Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 19 ianuarie 2023  Sprijin pentru investiţii în pepiniere şi tehnologii moderne de producere a puieţilor forestieri, în capacităţi de condiţionare a seminţelor forestiere şi în realizarea de rezervaţii semincere şi plantaje forestiere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 19 ianuarie 2023 Sprijin pentru investiţii în pepiniere şi tehnologii moderne de producere a puieţilor forestieri, în capacităţi de condiţionare a seminţelor forestiere şi în realizarea de rezervaţii semincere şi plantaje forestiere

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 99 din 6 februarie 2023
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 217 din 19 ianuarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 6 februarie 2023.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, prevede acordarea de ajutoare pentru investiţii în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), „Sprijin acordat pentru investiţii în pepiniere şi tehnologii moderne de producere a puieţilor forestieri“, investiţia I.2 „Dezvoltarea de capacităţi moderne de producere a materialului forestier de reproducere“.
    (2) Prezenta schemă are la bază prevederile secţiunii 2.1.4 „Ajutoarele pentru investiţii care îmbunătăţesc rezilienţa şi valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere“ din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Orientările Uniunii Europene.
    (3) Prezenta schemă este implementată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).
    (4) Prezenta schemă se aplică pe întregul teritoriu al României.
    (5) Textul schemei se publică integral pe pagina web a MMAP.

    CAP. II
    Scopul şi obiectivele schemei
    ART. 2
    (1) Scopul prezentei scheme îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de păduri, autorizaţi pentru producerea de material forestier de reproducere, denumit în continuare MFR, şi/sau producătorilor autorizaţi de MFR, pentru înfiinţarea/dezvoltarea/modernizarea capacităţilor de producţie a puieţilor forestieri, precum şi pentru producerea, prelucrarea şi condiţionarea seminţelor forestiere.
    (2) Obiectivul prezentei scheme îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii MFR şi producerea acestuia în cantităţi suficiente pentru nevoile de regenerare a pădurilor şi de împădurire a altor terenuri. Realizarea acestui obiectiv, coroborat cu obligativitatea respectării compoziţiilor de împădurire prevăzute de normele tehnice şi care sunt transpuse în prevederile amenajamentelor silvice, va conduce implicit la îmbunătăţirea rezilienţei şi a valorii de mediu a ecosistemelor forestiere, prin utilizarea unor puieţi forestieri, în asortimentul de specii şi ecotipuri adaptate la condiţiile climatice viitoare modelate pentru România, în conformitate cu prevederile Strategiei naţionale pentru păduri 2030.

    ART. 3
    Pentru realizarea obiectivului menţionat la art. 2 alin. (2), prezenta schemă vizează cel puţin una dintre următoarele activităţi:
    a) dezvoltarea/modernizarea pepinierelor forestiere existente, acolo unde capacităţile existente sunt învechite sau insuficiente;
    b) înfiinţarea unor pepiniere noi;
    c) crearea unor capacităţi de prelucrare şi condiţionare a seminţelor forestiere;
    d) realizarea unor noi plantaje forestiere.


    CAP. III
    Necesitatea implementării schemei
    ART. 4
    (1) Implementarea prezentei scheme este necesară pentru a asigura finanţarea următoarelor măsuri identificate ca fiind necesare pentru a adapta volumul şi calitatea MFR la noile cerinţe climatice:
    a) modernizarea, dezvoltarea sau înfiinţarea unor pepiniere silvice, inclusiv de producere în masă a puieţilor cu rădăcină protejată, care vor putea creşte calitatea plantaţiilor prin mărirea duratei sezonului de plantare şi posibilitatea ridicării gradului de mecanizare a lucrărilor de plantare;
    b) modernizarea/realizarea unor capacităţi de prelucrare a seminţelor forestiere;
    c) realizarea unor plantaje forestiere, adaptate la noile condiţii climatice.

    (2) Necesitatea investiţiilor rezultă din programele de împădurire/reîmpădurire din România, inclusiv din implementarea schemei de ajutor prevăzute a se realiza prin PNRR la investiţia I.1.

    CAP. IV
    Definiţii
    ART. 5
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) deţinător de pădure - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, precum şi orice altă persoană fizică sau juridică care deţine, în temeiul unui titlu legal, suprafeţe incluse în fondul forestier naţional, aşa cum este acesta definit în Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) material forestier de reproducere - material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile autohtone importante pentru scopuri forestiere, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă;
    c) producător autorizat de material forestier de reproducere - persoana fizică sau juridică deţinătoare a unei autorizaţii pentru a produce seminţe, puieţi, butaşi, sade şi altele asemenea, destinate scopurilor forestiere;
    d) plantaj forestier - o cultură forestieră constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat;
    e) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    - în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi prevăzute în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    – în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate, în sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi prevăzute în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    – atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    – atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

    f) principiul „do no significant harm“ (DNSH) - reprezintă evaluarea privind respectarea celor 6 obiective de mediu prevăzute în Comunicarea Comisiei Europene C(2021) 1054, respectiv:
    1. atenuarea schimbărilor climatice;
    2. adaptarea la schimbările climatice;
    3. utilizarea durabilă şi protejarea resurselor de apă şi a celor marine;
    4. economia circulară, inclusiv prevenirea şi reciclarea deşeurilor;
    5. prevenirea şi controlul poluării în aer, apă sau sol;
    6. protecţia şi restaurarea biodiversităţii şi a ecosistemelor;

    g) solicitant - orice persoană fizică sau persoană juridică de drept public sau de drept privat care îndeplineşte cerinţele prezentei scheme şi care depune o cerere de finanţare;
    h) cerere de finanţare - cererea, însoţită de documentele justificative ale îndeplinirii cerinţelor specifice şi de proiectul tehnico-economic, depusă de către un solicitant pentru accesarea prezentei scheme;
    i) beneficiar - solicitantul care a depus o cerere de finanţare aprobată şi pentru care a fost încheiat un contract de finanţare;
    j) cerere de transfer - solicitarea de plată emisă de către beneficiar pentru cheltuielile eligibile, pe baza documentelor justificative şi a recepţionării investiţiei realizate.


    ART. 6
    În cadrul prezentei scheme, ajutorul se va acorda sub forma unei finanţări nerambursabile, care se va putea plăti şi eşalonat, în tranşe, după implementarea fiecărei etape distincte prevăzute în contractul de finanţare.

    CAP. V
    Beneficiarii schemei de ajutor
    ART. 7
    Beneficiar al prezentei scheme poate fi orice deţinător public sau privat de pădure, autorizat pentru producerea MFR ori producător autorizat de MFR, indiferent de mărimea sa.

    ART. 8
    (1) Pentru accesarea schemei, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe specifice:
    a) să aibă calitatea de persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau familială;
    b) să nu fie întreprindere aflată în dificultate la data depunerii cererii de finanţare;
    c) să nu fie întreprindere împotriva căreia a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;
    d) să nu prejudicieze mediul în mod semnificativ;
    e) să demonstreze necesitatea ajutorului printr-un scenariu contrafactual.

    (2) Solicitanţii vor depune copii după documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi la art. 7 şi vor declara pe propria răspundere îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).
    (3) Cerinţa de la alin. (1) lit. d) va fi considerată îndeplinită dacă se ataşează o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, de autoevaluare a respectării principiului DNSH, al cărei model va fi stabilit prin ghidul solicitantului.
    (4) Cerinţa de la alin. (1) lit. e) este aplicabilă doar solicitanţilor care se încadrează în categoria de „întreprinderi mari“, aşa cum acestea sunt definite în Orientările Uniunii Europene.
    (5) Prevederile alin. (1) lit. b) nu sunt aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale, dacă acestea îndeplinesc celelalte condiţii pentru a putea fi beneficiari ai prezentei scheme.

    CAP. VI
    Condiţii de eligibilitate
    ART. 9
    (1) Condiţiile de eligibilitate a solicitanţilor sunt îndeplinite dacă:
    a) solicitantul îndeplineşte condiţiile generale şi specifice prevăzute la art. 7 şi 8;
    b) a fost depusă o cerere de finanţare, însoţită de documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi de un proiect tehnico-economic, denumit în continuare proiect, a cărui valoare eligibilă propusă este de peste 988.820 lei (echivalent a peste 200.000 euro), dar nu mai mult de 9.888.202 lei (echivalent a 2.000.000 euro). Echivalenţa a fost făcută conform cursului InforEuro de la data de 1 iunie 2022.

