Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL din 20 noiembrie 1996  de organizare si functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENTUL din 20 noiembrie 1996 de organizare si functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 29 noiembrie 1996
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform <>Legii nr. 51/1996 , si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
ART. 2
Institutul are structura organizatorica cuprinsa in anexa nr. 1 la hotarire.

CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
ART. 3
Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.
ART. 4
(1) Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
A. Activitati de cercetare-dezvoltare:
a) In cadrul Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, avind ponderea majora din totalul activitatii:
- cercetare fundamentala de baza si orientata, realizata in scopul cresterii nivelului cunostintelor in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului;
- cercetare aplicativa pentru realizarea de studii-pilot, modele experimentale cu rol de suport pentru cercetarile aplicative viitoare din mai multe ramuri, sectoare sau activitati;
- elaborarea de studii si cercetari aplicative pentru amenajarea teritoriului: modele de dezvoltare urbana alternative, dezvoltarea retelei de localitati, protectia zonelor construite si naturale de interes national, reabilitarea zonala si reconstructia ecologica, zone rurale defavorizate;
- elaborarea de studii si cercetari aplicative in urbanism, pentru dezvoltarea durabila a asezarilor umane: restructurarea si modernizarea oraselor, politici de locuire, managementul strategic si operational in orase, conservarea si gestionarea terenului urban;
- elaborarea de strategii, studii de diagnoza si prognoza in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului;
- studii pentru fundamentarea legislatiei si a reglementarilor in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.
b) In afara Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica:
- cercetare aplicativa pentru solutionarea unor probleme concrete din domeniul de activitate.
B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare:
- asistenta tehnica, furnizare de servicii stiintifice si metodologice agentilor economici sau oricaror beneficiari interesati;
- consultanta si certificarea calitatii studiilor si planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului;
- executie de documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului cu caracter de unicat si importanta deosebita.
C. Formare si specializare de cercetatori in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului
D. Activitati de editare si tiparire a publicatiilor de specialitate:
- Colectia "Ghidul primarului si al consilierilor locali" (Seria "Urbanism si amenajarea teritoriului");
- Colectia "Metodologii de elaborare a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului";
- studii, rapoarte, sinteze si alte publicatii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.
(2) Activitatile mentionate pot fi efectuate si in cadrul unor contracte internationale.

CAP. 3
Patrimoniul
ART. 5
Conform bilantului contabil de la data de 30 iunie 1996, institutul are un patrimoniu propriu in valoare de 942.245 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 559.486 mii lei si active circulante 382.759 mii lei.
ART. 6
(1) Institutul administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunurile proprietate publica, precum si alte bunuri dobindite in conditiile legii.
Bunurile proprietate publica, precum si cele dobindite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sint bunuri dobindite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
(3) In exercitarea drepturilor sale, institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
(4) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si a Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
(5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.

CAP. 4
Structura organizatorica si functionala
ART. 7
(1) Institutul poate avea in structura subunitati, sectoare, cuprinzind compartimente, sectii, laboratoare, precum si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectului sau de activitate.
(2) In functie de specificul activitatii, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.
ART. 8
Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda conducatorilor acestor subunitati imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
ART. 9
Conducatorii subunitatilor din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate.

