Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE din 24 octombrie 2010  al Colegiului Medicilor Veterinari    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE din 24 octombrie 2010 al Colegiului Medicilor Veterinari

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 1 martie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se fac în temeiul <>Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
    (2) Colegiul Medicilor Veterinari îşi desfãşoarã activitatea în baza prezentului regulament.
    (3) Sediul Colegiului Medicilor Veterinari se stabileşte în Splaiul Independenţei nr. 105, sectorul 5, municipiul Bucureşti.
    (4) Sediile consiliilor judeţene şi al Consiliului municipiului Bucureşti ale Colegiului Medicilor Veterinari vor fi stabilite de cãtre acestea.
    ART. 2
    (1) Colegiul Medicilor Veterinari este un organism autonom, neguvernamental, apolitic, nonprofit, cu patrimoniu propriu şi personalitate juridicã, ce reprezintã interesele şi apãrã drepturile profesionale ale membrilor sãi.
    (2) În activitatea sa, Colegiul Medicilor Veterinari respectã politica sanitar-veterinarã a statului.
    (3) Colegiul Medicilor Veterinari poate înfiinţa societãţi comerciale, în calitate de asociat unic, care sã îi aducã venituri legale. Dividendele nefolosite pot fi utilizate pentru realizarea scopului Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 3
    (1) Colegiul Medicilor Veterinari cuprinde medicii veterinari cu cetãţenie românã posesori ai diplomei de medic veterinar de pe teritoriul României, care exercitã profesia de medic veterinar de liberã practicã sau în funcţii publice în toate domeniile de activitate, precum şi medicii veterinari cetãţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, cetãţeni ai Confederaţiei Elveţiene şi ai statelor terţe.
    (2) Toţi medicii veterinari care exercitã profesia de medic veterinar pe teritoriul României trebuie sã fie înscrişi în Colegiul Medicilor Veterinari, calitatea de membru fiind atestatã prin cartea de identitate a medicului veterinar.
    ART. 4
    (1) Colegiul Medicilor Veterinari urmãreşte în permanenţã aplicarea şi respectarea prevederilor Codului de deontologie medicalã veterinarã, pentru menţinerea prestigiului, onoarei şi demnitãţii profesionale.
    (2) Scopul principal al Colegiului Medicilor Veterinari este asigurarea creşterii responsabilitãţii şi autoritãţii membrilor sãi, în îndeplinirea îndatoririlor profesionale, respectarea normelor legale în vigoare pentru apãrarea sãnãtãţii animalelor, sãnãtãţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurãtor şi pãstrarea echilibrului ecologic.
    (3) Colegiul Medicilor Veterinari organizeazã cursuri de calificare, recalificare, iniţiere, perfecţionare, specializare în domeniul medicinii veterinare.
    ART. 5
    În exercitarea profesiei, medicul veterinar aplicã, respectã şi este protejat de legile statului şi de prevederile Statutului medicului veterinar şi ale Codului de deontologie medicalã veterinarã, aprobate de Congresul Naţional al Medicilor Veterinari.

    CAP. II
    Organizare, atribuţii şi competenţe

    ART. 6
    Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizeazã pe principiul teritorial, al eligibilitãţii şi al ierarhiei şi sunt conforme cu împãrţirea administrativã a ţãrii.
    ART. 7
    Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari sunt:
    a) Congresul Naţional al Medicilor Veterinari, denumit în continuare Congresul naţional;
    b) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Veterinari, denumit în continuare Consiliul naţional;
    c) consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti.
    ART. 8
    În cadrul Consiliului naţional se constituie şi funcţioneazã Comisia superioarã de deontologie şi litigii, Comisia centralã de cenzori, Comisia legislativã, precum şi alte comisii pe domenii de activitate, iar în cadrul consiliilor judeţene, comisii de deontologie şi litigii şi comisii de cenzori.

    SECŢIUNEA 1
    Colegiul Medicilor Veterinari la nivel naţional

    A. Congresul Naţional al Medicilor Veterinari
    ART. 9
    (1) Congresul naţional este format din delegaţii aleşi prin vot secret de adunãrile generale ale medicilor veterinari din judeţe şi municipiul Bucureşti, conform unei norme de reprezentare de un delegat la 30 de membri, şi, din oficiu, preşedinţii consiliilor judeţene nou-aleşi, toţi cu drept de vot.
    (2) La Congresul naţional participã şi membrii Biroului executiv în exerciţiu al Consiliului naţional, care vor avea drept de vot numai dacã au şi calitatea de delegat.
    (3) La Congresul naţional pot fi invitate oficialitãţi, personalitãţi ale profesiei, reprezentanţi ai diferitelor instituţii, organizaţii profesionale din ţarã şi strãinãtate, societãţi şi firme de profil etc., fãrã drept de vot.
    ART. 10
    (1) Congresul naţional se întruneşte o datã la 3 ani sau la cererea majoritãţii simple a consiliilor judeţene.
    (2) Convocarea Congresului naţional extraordinar se face de cãtre Consiliul naţional, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilitã în cadrul Biroului executiv al acestuia.
    (3) La Congresul naţional extraordinar pot participa, cu drept de vot, aceiaşi delegaţi care au participat la Congresul naţional, dacã perioada de timp dintre cele douã congrese nu este mai mare de 60 de zile.
    (4) Congresul naţional este legal constituit în prezenţa a douã treimi din numãrul delegaţilor aleşi.
