nr. 143.891 din 12.11.2018 al direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul art. 22 alin. (3) din legea nr. 46/2008 – codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apelor şi pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:art. 1(1) se aprobă modelul-cadru de raportare de către ocoalele silvice a situaţiei comparative dintre prevederile amenajamentului silvic şi lucrările silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producţie, prevăzut în anexa care face ...

9. HOTĂRÂRE nr. 899 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea modelului steagului oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 din 5 decembrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului oraşului odobeşti, judeţul vrancea, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului oraşului odobeşti, judeţul vrancea, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,paul stănescubucureşti, 9 noiembrie 2018.nr. 899.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în ...

10. DECRET nr. 1.136 din 3 decembrie 2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 din 5 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 3 decembrie 2018.nr. 1.136.-----

11. LEGE nr. 294 din 3 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1031 din 5 decembrie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93 din 6 decembrie 2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 983 din 11 decembrie 2017.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,carmen-ileana mihĂlcescupreŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 3 decembrie 2018.nr. 294.-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016