    (2) Proiectul prevăzut la alin. (1) lit. b) va conţine obligatoriu următoarele elemente:
    a) denumirea investiţiei, amplasamentul şi titularul acesteia;
    b) descrierea situaţiei actuale şi necesitatea investiţiei, cu referire doar la aspectele legate de MFR;
    c) descrierea şi prezentarea în detaliu a propunerii de înfiinţare/dezvoltare/modernizare a pepinierei sau, după caz, a instalaţiilor de condiţionare a MFR sau a plantajelor forestiere şi estimarea rezultatelor preconizate să apară în urma derulării investiţiei;
    d) descrierea modului de conformare la cerinţele stabilite în Strategia forestieră naţională privind producerea de MFR;
    e) planificarea etapelor de investiţie, a operaţiunilor şi a modului de producţie de MFR propuse prin proiect;
    f) planificarea financiară a derulării investiţiei;
    g) necesarul de utilaje, instalaţii şi echipamente şi capacitatea acestora vor fi corelate cu suprafaţa şi capacitatea de producţie a pepinierei.

    (3) În cazul înfiinţării/dezvoltării/modernizării unei pepiniere, propunerea tehnică va conţine prevederi privind producerea de puieţi din minimum trei specii autohtone de interes forestier, diferite, prevăzute în anexa la schemă. Speciile vor fi corelate cu nevoile de cultură a pădurilor şi cu specificul zonei, din punctul de vedere al etajului de vegetaţie.
    (4) Proiectele care propun o valoare eligibilă a finanţării mai mică sau egală cu 988.820 lei, care reprezintă echivalentul a maximum 200.000 euro, vor fi depuse în cadrul unei scheme de minimis echivalente.
    (5) În cadrul prezentei scheme, un beneficiar poate depune mai multe solicitări ce conţin câte un proiect, diferit faţă de celelalte solicitări depuse anterior, a cărui valoare eligibilă respectă prevederile menţionate la alin. (1) lit. b).
    (6) Pentru evitarea dublei finanţări, MMAP se asigură, atât prin declaraţiile pe propria răspundere ale solicitanţilor, cuprinse în cadrul cererilor de finanţare, cât şi prin verificările proprii, că nu există suprapuneri de amplasamente între proiectele depuse şi nici finanţări din alte surse pentru aceleaşi costuri eligibile.

    ART. 10
    (1) Solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau, după caz, dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani.
    (2) Pentru terenurile care sunt incluse în fondul forestier naţional, deţinute sau administrate de solicitant, un extras din amenajamentul silvic în vigoare reprezintă o probă suficientă pentru îndeplinirea cerinţei de la alin. (1).

    CAP. VII
    Costuri şi cheltuieli eligibile
    ART. 11
    Sprijinul în cadrul prezentei scheme se acordă pentru investiţiile în activele fixe şi circulante prevăzute în cadrul proiectului, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.

    ART. 12
    (1) În cadrul prezentei scheme sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:
    a) construcţia, extinderea şi/sau modernizarea infrastructurii/spaţiilor necesare producerii şi condiţionării MFR;
    b) achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi, precum şi costurile de instalare şi montaj ale acestora, necesare producerii şi condiţionării MFR;
    c) achiziţia de MFR specific, lucrările de instalare şi lucrările de întreţinere ulterioare instalării, pentru realizarea de plantaje forestiere.

    (2) Cheltuielile legate de achiziţia în leasing a activelor, altele decât clădirile, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar şi prevede obligaţia beneficiarului de a cumpăra bunurile respective la expirarea contractului de leasing.
    (3) Toate solicitările de sume se transferă către beneficiar după autorizarea lor de către MMAP, pe baza documentelor justificative şi a recepţiei investiţiei realizate.

    CAP. VIII
    Cheltuieli neeligibile
    ART. 13
    (1) Reprezintă cheltuieli neeligibile pentru prezenta schemă:
    a) cheltuielile specifice activităţilor de producere a puieţilor forestieri (achiziţie seminţe, înfiinţare şi întreţinere culturi etc.);
    b) costurile de exploatare, inclusiv cheltuielile specifice de funcţionare a întreprinderilor, cum ar fi salariile angajaţilor, costurile administrative etc.;
    c) investiţii pentru producerea de puieţi de specii ornamentale;
    d) cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare cu MMAP, precum şi cele efectuate după termenul de derulare a schemei, prevăzut la art. 17, cu excepţia cheltuielilor efectuate pentru elaborarea studiilor şi documentaţiilor tehnico-economice, precum şi a taxelor pentru emiterea avizelor şi acordurilor care se referă la capacităţile prevăzute în proiect;
    e) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia situaţiei în care această taxă nu poate fi recuperată conform prevederilor legale naţionale;
    f) achiziţionarea de autovehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
    g) alte cheltuieli care nu pot fi încadrate în cele prevăzute la art. 12.