    ART. 11
    Convocarea Congresului naţional se face de cãtre Consiliul naţional, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilitã. Biroul executiv stabileşte data şi ordinea de zi, iar Consiliul naţional le aprobã.
    ART. 12
    Congresul naţional are urmãtoarele atribuţii:
    a) adoptã Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari;
    b) adoptã Statutul medicului veterinar;
    c) adoptã propuneri de acte normative privind profesia de medic veterinar şi aprobã Codul de deontologie medicalã veterinarã;
    d) adoptã hotãrâri privind formarea, calificarea, specializarea şi perfecţionarea medicilor veterinari, precum şi criteriile pentru promovarea profesionalã;
    e) adoptã rezoluţii şi recomandãri privind programul sãu ştiinţific;
    f) adoptã hotãrâri privitoare la relaţiile de colaborare dintre Colegiul Medicilor Veterinari şi Asociaţia Generalã a Medicilor Veterinari din România sau alte foruri profesionale şi ştiinţifice din ţarã şi din strãinãtate;
    g) valideazã membrii consiliilor judeţene ale Colegiului Medicilor Veterinari;
    h) valideazã delegaţii la Congresul naţional, Consiliul naţional nou-constituit, preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei legislative, preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei de liberã practicã;
    i) alege:
    - preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari;
    - vicepreşedinţii Biroului executiv al Consiliului naţional;
    - preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei superioare de deontologie şi litigii;
    - Comisia centralã de cenzori;
    - membrii supleanţi ai acestora;
    j) poate acorda titlul de preşedinte de onoare al Colegiului Medicilor Veterinari;
    k) recunoaşte din punct de vedere profesional diplomele, certificatele sau alte documente care atestã calitatea de medic veterinar;
    l) aprobã rapoartele de activitate ale Biroului executiv, ale Comisiei superioare de deontologie şi litigii şi ale Comisiei centrale de cenzori privind activitatea financiar-contabilã a Biroului executiv în exerciţiu;
    m) aprobã descãrcarea de gestiune a Biroului executiv în exerciţiu, dupã caz;
    n) adoptã hotãrâri cu efect juridic, armonizate cu reglementãrile comunitare în materia recunoaşterii calificãrilor profesionale obţinute în statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi în materia exercitãrii profesiei de medic veterinar de cãtre cetãţenii statelor menţionate în <>Legea nr. 160/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
    ART. 13
    (1) Congresul naţional adoptã hotãrâri cu votul majoritãţii simple.
    (2) Hotãrârile Congresului naţional sunt definitive şi obligatorii pentru toţi membrii Colegiului Medicilor Veterinari.
    B. Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Veterinari
    ART. 14
    Consiliul naţional este format din:
    a) Biroul executiv;
    b) preşedinţii consiliilor judeţene şi al Consiliului municipiului Bucureşti, aleşi prin vot secret de adunãrile generale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ale medicilor veterinari;
    c) preşedintele Comisiei superioare de deontologie şi litigii.
    ART. 15
    Consiliul naţional se constituie în cadrul Congresului naţional, pentru o perioadã de 3 ani.
    ART. 16
    (1) Pot fi aleşi în Consiliul naţional medici veterinari cu o vechime în activitatea medicalã veterinarã de cel puţin 8 ani.
    (2) La încetarea mandatului, membrii Consiliului naţional pot fi realeşi.
    ART. 17
    Consiliul naţional are urmãtoarele atribuţii:
    a) aprobã regulamentul de ordine interioarã al Comisiei superioare de deontologie şi litigii, precum şi al comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de deontologie şi litigii, conform <>Legii nr. 160/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    b) stabileşte criteriile privind acordarea, suspendarea sau retragerea atestatului de liberã practicã;
    c) aprobã regulamentul de ordine interioarã al comisiilor constituite la nivelul acestuia;
    d) valideazã membrii Comisiei legislative, ai Comisiei de liberã practicã şi ai Comisiei pentru cercetare, ştiinţã şi învãţãmânt, la propunerea Biroului executiv al acestuia;
    e) aprobã criteriile pentru obţinerea gradelor profesionale, conform normelor legale în vigoare, în domeniile:
    - asistenţã medicalã veterinarã;
    - epidemiologie veterinarã;
    - supraveghere şi diagnostic de laborator;
    - expertizã de laborator a produselor animaliere şi de origine animalã;
    - sãnãtate publicã veterinarã şi igiena produselor animaliere şi de origine animalã;
    - patologia reproducţiei;
    - consultanţã şi audit veterinar;
    f) stabileşte atribuţiile şi competenţele medicilor veterinari cu drept de liberã practicã pentru îndeplinirea unor îndatoriri publice;
    g) verificã şi aprobã activitatea Biroului executiv;
    h) stabileşte cuantumul taxei de înscriere, al cotizaţiei lunare şi alte taxe;
    i) aprobã tarifele de platã a acţiunilor sanitar-veterinare de interes public naţional, care vor fi negociate de comisia stabilitã cu Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor;
    j) stabileşte însemnele profesionale, modul lor de folosire, aspectul şi dimensiunile acestora;
    k) stabileşte modul de prezentare şi promovare a activitãţilor medicale veterinare;
    l) aprobã acordarea de indemnizaţii, la propunerea Biroului executiv;
    m) acordã titlul de membru de onoare al Colegiului Medicilor Veterinari;
    n) stabileşte criteriile pentru exercitarea profesiei, în condiţiile prevãzute la art. 22 şi <>art. 41 lit. d) din Legea nr. 160/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    o) aprobã dotãrile minime ale unitãţilor medicale veterinare, indiferent de forma juridicã de organizare a acestora, propuse de cãtre Biroul executiv;
    p) adoptã hotãrâri cu efect juridic, armonizate cu reglementãrile comunitare în materia recunoaşterii calificãrilor profesionale obţinute în statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi în materia exercitãrii profesiei de medic veterinar de cãtre cetãţenii statelor menţionate în <>Legea nr. 160/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    q) adoptã hotãrâri cu efect juridic, conform legii;
    r) aprobã regulamentul de organizare şi desfãşurare a Congresului naţional şi a adunãrilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
    s) la propunerea Biroului executiv, aprobã anual indemnizaţia lunarã a preşedintelui Colegiului Medicilor Veterinari, a membrilor Biroului executiv, a preşedintelui Comisiei superioare de deontologie şi litigii şi indemnizaţiile de şedinţã ale membrilor acestor comisii;
    t) aprobã procedura de organizare şi desfãşurare a programului de pregãtire profesionalã continuã;
    u) aprobã participarea Colegiului Medicilor Veterinari, în calitate de asociat unic, la constituirea unei societãţi cu scop patrimonial;
    v) aprobã procedura privind organizarea cursurilor de calificare, recalificare, iniţiere, perfecţionare, specializare în domeniul medicinii veterinare.
