Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMA TRANSPARENTĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 24 iunie 2014  sub formă de garanţii de portofoliu de credite, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMA TRANSPARENTĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 24 iunie 2014 sub formă de garanţii de portofoliu de credite, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2014

    CAP. I
    Prevederi generale

    ART. 1
    (1) Prezenta reglementare instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România.
    (2) Furnizorul de ajutor de minimis este Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice 2007-2013".
    (3) Autoritatea care administrează schema este Fondul European de Investiţii, denumit în continuare FEI.
    (4) Beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile mici şi mijlocii, definite conform art. 8, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prezentate în cap. III.
    (5) Termenii şi expresiile utilizate, care nu sunt altfel definite în cadrul prezentei scheme, respectă definiţiile stipulate în Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2013, denumit în continuare acord de finanţare JEREMIE.
    ART. 2
    Ajutoarele de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite din cadrul prezentei scheme se acordă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.407/2013, şi cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
    ART. 3
    În conformitate cu Regulamentul nr. 1.407/2013, prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană.
    ART. 4
    Iniţiativa JEREMIE este un set de acţiuni având ca obiectiv creşterea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii. În România, iniţiativa JEREMIE este organizată prin intermediul FEI, acţionând ca fond de participare JEREMIE, denumit în continuare FPJ. Prin FPJ, FEI administrează fonduri puse la dispoziţie de Fondul European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, pentru utilizare în scopul implementării iniţiativei JEREMIE în România.
    ART. 5
    (1) Prezenta schemă este finanţată din fonduri structurale UE, respectiv FEDR.
    (2) În cadrul prezentei scheme, suma totală maximă estimată, alocată ajutoarelor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite de către FPJ, este de maximum 62 milioane euro (echivalent lei).
    (3) Numărul estimat de beneficiari în cadrul schemei este 2.000.

    CAP. II
    Definiţii

    ART. 6
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) ajutoare/ajutor de stat înseamnă orice măsură care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 87 alin. (1) din Tratatul de instituire al Comunităţii Europene;
    b) acord operaţional înseamnă, în contextul prezentei scheme, un acord încheiat de FEI, acţionând ca FPJ, cu un intermediar financiar, având ca obiect o facilitate de garantare care respectă atât condiţiile prezentei scheme, cât şi alte condiţii prevăzute în apelul pentru expresii de interes JEREMIE care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutoare de stat;
    c) apel pentru expresii de interes JEREMIE înseamnă, în contextul prezentei scheme şi conform acordului de finanţare JEREMIE, o solicitare de oferte care are ca scop identificarea intermediarilor financiari adecvaţi care urmează să primească contribuţii de la FPJ; apelul pentru expresii de interes JEREMIE se publică pe site-ul FEI (www.eif.org);
    d) garanţie de portofoliu de credite înseamnă, în contextul prezentei scheme, un angajament prin care FEI, acţionând ca FPJ, preia o parte din riscul de credit asociat unui portofoliu de credite eligibile acordate în condiţiile acordului operaţional semnat cu un intermediar financiar;
    e) întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM sunt întreprinderi care respectă criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună, în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare); în prezenta schemă, microîntreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici;
    f) întreprindere aflată în dificultate, conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004), este o întreprindere care îndeplineşte următoarele condiţii:
    (i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau
    (ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi răspund nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu a dispărut, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau
    (iii) indiferent de tipul societăţii, când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţia naţională privind procedura insolvenţe;
    (iv) chiar şi atunci când niciuna dintre condiţiile prevăzute mai sus nu este îndeplinită, o întreprindere poate să fie totuşi considerată în dificultate, în special în cazul în care sunt prezente simptomele obişnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: creşterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creşterea inventarelor pe stocuri, supracapacitate, fluxul de capital în declin, îndatorarea crescută, creşterea comisioanelor financiare şi scăderea sau dispariţia valorii activului net. În cazuri foarte grave, o întreprindere poate să fi devenit deja insolvabilă sau poate face obiectul procedurilor de insolvenţă colectivă prevăzute de legislaţia naţională;
    g) întreprindere unică, în conformitate cu art. 2 alin. (2) din Regulamentul nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la lit. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;
    h) intensitatea ajutorului înseamnă valoarea ajutorului, exprimată ca procent din costurile eligibile. Ajutorul plătit în tranşe se actualizează la valoarea lui în momentul acordării. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de referinţă aplicabilă la data acordării ajutorului. Toate sumele utilizate se calculează înainte de aplicarea unor deduceri fiscale sau altor taxe;
    i) intermediar financiar înseamnă o bancă, persoană juridică română sau sucursală a unei bănci din alt stat membru al Uniunii Europene, autorizată de Banca Naţională a României să funcţioneze pe teritoriul României, şi cu care FEI, acţionând ca FPJ, semnează un acord operaţional cu privire la o facilitate de garanţie de portofoliu de credite, în condiţiile prezentei scheme. În funcţie de rezultatele apelului pentru expresii de interes sunt selectaţi unul sau mai mulţi intermediari financiari.

