Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 17 octombrie 2013  de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 17 octombrie 2013 de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 octombrie 2013

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale

    1. Prezenta procedură se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA întrucât:
    a) asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au avut înscrise în cazierul fiscal fapte, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal;
    b) nu au depus niciun decont de taxă, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal;
    c) nu au evidenţiat, în deconturile de taxă depuse, nicio operaţiune realizată, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal.
    2. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.
    3. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 125^1 alin. (2) din Codul fiscal, după caz.
    4. Persoanele impozabile, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent formularul 099 "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin şi denumit în continuare cerere de înregistrare în scopuri de TVA.
    5. Cererea de înregistrare se completează potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 5 la ordin şi se depune, însoţită de documentaţia prevăzută de prezenta procedură, la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.
    6. După primirea cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi, după caz, în documentaţia prezentată şi verifică caracterul complet şi corectitudinea acestora. De asemenea, verifică dacă temeiul legal al solicitării de înregistrare în scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA.
    7. Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă ori incorectă, organul fiscal notifică solicitantul în vederea corectării, aplicându-se corespunzător dispoziţiile art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Notificarea, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură, va cuprinde şi erorile constatate. Notificarea se comunică potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedură fiscală.
    8. În cazul în care, persoana impozabilă nu se prezintă în termen de 15 zile de la primirea notificării, pentru corectarea şi/sau completarea cererii şi/sau a documentaţiei, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, menţionate la pct. 9.
    9. În cazul în care cererea şi documentaţia prevăzută de lege sunt corecte şi complete, compartimentul de specialitate, după efectuarea verificărilor şi analizei prevăzute de procedură, întocmeşte următoarele documente:
    a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA sau respingerea cererii de înregistrare, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură, denumit în continuare referat; şi, după caz,
    b) proiectul Deciziei privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, având bifată căsuţa corespunzătoare temeiului legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, denumită în continuare decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA; sau
    c) proiectul Deciziei privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, având bifată căsuţa corespunzătoare motivului de respingere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, denumită în continuare decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.
    10. Referatul şi decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA sau decizia privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
    11. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:
    a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
    b) şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice;
    c) şeful administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;
    d) şeful serviciului fiscal municipal;
    e) şeful serviciului fiscal orăşenesc;
    f) şeful biroului fiscal comunal;
    g) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti;
    h) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti.
    12. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se înţelege, după caz:
    a) directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
    b) şeful administraţiei adjunct - colectare sau şeful administraţiei adjunct - colectare contribuabili mijlocii din cadrul administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz;
    c) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;
    d) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii de la Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti.
    13. Deciziile prevăzute la pct. 9 lit. b) şi c) se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    14. Împotriva deciziilor prevăzute la pct. 9 lit. b) şi c) se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    15. După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA şi emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
    16. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală.
    17. După finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabilă, precum şi cele emise de compartimentul de specialitate se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b) din Codul fiscal

    1. În situaţia persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA din cauza faptelor înscrise în cazier, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b) din Codul fiscal.
    2. Cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune, în cazul societăţilor comerciale înmatriculate în registrul comerţului, însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.
    3. După primirea cererii de înregistrare în scopuri de TVA (formular 099), compartimentul de specialitate verifică:
    a) dacă faptele sancţionate ca infracţiuni sau situaţia privind atragerea răspunderii solidare, care au fost înscrise în cazierul fiscal al persoanei impozabile şi care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal până la data primirii cererii de înregistrare;
    b) dacă actualii asociaţi/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau situaţii de atragere a răspunderii solidare, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal până la data primirii cererii de înregistrare. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se verifică dacă actualii asociaţi majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise astfel de fapte/situaţii în cazierul fiscal;
    c) dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a), b) sau d), e) din Codul fiscal.
    4. Compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, dacă, la data depunerii cererii de înregistrare, este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
    a) faptele care au condus la anularea înregistrării nu au fost scoase din evidenţa cazierului fiscal al persoanei impozabile; sau
    b) actualii asociaţi/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau situaţii de atragere a răspunderii solidare. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se verifică numai asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic dacă au înscrise astfel de fapte/situaţii; ori
    c) persoana impozabilă se încadrează într-o altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a), b) sau d), e) din Codul fiscal.
    5. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.
    6. Compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante, dacă, la data depunerii cererii de înregistrare, sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) faptele care au condus la anularea înregistrării nu mai figurează în evidenţa cazierului fiscal al persoanei impozabile;
    b) actualii asociaţi/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau situaţii de atragere a răspunderii solidare. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se verifică dacă actualii asociaţi majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise astfel de fapte/situaţii;
    c) persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.
    7. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror asociaţi din cauza cărora s-a dispus anularea înregistrării în scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicitării reînregistrării, compartimentul de specialitate întocmeşte documentele prevăzute la pct. 6 chiar dacă nu a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării conform art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, dacă societatea comercială nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.
    8. Pct. 10-17 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. c) din Codul fiscal