    ART. 18
    Consiliul naţional avizeazã anual propunerea Biroului executiv, cifrele şi formele de şcolarizare veterinarã.
    ART. 19
    Consiliul naţional se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar. Convocarea, precum şi conducerea lucrãrilor Consiliului naţional se fac de cãtre preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 20
    Hotãrârile Consiliului naţional sunt obligatorii pentru toţi membrii Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 21
    Consiliul naţional este legal constituit în condiţiile prezenţei a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor sãi şi ia decizii cu majoritate simplã.
    C. Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari
    ART. 22
    (1) Biroul executiv al Consiliului naţional este alcãtuit din:
    - preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari, ales prin votul direct şi secret al delegaţilor la Congresul naţional dintre membrii Colegiului Medicilor Veterinari care şi-au depus candidatura, cu minimum 60 de zile înainte de congres;
    - 3 vicepreşedinţi, aleşi prin votul direct şi secret al delegaţilor la Congresul naţional dintre membrii Colegiului Medicilor Veterinari propuşi în Congresul naţional, dintre care unul este prim-vicepreşedinte numit de cãtre Biroul executiv al Consiliului naţional;
    - un secretar, propus de preşedinte şi validat de Congresul naţional, dintre membrii Colegiului Medicilor Veterinari;
    - preşedintele Comisiei legislative, care este propus de preşedinte şi validat de cãtre Congresul naţional;
    - preşedintele Comisiei de liberã practicã, propus de preşedinte şi validat de Congresul naţional;
    - un responsabil cu comunicarea.
    (2) Alegerea preşedintelui Colegiului Medicilor Veterinari se face cu votul majoritãţii simple, iar alegerea vicepreşedinţilor se face cu votul majoritãţii relative.
    ART. 23
    (1) Biroul executiv al Consiliului naţional este constituit pentru o perioadã de 3 ani.
    (2) În Biroul executiv al Consiliului naţional pot fi aleşi medici veterinari cu o vechime de cel puţin 10 ani.
    ART. 24
    Biroul executiv poate aproba angajarea unor colaboratori şi de personal administrativ, în funcţie de posibilitãţile de remunerare. Acesta deconteazã cheltuielile fãcute pentru îndeplinirea unor activitãţi.
    ART. 25
    (1) Biroul executiv al Consiliului naţional emite decizii în aplicarea hotãrârilor luate în cadrul Consiliului naţional.
    (2) Biroul executiv este legal constituit în prezenţa a cel puţin 6 membri şi aprobã deciziile cu votul pentru a cel puţin 5 membri.
    (3) Biroul executiv prezintã anual Consiliului naţional raportul de activitate şi programul în curs.
    (4) Toţi membrii Biroului executiv al Consiliului naţional au drept de vot, cu excepţia responsabilului cu comunicarea.