    CAP. III
    Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari

    ART. 7
    Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică pe tot teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
    ART. 8
    În cadrul schemei se acordă ajutoare pentru toate sectoarele şi activităţile prevăzute în Codul CAEN Rev. 2 - NACE Rev. 2, cu excepţia următoarelor:
    8.1. Sectoarele şi activităţile prevăzute la art. 1 din Regulamentul nr. 1.407/2013, conform căruia prezenta schemă nu se aplică:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de prevederile Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari ori introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
    8.2. Următoarele sectoare şi activităţile conform codului CAEN Rev.2, pentru care prezenta schemă nu se aplică:
    - Secţiunea A, Agricultură, silvicultură şi pescuit;
    - Secţiunea B, Industria extractivă, numai codurile:
      - 05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior;
      - 0892 Extracţia turbei;
    - Secţiunea C, Industria prelucrătoare, numai codurile:
      - 10 Industria alimentară;
      - 12 Fabricarea produselor din tutun;
      - 24 Industria metalurgică;
      - 2051 Fabricarea explozivilor;
      - 206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale;
      - 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
      - 301 Construcţia de nave şi bărci;
      - 304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă;
      - 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice;
      - 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;
    - Secţiunea F, Construcţii, numai codul 411, Dezvoltare (promovare) imobiliară;
    - Secţiunea K, Intermedieri financiare şi asigurări;
    - Secţiunea L, Tranzacţii imobiliare;
    - Secţiunea N, Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii-suport;
    - Secţiunea O, Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public;
    - Secţiunea R, Activităţi de spectacole, culturale şi recreative;
    - Secţiunea T, Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu;
    - Secţiunea U, Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale.
    8.3. De asemenea, în cadrul schemei nu se vor acorda ajutoare întreprinderilor cu activităţi în domeniile comercializării armelor şi muniţiilor, clonării umane şi organismelor modificate genetic.
    8.4. În conformitate cu art. 4 alin. (3) din Regulamentul nr. 1.407/2013 nu sunt eligibile pentru a primi ajutoare de minimis, în cadrul prezentei scheme, întreprinderile mici şi mijlocii care sunt supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă şi îndeplinesc criteriile din dreptul naţional pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor acestora.
    8.5. Ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
    ART. 9
    Beneficiarii trebuie să fie înregistraţi în România, să nu fie în stare de faliment ori lichidare, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-sindic sau activităţile lor comerciale să fie suspendate ori să facă obiectul unui aranjament cu creditorii sau să fie într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.
    ART. 10
    Beneficiarii trebuie să îşi fi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 11
    Reprezentantul legal al fiecărui beneficiar trebuie să nu fi fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
    ART. 12
    Beneficiarii trebuie să nu facă obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul să fi fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
    ART. 13
    Beneficiarii trebuie să îndeplinească şi alte condiţii specificate în apelul pentru expresii de interes şi în anexele la acesta, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

