Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 23 decembrie 2021  pentru sprijinirea start-up-urilor şi spinoff-urilor inovatoare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 23 decembrie 2021 pentru sprijinirea start-up-urilor şi spinoff-urilor inovatoare

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1232 din 28 decembrie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.487/836/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1232 din 28 decembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită „Ajutor de minimis pentru sprijinirea startup-urilor şi spinoff-urilor inovatoare“, aferentă Programului operaţional Competitivitate, axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor“, acţiunea 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere“, tipul de proiect „Proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up-uri şi spin-off-uri“.
    (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare (denumit, în continuare, Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013).
    (3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
    (4) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
    (5) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin Direcţia generală organism intermediar pentru cercetare.
    (6) Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management al Programului operaţional Competitivitate.

    CAP. II
    Obiectivul şi scopul schemei
    ART. 2
    Această schemă are ca obiectiv sprijinirea creării spin-off-urilor inovatoare şi dezvoltării start-up-urilor inovatoare pe baza transferului rezultatelor cercetării-dezvoltării obţinute în universităţi sau institute, în vederea realizării de produse şi servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite. Întreprinderile asistate vor fi atent selecţionate, pe baza unei analize riguroase a planurilor lor de afaceri. Solicitanţii trebuie să demonstreze că au dreptul să utilizeze un rezultat obţinut din activitatea de cercetare.

    CAP. III
    Baza legală
    ART. 3
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    - Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 10.233 din 19.12.2014 de aprobare a unor elemente din Programul operaţional Competitivitate pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 4
    Prezenta schemă se adresează:
    a) spin-off-urilor, aşa cum sunt definite la art. 6 lit. d) din prezenta schemă;
    b) întreprinderilor start-up, aşa cum sunt definite la art. 6 lit. e) din prezenta schemă.


    ART. 5
    (1) În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar întreprinderilor care activează în toate sectoarele, iar prevederile prezentei scheme de ajutor nu se aplică:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari.

    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

    (2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. a)-e), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, prezenta schemă se aplică acestor alte sectoare sau domenii de activitate, cu condiţia asigurării prin mijloace adecvate, respectiv prin separarea activităţilor sau prin asigurarea unei distincţii între costuri, că activităţile din sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoare de minimis.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 6
    În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:
    a) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    b) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    c) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    d) spin-off - întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii publice de cercetare;
    e) întreprinderi start-up - în contextul prezentei scheme, desemnează întreprinderile înfiinţate de maximum 3 ani, care implementează un rezultat de cercetare;
    f) întreprindere unică - toate întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, cel puţin una dintre relaţiile următoarele:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

    g) rata de actualizare - este rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru România, în concordanţă cu Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont (2008/C 14/02), şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe site-ul Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/ reference-and-discount_ro);
    h) data acordării ajutorului de minimis - data la care este semnat contractul de finanţare, respectiv data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului;
    i) organizaţie de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor - o entitate (cum ar fi universităţile sau institutele de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizaţie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe;
    j) cererea de proiecte - invitaţie publică adresată de către furnizor/administrator către întreprinderile înfiinţate sau care urmează să se înfiinţeze, în vederea elaborării cererilor de finanţare/propunerilor de proiecte.


    CAP. VI
    Condiţii de eligibilitate pentru activităţi şi beneficiari
    ART. 7
    Activităţile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:
    a) dezvoltarea unui spin-off (înfiinţarea şi înregistrarea spinoff-urilor);
    b) activităţi de cercetare-dezvoltare;
    c) achiziţia de servicii de cercetare-dezvoltare, servicii de consultanţă pentru inovare şi servicii-suport pentru inovare;
    d) achiziţia de active necorporale, utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
    e) activităţi necesare pentru dezvoltarea produsului (bun sau serviciu), a procesului de producţie a acestuia.


    ART. 8
    Beneficiarii trebuie să respecte următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt spin-off-uri sau start-up-uri, aşa cum sunt definite la art. 6 lit. d) şi e) din prezenta schemă;
    b) sunt înregistraţi şi desfăşoară activităţi în România;
    c) nu se află în niciuna din următoarele situaţii:
    (i) în stare de faliment ori lichidare, să aibă afacerile administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale să fie suspendate ori să facă obiectul unui aranjament cu creditorii sau să fie într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
    (ii) nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    (iii) să fi fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau ajutor de minimis şi decizia să nu fi fost deja executată şi creanţa să nu fi fost integral recuperată;
    (iv) reprezentantul legal a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
    (v) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile cerute mai sus

    d) nu sunt rezidenţi în scopuri fiscale sau sunt încorporaţi în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante;
    e) nu sunt controlaţi, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor necooperante, până la nivelul beneficiarului real, astfel cum este definit în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;
    f) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante;
    g) nu împart dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante.