    ART. 26
    Biroul executiv are urmãtoarele atribuţii şi competenţe:
    a) acordã avizul consultativ pentru proiectele de acte normative, reglementãrile şi normele de exercitare a profesiei, în toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislaţiei în vigoare, în baza propunerilor Comisiei legislative;
    b) propune Consiliului naţional membrii comisiilor constituite la nivelul Consiliului naţional;
    c) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãţilor sanitar-veterinare;
    d) propune criteriile pentru acordarea, suspendarea şi retragerea atestatului de liberã practicã;
    e) negociazã, prin comisia stabilitã, pentru urmãtorul an fiscal, cu Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor tarifele de platã pentru efectuarea de cãtre medicii veterinari de liberã practicã a acţiunilor sanitar-veterinare de interes naţional concesionate, prevãzute în programul strategic, precum şi a altor acţiuni sanitar-veterinare care concurã la supravegherea sanitar-veterinarã a teritoriului în ceea ce priveşte sãnãtatea animalelor şi sãnãtatea publicã;
    f) face propuneri privind criteriile de obţinere a gradelor profesionale, conform normelor legale în vigoare, în domeniile:
    - asistenţã medicalã veterinarã;
    - epidemiologie veterinarã;
    - supraveghere şi diagnostic de laborator;
    - expertizã de laborator a produselor animaliere şi de origine animalã;
    - sãnãtate publicã veterinarã şi igiena produselor animaliere şi de origine animalã;
    - patologia reproducţiei;
    - consultanţã şi audit veterinar;
    g) ţine evidenţa membrilor Colegiului Medicilor Veterinari şi actualizeazã permanent tabloul general al membrilor acestuia, pe care îl publicã anual în presa de specialitate;
    h) supravegheazã respectarea <>Legii nr. 160/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare, a prezentului regulament, a Codului de deontologie medicalã veterinarã şi a Statutului medicului veterinar;
    i) elaboreazã metode de perfecţionare profesionalã a medicilor veterinari de liberã practicã şi stabileşte modalitãţile de ierarhizare profesionalã;
    j) aplicã şi, dupã caz, publicã sancţiunile stabilite de Comisia superioarã de deontologie şi litigii;
    k) propune cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei lunare;
    l) stabileşte cuantumul indemnizaţiilor, salariilor şi al altor cheltuieli;
    m) în colaborare cu Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor şi instituţiile de învãţãmânt superior, organizeazã concursul şi elibereazã certificate care atestã gradul profesional de medic primar veterinar;
    n) colaboreazã cu instituţiile publice în stabilirea direcţiilor de dezvoltare şi de perfecţionare a învãţãmântului medical veterinar universitar şi postuniversitar, în concordanţã cu cerinţele şi standardele internaţionale şi cu legislaţia României;
    o) gestioneazã patrimoniul, veniturile şi cheltuielile Colegiului Medicilor Veterinari şi informeazã periodic Consiliul naţional asupra situaţiei financiare;
    p) stabileşte, în baza prevederilor <>Legii nr. 160/1998, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, împreunã cu Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, regulamentul privind atribuţiile şi competenţele medicilor veterinari de liberã practicã în îndeplinirea de cãtre aceştia a unor îndatoriri publice;
    q) fundamenteazã şi propune Consiliului naţional cifrele şi formele de şcolarizare în sistemul veterinar şi transmite Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului cifrele aprobate;
    r) coordoneazã şi controleazã activitatea consiliilor judeţene;
    s) elaboreazã regulamentul de organizare şi desfãşurare a lucrãrilor Congresului naţional şi a adunãrilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti;
    t) organizeazã desfãşurarea lucrãrilor Congresului naţional, precum şi a altor manifestãri profesionale;
    u) aprobã înfiinţarea cabinetelor medicale veterinare;
    v) ţine Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fãrã personalitate juridicã;
    x) controleazã înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale veterinare, indiferent de forma de organizare, precum şi respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor medicale veterinare.
    D. Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari
    ART. 27
    (1) Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari este ales cu majoritate simplã, prin votul secret şi direct al delegaţilor la Congresul naţional, dintre membrii Colegiului Medicilor Veterinari care şi-au depus candidatura cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfãşurãrii Congresului naţional.
    (2) Pot candida la funcţia de preşedinte medicii veterinari primari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani, care sunt membri cotizanţi ai Colegiului Medicilor Veterinari de cel puţin 2 ani consecutiv.
    (3) Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari este preşedintele Biroului executiv al Consiliului naţional.
    ART. 28
    Preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari are urmãtoarele atribuţii:
    a) reprezintã profesia în faţa organelor guvernamentale, a forurilor profesionale şi ştiinţifice, a persoanelor fizice şi juridice şi a instituţiilor publice;
    b) conduce şedinţele Congresului naţional, ale Consiliului naţional şi ale Biroului executiv şi prezintã raportul de activitate al Colegiului Medicilor Veterinari;
    c) duce la îndeplinire hotãrârile Congresului naţional şi ale Biroului executiv.
    E. Comisia superioarã de deontologie şi litigii
    ART. 29
    (1) Comisia superioarã de deontologie şi litigii este formatã din 7 membri titulari (preşedinte, vicepreşedinte, secretar, 4 membri) şi 3 membri supleanţi.
    (2) Alegerea membrilor Comisiei superioare de deontologie şi litigii se face prin votul secret şi direct al delegaţilor la Congresul naţional, cu majoritate relativã, pentru o perioadã de 3 ani.
    (3) Preşedintele Comisiei superioare de deontologie şi litigii este ales prin vot secret şi direct, cu majoritate simplã, dacã şi-a depus candidatura cu cel puţin 60 de zile înainte de data desfãşurãrii Congresului naţional.
    ART. 30
    În Comisia superioarã de deontologie şi litigii pot fi aleşi medici veterinari cu o vechime de cel puţin 10 ani în profesie.
    ART. 31
    Comisia superioarã de deontologie şi litigii trebuie asistatã de un jurist.
    ART. 32
    Comisia superioarã de deontologie şi litigii se organizeazã şi funcţioneazã conform regulamentului de ordine interioarã aprobat de Consiliul naţional.
    ART. 33
    Convocarea Comisiei superioare de deontologie şi litigii se face de cãtre preşedintele acesteia.
    ART. 34
    (1) Comisia superioarã de deontologie şi litigii îşi ţine şedinţele la sediu, în localitatea de domiciliu a preşedintelui sau în oricare alt loc stabilit, ori de câte ori este nevoie.
    (2) Şedinţele se ţin în ziua şi la ora fixate de preşedinte. Acestea nu sunt publice.
    (3) La şedinţele Comisiei superioare de deontologie şi litigii pot fi invitate sã participe numai persoanele competente, stabilite de preşedinte.
    ART. 35
    Comisia superioarã de deontologie şi litigii hotãrãşte sancţiunile stabilite în lege şi le comunicã Biroului executiv al Consiliului naţional.
    F. Comisia centralã de cenzori
    ART. 36
    (1) Comisia centralã de cenzori este formatã din 3 cenzori titulari şi 3 cenzori supleanţi, dintre care 2 cenzori titulari şi cenzorii supleanţi sunt aleşi prin vot secret, cu majoritate relativã, în Congresul naţional, pentru o perioadã de 3 ani, iar un cenzor titular - contabil autorizat sau expert contabil - este ales de Biroul executiv, în condiţiile legii.
    (2) Membrii Comisiei centrale de cenzori trebuie sã îndeplineascã condiţiile legale pentru aceastã funcţie.
    ART. 37
    În caz de deces, demisie sau indisponibilitate a unuia dintre cenzori, acesta va fi înlocuit de supleantul cel mai în vârstã.
    ART. 38
    (1) Cenzorii trebuie sã supravegheze activitatea financiar-contabilã, sã verifice bilanţul contabil, operaţiunile financiar-bancare şi contul Colegiului Medicilor Veterinari.
    (2) Comisia centralã de cenzori trebuie sã prezinte Consiliului naţional raportul privind activitatea financiar-contabilã a Colegiului Medicilor Veterinari anual pentru anul scadent.
    (3) Comisia centralã de cenzori trebuie sã întocmeascã şi sã prezinte Congresului naţional raportul privind activitatea financiar-contabilã a Colegiului Medicilor Veterinari.
    (4) Congresul naţional aprobã raportul Comisiei centrale de cenzori, descãrcând de gestiune Biroul executiv al Consiliului naţional care şi-a încheiat mandatul.
    G. Comisia legislativã
    ART. 39
    (1) Comisia legislativã este formatã din 7 membri (un preşedinte, un vicepreşedinte şi 5 membri).
    (2) Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei Legislative sunt propuşi de preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari şi sunt validaţi de delegaţii la Congresul naţional.
    (3) Membrii Comisiei legislative sunt validaţi de cãtre Consiliul naţional, la propunerea Biroului executiv.
    (4) Activitatea Comisiei legislative este consiliatã de juristul Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 40
    Comisia legislativã are urmãtoarele atribuţii:
    a) elaboreazã actele normative necesare organizãrii şi funcţionãrii Colegiului Medicilor Veterinari;
    b) iniţiazã şi elaboreazã actele normative privind exercitarea activitãţii de liberã practicã medicalã veterinarã;
    c) face propuneri privind adoptarea şi modificarea actelor normative din domeniul medical veterinar;
    d) analizeazã proiectele de acte normative, reglementãri şi norme de exercitare a profesiei în toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislaţiei în vigoare, şi face propuneri Biroului executiv în vederea emiterii avizului consultativ;
    e) elaboreazã regulamentul propriu de ordine interioarã, care este aprobat de cãtre Consiliul naţional.
    H. Comisia de liberã practicã
    ART. 41
    (1) Comisia de liberã practicã este formatã din 7 membri (un preşedinte, un vicepreşedinte şi 5 membri).
    (2) Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei de liberã practicã sunt propuşi de preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari şi sunt validaţi de delegaţii la Congresul naţional.
    (3) Membrii Comisiei de liberã practicã sunt validaţi de cãtre Consiliul naţional, la propunerea Biroului executiv.
    ART. 42
    Atribuţiile Comisiei de liberã practicã sunt stabilite de cãtre Biroul executiv şi aprobate în cadrul Consiliul naţional.
    I. Comisia pentru cercetare, ştiinţã şi învãţãmânt
    ART. 43
    (1) Comisia pentru cercetare, ştiinţã şi învãţãmânt este formatã din 7 membri (un preşedinte, un vicepreşedinte şi 5 membri) şi constituitã din: un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", reprezentanţi ai facultãţilor de medicinã veterinarã şi un reprezentant al Colegiului Medicilor Veterinari.
    (2) Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei pentru cercetare, ştiinţã şi învãţãmânt sunt propuşi de preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari şi sunt validaţi de delegaţii la Congresul naţional.
    (3) Membrii Comisiei pentru cercetare, ştiinţã şi învãţãmânt sunt validaţi de Consiliul naţional, la propunerea Biroului executiv.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Colegiul Medicilor Veterinari la nivel judeţean

    A. Adunarea generalã a medicilor veterinari
    ART. 44
    Adunarea generalã a medicilor veterinari din judeţe şi din municipiul Bucureşti, denumitã în continuare adunarea generalã, este formatã din medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari. Pot participa la adunarea generalã numai medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari cu cotizaţia achitatã la zi.
    ART. 45
    (1) Adunarea generalã se întruneşte anual în sesiune ordinarã.
    (2) Adunarea generalã este legal constituitã în prezenţa a douã treimi din membri şi ia hotãrâri cu jumãtate plus unu din numãrul membrilor prezenţi.
    (3) Convocarea adunãrii generale se face cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite, comunicându-se ordinea de zi.
    (4) Adunarea generalã se poate întruni în sesiune extraordinarã în urmãtoarele situaţii:
    a) la cererea a cel puţin unei treimi din numãrul membrilor;
    b) dacã la data convocãrii adunãrii generale ordinare nu s-a întrunit cvorumul de douã treimi din numãrul membrilor.