    1. Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru nedepunerea niciunui decont de taxă, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare însoţită de:
    a) toate deconturile de TVA (formular 300) nedepuse la termen;
    b) o cerere motivată din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă;
    c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul societăţilor comerciale înmatriculate în registrul comerţului.
    2. După primirea cererii de înregistrare şi a documentaţiei corecte şi complete, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a)-c) sau lit. e) din Codul fiscal.
    3. Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a)-c) sau lit. e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.
    4. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA, de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.
    5. Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a)-c) sau lit. e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.
    6. În situaţia în care persoana impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru aprobarea înregistrării în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA se face cu data comunicării deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA.
    7. Pct. 10-17 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin.(91) lit. d) din Codul fiscal

    1. Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru neevidenţierea, în deconturile de taxă depuse, a niciunei operaţiuni realizate, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9^1) lit. d) din Codul fiscal.
    2. În cazul societăţilor comerciale înmatriculate în registrul comerţului, cererea se depune însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.
    3. Prin completarea casetei corespunzătoare din cererea de înregistrare (formular 099), persoana impozabilă declară pe propria răspundere că va desfăşura activităţi economice.
    4. După primirea cererii de înregistrare, corect completate, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a-d) din Codul fiscal.
    5. Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a)-d) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.
    6. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA, de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.
    7. Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a)-d) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.
    8. Pct. 10-17 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

    ANEXA 1
    la procedură

    (Siglă) (siglă ANAF)

     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Adresa: ................

     Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Tel.: ..................
                                                      Fax: ...................
     Direcţia Generală a Finanţelor Publice ....... E-mail: ................
     Unitatea fiscală .............................
     ..............................................

     Nr. ...../.......                                NOTIFICARE
       pentru soluţionarea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe
        valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din
                  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
                 cu modificările şi completările ulterioare


    Către: Denumirea/Numele şi prenumele ............................
    Domiciliul fiscal:
    Localitatea ......., str. ..... nr. ...., bl. ...., ap. ...., etajul ....., judeţul/sectorul ......
    Codul de identificare fiscală ...................................

    Din analiza datelor furnizate prin Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (formular 099), înregistrată la organul fiscal cu nr. ....../... a rezultat că este necesară corectarea/completarea acestei cereri/a documentaţiei prezentate, după cum urmează: ............
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    (Se detaliază erorile constatate în cerere sau în documentaţia anexată.)

    În vederea soluţionării cererii de înregistrare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, în termen de 15 zile de la primirea prezentei notificări, pentru a depune următoarele documente: .............
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    (Se înscriu informaţiile şi documentele care trebuie prezentate.)

    În cazul în care nu veţi da curs solicitării în termenul menţionat mai sus, cererea de înregistrare urmează a fi respinsă.

         Conducătorul unităţii fiscale
         Numele şi prenumele ..........................
         Semnătura şi ştampila unităţii ...............

    Întocmit
    Numele şi prenumele .......................
    Funcţia ...................................
    Semnătura .................................

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .............


                              ┌─────────────────────────────────┐
    Cod 14.13.07.60./î.c.a. │www.anaf.ro │
                              └─────────────────────────────────┘


    ANEXA 2
    la procedură


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ...................
    Unitatea fiscală ...............................
    Nr. ............./................

                                              Aprobat
                                             ─────────
                                    Conducătorul unităţii fiscale,
                                    ...............................

                    Avizat
                  ─────────
     Conducătorul adjunct al unităţii fiscale,
     .........................................

                   Verificat
                  ───────────
     Şef compartiment specialitate,
     ..............................


                                   REFERAT
       privind soluţionarea cererii de înregistrare în scopuri de TVA depuse
           în temeiul art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Codul fiscal

    A. Date de identificare a persoanei impozabile
    Denumirea ............................................................
    Codul de identificare fiscală ........................................
    Codul de înregistrare în scopuri de TVA care a fost anulat ...........
    Domiciliul fiscal ....................................................
    ......................................................................
    Înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată începând cu data de ......., întrucât ............
    ......................................................................
    (Se detaliază motivele de fapt şi de drept pentru care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.)

    B. Din analiza Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată sub nr. ..........., precum şi a următoarelor informaţii şi documente: ...................
    .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................

    C. Propunem:
    [] Respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, depusă după anularea înregistrării în scopuri de TVA, pentru următoarele motive:
      [] Informaţiile solicitate contribuabilului nu au fost prezentate în termenul înscris în notificare, respectiv 15 zile de la primirea acestei notificări. Prin adresa nr. ......./......., au fost solicitate următoarele date sau documente ............................................
      [] La data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA:
        [] persoana impozabilă era declarată inactivă conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        [] persoana impozabilă se afla în stare de inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
        [] persoana impozabilă avea fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:
                  [] infracţiunilor;
                  [] atragerii răspunderii solidare.
        [] actualii administratori/asociaţi (în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai pentru asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic) ........(Se înscriu datele de identificare ale acestora.)......... aveau fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:
                  [] infracţiunilor;
                  [] atragerii răspunderii solidare.

        [] persoana impozabilă nu a depus deconturile de TVA, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal
        [] persoana impozabilă nu a evidenţiat în deconturile de TVA depuse nicio operaţiune, în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal.
      [] alte motive legale de respingere .......(Se detaliază motivele de fapt şi de drept.).........
    [] Înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul:
      [] art. 153 alin. (9^1) lit. b) din Codul fiscal;
      [] art. 153 alin. (9^1) lit. c) din Codul fiscal;
      [] art. 153 alin. (9^1) lit. d) din Codul fiscal.

                    Întocmit
                   ──────────
              ......................

                     __________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016