    ART. 9
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 24.

    CAP. VII
    Condiţii de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 10
    Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordă beneficiarilor sub formă de granturi directe, în limita sumei reprezentate de plafonul de minimis, astfel:
    a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice [aşa cum este definită la art. 6 lit. f) din prezenta schemă] nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare;
    b) pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice [aşa cum este definită la art. 6 lit. f) din prezenta schemă] nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier.


    ART. 11
    Ajutorul de minimis va reprezenta maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului. Restul de minimum 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului vor fi susţinute din fondurile proprii ale beneficiarului.

    ART. 12
    (1) Ajutorul se acordă sub formă de granturi nerambursabile, în numerar. Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective. Plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate în valori brute, respectiv înainte de orice deducere de impozite şi taxe.
    (2) Ajutoarele pot fi plătite în una sau mai multe tranşe. Tranşele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

    ART. 13
    (1) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la art. 10, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
    (2) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (3) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    CAP. VIII
    Cheltuieli eligibile
    ART. 14
    Cheltuielile eligibile în cadrul schemei sunt:
    1. cheltuieli de personal (salariale şi de deplasare) pentru cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiect;
    2. cheltuieli pentru achiziţia de servicii de cercetare-dezvoltare-inovare:
    - servicii de cercetare-dezvoltare;
    – servicii de consultanţă în domeniul inovării (asistenţă tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, consultanţă în materie de achiziţie, protejare şi comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală, consultanţă referitoare la utilizarea standardelor);
    – servicii-suport pentru inovare (cercetare de piaţă, servicii în materie de încercări şi testări în laboratoarele de specialitate, servicii referitoare la certificarea, testarea şi marcarea calităţii produselor obţinute în proiect);

    3. cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
    4. cheltuieli pentru achiziţia, validarea şi protejarea activelor necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
    5. cheltuieli pentru achiziţia de materii prime, materiale, consumabile şi alte produse similare, necesare proiectului;
    6. cheltuieli pentru informare şi publicitate pentru proiect;
    7. cheltuieli pentru crearea şi înregistrarea unei societăţi comerciale (numai pentru spin-off);
    8. cheltuieli generale de administraţie (de regie) implicate direct de activităţile proiectului (de exemplu, cheltuieli pentru servicii de comunicaţii şi plata utilităţilor, cheltuieli salariale pentru personalul administrativ, cheltuieli pentru închiriere de spaţii necesare desfăşurării activităţilor proiectului).


    CAP. IX
    Durata schemei
    ART. 15
    Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat. Plăţile se efectuează până la data de 31 decembrie 2023.

    CAP. X
    Bugetul schemei
    ART. 16
    (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă o reprezintă fondurile alocate Programului operaţional Competitivitate, axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor“, acţiunea 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere“, pentru tipul de proiect „proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up-uri şi spin-off-uri“.
    (2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 4.800.000 euro (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondului european de dezvoltare regională şi bugetului de stat), echivalent în lei, calculat la cursul InforEuro valabil în luna acordării ajutorului/semnării contractului de finanţare), defalcată după cum urmează:

┌───────────────────────────────────────┐
│Valori estimate - ajutoare de minimis │
├───────────────┬───────┬───────┬───────┤
│An │2021 │2022 │2023 │
├───────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Mil. euro │2,43 │1,88 │0,49 │
└───────────────┴───────┴───────┴───────┘
    CAP. XI
    Modalitatea de implementare a schemei
    ART. 17
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor cu care Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin Direcţia generală organism intermediar pentru cercetare, a încheiat un contract de finanţare în cadrul Programului operaţional Competitivitate, axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor“, acţiunea 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere“, pentru tipul de proiect „proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up-uri şi spin-off-uri“.
    (2) Întreprinderea solicitantă va da o declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor doi ani fiscali, precum şi în anul fiscal în curs. Ajutoarele se calculează la nivel de întreprindere unică.
    (3) Întreprinderea solicitantă va da o declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleaşi costuri eligibile.
    (4) Reprezentantul unui potenţial spin-off poate depune aplicaţia înainte de înfiinţarea firmei, însă, dacă aplicaţia este selectată, trebuie să prezinte la contractare actele privind înfiinţarea şi înregistrarea spin-off-ului pentru a putea încheia contractul cu administratorul schemei de ajutor de minimis. Spinoff-urile înfiinţate după selectarea aplicaţiei în vederea finanţării vor prezenta la contractare declaraţia prevăzută la alin. (3).
    (5) Administratorul schemei de minimis verifică validitatea datelor transmise de către aplicanţi şi concordanţa acestora cu declaraţiile depuse, precum şi îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse prin efectul prezentei scheme (domeniul de aplicare, eligibilitatea activităţilor, cheltuielilor, beneficiarilor şi a proiectelor).
    (6) Administratorul schemei de minimis va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica, inclusiv pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii solicitante, că prin acordarea finanţării nerambursabile în cadrul prezentei scheme nu se depăşeşte plafonul de minimis. În cazul în care semnarea contractului are loc la distanţă în timp faţă de momentul verificării dosarelor aplicanţilor, înainte de încheierea contractului, administratorul va verifica încă o dată respectarea criteriilor din schemă.

    ART. 18
    Criteriile de eligibilitate ale propunerilor de proiecte sunt următoarele:
    - scopul şi obiectivele propunerii să fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare, precum şi cu unul sau mai multe dintre obiectivele acţiunii, aşa cum sunt descrise în cererea de proiecte;
    – proiectul să fie derulat în România;
    – dimensiunea grantului solicitat să se încadreze în limitele menţionate în cererea de proiecte;
    – să conţină una sau mai multe activităţi eligibile definite pentru proiect în cererea de proiecte;
    – durata să se încadreze în limitele menţionate în cererea de proiecte;
    – întreprinderea să facă dovada deţinerii unui rezultat obţinut din activitatea de cercetare sau unei idei brevetate/în curs de brevetare pe care să o lanseze pe piaţă;
    – activităţile nu sunt şi nu au mai fost finanţate din alte surse publice.


    CAP. XII
    Efecte şi beneficii
    ART. 19
    Prin aplicarea prezentei scheme se vor obţine următoarele efecte şi beneficii:
    - va creşte numărul întreprinderilor care pot prelua rezultate ale cercetării şi transforma aceste rezultate în produse oferite pe piaţă;
    – va creşte numărul întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domenii de înaltă tehnologie;
    – va creşte numărul locurilor de muncă pentru cercetători;
    – va creşte calitatea produselor şi a indicelui de productivitate.


    CAP. XIII
    Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis
    ART. 20
    (1) Administratorul prezentei scheme de minimis va informa în scris beneficiarii schemei cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia^1.
    ^1 Aşa cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

    (2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării (www.poc.research.ro) şi pe site-ul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (www.mfe.gov.ro).

    ART. 21
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

    ART. 22
    Furnizorul de ajutor de minimis şi beneficiarii păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană şi naţională în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 23
    (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (2) Furnizorul emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.
    (3) Stoparea şi recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către furnizorul schemei de ajutor de minimis, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 386/2020 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat şi normelor metodologice emise de furnizorul ajutorului de minimis.
    (4) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia.
    (5) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015, respectiv rata publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi, cu titlu de informare, pe pagina de internet a Direcţiei generale concurenţă a Comisiei Europene, în vigoare la data la care ajutorul care trebuie rambursat sau recuperat a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată, la care se adaugă 100 de puncte de bază.
    (6) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul de stat utilizat abuziv a fost pus la dispoziţia beneficiarului - data efectuării plăţii avansului şi/sau prefinanţărilor. Rata dobânzii se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării sau rambursării integrale. În cazul în care trec mai mult de 12 luni de la data la care ajutorul în cauză a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării sau rambursării acestuia, rata dobânzii se recalculează la intervale de 12 luni, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării.
    (7) Rata dobânzii prevăzute la alin. (6) se aplică pe o bază compusă până la data recuperării sau rambursării ajutorului. Dobânzile acumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor.
    (8) Această dobândă va fi calculată începând cu data efectuării plăţii avansului sau prefinanţărilor, după caz, până la data recuperării integrale a fracţiei de sumă/sumei totale utilizate abuziv. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil principiul capitalizării.
    (9) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    (10) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    (11) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
    (12) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (13) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia.

    ART. 24
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

    ART. 25
    Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de minimis toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare care cad în sarcina furnizorului conform art. 21-24.

    ART. 26
    (1) Furnizorul ajutorului de minimis are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta procedură de minimis într-un termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Contractul de finanţare, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutorului şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei proceduri, se vor încărca în RegAS în termen de maximum 7 (şapte) zile lucrătoare de la data semnării contractului respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016