    (5) Convocarea adunãrii generale extraordinare în situaţia prevãzutã la alin. (4) lit. b) se face de cãtre biroul executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, la un termen ce nu poate depãşi 10 zile de la prima convocare.
    Adunarea generalã este legal constituitã dacã sunt prezenţi jumãtate plus unu dintre membri, iar hotãrârile se iau cu douã treimi din numãrul membrilor prezenţi.
    ART. 46
    Atribuţiile adunãrii generale sunt urmãtoarele:
    a) alege consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, comisia de deontologie şi litigii şi comisia de cenzori ale acestuia;
    b) examineazã şi face propuneri privind proiecte de acte normative referitoare la profesia de medic veterinar;
    c) analizeazã şi aprobã raportul de activitate al biroului executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, raportul de activitate al comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii şi raportul comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilã a biroului executiv;
    d) aprobã descãrcarea de gestiune a biroului executiv în exerciţiu, dupã caz;
    e) alege prin vot secret delegaţii la Congresul naţional.
    B. Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti
    ART. 47
    (1) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti este format din 7-15 membri titulari şi 3 membri supleanţi, în funcţie de numãrul medicilor veterinari înscrişi în colegiu, şi include membrii biroului executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
    (2) Preşedintele consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti este membru de drept al acestuia.
    ART. 48
    Membrii consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti se aleg prin vot secret, pentru o perioadã de 3 ani, în cadrul adunãrii generale a medicilor veterinari, cu excepţia preşedintelui, care este ales dintre membrii Colegiului Medicilor Veterinari din judeţul unde este înscris, dacã şi-a depus candidatura, în condiţiile stabilite de prezentul regulament.
    ART. 49
    (1) În consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pot fi aleşi medici veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari. Locurile din consiliul judeţean sau al municipiului Bucureşti care devin vacante prin demisie, deces sau din alte cauze se completeazã din cadrul membrilor supleanţi. La încetarea mandatului, membrii consiliilor judeţene şi ai Consiliului municipiului Bucureşti pot fi realeşi.
    (2) Membrii consiliului judeţean sau al municipiului Bucureşti care nu participã la acţiunile Colegiului Medicilor Veterinari, încalcã sau nu îşi îndeplinesc atribuţiile stabilite pot fi revocaţi la cererea a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor consiliului respectiv.
    ART. 50
    Consiliul judeţean şi Consiliul municipiului Bucureşti se întrunesc trimestrial sau ori de câte ori este necesar.
    ART. 51
    Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti sunt legal constituite în prezenţa a douã treimi din numãrul de membri şi iau hotãrâri cu jumãtate plus unu din numãrul membrilor prezenţi.
    C. Biroul executiv al consiliului judeţean şi al Consiliului municipiului Bucureşti
    ART. 52
    (1) Consiliul judeţean şi Consiliul municipiului Bucureşti sunt coordonate de un birou executiv, alcãtuit din:
    - preşedinte, ales prin vot secret şi direct de adunarea generalã;
    - 2 vicepreşedinţi, aleşi prin vot secret din cadrul consiliului judeţean, respectiv 3 vicepreşedinţi, aleşi prin vot secret din cadrul Consiliului municipiului Bucureşti;
    - un secretar, numit de preşedintele nou-ales din cadrul consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi validat de adunarea generalã.
    (2) Preşedintele este ales cu votul majoritãţii simple.
    (3) Vicepreşedinţii sunt aleşi cu votul majoritãţii relative.
    (4) Biroul executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti este ales pentru o perioadã de 3 ani.
    ART. 53
    Biroul executiv propune consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti angajarea unor colaboratori şi de personal administrativ, în funcţie de necesitãţi şi de posibilitãţile de remunerare.
    ART. 54
    Biroul executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti are urmãtoarele atribuţii şi competenţe:
    a) analizeazã şi supune dezbaterii membrilor colegiului proiecte de acte normative care privesc profesia de medic veterinar;
    b) ţine evidenţa, elibereazã certificatele de înregistrare a unitãţilor medicale veterinare şi le vizeazã anual;
    c) primeşte cererile de înscriere de pe raza sa de activitate şi aprobã înscrierea medicilor veterinari în colegiu;
    d) ţine evidenţa membrilor colegiului de pe raza sa de activitate;
    e) ia mãsuri şi controleazã ducerea la îndeplinire a deciziilor, reglementãrilor şi instrucţiunilor transmise de Biroul executiv al Consiliului naţional;
    f) supravegheazã respectarea Codului de deontologie medicalã veterinarã, a Statutului medicului veterinar şi a prezentului regulament;
    g) acordã dreptul de liberã practicã, suspendã sau retrage, dupã caz, atestatele date, cu respectarea prevederilor regulamentului elaborat de Colegiul Medicilor Veterinari;
    h) întocmeşte informãri şi rapoarte asupra activitãţii membrilor, pe care le înainteazã Biroului executiv al Consiliului naţional;
    i) gestioneazã patrimoniul, veniturile şi cheltuielile Colegiului Medicilor Veterinari la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, încaseazã taxele de înscriere, cotizaţiile lunare şi altele;
    j) aplicã sancţiunile hotãrâte de comisia judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii conform <>Legii nr. 160/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    k) suspendã calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari şi exercitarea profesiei de medic veterinar ca urmare:
    1. a interzicerii exercitãrii profesiei pe durata stabilitã prin hotãrâre judecãtoreascã sau disciplinarã rãmasã definitivã;
    2. a neplãţii cotizaţiilor şi contribuţiilor profesionale timp de 6 luni neîntrerupt de la scadenţa acestora;
    l) aplicã sancţiunea de încetare a calitãţii de membru al Colegiului Medicilor Veterinari dacã:
    1. împotriva medicului veterinar s-a luat mãsura ridicãrii dreptului de a profesa, ca sancţiune disciplinarã sau ca urmare a hotãrârii Colegiului Medicilor Veterinari pentru evidentã incapacitate profesionalã ori boalã psihicã atestatã de Comisia medicalã de expertizã;
    2. medicul veterinar a fost condamnat definitiv pentru o faptã care constituie culpã profesionalã prevãzutã şi pedepsitã de Codul penal, care îl face nedemn de a-şi exercita profesia;
    m) propune consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti angajarea unor colaboratori şi de personal administrativ, în funcţie de necesitãţi şi de posibilitãţile financiare;
    n) deconteazã cheltuielile fãcute pentru îndeplinirea unor îndatoriri din programul de activitate;
    o) propune acordarea de indemnizaţii;
    p) elibereazã şi vizeazã semestrial cartea de identitate a membrilor Colegiului Medicilor Veterinari;
    q) controleazã înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale veterinare, indiferent de forma de organizare, precum şi respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor medicale veterinare.
