Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
raport nr 12 005 din 3 iunie 2019

‹‹ Pagina 2 din 4

Monitorul Oficial 11 bis din 05 Ianuarie 2018 (M. Of. 11 bis/2018)

 PLAN NAŢIONAL din 20 decembrie 2017 de gestionare a deşeurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 bis din 5 ianuarie 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 942 din 20 decembrie 2017 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 11 din 5 ianuarie 2018.──────────cuprinsi. cadrul generali.1 informaţii generale privind planificareai.2 problematica generală a gestionării deşeurilori.3 legislaţia europeană privind deşeurilei.4 legislaţia naţională privind deşeurilei.5 politica naţională privind deşeurileii. situaŢia existentĂii.1 surse de date utilizate şi metodologia de analizăii.2 date socio-economiceii.3 deşeuri municipaleii.4 deşeuri alimentareii.5 deşeuri de ambalajeii.6 deşeuri de echipamente electrice şi electroniceii.7 deşeuri de baterii şi acumulatoriii.8 vehicule scoase din uzii.9 anvelope uzateii.10 uleiuri uzateii.11 deşeuri din construcţii şi desfiinţăriii.12 nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orăşeneştiii.13 deşeuri cu conţinut ...

Monitorul Oficial 906 bis din 20 Noiembrie 2017 (M. Of. 906 bis/2017)

 ANEXĂ din 27 octombrie 2017 la Ordinul nr. 1.575/1.358/2017 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 906 bis din 20 noiembrie 2017

Planprivind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serăîn domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020acronimeaacr - autoritatea aeronautică civilă românăafm - administraţia fondului pentru mediuanm - administraţia naţională pentru meteorologieanpm - agenţia naţională pentru protecţia mediuluiatm - managementul traficului aerian (air traffic management)cer - certificate de reducere a emisiiloreu ets - schema uniunii europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serăges - gaze cu efect de serăji - implementare în comun (joint implementation)mt - ministerul transporturilormm- ministerul mediuluioaci - organizaţia aviaţiei civile internaţionaleromatsa - administraţia română a serviciilor de trafic aerianrtk - venituri per tonă/kilometru ...

Monitorul Oficial 647 bis din 07 August 2017 (M. Of. 647 bis/2017)

 AMENDAMENT din 1 ianuarie 2017 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001 EMITENT: Organizaţia Interguvernamentală pentru Transporturile Internaţionale Feroviare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 bis din 7 august 2017

──────────conţinut de ordinul nr. 1.183 din 21 iulie 2017, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 647 din 7 august 2017──────────  (a se vedea imaginea asociată) ┌──────────────────────────────────────┐│ otif/rid/not/2017││ ││ ...

Monitorul Oficial 492 din 28 Iunie 2017 (M. Of. 492/2017)

 LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1dispoziţii comuneart. 1obiectul de reglementare(1) prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.(2) prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar şi de supraveghere a aplicării acestora;b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanţei individuale;c) remunerarea persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.(3) Începând cu data intrării în vigoare ...

Monitorul Oficial 633 din 18 August 2016 (M. Of. 633/2016)

 PROGRAM din 10 august 2016 de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase*) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 18 august 2016

──────────*) aprobat de hotarârea guvernului nr. 570/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 633 din 18 august 2016.──────────art. 1(1) În vederea obţinerii unei stări chimice bune a apelor de suprafaţă şi în conformitate cu dispoziţiile şi obiectivele stabilite la art. 2^1 din legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul program de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, denumit în continuare program, stabileşte măsurile tehnice şi cadrul instituţional pentru:a) aplicarea standardelor de calitate a mediului (scm) pentru substanţele prioritare şi principalii poluanţi, prevăzute în anexa nr. 1 partea a la program;b) ...

Monitorul Oficial 310 din 22 Aprilie 2016 (M. Of. 310/2016)

 CARTA ALBĂ A APĂRĂRII din 11 aprilie 2016 de planificare a apărării la nivel departamental EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 22 aprilie 2016

Cuprinsintroducerecapitolul 1evaluarea mediului de securitatecapitolul 2obiectivele politicii de apărarecapitolul 3misiunile şi cerinţele specifice pentru armata românieicapitolul 4principalele direcţii de dezvoltare a capabilităţilor de apărarecapitolul 5politicile privind managementul integrat al resurselor de apărarecapitolul 6resursele financiareconsideraţii finale"armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale."- constituţia româniei -  introducereconform legii privind planificarea apărării nr. 203/2015, carta albă a apărării, denumită în continuare carta albă, este documentul de planificare a apărării la nivel departamental care are ca scop îndeplinirea prevederilor strategiei naţionale de apărare a ţării şi implementarea obiectivelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 11 aprilie 2016 pentru aprobarea Cartei albe a apărării EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 22 aprilie 2016

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă carta albă a apărării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 11 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilor valeriu-Ştefan zgonea   p. preŞedintele senatului,  ioan chelarubucureşti, 11 aprilie 2016.nr. 12.anexĂ carta albĂ a apĂrĂriicuprinsintroducerecapitolul 1evaluarea mediului de securitatecapitolul 2obiectivele politicii de apărarecapitolul 3misiunile şi cerinţele specifice pentru armata românieicapitolul 4principalele direcţii de dezvoltare a capabilităţilor de apărarecapitolul 5politicile privind ...

Monitorul Oficial 675 din 04 Septembrie 2015 (M. Of. 675/2015)

 ORDIN nr. 3.727 din 25 iunie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015

Văzând referatul de aprobare nr. 158.982 din 14 aprilie 2015 al direcţiei generale politici agricole şi strategii din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale,în temeiul art. 3 din hotărârea guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, al art. 10 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 1.185/2014 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi ...

 ORDIN nr. 1.003 din 27 august 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015

Văzând referatul de aprobare nr. 158.982 din 14 aprilie 2015 al direcţiei generale politici agricole şi strategii din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale,în temeiul art. 3 din hotărârea guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, al art. 10 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 1.185/2014 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi ...

 NORME TEHNICE din 25 iunie 2015 de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015

Titlul idispoziţii generaleart. 1 (1) registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:a) componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;b) terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de folosinţă;c) terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agricole;d) modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere, solare ...

‹‹ Pagina 2 din 4
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice