Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
ordin nr 5 087 din 31 august 2015

‹‹ Pagina 2 din 4

Monitorul Oficial 405 bis din 30 Mai 2016 (M. Of. 405 bis/2016)

 PLAN DE MANAGEMENT din 19 aprilie 2016 al sitului de importanţă comunitară ROSCI0193 Peştera Tăuşoare şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.206 Peştera Tăuşoare EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 bis din 30 mai 2016

──────────aprobat prin ordinul nr. 754 din 19 aprilie 2016 publicat în monitorul oficial, partea i nr. 405 din 30 mai 2016.──────────cuprinscap. iintroducere Şi contextul managementului1.1. definirea şi relevanţa planului de management pentru peştera tăuşoare1.1.1. scopul planului de management1.1.2. cadrul de realizare şi instituţii implicate1.1.3. etapele realizării planului de management1.1.4. implicarea publicului1.1.5. istoricul revizuirilor şi modificărilor planului de management1.2. statutul legal al ariei naturale protejate1.2.1. bazele legale ale înfiinţării şi funcţionării ariei naturale protejate1.2.2. bazele legale ale administrării planului de management1.2.3. mediul socio-economic1.2.4. responsabili legali şi factori instituţionali implicaţi în activităţi care au legătură cu aria naturală protejatăcap. iidescrierea ariei naturale protejate2.1. ...

Monitorul Oficial 879 din 02 Noiembrie 2016 (M. Of. 879/2016)

 HOTĂRÂRE nr. 793 din 26 octombrie 2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iii alin. (1) din legea nr. 269/2015 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din românia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 (1) prin programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din românia se stabilesc amenajările de irigaţii, precum şi obiectivele infrastructurii ...

Monitorul Oficial 627 din 16 August 2016 (M. Of. 627/2016)

 ORDONANŢĂ nr. 14 din 10 august 2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 16 august 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.1 din legea nr. 123/2016 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.cap. i dispoziţii generaleart. 1 bugetul de stat pe anul 2016, aprobat prin legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 941 şi 941 bis din 19 decembrie 2015, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.art. 2 (1) influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2016, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) detalierea influenţelor ...

Monitorul Oficial 226 din 28 Martie 2016 (M. Of. 226/2016)

 ORDIN nr. 343 din 15 februarie 2016 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 28 martie 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 103.998 din 30 iunie 2015 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de avizul agenţiei pentru protecţia mediului iaşi - decizia etapei de Încadrare nr. 1 din 21 ianuarie 2013, avizul ministerului culturii nr. 1.424/2013, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 225.609 din 29 ianuarie 2015, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 36.319 din 8 mai 2013 şi adresa direcţiei generale păduri nr. 13.442/cd din 12 noiembrie 2014,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi ...

Monitorul Oficial 941 din 19 Decembrie 2015 (M. Of. 941/2015)

 LEGEA nr. 339 din 18 decembrie 2015 bugetului de stat pe anul 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 941 din 19 decembrie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2016 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.secŢiunea 1dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2016art. 2(1) sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) bugetul de ...

Monitorul Oficial 741 din 05 Octombrie 2015 (M. Of. 741/2015)

 ORDIN nr. 5.087 din 31 august 2015 privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 5 octombrie 2015

În baza prevederilor legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.art. imetodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 683 din 18 septembrie 2014, se modifică după cum urmează:1. la articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) la liceele de artă, specializarea coregrafie, structura probelor de examen este:- susţinerea proiectului/lucrării ...

Monitorul Oficial 540 bis din 20 Iulie 2015 (M. Of. 540 bis/2015)

 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 iulie 2015 conforme cu directivele europene*) EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 bis din 20 iulie 2015

──────────*) aprobate de ordinul nr. 6/2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 540 din 20 iulie 2015.──────────cap. i dispoziţii generale1. prezentele reglementări prevăd forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile generale şi regulile de evaluare a elementelor prezentate în situaţiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate, regulile de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi (denumit în continuare plan de conturi), precizări privind documentele, formularele şi registrele de contabilitate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora.2. prezentele ...

Monitorul Oficial 711 bis din 22 Septembrie 2015 (M. Of. 711 bis/2015)

 ANEXE din 3 august 2015 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897/2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 bis din 22 septembrie 2015

Anexa 11. operaţiunile de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, sunt reglementate de legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea societăţilor.operaţiunile care se efectuează de societăţile care intră în stare de insolvenţă sunt reglementate de legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.2. normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor au la bază prevederile ...

Monitorul Oficial 711 din 22 Septembrie 2015 (M. Of. 711/2015)

 ORDIN nr. 897 din 3 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 22 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (1) şi art. 36 alin. (4) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.art. 1se aprobă normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, cuprinse în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.──────────*) anexa nr. 1 se publică în ...

Monitorul Oficial 634 din 20 August 2015 (M. Of. 634/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 630 din 28 iulie 2015 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 20 august 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, ale art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale ordonanţei guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 11 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

‹‹ Pagina 2 din 4
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice