Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM DE SANCŢIUNI din 20 mai 2020  pentru schema de ajutor de stat Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SISTEM DE SANCŢIUNI din 20 mai 2020 pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 1 - Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 453 din 29 mai 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 136 din 20 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 29 mai 2020.
──────────
    CAP. I
    Prevederi generale
    1. Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată depuse de beneficiari, aferente Primei 1 - Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile pentru elaborarea proiectului tehnic de împădurire şi împrejmuirea plantaţiei, se stabileşte ţinându-se cont de nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a cerinţelor asimilate criteriilor de eligibilitate, inclusiv a prevederilor angajamentului, a proiectului tehnic de împădurire, precum şi a altor prevederi legale aplicabile.
    2. Pentru costurile standard aferente Primei 1 se aplică 3 categorii de sancţiuni, în următoarea ordine:

┌──────────────────────────────────────┐
│A. sancţiuni pentru nerespectarea │
│criteriilor de eligibilitate şi a │
│cerinţelor asimilate criteriilor de │
│eligibilitate, inclusiv a prevederilor│
│angajamentului şi a proiectului tehnic│
│de împădurire │
├──────────────────────────────────────┤
│B. sancţiuni administrative aplicate │
│conform art. 63 din Regulamentul de │
│punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 │
│al Comisiei din 17 iulie 2014 de │
│stabilire a normelor de aplicare a │
│Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al │
│Parlamentului European şi al │
│Consiliului în ceea ce priveşte │
│sistemul integrat de administrare şi │
│control, măsurile de dezvoltare rurală│
│şi ecocondiţionalitatea, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare │
├──────────────────────────────────────┤
│C. alte prevederi │
└──────────────────────────────────────┘


    3. Beneficiarul nu va fi sancţionat, dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, recunoscute în special, după cum urmează:
    a) decesul beneficiarului;
    b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
    c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic terenul din cererea de sprijin, în conformitate cu anexa nr. 1 la Normele metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 766/2007;
    d) o boală a plantelor care afectează plantaţia forestieră;
    e) exproprierea întregii suprafeţe sau a unei mari părţi a acesteia (dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii de sprijin);
    f) o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, incidentă şi pe teritoriul României, reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi reglementările procedurale specifice de implementare a PNDR.
    Pierderile provocate de boli, insecte dăunătoare şi animale sunt luate în considerare numai atunci când beneficiarul nu dispune de metodele de prevenire şi combatere necesare, din motive neimputabile lui [conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Normele metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 766/2007].

    4. Nu se solicită rambursarea parţială sau integrală a sprijinului în cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale acordat în anul/în anii anterior(i) anului în care s-a manifestat forţa majoră şi/sau circumstanţele excepţionale, plata realizându-se pentru cheltuielile efectuate aferente activităţilor finalizate la nivel de u.a, iar angajamentul rămâne în vigoare pentru anii următori.
    În caz de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, angajamentul se închide numai în situaţia în care nu se pot atinge obiectivele propuse prin implementarea acestuia.

    5. Definiţii:
    a) grup de plată - o grupă pentru fiecare dintre suprafeţele declarate în scopul aplicării schemei de ajutor de stat, în cazul căreia este aplicabilă o rată a sprijinului diferită;
    b) suprafaţă determinată - suprafaţa unităţilor amenajistice rezultată în urma tuturor controalelor (prin controale administrative şi/sau prin controale la faţa locului).

    CAP. II
    Categorii de sancţiuni
    SECŢIUNEA 1
    Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate şi a cerinţelor asimilate criteriilor de eligibilitate, inclusiv a prevederilor angajamentului şi a proiectului tehnic de împădurire
    1. Suma care trebuie plătită beneficiarului pentru cererea de plată se va calcula luându-se în considerare suma suprafeţelor rezultate la nivel de unitate amenajistică (u.a.) după verificarea respectării criteriilor de eligibilitate şi a cerinţelor asimilate criteriilor de eligibilitate, inclusiv a prevederilor angajamentului şi a proiectului tehnic de împădurire din tabelul de mai jos. În cazul în care se constată neîndeplinirea unor criterii de eligibilitate şi/sau a unor cerinţe asimilate criteriilor de eligibilitate, suprafaţa pe baza căreia se stabileşte suma eligibilă se diminuează cu suprafaţa pentru care nu au fost îndeplinite respectivele criterii şi/sau condiţii.
    Tabel - Criterii, determinări, elemente de control/verificare

┌────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │ │Determinarea suprafeţei eligibile după │ │
│ │Criterii de eligibilitate │aplicarea sancţiunilor pentru │ │
│Nr. │(CE)/ │nerespectarea criteriilor de │Elemente de │
│crt.│Cerinţe asimilate │eligibilitate şi a cerinţelor asimilate │control/ │
│ │criteriilor │criteriilor de eligibilitate, inclusiv a│verificare │
│ │de eligibilitate (CS) │prevederilor proiectului tehnic de │ │
│ │ │împădurire │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Se vor verifica: │
│ │ │ │angajamentul, │
│ │ │ │respectiv data │
│ │ │ │semnării şi │
│ │ │ │depunerii │
│ │ │ │acestuia la APIA,│
│ │ │ │ordinul de │
│ │ │ │demarare a │
│ │ │1.1. În cazul în care lucrările de │lucrărilor de │
│ │ │înfiinţare şi/sau împrejmuire se │înfiinţare/ │
│ │ │efectuează înainte de data semnării │împrejmuire │
│ │ │angajamentului şi depunerii acestuia la │pentru fiecare │
│ │ │APIA, sprijinul aferent acestor lucrări │u.a., în care │
│ │Efectuarea lucrărilor de │devine neeligibil pentru finanţare. Cu │trebuie │
│ │înfiinţare şi de │toate acestea, în acest caz, costurile │menţionate │
│ │împrejmuire a plantaţiilor│legate de elaborarea proiectului tehnic │obligatoriu data │
│ │forestiere trebuie să se │de împădurire vor putea fi solicitate la│demarării │
│ │realizeze doar după │plată. │acestora, precum │
│1. │semnarea angajamentului şi│1.2. Se exclud de la finanţare, iar │şi nota de │
│(CE/│depunerea acestuia la │angajamentul se închide pentru acele │constatare (PV) a│
│CS) │Agenţia de Plăţi şi │unităţi amenajistice pentru care │finalizării │
│ │Intervenţie pentru │lucrările de înfiinţare nu s-au realizat│lucrărilor de │
│ │Agricultură (APIA) şi nu │într-o perioadă de 2 ani de la data │înfiinţare a │
│ │mai târziu de maximum 2 │semnării şi depunerii acestuia la APIA. │plantaţiei pentru│
│ │ani de la data semnării │1.3. Se exclude de la finanţare valoarea│fiecare u.a., │
│ │angajamentului. │aferentă împrejmuirii în cazul în care │care trebuie să │
│ │ │aceasta nu s-a realizat într-o perioadă │conţină │
│ │ │de maximum 2 ani de la data semnării şi │obligatoriu data │
│ │ │depunerii angajamentului la APIA. │finalizării │
│ │ │Angajamentul rămâne valabil, dar sumele │lucrărilor de │
│ │ │pentru împrejmuire nu mai pot fi │înfiinţare. │
│ │ │solicitate ulterior. │Acestea trebuie │
│ │ │ │emise de persoane│
│ │ │ │fizice/juridice │
│ │ │ │de specialitate, │
│ │ │ │atestate de │
│ │ │ │autoritatea │
│ │ │ │naţională în │
│ │ │ │domeniul │
│ │ │ │silviculturii. │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Dacă plantaţia (perdea forestieră) se │ │
│ │ │înfiinţează în etape, iar suma │ │
│ │ │suprafeţelor eligibile pentru plată ale │ │
│ │ │u.a.-urilor pe care s-a efectuat prima │ │
│ │Suprafaţa terenului propus│înfiinţare pentru care se solicită │ │
│ │pentru împădurire în │sprijin nu respectă condiţia de │ │
│ │vederea realizării de │suprafaţă minimă totală (minimum 0,5 │ │
│ │perdele forestiere de │ha), nu se va acorda nicio plată pentru │Condiţia se │
│ │protecţie este de minimum │anul în curs; beneficiarul poate │verifică atât │
│2. │0,5 ha. „Prima lucrare de │solicita plata aferentă acestor lucrări │administrativ, │
│(CE)│înfiinţare a plantaţiei │la următoarea cerere de plată (cu │cât şi pe teren │
│ │trebuie să se realizeze pe│respectarea cerinţelor de la nr. crt. │(după caz) de │
│ │o suprafaţă minimă totală │1). În cazul în care nici la următoarea │către APIA. │
│ │(care cuprinde unităţi │cerere de plată (cu încadrarea în │ │
│ │amenajistice întregi) de │perioada celor 2 ani de la data semnării│ │
│ │cel puţin 0,5 ha“. │angajamentului) înfiinţarea plantaţiei │ │
│ │ │nu a fost realizată pe suprafaţa minimă │ │
│ │ │de 0,5 ha, sunt excluse din angajament │ │
│ │ │u.a. aferente perdelelor forestiere, iar│ │
│ │ │angajamentul se închide. │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Dacă plantaţia (trup de pădure) se │ │
│ │ │înfiinţează în etape, iar suma │ │
│ │ │suprafeţelor eligibile pentru plată ale │ │
│ │Suprafaţa terenului propus│u.a.-urilor pe care s-a efectuat prima │ │
│ │pentru împădurire în │înfiinţare pentru care se solicită │ │
│ │vederea realizării de │sprijin nu respectă condiţia de │ │
│ │trupuri de pădure este de │suprafaţă minimă totală (minimum 1 ha), │ │
│ │minimum 1 ha. „Prima │nu se va acorda nicio plată pentru anul │Condiţia se │
│ │lucrare de înfiinţare a │în curs; beneficiarul poate solicita │verifică atât │
│3. │plantaţiei trebuie să se │plata aferentă acestor lucrări la │administrativ, │
│(CE)│realizeze pe o suprafaţă │următoarea cerere de plată (cu │cât şi pe teren │
│ │minimă totală (care │respectarea cerinţelor de la nr. crt. │(după caz) de │
│ │cuprinde unităţi │1). În cazul în care nici la următoarea │către APIA. │
│ │amenajistice întregi) de │cerere de plată (cu încadrarea în │ │
│ │cel puţin 1 ha în cazul │perioada celor 2 ani de la data semnării│ │
│ │creării de trupuri de │angajamentului) înfiinţarea plantaţiei │ │
│ │pădure“. │nu a fost realizată pe suprafaţa minimă │ │
│ │ │de 1 ha, sunt excluse din angajament │ │
│ │ │u.a. aferente trupurilor de pădure, iar │ │
│ │ │angajamentul se închide. │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se exclud de la plată şi din angajament │ │
│ │ │unitatea amenajistică sau, după caz, │ │
│ │ │unităţile amenajistice care alcătuiesc o│Condiţia se │
│ │Suprafaţa compactă minimă │suprafaţă minimă compactă de 0,1 ha care│verifică atât │
│4. │împădurită eligibilă la │în urma verificărilor aferente │administrativ, │
│(CE)│plată este de minimum 0,1 │lucrărilor de înfiinţare nu îndeplinesc │cât şi pe teren │
│ │ha în cazul realizării de │acest criteriu. │(după caz) de │
│ │perdele forestiere. │Excepţie fac situaţiile în care │către APIA. │
│ │ │perdelele forestiere pot fi solicitate │ │
│ │ │la plata pentru înfiinţare în cererea │ │
│ │ │anului următor - nr. crt. 2 şi 3. │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se exclud de la plată şi din angajament │ │
│ │ │unitatea amenajistică sau, după caz, │ │
│ │ │unităţile amenajistice care alcătuiesc o│Condiţia se │
│ │Suprafaţa compactă minimă │suprafaţă minimă compactă de 0,5 ha care│verifică atât │
│5. │împădurită eligibilă la │în urma verificărilor aferente │administrativ, │
│(CE)│plată este de minimum 0,5 │lucrărilor de înfiinţare nu îndeplinesc │cât şi pe teren │
│ │ha în cazul realizării de │acest criteriu. │(după caz) de │
│ │trupuri de pădure. │Excepţie fac situaţiile în care │către APIA. │
│ │ │trupurile de pădure pot fi solicitate la│ │
│ │ │plata pentru înfiinţare în cererea │ │
│ │ │anului următor - nr. crt. 2 şi 3. │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Verificarea │
│ │ │ │respectării │
│ │ │ │acestei condiţii │
│ │ │ │se realizează de │
│ │ │ │către APIA pe │
│ │ │ │baza documentelor│
│ │ │ │ataşate cererii │
│ │ │ │de plată care │
│ │ │ │însoţesc │
│ │ │ │Declaraţia pe │
│ │ │ │propria │
│ │ │ │răspundere cu │
│ │Beneficiarii măsurii nu │ │privire la │
│ │trebuie să fie persoane │Pentru anul cererii de plată în cauză │neîncadrarea în │
│ │aflate în dificultate aşa │(anul n) se refuză la plată pentru │categoria │
│ │cum sunt definite conform │categoriile de plăţi aferente Primei 1. │„Întreprindere în│
│6. │prevederilor Orientărilor │Plăţile aferente anului n se pot │dificultate“ - │
│(CE)│privind ajutoarele de stat│resolicita doar în anul următor (n+1). │anexa nr. 2 din │
│ │pentru salvarea şi │Dacă se constată că şi în anul n+1 │Ghidul │
│ │restructurarea │criteriul nu este îndeplinit, │solicitantului, │
│ │întreprinderilor │angajamentul se închide. │precum şi pe baza│
│ │nefinanciare aflate în │ │ordinului de │
│ │dificultate. │ │demarare a │
│ │ │ │lucrărilor de │
│ │ │ │înfiinţare/ │
│ │ │ │împrejmuire │
│ │ │ │pentru fiecare │
│ │ │ │u.a. şi a notei │
│ │ │ │de constatare │
│ │ │ │(PV) a │
│ │ │ │finalizării │
│ │ │ │lucrărilor de │
│ │ │ │înfiinţare a │
│ │ │ │plantaţiei pentru│
│ │ │ │fiecare u.a. │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Beneficiarii schemei nu │ │Verificarea se va│
│ │trebuie să fie beneficiari│ │efectua prin │
│ │ai altor forme de sprijin │Se refuză la plată, pentru categoriile │interogarea │
│ │din fondurile structurale │de plăţi aferente Primei 1, u.a. pentru │Sistemului │
│ │şi de investiţii europene │care nu este îndeplinit acest criteriu │integrat de │
│ │(ESI) sau din alte fonduri│pentru anul cererii de plată în cauză │administrare şi │
│ │publice pentru aceeaşi │(anul n). │control (IACS)/ │
│ │suprafaţă de teren pe │Plăţile aferente anului n se pot │IPA Online şi │
│7. │perioada de acordare a │resolicita doar în anul următor (n+1). │conform bazei de │
│(CS)│sprijinului în baza │Dacă se constată că şi în anul n+1 │date a Agenţiei │
│ │schemei, cu excepţia, după│criteriul nu este îndeplinit, u.a. │pentru Finanţarea│
│ │caz, a plăţilor directe │pentru care nu a fost îndeplinit │Investiţiilor │
│ │(pilonul I al Politicii │criteriul se exclude de la plată, iar │Rurale (AFIR) cu │
│ │agricole comune - PAC) sau│angajamentul se închide pentru u.a. │privire la │
│ │a plăţilor compensatorii │respectivă. │unităţile │
│ │acordate pe suprafaţă prin│ │amenajistice care│
│ │măsurile de dezvoltare │ │fac obiectul │
│ │rurală. │ │angajamentului. │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │8.1. În cazul în care, la nivel de │ │
│ │ │unitate amenajistică, între 3% şi 10% │ │
│ │ │(inclusiv) din puieţii utilizaţi în │ │
│ │ │lucrările de împădurire nu respectă │ │
│ │ │condiţia, suprafaţa pentru care se │ │
│ │ │calculează valoarea plăţii aferente │Se verifică de │
│ │ │costului standard privind lucrările de │către Garda │
│ │ │înfiinţare pentru u.a. respectivă se │Forestieră (GF) │
│ │ │diminuează cu 10%. │documentele care │
│ │Materialul forestier │8.2. În cazul în care, la nivel de │atestă │
│ │utilizat la lucrările de │unitate amenajistică, un procent mai │provenienţa │
│ │împădurire trebuie să │mare de 10%, dar nu mai mare de 20% │materialului │
│8. │respecte prevederile fişei│(inclusiv) din puieţii utilizaţi în │săditor, la faţa │
│(CS)│tehnice a măsurii şi a │lucrările de împădurire nu respectă │locului, odată cu│
│ │Legii nr. 107/2011 privind│condiţia, suprafaţa pentru care se │verificarea │
│ │comercializarea │calculează valoarea plăţii aferente │lucrărilor │
│ │materialelor forestiere de│costului standard privind lucrările de │aferente │
│ │reproducere. │înfiinţare pentru u.a. respectivă se │înfiinţării │
│ │ │diminuează cu 25%. │plantaţiei, │
│ │ │8.3. Unitatea amenajistică, în care mai │pentru toţi │
│ │ │mult de 20% din puieţii utilizaţi în │beneficiarii │
│ │ │lucrările de împădurire nu respectă │selectaţi. │
│ │ │condiţia, este exclusă de la plată │ │
│ │ │pentru anul în curs, iar angajamentul se│ │
│ │ │închide pentru u.a. respectivă şi se │ │
│ │ │recuperează sumele primite anterior │ │
│ │ │aferente acestei u.a. │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se refuză la plată, pentru categoriile │Verificarea se va│
│ │ │de plăţi aferente Primei 1, u.a. pentru │realiza anual de │
│ │ │care nu este îndeplinit acest criteriu │APIA pe baza │
│ │ │pentru anul cererii de plată în cauză │documentelor │
│ │Terenurile grevate de │(anul n). │privind dreptul │
│9. │sarcini, conform │Plăţile aferente anului n se pot │de utilizare a │
│(CE)│evidenţelor cadastrale │resolicita doar în anul următor (n+1). │terenului, │
│ │locale, nu sunt eligibile.│Dacă se constată că şi în anul n+1 │ataşate la │
│ │ │criteriul nu este îndeplinit, u.a. │fiecare cerere de│
│ │ │pentru care nu a fost îndeplinit │plată - anexa nr.│
│ │ │criteriul se exclude de la plată, iar │14 din Ghidul │
│ │ │angajamentul se închide pentru u.a. │solicitantului. │
│ │ │respectivă. │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Beneficiarul trebuie să │Se exclude de la plată unitatea │Se verifică │
│ │facă dovada deţinerii/ │amenajistică care nu îndeplineşte acest │documentele care │
│ │gestionării cu │criteriu la momentul depunerii cererii │atestă dreptul de│
│ │continuitate a terenurilor│de plată şi se recuperează eventualele │proprietate, în │
│ │care fac obiectul │sume primite anterior pentru aceasta, │cazul │
│ │angajamentului pe toată │iar aceasta este exclusă din angajament;│deţinătorilor de │
│10. │perioada implementării │angajamentul se închide pentru u.a. │teren, şi cele │
│(CS)│acestuia; documentele │respectivă. │care atestă │
│ │doveditoare ale dreptului │Excluderea de la plată şi din angajament│dreptul de │
│ │de utilizare a terenului │se aplică tuturor unităţilor │utilizare, în │
│ │trebuie să aibă ca obiect/│amenajistice pentru care nu există │cazul celorlalte │
│ │destinaţie „crearea de │documente care să ateste deţinerea/ │categorii de │
│ │suprafeţe împădurite“/ │gestionarea cu continuitate a │beneficiari. │
│ │„suprafeţe împădurite“. │terenurilor. │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Garda Forestieră │
│ │ │ │efectuează │
│ │ │ │verificări ale │
│ │ │ │documentelor │
│ │ │ │deţinute de │
│ │ │ │persoanele │
│ │ │ │juridice care │
│ │ │ │execută lucrările│
│ │ │ │de plantare sau │
│ │ │ │ale persoanelor │
│ │ │ │fizice care │
│ │ │ │supraveghează │
│ │ │ │executarea │
│ │ │ │lucrărilor │
│ │ │ │(diriginţi de │
│ │ │ │şantier) care să │
│ │ │ │ateste faptul că │
│ │ │ │aceste entităţi │
│ │ │ │sunt atestate de │
│ │ │ │autoritatea │
│ │ │ │naţională în │
│ │ │ │domeniul │
│ │ │ │silviculturii, │
│ │ │ │conform Ordinului│
│ │ │ │ministrului │
│ │ │ │mediului, apelor │
│ │ │ │şi pădurilor nr. │
│ │ │ │1.763/2015, cu │
│ │ │ │modificările │
│ │ │ │ulterioare, sau │
│ │ │ │Ordinului │
│ │ │ │ministrului │
│ │ │ │mediului şi │
│ │ │ │pădurilor nr. 718│
│ │ │ │/2010 pentru │
│ │ │ │efectuarea │
│ │ │ │lucrărilor, │
│ │ │ │conform art. 5 │
│ │ │ │lit. b) din anexa│
│ │ │ │la acest ordin │
│ │ │ │(codificare │
│ │ │ │„5b“), pentru │
│ │ │ │grupele de │
│ │ │ │lucrări │
│ │ │ │codificate „6g“ │
│ │ │ │în atestatele │
│ │ │ │emise în baza │
│ │ │ │Ordinului │
│ │Lucrările de înfiinţare │ │ministrului │
│ │prevăzute în proiectul │ │mediului, apelor │
│ │tehnic de împădurire │ │şi pădurilor nr. │
│ │trebuie executate de │ │1.763/2015, cu │
│ │persoane juridice sau sub │ │modificările │
│ │îndrumarea persoanelor │ │ulterioare, sau │
│ │fizice, atestate de │ │„7d“ în │
│ │autoritatea naţională în │ │atestatele emise │
│ │domeniul silviculturii, │ │în baza Ordinului│
│ │conform Ordinului │ │ministrului │
│ │ministrului mediului, │ │mediului şi │
│ │apelor şi pădurilor nr. │ │pădurilor nr. 718│
│ │1.763/2015 pentru │ │/2010. În plus, │
│ │aprobarea Regulamentului │ │pentru unităţi │
│ │privind atestarea │ │amenajistice cu │
│ │persoanelor juridice care │ │categoria │
│ │realizează lucrări de │ │iniţială de │
│ │regenerare şi întreţinere │ │pajişti │
│ │a seminţişurilor şi │ │permanente, │
│ │plantaţiilor, lucrări de │ │persoana fizică │
│ │îngrijire a arboretelor, │Unităţile amenajistice pentru care nu au│sau juridică │
│ │precum şi atestarea │fost realizate lucrări de înfiinţare a │trebuie să fie │
│ │persoanelor fizice şi │plantaţiei sub supravegherea unor │atestată pentru │
│11. │juridice care efectuează │persoane juridice/fizice atestate în │următoarele grupe│
│(CS)│proiectarea şi/sau execute│conformitate cu legislaţia în vigoare │de lucrări: │
│ │lucrări de îmbunătăţiri │sunt excluse de la plata Primei 1, iar │- „6e“ (conform │
│ │funciare în domeniul │acestea sunt excluse din angajament. │Ordinului │
│ │silvic, cu modificările │ │ministrului │
│ │ulterioare, sau Ordinului │ │mediului, apelor │
│ │ministrului mediului şi │ │şi pădurilor nr. │
│ │pădurilor nr. 718/2010 │ │1.763/2015, cu │
│ │pentru aprobarea Normelor │ │modificările │
│ │metodologice privind │ │ulterioare) sau │
│ │atestarea persoanelor │ │„7b“ (conform │
│ │fizice şi juridice care │ │Ordinului │
│ │efectuează proiectarea şi/│ │ministrului │
│ │sau execută lucrări de │ │mediului şi │
│ │îmbunătăţiri funciare din │ │pădurilor nr. 718│
│ │domeniul silvic, cu │ │/2010) dacă │
│ │precizarea că persoanele │ │terenurile care │
│ │fizice au calitatea de │ │fac obiectul │
│ │diriginte de şantier, │ │împăduririi sunt │
│ │conform art. 30 lit. e) │ │afectate de │
│ │din anexa la Ordinul │ │fenomene de │
│ │ministrului mediului, │ │degradare de │
│ │apelor şi pădurilor nr. │ │tipul eroziunii │
│ │1.763/2015, cu │ │de suprafaţă │
│ │modificările ulterioare. │ │foarte puternică │
│ │ │ │şi excesivă, │
│ │ │ │eroziunii de │
│ │ │ │adâncime (ogaşe, │
│ │ │ │ravene, torenţi),│
│ │ │ │alunecărilor │
│ │ │ │active, │
│ │ │ │prăbuşiri, │
│ │ │ │surpări şi │
│ │ │ │scurgeri │
│ │ │ │noroioase, │
│ │ │ │prezenţei │
│ │ │ │aglomerărilor de │
│ │ │ │pietriş, │
│ │ │ │bolovăniş, │
│ │ │ │grohotiş, │
│ │ │ │stâncării şi │
│ │ │ │depozitelor de │
│ │ │ │aluviuni │
│ │ │ │torenţiale şi │
│ │ │ │necesită şi alte │
│ │ │ │lucrări de artă │
│ │ │ │pe teren, dar │
│ │ │ │care nu fac │
│ │ │ │obiectul │
│ │ │ │proiectului; │
│ │ │ │- „6f“ (conform │
│ │ │ │Ordinului │
│ │ │ │ministrului │
│ │ │ │mediului, apelor │
│ │ │ │şi pădurilor nr. │
│ │ │ │1.763/2015, cu │
│ │ │ │modificările │
│ │ │ │ulterioare) sau │
│ │ │ │„7c“ (conform │
│ │ │ │Ordinului │
│ │ │ │ministrului │
│ │ │ │mediului şi │
│ │ │ │pădurilor nr. 718│
│ │ │ │/2010) dacă │
│ │ │ │terenurile care │
│ │ │ │fac obiectul │
│ │ │ │împăduririi sunt │
│ │ │ │afectate de │
│ │ │ │sărăturare sau │
│ │ │ │aciditate │
│ │ │ │puternică (foarte│
│ │ │ │puternică sau │
│ │ │ │puternică). │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │12.1. Dacă suprafaţa eligibilă din │ │
│ │ │cererea de sprijin a unei u.a. depăşeşte│ │
│ │ │suprafaţa determinată aferentă cererii │ │
│ │ │de plată cu maximum 10% din suprafaţa │Pentru cererile │
│ │ │aferentă cererii de sprijin, suprafaţa │de plată care nu │
│ │ │pentru care se calculează valoarea │fac parte din │
│ │ │plăţii aferente costului standard pentru│eşantionul de │
│ │ │lucrările de înfiinţare şi împrejmuire │control pe teren │
│ │ │este suprafaţa determinată. Angajamentul│se ia în │
│ │ │se amendează prin preluarea suprafeţei │considerare │
│ │ │determinate a u.a. │suprafaţa │
│ │ │12.2. Dacă suprafaţa eligibilă din │eligibilă din │
│ │Respectarea dimensiunii │cererea de sprijin a unei u.a. depăşeşte│cererea de │
│ │suprafeţei eligibile │suprafaţa determinată aferentă cererii │sprijin a unei │
│ │prevăzute în cererea de │de plată cu mai mult de 10% din │u.a., iar pentru │
│12. │sprijin (proiectul tehnic │suprafaţa cererii de sprijin, dar nu mai│cererile de plată│
│(CS)│de împăduriri) la nivel de│mult decât 30% din suprafaţa cererii de │care fac parte │
│ │unitate amenajistică pe │sprijin, suprafaţa pentru care se │din eşantionul de│
│ │care s-au efectuat lucrări│calculează valoarea plăţii aferente │control pe teren │
│ │de înfiinţare │costului standard pentru lucrările de │se ia în │
│ │ │înfiinţare şi împrejmuire este suprafaţa│considerare │
│ │ │determinată, din care se scade diferenţa│suprafaţa │
│ │ │de suprafaţă constatată. Angajamentul se│eligibilă │
│ │ │amendează prin preluarea suprafeţei │rezultată după │
│ │ │determinate a u.a. │controale pe │
│ │ │12.3. Dacă suprafaţa eligibilă din │teren efectuate │
│ │ │cererea de sprijin a unei u.a. depăşeşte│de către APIA şi │
│ │ │suprafaţa determinată aferentă cererii │GF. │
│ │ │de plată cu mai mult de 30% din │ │
│ │ │suprafaţa cererii de sprijin, u.a. este │ │
│ │ │exclusă de la plată şi din angajament │ │
│ │ │prin amendarea acestuia (toată Prima 1).│ │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │La nivel de unitate │ │ │
│ │amenajistică toate │ │ │
│ │lucrările de înfiinţare a │ │ │
│ │plantaţiei se realizează │ │ │
│ │într-o singură perioadă de│ │ │
│ │repaus vegetativ, cuprinsă│ │ │
│ │între data de 1 septembrie│ │ │
│ │şi data de 30 aprilie a │13.1. Indiferent de anul depunerii │ │
│ │anului următor („data de │cererii de plată, în cazul în care la │ │
│ │30 aprilie poate fi │nivelul fiecărei unităţi amenajistice │ │
│ │depăşită în cazul în care │toate lucrările de înfiinţare a │Se verifică de │
│ │condiţiile meteo nu permit│plantaţiei se realizează într-o singură │către GF data │
│ │realizarea lucrărilor. În │perioadă, cuprinsă între data de 1 │începerii, precum│
│ │această situaţie │septembrie şi data de 30 aprilie a │şi data │
│ │persoanele fizice care au │anului următor, condiţia se consideră │finalizării │
│ │calitatea de diriginte de │îndeplinită. │lucrărilor de │
│ │şantier şi persoanele │13.2. În cazul în care lucrările de │înfiinţare a │
│ │juridice atestate de │înfiinţare a plantaţiei la nivel de u.a │plantaţiei, prin │
│13. │autoritatea naţională în │au fost efectuate într-o altă perioadă │analizarea │
│(CS)│domeniul silviculturii │decât cea menţionată la pct. 13.1, │documentelor │
│ │conform Ordinului │suprafaţa pentru care se calculează │emise/certificate│
│ │ministrului mediului, │valoarea plăţii aferente costului │de către persoane│
│ │apelor şi pădurilor nr. │standard pentru lucrările de înfiinţare │atestate. │
│ │1.763/2015, cu │pentru unităţile amenajistice respective│Verificarea se │
│ │modificările ulterioare, │se diminuează cu 20%. Se exceptează de │realizează la │
│ │sau Ordinului ministrului │la această sancţiune u.a. pentru care a │nivel de unitate │
│ │mediului şi pădurilor nr. │fost depăşită data de 30 aprilie pentru │amenajistică. │
│ │718/2010 vor motiva │finalizarea lucrărilor de înfiinţare în │ │
│ │punctual şi detaliat în │condiţiile precizate în Ghidul │ │
│ │ordinul de demarare a │solicitantului. │ │
│ │lucrării de înfiinţare a │ │ │
│ │plantaţiei şi/sau în nota │ │ │
│ │de constatare a │ │ │
│ │finalizării lucrărilor de │ │ │
│ │înfiinţare a plantaţiei │ │ │
│ │necesitatea depăşirii │ │ │
│ │termenului de 30 │ │ │
│ │aprilie“). │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │14.1. În cazul în care lucrările de │ │
│ │ │înfiinţare a plantaţiilor la nivel de │ │
│ │ │unitate amenajistică au fost finalizate │ │
│ │ │în perioada cuprinsă între ziua │ │
│ │ │următoare datei-limită de depunere a │ │
│ │ │cererii de plată a anului n-1 şi │ │
│ │ │data-limită de depunere a cererii de │ │
│ │ │plată a anului n, criteriul se consideră│ │
│ │ │respectat dacă beneficiarul depune │ │
│ │ │cerere de plată pentru unităţile │ │
│ │ │amenajistice respective în anul n (anul │ │
│ │ │depunerii cererii de plată). │Se verifică data │
│ │Cererea de plată pentru │14.2. În cazul în care lucrările de │finalizării │
│ │unitatea amenajistică/ │înfiinţare a plantaţiilor la nivel de │înfiinţării │
│ │unităţile amenajistice pe │unitate amenajistică au fost finalizate │plantaţiei la │
│ │care s-au realizat │în perioada cuprinsă între ziua │nivel de unitate │
│14. │lucrările de înfiinţare a │următoare datei-limită de depunere a │amenajistică, │
│(CS)│plantaţiilor se va depune │cererii de plată a anului n-2 şi │conform │
│ │în prima sesiune de │data-limită de depunere a cererii de │procesului-verbal│
│ │depunere a cererilor de │plată a anului n-1, iar cererea de plată│de recepţie a │
│ │plată. │pentru unităţile amenajistice respective│lucrărilor de │
│ │ │a fost depusă în anul n, suprafaţa │plantare. │
│ │ │pentru care se calculează valoarea │ │
│ │ │plăţii aferente costului standard pentru│ │
│ │ │lucrările de înfiinţare pentru unităţile│ │
│ │ │amenajistice respective se diminuează cu│ │
│ │ │10%. │ │
│ │ │14.3. În cazul în care lucrările de │ │
│ │ │înfiinţare a plantaţiilor la nivel de │ │
│ │ │unitate amenajistică au fost finalizate │ │
│ │ │înainte de data-limită de depunere a │ │
│ │ │cererilor de plată aferente anului n-2, │ │
│ │ │sprijinul aferent acestor lucrări nu se │ │
│ │ │mai acordă. │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Costurile standard aferente lucrărilor │ │
│ │ │de împrejmuire vor fi solicitate numai │ │
│ │ │după finalizarea lucrărilor de │Verificarea │
│ │ │înfiinţare pentru toate u.a. care │realizării │
│ │ │alcătuiesc zona compactă. │lucrărilor de │
│ │ │Nu sunt eligibile costurile standard │împrejmuire se va│
│ │ │aferente lucrărilor de împrejmuire │realiza de către │
│ │Respectarea condiţiilor │dintr-o cerere de plată dacă acestea nu │gărzile │
│ │privind plata costurilor │au fost realizate în proporţie de 100%, │forestiere │
│15. │standard pentru realizarea│la nivelul unei zone compacte, şi/sau │concomitent cu │
│(CS)│lucrărilor de împrejmuire,│acestea nu respectă specificaţiile │realizarea │
│ │conform proiectului tehnic│tehnice din proiect. De asemenea, plata │verificărilor │
│ │de împădurire │costurilor standard aferente lucrărilor │privind │
│ │ │de împrejmuire nu se va realiza dacă │realizarea │
│ │ │lucrările de înfiinţare a plantaţiei │lucrărilor de │
│ │ │forestiere la nivelul unităţilor │înfiinţare a │
│ │ │amenajistice din componenţa unei zone │plantaţiei. │
│ │ │compacte pentru care s-a realizat │ │
│ │ │împrejmuirea nu au fost realizate în │ │
│ │ │proporţie de 100%. │ │
├────┼────────────┬─────────────┼────────────────────┬───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Compoziţia de │Desimea │Suprafaţa │
│ │ │Procentul de │împădurire* │plantaţiei** │unităţii │
│ │ │prindere │ │ │amenajistice │
│ │ │constatat ├─────────┬──────────┼────────┬──────────┤eligibilă pentru │
│ │ │ │conformă │neconformă│conformă│neconformă│plată │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Se consideră │
│ │ │ │ │ │ │ │eligibilă la │
│ │ │ │ │ │ │ │plată pentru │
│ │ │ │X │- │X │- │înfiinţare 100% │