    CAP. IV
    Modalitatea de implementare a schemei

    ART. 14
    Perioada maximă de acordare a garanţiilor în cadrul prezentei scheme este până la data de 31 decembrie 2015.
    ART. 15
    Pe parcursul perioadei de acordare, creditele eligibile conform prezentului capitol pot fi incluse de către fiecare intermediar financiar selectat în portofoliul de credite care beneficiază de acoperirea facilităţii de garantare. Includerea creditelor eligibile în portofoliul acoperit de garanţie va avea loc în mod automat, prin transmiterea de către intermediarul financiar către FEI a unei notificări.
    ART. 16
    Prin facilitatea acordată în cadrul prezentei scheme se poate acoperi cel mult 80% din valoarea fiecărui credit eligibil nou-acordat de un intermediar financiar unei IMM eligibile şi inclus în portofoliul de credite acoperit de facilitate, conform definiţiilor de mai jos. Riscul de credit este suportat de intermediarul financiar în proporţie de cel puţin 20% pentru fiecare credit eligibil. FEI (în calitate de FPJ) şi intermediarul financiar vor acţiona în mod pari passu (nepreferenţial) cu privire atât la suportarea riscului de credit, cât şi la eventualele recuperări ulterioare ale pierderilor asociate producerii riscului de credit.
    ART. 17
    Pentru a fi incluse într-un portofoliu de credite acoperit de o facilitate de garantare acordată în cadrul prezentei scheme, creditele acordate de intermediarii financiari IMM-urilor trebuie să respecte următoarele condiţii de eligibilitate:
    - durata creditelor să fie de cel mult 10 ani, inclusiv perioada de graţie (dacă este cazul);
    - finanţarea să aibă ca obiect: investiţii sau capital de lucru;
    - o întreprindere eligibilă poate beneficia de acoperirea garanţiei pentru unul sau mai multe credite, cu condiţia respectării regulilor privind cumulul de ajutoare de stat.
    ART. 18
    Obligaţia de plată a FEI, acţionând ca FPJ, în cadrul facilităţii de garantare, este plafonată la o sumă exprimată în euro ("suma plafon" sau "cap amount"), calculată ex-ante în funcţie de dimensiunea portofoliului de credite, conform următoarei formule estimative (a cărei formă finală este stipulată în acordul operaţional):
    Suma plafon a garanţiei = rata de garantare x rata plafonului garanţiei x (cel mai mic dintre portofoliul agreat şi portofoliul efectiv de credite eligibile), unde:
    - rata de garantare ("guarantee rate") este un procent de până la 80% din fiecare credit eligibil din cadrul portofoliului de credite acoperit de garanţie;
    - rata plafonului garanţiei ("guarantee cap rate") este un procent din volumul efectiv al portofoliului de credite eligibile;
    - portofoliul agreat de credite eligibile reprezintă suma totală a creditelor eligibile noi acoperite de facilitatea de garantare şi stipulată în acordul operaţional;
    - portofoliul efectiv de credite eligibile reprezintă suma totală a creditelor eligibile nou-acordate incluse la un moment dat în portofoliu şi pentru care s-au efectuat trageri de către beneficiari. Portofoliul efectiv rămâne neschimbat atunci când un împrumut este achitat. Pe de altă parte, portofoliul efectiv se reduce cu suma aferentă fiecărui credit exclus din portofoliu din cauze specificate prin acordul operaţional (cu precădere, cauze ţinând de neeligibilitate).
    ART. 19
    Plata garanţiilor se efectuează trimestrial de către FEI, acţionând ca FPJ, în cazul producerii unei pierderi din portofoliul eligibil, pe baza unei cereri de plată a garanţiei valide primite de la intermediarul financiar.
    ART. 20
    Intermediarii financiari selectaţi administrează şi monitorizează: crearea portofoliului de credite eligibile, raportarea către FEI şi acţiunile de recuperare a pierderilor. De asemenea, intermediarii financiari monitorizează calculul şi raportarea aferente procedurilor relevante în materie de ajutoare de stat prevăzute la cap. VIII.

    CAP. V
    Prima de garantare

    ART. 21
    Prima de garantare plătibilă de către intermediarii financiari către FEI, acţionând ca fond de participare JEREMIE, este egală cu zero.

    CAP. VI
    Condiţii de acordare a ajutorului de minimis sub formă de garanţii

    ART. 22
    Ajutorul se acordă sub formă de garanţii, şi anume prin garantarea primei pierderi a unor portofolii de credite eligibile acordate de intermediarii financiari în condiţiile prezentei scheme, cu condiţia ca fiecare credit eligibil inclus într-un portofoliu de credite să fie acoperit de facilitatea de garantare în proporţie de cel mult 80%.
    ART. 23
    Pentru calculul echivalentului-subvenţie brut se aplică prevederile Regulamentului nr. 1.407/2013, conform căruia ajutoarele de minimis sub formă de garanţii sunt considerate transparente dacă suma garantată este de 1.500.000 EUR (sau 750.000 EUR pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri) şi durata garanţiei este de 5 ani, fie suma garantată este de 750.000 EUR (sau 375.000 EUR pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri) şi durata garanţiei este de 10 ani; dacă suma garantată este mai mică decât aceste valori şi/sau garanţia se acordă pentru o perioadă de mai puţin de 5, respectiv 10 ani, echivalentul subvenţie brut al împrumutului se calculează ca procentaj corespunzător din plafonul relevant de 200.000 EUR pe durata a 3 exerciţii financiare per întreprindere unică (respectiv 100.000 EUR pe durata a 3 exerciţii financiare pentru întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost).
    ART. 24
    Înainte de acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme, respectiv înainte de includerea unui credit eligibil în cadrul portofoliului de credite acoperite de facilitatea de garantare conform cap. V, intermediarul financiar verifică dacă beneficiarul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile şi dacă regulile de cumul sunt respectate, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a beneficiarului.

