Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - procedura 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Procedura 2013

Selectati luna pentru care doriti sa afisam procedura din 2013‹‹ Pagina 1 din 6

Monitorul Oficial 755 din 05 Decembrie 2013 (M. Of. 755/2013)

PROCEDURA din 2 octombrie 2013 privind participarea Romaniei si a entitatilor din Romania la un consortiu pentru o infrastructura europeana de cercetare (ERIC) EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 5 decembrie 2013

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 cadrul generalprezenta procedură stabileşte cadrul procedural pentru aplicarea directă a regulamentului (ce) nr. 723/2009 al consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (eric), denumit în continuare regulament, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene nr. l 206 din 8 august 2009, cu scopul de a facilita participarea entităţilor româneşti la crearea şi operarea infrastructurilor europene de cercetare, în vederea consolidării spaţiului european de cercetare.art. 2 definiţiiÎn sensul prezentei proceduri, se aplică termenii şi expresiile de mai jos, cu următoarele semnificaţii:a) autoritate de ...

Monitorul Oficial 726 din 26 Noiembrie 2013 (M. Of. 726/2013)

PROCEDURA din 13 noiembrie 2013 de plata a sumelor din titlurile de plata emise in conditiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 26 noiembrie 2013

Art. 1proceduri de plată(1) autoritatea naţională pentru restituirea proprietăţilor, denumită în continuare anrp, răspunde de realitatea, corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în titlurile de plată. În baza acestor date, ministerul finanţelor publice dispune plata.(2) ministrul finanţelor publice sau altă persoană împuternicită în acest sens acţionează ca ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile şi răspunderile prevăzute în legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele privind aprobarea angajării bugetare, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din fonduri publice.(3) titlurile de plată emise conform ordinului preşedintelui anrp nr. 20/2013*) se transmit săptămânal de către anrp la ministerul finanţelor ...

Monitorul Oficial 682 din 06 Noiembrie 2013 (M. Of. 682/2013)

PROCEDURA din 23 octombrie 2013 privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformitatii tehnice a centralelor electrice eoliene si fotovoltaice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 6 noiembrie 2013

Cap. iscop1.1. procedura stabileşte criteriile, modul de desfăşurare şi etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unei centrale electrice eoliene sau fotovoltaice şi ale procesului de certificare/verificare a conformităţii centralei electrice eoliene sau fotovoltaice cu cerinţele normelor tehnice de conectare la reţele de interes public.1.2. În procedură sunt prezentate: etapele, documentele, testele şi verificările necesar a fi urmate pentru demonstrarea conformităţii centralelor electrice eoliene sau fotovoltaice cu cerinţele tehnice de conectare la reţele de interes public, în vederea acordării acceptului pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, a funcţionării centralei în perioada de probă şi ...

Monitorul Oficial 673 din 01 Noiembrie 2013 (M. Of. 673/2013)

PROCEDURI din 31 octombrie 2013 specifice de implementare si control, precum si formularistica necesara privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 1 noiembrie 2013

Art. 1(1) cantităţile maxime de motorină cu acciză redusă ce se pot achiziţiona în anii 2013 şi 2014 în sectorul producţiei primare de produse agricole pentru lucrări mecanizate în agricultură, respectiv în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, pentru care se acordă ajutorul de stat sub formă de rambursare, sunt cele prevăzute în anexa la hotărârea guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură.(2) ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare, trimestrial, pentru motorina achiziţionată de la data intrării în vigoare a hotărârii guvernului nr. 763/2013 până la ...

Monitorul Oficial 664 din 30 Octombrie 2013 (M. Of. 664/2013)

PROCEDURA din 17 octombrie 2013 de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 octombrie 2013

SecŢiunea 1dispoziţii generale1. prezenta procedură se aplică pentru înregistrarea în scopuri de tva potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (codul fiscal), de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de tva întrucât:a) asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au avut înscrise în cazierul fiscal fapte, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. c) din codul fiscal;b) nu au depus niciun decont de taxă, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. d) din codul ...

Monitorul Oficial 658 din 25 Octombrie 2013 (M. Of. 658/2013)

PROCEDURA din 17 octombrie 2013 de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 octombrie 2013

Cap. idispoziţii generale1. procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la tva se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.2. organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din codul de procedură fiscală, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în românia conform art. 125^1 alin. (2) din codul fiscal, după ...

Monitorul Oficial 648 din 22 Octombrie 2013 (M. Of. 648/2013)

PROCEDURA din 21 octombrie 2013 de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate in numerar de catre compartimentele de pecialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 22 octombrie 2013

Art. 1dispoziţii generale(1) persoanele fizice care datorează impozit şi contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, denumite în continuare obligaţii fiscale, pot efectua plata acestor obligaţii fiscale şi la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) în localitatea unde îşi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a agenţiei naţionale de administrare fiscală;b) între unitatea administrativ-teritorială, prin primar, şi direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei rază se află localitatea, prin directorul general sau ...

Monitorul Oficial 650 din 22 Octombrie 2013 (M. Of. 650/2013)

PROCEDURA SIMPLIFICATA din 15 octombrie 2013 aplicata de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta", precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 22 octombrie 2013

Cap. idomeniu de aplicareprezenta procedură descrie principiile şi etapele minime pe care trebuie să le parcurgă beneficiarii privaţi care achiziţionează produse, servicii sau lucrări în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "convergenţă", şi în cadrul mecanismelor financiare see şi norvegian.beneficiarii privaţi care achiziţionează servicii sau lucrări aplică prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, (o.u.g. nr. 34/2006), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile art. 9 ...

Monitorul Oficial 648 din 22 Octombrie 2013 (M. Of. 648/2013)

PROCEDURA din 14 octombrie 2013 de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate in numerar de catre compartimentele de pecialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 22 octombrie 2013

Art. 1dispoziţii generale(1) persoanele fizice care datorează impozit şi contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, denumite în continuare obligaţii fiscale, pot efectua plata acestor obligaţii fiscale şi la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) în localitatea unde îşi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a agenţiei naţionale de administrare fiscală;b) între unitatea administrativ-teritorială, prin primar, şi direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei rază se află localitatea, prin directorul general sau ...

Monitorul Oficial 639 din 16 Octombrie 2013 (M. Of. 639/2013)

PROCEDURA din 15 octombrie 2013 de control al statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta energetica a cladirilor si inspectia sistemelor de incalzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013

Cap. i scopul proceduriiart. 1 prezenta procedură are drept scop crearea sistemului unic de control al certificatelor de performanţă energetică, al rapoartelor de audit energetic, precum şi al rapoartelor de inspecţie a sistemelor tehnice ale clădirilor, pentru respectarea şi aplicarea de către toţi factorii responsabili a legislaţiei specifice privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, proiectarea noilor clădiri cu consumuri reduse de energie, reabilitarea termică a clădirilor existente, informarea corectă a proprietarilor/administratorilor clădirilor prin certificatul de performanţă energetică, ca acţiune de interes public major şi general pentru realizarea şi menţinerea cerinţei esenţiale de "economie de energie şi izolare termică", precum şi ...

‹‹ Pagina 1 din 6
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016