│ │ │ │ │ │ │ │din suprafaţa │
│ │ │ │ │ │ │ │determinată │
│ │ │ │ │ │ │ │eligibilă a u.a. │
│ │ │ ├─────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │U.a. nu se │
│ │ │ │ │ │ │ │consideră la │
│ │ │Mai mare sau │ │ │ │ │plată pentru │
│ │ │egal cu │- │X │X │- │înfiinţare pentru│
│ │ │procentul de │ │ │ │ │anul de cerere în│
│ │ │reuşită minim│ │ │ │ │curs. │
│ │ │pentru │ │ │ │ │Beneficiarul │
│ │ │calificativul├─────────┼──────────┼────────┼──────────┤poate resolicita │
│ │Respectarea │„bine“ │ │ │ │ │la plată u.a. │
│ │procentului │prevăzut în │ │ │ │ │declarate │
│ │de prindere,│normele │ │ │ │ │neconforme după │
│ │a │tehnice │X │- │- │X │remedierea │
│16. │compoziţiei │ │ │ │ │ │cauzelor care au │
│(CS)│de │ │ │ │ │ │dus la stabilirea│
│ │împădurire │ │ │ │ │ │neconformităţilor│
│ │şi a desimii│ ├─────────┼──────────┼────────┼──────────┤cu condiţia │
│ │plantaţiei │ │ │ │ │ │realizării │
│ │la instalare│ │ │ │ │ │lucrărilor de │
│ │ │ │ │ │ │ │înfiinţare în │
│ │ │ │- │X │- │X │perioada celor 2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ani de la data │
│ │ │ │ │ │ │ │semnării │
│ │ │ │ │ │ │ │angajamentului. │
│ │ ├─────────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │ │ │ │ │eligibilă la │
│ │ │ │ │ │ │ │plată a │
│ │ │Sub procentul│ │ │ │ │suprafeţei u.a. │
│ │ │de reuşită │ │ │ │ │pentru înfiinţare│
│ │ │minim pentru │ │ │ │ │va fi diminuată │
│ │ │calificativul│ │ │ │ │procentual cu │
│ │ │„bine“ │ │ │ │ │diferenţa dintre │
│ │ │prevăzut în │X │- │X │- │procentul de │
│ │ │normele │ │ │ │ │reuşită minim │
│ │ │tehnice, dar │ │ │ │ │pentru │
│ │ │mai mare de │ │ │ │ │calificativul │
│ │ │50% │ │ │ │ │„bine“ şi │
│ │ │ │ │ │ │ │procentul de │
│ │ │ │ │ │ │ │prindere │
│ │ │ │ │ │ │ │constatat în │
│ │ │ │ │ │ │ │teren. │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────┴──────────┼────────┴──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Compoziţia de │Desimea │Suprafaţa │
│ │ │Procentul de │împădurire* │plantaţiei** │unităţii │
│ │ │prindere │ │ │amenajistice │
│ │ │constatat ├────────┬───────────┼────────┬──────────┤eligibilă pentru │
│ │ │ │conformă│neconformă │conformă│neconformă│plată │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │U.a. nu se │
│ │ │ │ │ │ │ │consideră la │
│ │ │ │ │ │ │ │plată pentru │
│ │ │ │- │X │X │- │înfiinţare pentru│
│ │ │ │ │ │ │ │anul de cerere în│
│ │ │ │ │ │ │ │curs. │
│ │ │ │ │ │ │ │Beneficiarul │
│ │ │ ├────────┼───────────┼────────┼──────────┤poate resolicita │
│ │ │ │ │ │ │ │la plată u.a. │
│ │ │ │ │ │ │ │declarate │
│ │ │ │ │ │ │ │neconforme după │
│ │ │ │X │- │- │X │remedierea │
│ │ │ │ │ │ │ │cauzelor care au │
│ │ │ │ │ │ │ │dus la stabilirea│
│ │ │ │ │ │ │ │neconformităţilor│
│ │ │ ├────────┼───────────┼────────┼──────────┤cu condiţia │
│ │ │ │ │ │ │ │realizării │
│ │ │ │ │ │ │ │lucrărilor de │
│ │ │ │ │ │ │ │înfiinţare în │
│ │ │ │- │X │- │X │perioada celor 2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ani de la data │
│ │ │ │ │ │ │ │semnării │
│ │ │ │ │ │ │ │angajamentului. │
│ │ ├─────────────┼────────┴───────────┼────────┴──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │U.a. nu se │
│ │ │ │ │ │consideră la │
│ │ │ │ │ │plată pentru │
│ │ │ │ │ │înfiinţare pentru│
│ │ │ │ │ │anul de cerere în│
│ │ │Sub 50% │Toate situaţiile │Toate situaţiile │curs. │
│ │ │ │ │ │Angajamentul se │
│ │ │ │ │ │închide pentru │
│ │ │ │ │ │u.a. respectivă, │
│ │ │ │ │ │iar sumele │
│ │ │ │ │ │plătite anterior │
│ │ │ │ │ │se recuperează. │
├────┼────────────┼─────────────┴────────────────────┴───────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Verificarea se │
│ │ │ │realizează la │
│ │ │ │nivel de u.a. de │
│ │Respectarea │ │către experţii │
│ │cerinţei │ │APIA. În cazul în│
│ │privind │ │care în │
│ │înştiinţarea│În cazul în care beneficiarul nu a notificat Garda │documentele │
│ │în termen de│Forestieră în termen de maximum 10 zile lucrătoare cu │întocmite de GF │
│ │maximum 10 │privire la finalizarea lucrărilor prevăzute de Prima │referitoare la │
│ │zile │1, aşa cum sunt acestea prevăzute în proiectul tehnic,│verificările pe │
│17. │lucrătoare a│iar acest fapt conduce la imposibilitatea completării │teren asupra │
│(CS)│Gărzii │de către inspectorii GF a tuturor elementelor │lucrărilor din │
│ │Forestiere │prevăzute de formularele specifice, atunci plata │cadrul Primei 1 │
│ │asupra │pentru anul de cerere în cauză se refuză. Suma nu mai │nu se regăsesc │
│ │finalizării │poate fi resolicitată, dar angajamentul pentru │toate │
│ │lucrărilor │respectivul u.a. rămâne valabil. │informaţiile │
│ │prevăzute de│ │prevăzute de │
│ │Prima 1 │ │formularele │
│ │ │ │specifice, atunci│
│ │ │ │se va aplica │
│ │ │ │prezenta │
│ │ │ │sancţiune. │
└────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

     * Compoziţia de împădurire conformă = proporţia de participare a speciilor constatată pe teren este cea prevăzută în proiectul tehnic, fiind admisă o abatere maximă de +/-10% faţă de procentul de participare a fiecărei specii. Neconformă = orice altă proporţie de participare a speciilor puieţilor care nu este conformă.