    CAP. VII
    Cumulul

    ART. 25
    Ajutorul de minimis acordat în cadrul prezentei scheme nu se cumulează cu alte ajutoare de stat acordate în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care o astfel de cumulare ar avea drept rezultat o intensitate a ajutorului care depăşeşte intensitatea ajutorului stabilită pentru condiţiile speciale ale fiecărui caz de un regulament de scutire pe categorii sau de o decizie adoptată de Comisia Europeană.
    ART. 26
    În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru operatorii economici care activează în domeniul transporturilor), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
    ART. 27
    Valoarea maximă a ajutorului de minimis de care poate beneficia o întreprindere se calculează cumulându-se ajutoarele de minimis primite în anul fiscal în curs cu ajutoarele de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali consecutivi; acesta nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru societăţile care activează în sectorul transportului rutier.

    CAP. VIII
    Transparenţă, raportare şi monitorizare

    ART. 28
    Furnizorul de ajutor de minimis transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data aprobării acesteia, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.
    ART. 29
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de minimis transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    ART. 30
    Schema de ajutor de minimis se publică pe site-ul furnizorului de ajutor de minimis, la adresa www.contact.minister@fonduri-ue.ro, şi pe pagina autorităţii care administrează schema, la adresa www.eif.org, şi nu se poate implementa înainte de publicare.
    ART. 31
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de minimis, furnizorul de ajutor de minimis şi autoritatea care administrează schema aplică prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, referitoare la procedura de pregătire a notificării şi informării, urmând să transmită Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind prezenta schemă, în vederea transmiterii acestora Comisiei Europene, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    ART. 32
    Intermediarul financiar se asigură că împrumuturile eligibile acordate în cadrul facilităţii de garantare care face obiectul prezentei scheme respectă întru totul prevederile relevante în materie de ajutoare de minimis, cu precădere pe cele ale Regulamentului nr. 1.407/2013. În acest context, intermediarul financiar este responsabil cu calculul echivalentului-subvenţie brut şi pentru aplicarea procedurilor de monitorizare stipulate în art. 3 din Regulamentul nr. 1.407/2013. De asemenea, intermediarul financiar urmează să informeze în scris întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme cu privire la valoarea ajutorului acordat şi la caracterul de minimis al acestuia, cu referire la Regulamentul nr. 1.407/2013, şi le solicită beneficiarilor declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă.
    ART. 33
    Furnizorul de ajutor de minimis şi autoritatea care administrează schema trebuie să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informaţii privind tipul de beneficiar, efectul stimulativ şi costurile eligibile.
    ART. 34
    (1) Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun.
    (2) Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
    ART. 35
    Autoritatea care administrează schema are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului de ajutor de minimis conform prezentului capitol.


    ANEXĂ


                                   - Model -
                        Declaraţie pe propria răspundere

    Subsemnatul(a), ..........................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...................... nr. ........................, eliberat(ă) de ............................... la data de ........................................., cu domiciliul în localitatea ................................, str. ............................ nr. ......................, bl. ........., sc. .............., ap. ...................., sectorul/judeţul ..............................., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ......................................................., declar pe propria răspundere următoarele:
    Declar că întreprinderea se află/nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004).
    Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea fac/nu fac obiectul altui ajutor de minimis sau oricărui altui tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică nerambursabilă.
    DA []
    NU []
    De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat/nu am beneficiat de ajutoare de minimis.
    DA []
    NU []
    Dacă da, completaţi tabelul de mai jos:

 ┌────┬─────────────────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────────┐
 │Nr. │Anul acordării ajutorului│Instituţia │Programul prin│ Cuantumul │
 │crt.│ de minimis │finanţatoare│care s-a │ajutorului alocat│
 │ │ │ │beneficiat de │ (euro) │
 │ │ │ │finanţare │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤
 │ 1. │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤
 │ 2. │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┤
 │ 3. │ │ │ │ │
 └────┴─────────────────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────────┘


    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

    Numele/Prenumele ...........................................
    Funcţia ....................................................
    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului ............
    Data semnării ..............................................

                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016