    (2) Cheltuielile neeligibile menţionate la alin. (1) vor fi suportate integral de către beneficiarul ajutorului.

    ART. 14
    (1) Investiţia realizată în condiţiile prezentei scheme, precum şi activitatea de producere a MFR trebuie menţinute pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul efectuării ultimei plăţi.
    (2) Pe durata prevăzută la alin. (1), gărzile forestiere, în calitate de autorităţi publice teritoriale care răspund de silvicultură, vor verifica următoarele:
    a) continuitatea activităţii de producere a MFR pe amplasamentele prevăzute în proiectele finanţate în cadrul prezentei scheme, inclusiv respectarea cerinţei de producere a minimum 3 specii autohtone de interes forestier, prevăzute în anexa la prezenta schemă, care pot fi diferite faţă de speciile menţionate iniţial în proiect;
    b) speciile autohtone de interes forestier, prevăzute în anexa la prezenta schemă, aflate în cultură, reprezintă peste 50% din capacitatea de producţie a pepinierei.

    (3) Nerespectarea obligaţiilor beneficiarului prevăzute la alin. (1) conduce la recuperarea ajutorului acordat, în conformitate cu prevederile art. 20.

    CAP. IX
    Reguli, principii şi criterii de selecţie
    ART. 15
    (1) Cererile de finanţare pot fi depuse la MMAP oricând, în cadrul unei sesiuni unice, continue, ce se va derula în perioada prevăzută la art. 17.
    (2) Evaluarea cererilor de finanţare din punctul de vedere al verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a conţinutului proiectului, precum şi aprobarea acestor cereri se realizează de către MMAP, în baza unei proceduri proprii specifice.
    (3) Prin procedurile specifice ale MMAP de evaluare a cererilor de finanţare se vor avea în vedere asigurarea unui tratament egal al solicitanţilor, eliminarea oricărui conflict de interese, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii Europene în materie de silvicultură, biodiversitate şi protecţia mediului.

    CAP. X
    Modalitatea de acordare a ajutoarelor
    ART. 16
    (1) Asistenţa financiară în cadrul prezentei scheme se acordă sub formă de grant pentru cererile de transfer depuse de beneficiari, care cuprind plăţile care urmează a fi efectuate.
    (2) Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de:
    a) 90% din valoarea eligibilă totală a investiţiei realizate, în cazul proiectelor care prevăd o valoare eligibilă cuprinsă între 988.821 şi 2.472.050 lei (echivalentul sumei de peste 200.000 şi până la 500.000 euro), calculată pentru fiecare cerere de transfer;
    b) 80% din valoarea eligibilă totală a investiţiei realizate, în cazul proiectelor care prevăd o valoare eligibilă cuprinsă între 2.472.051 şi 4.944.100 lei (echivalentul sumei de peste 500.000 şi până la 1.000.000 euro), calculată pentru fiecare cerere de transfer;
    c) 70% din valoarea eligibilă totală a investiţiei realizate, în cazul proiectelor care prevăd o valoare eligibilă cuprinsă între 4.944.101 şi 9.888.200 lei (echivalentul sumei de peste 1.000.000 şi până la 2.000.000 euro), calculată pentru fiecare cerere de transfer.


    CAP. XI
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 17
    (1) Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare a ordinului de aprobare şi până la data de 30 septembrie 2024.
    (2) În situaţia în care, începând cu anul 2023, baza comunitară aplicabilă prezentei scheme se modifică faţă de cea existentă, prevederile acesteia se vor modifica prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.
    (3) Valoarea totală estimată a ajutorului care va fi acordat în cadrul schemei este de 158.211.200 lei, fiind echivalentul sumei de 32.000.000 euro, conform cursului InforEuro la data de 1 iunie 2022, respectiv de 4,9441 lei/euro.

    CAP. XII
    Procedura de implementare a schemei
    ART. 18
    (1) Pentru cererile de finanţare aprobate, acordarea ajutorului prevăzut în cadrul prezentei scheme se face în baza unui contract de finanţare, încheiat între MMAP, în numele furnizorului, şi beneficiar.
    (2) Cererile de finanţare depuse şi aprobate se contractează şi se finanţează în ordinea depunerii lor, în limita fondurilor disponibile.

    ART. 19
    (1) După încheierea fiecărei etape distincte prevăzute în proiect şi menţionate în contractul de finanţare a fi recepţionată separat sau, după caz, la finalizarea investiţiei, beneficiarul prezentei scheme va anunţa despre acest lucru la MMAP, în vederea recepţionării şi plăţii investiţiei realizate.
    (2) Recepţia se va efectua prin compararea prevederilor proiectului cu investiţia realizată, iar plata se va realiza pe baza documentelor justificative, în limita prevederilor financiare ale proiectului şi a intensităţii sprijinului public prevăzut la art. 16 alin. (2), specifice proiectului respectiv.
    (3) Modul de recepţie şi de plată va fi detaliat în procedurile interne ale MMAP şi în ghidul solicitantului.
    (4) MMAP nu va achita ajutorul solicitat sau, după caz, va recupera prin mijloace legale ajutorul deja acordat, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse în susţinerea cererii de finanţare se dovedesc a fi incorecte şi/sau false.

    ART. 20
    (1) Nerespectarea contractului de finanţare încheiat în baza prevederilor prezentei scheme de către beneficiar atrage revocarea contractului şi recuperarea ajutorului, proporţional cu gradul de nerealizare sau integral, în funcţie de situaţie.
    (2) Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării.
    (3) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. XIII
    Monitorizarea ajutoarelor acordate în cadrul prezentei scheme
    ART. 21
    (1) Informaţiile privind beneficiarii prezentei scheme care au semnat contracte de finanţare, precum şi sumele acordate se publică pe pagina de web a MMAP şi vor fi disponibile publicului fără restricţii.
    (2) MMAP transmite anual către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), respectiv Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale (DGAERI), informaţiile necesare pentru întocmirea raportului anual al ajutoarelor de stat în sectorul agricol şi forestier.
    (3) MADR, prin DGAERI, încarcă informaţiile primite de la MMAP în sistemul electronic al Comisiei Europene.
    (4) MMAP ţine evidenţe detaliate privind informaţiile şi documentele justificative necesare pentru a se demonstra că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute în prevederile secţiunii 2.1.4 din Orientările Uniunii Europene.
    (5) Monitorizarea contractelor încheiate, a investiţiilor efectuate şi a plăţilor acordate prin prezenta schemă se realizează de către MMAP.
    (6) MMAP poate să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului pentru a verifica respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi a dispune măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.
    (7) Evidenţele întocmite cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (4)-(6) se păstrează timp de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în cadrul prezentei scheme.

    ANEXA 1

    la schemă
    LISTA
    speciilor forestiere autohtone importante de arbori utilizate în lucrările de împăduriri din România
    Arbori
    • Molid (Picea abies)
    • Brad (Abies alba)
    • Larice (Larix decidua)
    • Pin silvestru (Pinus sylvestris)
    • Pin negru (Pinus nigra)
    • Zâmbru (Pinus cembra)
    • Stejar pedunculat (Quercus robur)
    • Stejar pufos (Quercus pubescens)
    • Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora)
    • Cer (Quercus cerris)
    • Gârniţă (Quercus frainetto)
    • Gorun (Quercus petraea)
    • Fag (Fagus sylvatica)
    • Păr sălbatic (Pirus pyraster)
    • Cireş sălbatic (Prunus avium)
    • Măr (Malus sylvestris)
    • Nuc comun (Juglans regia)
    • Mesteacăn (Betula pendula)
    • Ulm de câmp (Ulmus minor)
    • Ulm de munte (Ulmus glabra)
    • Tei argintiu (Tilia tomentosa)
    • Tei de deal (Tilia cordata)
    • Tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos)
    • Anin negru (Alnus glutinosa)
    • Anin alb (Alnus incana)
    • Mojdrean (Fraxinus ornus)
    • Frasin comun (Fraxinus excelsior)
    • Frasin cu frunză îngustă (Fraxinus angustifolia)
    • Salcie albă (Salix alba)
    • Carpen (Carpinus betulus)
    • Cărpiniţă (Carpinus orientalis)
    • Castan (Castanea sativa)
    • Plop alb (Populus alba)
    • Plop negru (Populus nigra)
    • Paltin de câmp (Acer platanoides)
    • Paltin de munte (Acer pseudoplatanus)
    • Jugastru (Acer campestre)
    • Scoruş (Sorbus aucuparia)
    • Sorb (Sorbus torminalis)
    • Dud [Morus L. alba (nigra)]
    • Vişin turcesc (Prunus mahaleb)


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016