Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 14 octombrie 2013  de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate in numerar de catre compartimentele de pecialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 14 octombrie 2013 de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate in numerar de catre compartimentele de pecialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 22 octombrie 2013


    ART. 1
    Dispoziţii generale
    (1) Persoanele fizice care datorează impozit şi contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, denumite în continuare obligaţii fiscale, pot efectua plata acestor obligaţii fiscale şi la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) în localitatea unde îşi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
    b) între unitatea administrativ-teritorială, prin primar, şi direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei rază se află localitatea, prin directorul general sau împuternicitul acestuia, s-a încheiat un protocol în acest scop, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (2) Prin protocol se stabilesc:
    a) acordul unităţii administrativ-teritoriale cu privire la încasarea obligaţiilor fiscale;
    b) modalitatea de comunicare a informaţiilor între compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale şi organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală referitoare la obligaţiile fiscale;
    c) orice alte măsuri de colaborare pe care părţile le consideră necesare pentru aplicarea art. I şi III din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
    (3) În termen de două zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei proceduri, direcţia generală regională a finanţelor publice transmite, prin administraţia judeţeană a finanţelor publice, fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din raza sa teritorială, pentru care este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a), două exemplare semnate ale protocolului. În situaţia în care unitatea administrativ-teritorială este de acord cu încheierea protocolului, aceasta comunică, în termen de două zile de la data primirii, administraţiei judeţene a finanţelor publice un exemplar al protocolului semnat şi completat în mod corespunzător.
    (4) În cazul în care unitatea administrativ-teritorială nu comunică, în termenul prevăzut la alin. (3), protocolul semnat, procedura de încheiere a protocolului poate fi reluată ulterior din iniţiativa unităţii administrativ-teritoriale.
    (5) Lista unităţilor administrativ-teritoriale care au încheiat protocolul cu direcţia generală regională a finanţelor publice se publică pe pagina proprie de internet a acesteia, precum şi pe cea a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a prefecturii judeţului.
    (6) Primăriile asigură publicarea protocolului la sediul acestora, precum şi în alte locuri de interes public, cum ar fi unităţi medicale, culturale şi altele asemenea, pe care le apreciază ca fiind utile pentru aducerea protocolului la cunoştinţa contribuabililor interesaţi.
    (7) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice informează contribuabilii despre posibilitatea achitării obligaţiilor fiscale la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, prin metodele şi canalele utilizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, inclusiv prin comunicate de presă.
    ART. 2
    Procedura de transmitere a datelor de la organul fiscal competent la unitatea administrativ-teritorială
    (1) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), organul fiscal competent prevăzut la art. 33 sau 36, după caz, din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte şi comunică fiecărui compartiment de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale lista contribuabililor care datorează obligaţii fiscale aferente veniturilor din activităţi agricole, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (2) Lista prevăzută la alin. (1) se întocmeşte lunar şi se transmite în primele 5 zile ale lunii următoare şi cuprinde informaţii actualizate privind obligaţiile fiscale datorate la sfârşitul lunii de referinţă.
    (3) Pentru obligaţiile fiscale datorate de contribuabili până la data încheierii protocolului, lista prevăzută la alin. (1) se comunică compartimentului de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale în termen de două zile de la data încheierii protocolului.
    (4) Lista prevăzută la alin. (1) cuprinde cel puţin următoarele elemente: numele şi prenumele contribuabilului, codul numeric personal şi domiciliul fiscal, suma datorată şi natura obligaţiei fiscale (impozit, contribuţii sociale, dobânzi şi penalităţi de întârziere).
    (5) Ori de câte ori apar neclarităţi privind suma obligaţiilor fiscale datorate de un contribuabil compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale este obligat să solicite operativ organului fiscal competent clarificări. În acest caz, organul fiscal competent are obligaţia de a comunica operativ informaţiile solicitate.
    ART. 3
    Încasarea şi virarea sumelor reprezentând obligaţiile fiscale
    (1) Plata sumei privind obligaţiile fiscale se face în numerar la compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale.
    (2) Compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale încasează sumele plătite de contribuabil în baza listei prevăzute la art. 2 alin. (1) sau în baza deciziilor de impunere ori a deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii prezentate de contribuabil. Compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale încasează sumele plătite de contribuabil chiar dacă acesta efectuează o plată mai mică decât cuantumul obligaţiilor fiscale datorate.
    (3) Data plăţii obligaţiilor fiscale este data înscrisă în documentul de plată eliberat de compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale care a încasat suma. În documentul de plată eliberat de compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale acesta menţionează cuantumul şi natura obligaţiei fiscale achitate de contribuabil, precum şi contul bugetar al obligaţiei fiscale ce face obiectul plăţii, astfel:
    a) 20.03.01.13 - pentru impozitul pe veniturile din activităţi agricole şi accesoriile acestuia stabilite prin decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit sau decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
    b) 26.21.05.03.02 - pentru contribuţiile de asigurări sociale de sănătate şi accesoriile acestora stabilite prin decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate sau decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
    c) 20.03.01.60 - pentru impozitul pe veniturile din activităţi agricole şi accesoriile acestuia stabilite prin decizia de impunere anuală sau decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii.
    (4) Pe baza informaţiilor din documentul de plată, compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale întocmeşte situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (5) Pentru sumele achitate eronat de către contribuabili pe alte tipuri de obligaţii fiscale sau stinse eronat de către organele fiscale, contribuabilul va depune, la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, o cerere în acest sens, la care va ataşa o copie a documentului de plată, prevederile Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.311/2008 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale aplicându-se în mod corespunzător. În acest caz, data plăţii obligaţiilor fiscale este data înscrisă în documentul de plată eliberat de compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale care a încasat suma.
    (6) Sumele încasate în numerar reprezentând obligaţii fiscale datorate de contribuabili în condiţiile prezentului ordin se depun de către compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritorială, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încasare, în contul 50.42 "Disponibil din sume colectate de unităţile administrativ-teritoriale pentru alte bugete" care se deschide pe numele acestora la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.
    (7) La depunerea sumelor în contul prevăzut la alin. (6), compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale prezintă unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului şi situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale.
    (8) La depunerea sumelor de către compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului efectuează următoarele verificări:
    a) sumele înscrise în coloana 5 să fie egale cu sumele din coloana 6 + coloana 7 + coloana 8 din situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale;
    b) suma înscrisă în coloana 5 pe rândul "Total" din situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale să fie egală cu suma în numerar care se depune de către compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale în contul 50.42 "Disponibil din sume colectate de unităţile administrativ-teritoriale pentru alte bugete".
    (9) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (8), unitatea teritorială a Trezoreriei Statului va încasa suma de la compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale în contul prevăzut la alin. (6).
    (10) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (8), unitatea teritorială a Trezoreriei Statului nu va încasa suma şi va solicita compartimentului de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale refacerea situaţiei privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale.
    (11) Sumele înscrise în coloana 6, 7 şi 8 din situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale se virează de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, codificate cu codul de identificare fiscală înscris în coloana 2 din aceeaşi situaţie depusă de către compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale, în termen de două zile lucrătoare de la depunerea acestora.
    (12) Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului transmite organului fiscal competent prevăzut la art. 2 alin. (1), la sfârşitul fiecărei zile lucrătoare, sumele încasate în ziua respectivă reprezentând obligaţii fiscale, pentru fiecare contribuabil în parte, în fişierele ce conţin încasările zilnice, în vederea stingerii obligaţiilor fiscale.


    ANEXA 1
    la procedură

                            PROTOCOL
                încheiat azi, ...............

    Între
    Direcţia generală regională a finanţelor publice .........., cu sediul în ........., reprezentată prin director general ...............................,
    şi
    Oraşul/Comuna ........, cu sediul în ......, reprezentată prin primar ..............
    ART. 1
    Oraşul/Comuna ........ îşi exprimă acordul cu privire la încasarea impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi a accesoriilor pentru neachitarea la scadenţă a acestora, datorate de contribuabilii cu domiciliul fiscal în raza sa teritorială.
    ART. 2
    Lista contribuabililor care datorează obligaţii fiscale aferente veniturilor din activităţi agricole se comunică de către ........... *1) prin ............. *)2
    ART. 3
    Alte măsuri de colaborare pe care părţile le consideră necesare pentru aplicarea art. I şi III din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare:
    ..............................................................................

    Direcţia generală regională a finanţelor Oraşul/Comuna .................
    publice .................................
    Director general Primar
    Numele şi prenumele ..................... Numele şi prenumele ...........
    Semnătura .................... Semnătura .............
    Ştampila ..................... Ştampila ..............


__________
    *1) Se completează cu denumirea organului fiscal competent.
    *2) Se completează cu modalitatea de comunicare: poştă, fax, e-mail etc.


    ANEXA 2
    la procedură

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ....................
    Nr. .........../...............

          Lista contribuabililor care datorează obligaţii fiscale aferente
              veniturilor din activităţi agricole luna de
                   referinţă ...................

┌────┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Debitor │ Natura │Contul bugetar│Cuantumul sumei│
│crt.├────────┬──────────┬──────────┤obligaţiei│ │ datorate │
│ │ CNP │Numele şi │Domiciliul│fiscale*2)│ │ (lei) │
│ │ │prenumele │ fiscal │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤
└────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┘


____________
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    *2) Se precizează denumirea creanţei fiscale principale: impozit sau contribuţie ori a creanţei fiscale accesorii: dobândă sau penalitate de întârziere.         Conducătorul unităţii fiscale
     Numele şi prenumele ........................
     Semnătura şi ştampila unităţii .............    ANEXA 3
    la procedură

    Oraşul/Comuna ......................................
    Codul de identificare fiscală ......................
    Nr. .........../...............

          Situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale
             care se depun la unitatea Trezoreriei Statului ...............
                      în data de ........................


┌──────┬─────────┬────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nr. │Numele şi│ CNP│ Documentul │ Suma încasată de la contribuabil (obligaţie principală │
│ crt. │prenumele│ │prin care s-a│ şi accesorii) │
│ │ │ │încasat suma │ │
│ │ │ │ în numerar │ │
├──────┼─────────┼────┼─────┬───────┼───────┬─────────────┬─────────────────────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ Nr. │ Data │TOTAL, │Pentru contul│Pentru contul 26.21.05.03.02-│ Pentru │
│ │ │ │ │ │ din │20.03.01.13 │Contribuţii de asigurări │ contul │
│ │ │ │ │ │care: │"Impozit pe │sociale de sănătate datorate │20.03.01.60 │
│ │ │ │ │ │ │ venituri din│de persoanele care realizează│"Regularizări"│
│ │ │ │ │ │ │activităţi │venituri din activităţi │ │
│ │ │ │ │ │ │agricole" │independente şi alte activi- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │tăţi şi persoanele care nu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ realizează venituri │ │
├──────┼─────────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├──────┼─────────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤
├──────┼─────────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤
├──────┼─────────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤
├──────┼─────────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤
├──────┼─────────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤
├──────┼─────────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤
│TOTAL:│ x │x │ x │ x │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────────────┴─────────────────────────────┴──────────────┘


    Ordonator principal de credite
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila ....................

                         _____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016