CAP. 5
Organele de conducere
ART. 10
(1) Conducerea institutului este asigurata de:
- consiliul de administratie;
- comitetul de directie;
- directorul general.
(2) Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice din institut sint asigurate de catre consiliul stiintific.
ART. 11
(1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
(2) Structura consiliului de administratie este alcatuita din:
- 1 presedinte;
- 1 vicepresedinte;
- 5 membri.
ART. 12
(1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
- directorul general al institutului - presedinte;
- un reprezentant al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei;
- un reprezentant al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
- un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
- un reprezentant al Ministerului Finantelor;
- un reprezentant al unei asociatii profesionale in domeniu;
- presedintele consiliului stiintific.
(2) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
(3) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, cu avizul ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea directorului general.
(4) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului se face de catre acelasi organ care a facut numirea.
ART. 13
Membrii consiliului de administratie sint cetateni romani si:
a) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivind din aceasta calitate;
b) sint platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de catre consiliul de administratie;
c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa, in aceeasi calitate, la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese contrare;
d) sint incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, sotia, copiii sau rudele pina la gradul al doilea inclusiv, sint in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe.
ART. 14
Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sint date in competenta altor organe.
ART. 15
(1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cite ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facindu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
(2) Dezbaterile consiliului de administratie sint conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
ART. 16
(1) Consiliul de administratie isi poate desfasura activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie pentru adoptarea hotaririlor, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 zile, avind aceeasi ordine de zi.
(2) Hotaririle consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
ART. 17
La sedintele consiliului de administratie este invitat si reprezentantul sindicatului.
ART. 18
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform prevederilor legale.
ART. 19
(1) Membrii consiliului de administratie sint raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin.
(2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris, despre aceasta, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
(3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
ART. 20
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) avizeaza organizarea de subunitati, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectului de activitate al institutului, in cadrul structurii organizatorice aprobate;
b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor metodologii moderne si de modernizare a celor existente in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
c) propune Programul anual de cercetare-dezvoltare pe care il inainteaza Colegiului consultativ pentru cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
d) propune Programul anual de elaborare a reglementarilor tehnice pe care il inainteaza Comitetului tehnic de coordonare generala al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
e) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si il depune la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in vederea aprobarii prin hotarire a Guvernului;
f) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi si le supune aprobarii Ministerului Finantelor si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
g) analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
h) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institut;
i) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii si subunitati de productie din patrimoniul institutului;
j) aproba valorificarea bunurilor dobindite cu respectarea prevederilor legale;
k) fundamenteaza si prezinta Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului propuneri pentru asigurarea de fonduri prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului;
l) aproba volumul creditelor bancare, in limitele prevederilor legale, si stabileste modul de rambursare;
m) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
n) adopta masuri si urmareste realizarea cooperarilor externe in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului;
o) aproba contractul colectiv de munca;
p) executa orice alte atributii stabilite potrivit prevederilor legale.
ART. 21
In primul trimestru al fiecarui an, consiliul de administratie prezinta Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
ART. 22
Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut. Atributiile secretariatului sint prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.
ART. 23
Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie, compus din directorul general, directorii din structura organizatorica a institutului, sefii de sectie si seful compartimentului personal-contractare-administrativ.
ART. 24
Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
- strategia si programele de dezvoltare a institutului;
- programul anual de cercetare-dezvoltare;
- programul anual de elaborare a reglementarilor tehnice;
- bugetul de venituri si cheltuieli;
- programul de investitii;
- sistemul de asigurare a calitatii;
- alte obligatii.
ART. 25
Comitetul de directie se intruneste decadal sau ori de cite ori interesele institutului o impun.
ART. 26
La nivelul subunitatilor institutului se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare aprobat de consiliul de administratie al institutului si este prezidat de directorul subunitatii respective.
Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general si aprobate de consiliul de administratie.
ART. 27
Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, cu acordul ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare, dintre cercetatorii stiintifici care lucreaza in domeniu si au pregatire manageriala.
ART. 28
Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
c) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului;
d) numeste si revoca pe conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si pe directorii din structura organizatorica a aparatului institutului, cu avizul consiliului de administratie;
e) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut; aproba salariile rezultate prin negociere directa;
f) angajeaza si concediaza personalul institutului;
g) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile <>art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 , aprobata si modificata prin <>Legea nr. 51/1996 ;
h) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
i) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
j) exercita orice alte atributii ce-i sint delegate de consiliul de administratie;
k) poate delega, in conditiile legii, o parte dintre atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
ART. 29
(1) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, cadre didactice din invatamintul superior, salariati ai institutului si din afara, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.
(2) Consiliul stiintific are un numar de 9 membri care asigura reprezentarea sectiilor din cadrul institutului.
(3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si de un vicepresedinte, alesi pe timp de 2 ani, prin vot secret, dintre membrii consiliului. Din consiliul stiintific fac parte de drept, directorul general si directorul stiintific al institutului.
(4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu.
ART. 30
Atributiile principale ale consiliului stiintific sint urmatoarele:
a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului;
b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
c) intocmeste anual Programul de elaborare a reglementarilor tehnice in domeniul propriu de activitate;
d) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
e) avizeaza hotaririle care implica politica de cercetare a institutului si a ramurii de cercetare-dezvoltare;
f) propune masuri pentru perfectionarea profesionala si incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
g) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare;
h) numeste comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile si confirma rezultatele concursului pentru functiile de cercetator stiintific, cercetator stiintific principal gradul I, II si III;
i) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
j) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
k) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate.

CAP. 6
Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare
ART. 31
Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
ART. 32
Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
ART. 33
Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
ART. 34
Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractele colective de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor.
ART. 35
Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sint suficiente, acesta poate contracta credite cu societatile comerciale bancare, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent. Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
ART. 36
Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuindu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta prevederilor <>art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 .
In cazul investitiilor, altele decit cele prevazute la <>art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 , finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca, in executia bugetului de venituri si cheltuieli, sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
Executia investitiilor prevazute la alin. 1 si 2 se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei care reglementeaza achizitiile publice.
Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei, la nivelul anului anterior, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. 1 si 2, se efectueaza cu aprobarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
ART. 37
Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati, in lei si in valuta, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutara stabilite prin prevederile actelor normative in vigoare.
Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior, potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la unitatile bancare cu sediul in Romania.
ART. 38
Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

CAP. 7
Reglementarea litigiilor
ART. 39
Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sint supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane, competente.

CAP. 8
Dispozitii finale
ART. 40
(1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
(2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si cu avizul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
ART. 41
Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplica prevederile care, potrivit dispozitiilor legale, sint aplicabile regiilor autonome.
ART. 42
Statutul de institut national de cercetare-dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr-un interval de maximum 5 ani.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016