    ** Desimea plantaţiei conformă = desimea plantaţiei forestiere înfiinţate este cea prevăzută în proiectul tehnic, fiind admisă o abatere maximă de +/-10% faţă de procentul prevăzut. Neconformă = orice altă desime a puieţilor care nu este conformă.

    2. Verificările prevăzute la nr. crt. 2-12 şi, după caz, nr. crt. 16 din tabel se vor realiza de către autorităţile competente pentru toate tranşele de plată aferente Primei 2 (întreţinere/îngrijire şi pierdere de venit), pe toată perioada de implementare a angajamentului, iar condiţiile asumate prin angajament trebuie respectate pe toată durata valabilităţii acestuia.
    3. Angajamentul se închide, iar sumele plătite anterior se recuperează, în cazul în care la finalizarea verificărilor pentru toate cererile de plată aferente lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei, pe toate u.a. din cererea de sprijin, suprafaţa totală eligibilă din cererea de sprijin scade sub 70% ca urmare a excluderii de suprafeţe sau de u.a. din angajament.
    4. În cazul în care o cerere de plată se regăseşte în eşantionul de supracontrol, valoarea eligibilă finală va fi determinată în urma acestor controale.
    5. În cazul în care nerespectarea unuia sau mai multor criterii de eligibilitate şi/sau cerinţe asimilate criteriilor de eligibilitate, inclusiv a prevederilor angajamentului şi a proiectului tehnic de împădurire determină reduceri de suprafeţe pe aceeaşi u.a. sau grup de plată, se va aplica reducerea cea mai mare.
    6. În cazul în care în oricare an de angajament există neconformităţi/situaţii care implică excluderea din angajament a tuturor u.a. şi închiderea acestuia (cu excepţia cazurilor de forţă majoră), se vor recupera toate sumele plătite anterior, inclusiv valoarea cuantumului acordat pentru proiectul tehnic.
    În cazul în care în oricare an de angajament există recuperări de sume care implică excluderea din angajament a uneia sau mai multor u.a., dar angajamentul rămâne valabil, indiferent de numărul de u.a. rămase sub angajament, atunci valoarea acordată pentru proiectul tehnic nu se recuperează.
    Prevederile pct. 6 se aplică sancţiunilor prevăzute în tabel.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Sancţiuni administrative aplicate conform art. 63 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare
    În cazul în care suma aferentă Primei 1 solicitată de beneficiar pe baza cererii de plată depăşeşte cu mai mult de 10% suma aferentă Primei 1 care trebuie plătită beneficiarului după aplicarea tuturor sancţiunilor de la secţiunea 1, se aplică o sancţiune administrativă care va avea valoarea diferenţei dintre cele două sume, însă sancţiunea nu trebuie să implice mai mult decât retragerea totală a sprijinului pentru respectiva cerere de plată.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Alte prevederi
    1. Beneficiarul trebuie să depună cererea de plată aferentă Primei 1 în perioada comunicată anual de APIA pe site-ul www.apia.org.ro. Nu se pot depune cereri de plată ulterior acestei perioade.
    2. Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată-limită de depunere a cererilor de plată cu penalităţi. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.
    3. În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea plantaţiei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat prevederile asumate prin angajament. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru anul în curs şi, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la acel moment pentru respectivul angajament.
    4. O cerere de plată poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat despre neregulile pe care le conţine cererea de plată sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate nereguli, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste nereguli. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică nereguli, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.
    5. Recuperarea sumelor aferente plăţilor acordate necuvenit în anii precedenţi şi stabilite prin prezentul sistem de sancţiuni se poate compensa în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.
    6. Declaraţiile pe propria răspundere depuse în cadrul unei cereri de plată de către beneficiar care se constată în urma verificărilor că sunt neconforme cu realitatea se sancţionează cu excluderea de la plată şi închiderea angajamentului.
    7. Beneficiarii care sunt eligibili doar pentru sprijinul acordat prin Prima 1 sau cei care, deşi sunt eligibili pentru una sau toate componentele Primei 2, nu solicită sprijin financiar în acest sens trebuie să respecte condiţiile asumate prin angajament pe toată perioada de implementare a acestuia (12 ani de la data demarării lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei la nivel de u.a.) în conformitate cu prevederile pct. 2. Perioada de implementare a angajamentului din cadrul anexei nr. 11 - „Angajament privind acordarea sprijinului financiar“ la Ghidul solicitantului, precum şi cu cele prevăzute în cadrul formularului IV „Declaraţii privind condiţiile şi modalităţile de acordare a sprijinului aferent schemei de ajutor de stat «Sprijin pentru împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite»“ din cadrul Cererii de sprijin depuse pentru accesarea submăsurii.
    Astfel, în cazul în care, în oricare din anii de implementare a angajamentului ulteriori realizării lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei, se constată că nu au fost respectate oricare din prevederile proiectului tehnic de împădurire, inclusiv cele privind împrejmuirea, parte a cererii de sprijin, precum şi cele asumate prin semnarea angajamentului, se vor aplica prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Valorile debitelor constituite ca urmare a constatării unor nereguli vor fi proporţionale cu neconformităţile constatate în urma controalelor, similar prevederilor Sistemului de sancţiuni aferent Primei 2. Valoarea acestor debite nu va putea să implice mai mult decât retragerea totală a sprijinului acordat.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016