    D. Preşedintele consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti
    ART. 55
    (1) Preşedintele biroului executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti este şi preşedintele consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
    (2) Pot candida la funcţia de preşedinte medicii veterinari care şi-au depus candidatura cu cel puţin 15 zile înainte de organizarea adunãrii generale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au o vechime de 8 ani în profesie şi sunt membri cotizanţi în ultimii 2 ani consecutiv.
    (3) Preşedintele consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti reprezintã profesia în faţa organelor guvernamentale, a forurilor profesionale şi ştiinţifice, a persoanelor fizice şi juridice şi a instituţiilor publice.
    (4) Preşedintele conduce şedinţele consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi ale biroului executiv şi prezintã raportul de activitate al biroului executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
    (5) Preşedintele duce la îndeplinire hotãrârile Congresului naţional, ale Consiliului naţional şi ale consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.
    E. Comisia de deontologie şi litigii a consiliului judeţean şi a Consiliului municipiului Bucureşti
    ART. 56
    (1) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii sunt formate din 5 membri titulari (preşedinte, vicepreşedinte, secretar, 2 membri) şi 3 membri supleanţi.
    (2) Funcţiile în cadrul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii se stabilesc în ordinea descrescãtoare a numãrului de voturi obţinut de cãtre fiecare membru, cu excepţia secretarului, care este numit de cãtre preşedintele comisiei.
    ART. 57
    Alegerea comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii se face prin vot secret, cu majoritate relativã, în adunãrile generale judeţene ale medicilor veterinari, pentru o perioadã de 3 ani.
    ART. 58
    În comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii pot fi aleşi medici veterinari cu o vechime de cel puţin 10 ani.
    ART. 59
    Activitatea comisiei de deontologie şi litigii poate fi asistatã de un jurist.
    ART. 60
    Procedura de soluţionare a litigiilor, de cercetare a abaterilor de la Codul de deontologie medicalã veterinarã şi de stabilire a sancţiunilor este reglementatã prin regulamentul de ordine interioarã al Comisiei superioare de deontologie şi litigii, al comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    F. Comisia de cenzori a consiliului judeţean şi a Consiliului municipiului Bucureşti
    ART. 61
    (1) Comisia de cenzori judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti este formatã din 3 membri titulari şi 3 membri supleanţi, dintre care 2 membri titulari şi membrii supleanţi sunt aleşi prin vot secret, cu majoritate relativã, în adunãrile generale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ale Colegiului Medicilor Veterinari, pentru o perioadã de 3 ani, iar un cenzor titular - contabil autorizat sau expert contabil - este ales de biroul executiv, în condiţiile legii.
    (2) Membrii comisiei de cenzori trebuie sã îndeplineascã condiţiile legale pentru aceastã funcţie.
    (3) Atribuţiile şi competenţele comisiilor de cenzori judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt prevãzute în prezentul regulament.

    CAP. III
    Membrii Colegiului Medicilor Veterinari

    ART. 62
    Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari se dobândeşte de orice medic veterinar, cetãţean român sau al statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, cetãţean elveţian ori cetãţean din state terţe, indiferent de convingerile politice, religioase şi culturale sau de originea etnicã, care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
    a) exercitã legal profesia de medic veterinar în România, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 2 din Legea nr. 160/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    b) nu se aflã în cazurile de nedemnitate prevãzute de legislaţia în vigoare;
    c) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic veterinar;
    d) a depus jurãmântul prevãzut în <>Legea nr. 160/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
    ART. 63
    (1) Prevederile <>art. 16 din Legea nr. 160/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare, nu se aplicã în cazul exercitãrii profesiei de cãtre cetãţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi de cãtre cetãţenii elveţieni sub formã de prestãri de servicii.
    (2) În situaţia prevãzutã la alin. (1), cetãţenii statelor menţionate se înregistreazã în registrul ţinut de Colegiul Medicilor Veterinari în acest scop, fãrã a dobândi calitatea de membru.
    (3) Pentru prestarea de servicii, persoanele prevãzute la alin. (1) au obligaţia de a face o declaraţie referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul Medicilor Veterinari, în condiţiile legii.
    (4) În exercitarea profesiei în forma prestãrii de servicii, aceste persoane se supun normelor de deontologie profesionalã.
    ART. 64
    (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este obligatorie pentru exercitarea profesiei de medic veterinar.
    (2) Cererea de înscriere în Colegiul Medicilor Veterinari se adreseazã preşedintelui biroului executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti în raza în care îşi desfãşoarã activitatea şi/sau îşi stabileşte sediul profesional medicul veterinar respectiv.
    (3) În cazul în care medicul veterinar este înscris ca membru în cadrul unui consiliu judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi îşi schimbã locul de exercitare a profesiei şi/sau sediul profesional în cadrul altui judeţ, nu este obligatoriu sã se transfere în judeţul sau municipiul Bucureşti unde îşi desfãşoarã activitatea sau îşi are sediul profesional.
    (4) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este atestatã prin cartea de identitate, eliberatã de Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 65
    În cadrul Colegiului Medicilor Veterinari pot fi membri de onoare personalitãţi de seamã ale profesiei din ţarã şi din strãinãtate.
    ART. 66
    (1) În situaţiile transferãrilor, membrii Colegiului Medicilor Veterinari primesc, pe lângã documentele de transfer, şi recomandarea biroului executiv al consiliului judeţean sau al Consiliului municipiului Bucureşti.
    (2) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari poate fi obţinutã într-un singur judeţ sau în municipiul Bucureşti.
    ART. 67
    (1) Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au urmãtoarele drepturi:
    a) în exercitarea profesiei sunt ocrotiţi de lege;
    b) sã îşi exercite profesia medicalã veterinarã, în condiţiile legii;
    c) sã îşi desfãşoare activitatea nestingherit şi fãrã vreo imixtiune din partea altor categorii profesionale;
    d) sã informeze Colegiul Medicilor Veterinari despre orice încãlcare a dreptului de exercitare a profesiei;
    e) sã asiste la şedinţele organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;
    f) sã aleagã şi sã fie aleşi;
    g) sã participe la formele de perfecţionare profesionalã continuã;
    h) sã foloseascã însemnele şi titlurile profesionale sau academice.
    (2) Insulta, calomnia ori ameninţarea, sãvârşitã împotriva medicului veterinar în timpul exercitãrii profesiei şi în legãturã cu aceasta, se pedepseşte conform legii.
    (3) Lovirea sau alte violenţe sãvârşite împotriva medicului veterinar, în condiţiile exercitãrii profesiei, se pedepsesc conform legii.
    ART. 68
    Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au urmãtoarele obligaţii:
    a) sã respecte legile şi celelalte acte normative în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar şi sã se supunã hotãrârii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;
    b) sã respecte şi sã aplice în orice împrejurare normele de eticã şi deontologie medicalã veterinarã;
    c) sã promoveze întregul ansamblu de mãsuri menite sã conducã la dezvoltarea creşterii animalelor şi a potenţialului lor productiv;
    d) sã protejeze sãnãtatea omului împotriva bolilor comune omului şi animalelor, sã participe la protejarea mediului, în scopul menţinerii echilibrului ecologic;
    e) sã urmãreascã şi sã sprijine mãsurile de protecţie a animalelor, în conformitate cu reglementãrile internaţionale;
    f) medicul veterinar care desfãşoarã activitate medicalã veterinarã rãspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale.
    ART. 69
    Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari şi exercitarea profesiei de medic veterinar devin nedemne şi se suspendã pentru:
    a) desfãşurarea unor activitãţi care contravin normelor Codului de eticã şi deontologie medicalã veterinarã, constatate, sancţionate şi rãmase definitive;
    b) interzicerea exercitãrii profesiei, pe durata stabilitã prin hotãrâre judecãtoreascã sau disciplinarã, rãmasã definitivã;
    c) în caz de neplatã a cotizaţiilor timp de 6 luni neîntrerupt de la scadenţa acestora.
    ART. 70
    (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari se suspendã, pentru motive neimputabile medicului veterinar, în urmãtoarele situaţii:
    a) femeia medic veterinar se aflã în concediu prenatal/postnatal;
    b) medicul veterinar (femeie, bãrbat) se aflã în concediu de îngrijire a copilului, pe perioada în care face dovada suspendãrii raportului de serviciu/muncã;
    c) medicul veterinar se aflã în afara graniţelor ţãrii şi face dovada cã nu exercitã profesia de medic veterinar;
    d) medicul veterinar îşi suspendã raportul de serviciu/raportul de muncã din motive personale, temeinic justificate;
    e) medicul veterinar beneficiazã de şomaj.
    (2) Modalitatea de solicitare, analizare şi soluţionare a situaţiilor prevãzute la alin. (1) se aprobã prin hotãrâre a Consiliului naţional.
    ART. 71
    Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari înceteazã:
    a) dacã împotriva medicului veterinar s-au luat mãsuri de ridicare a dreptului de a profesa, ca sancţiune disciplinarã sau ca urmare a hotãrârii Colegiului Medicilor Veterinari pentru evidentã incapacitate profesionalã ori boalã psihicã, atestatã de Comisia medicalã de expertizã;
    b) dacã medicul veterinar a fost condamnat definitiv pentru o faptã care constituie culpã profesionalã, prevãzutã şi pedepsitã de Codul penal, care îl face nedemn de a-şi exercita profesia.
    ART. 72
    Exercitarea fãrã drept a oricãrei activitãţi specifice profesiei de medic veterinar constituie infracţiune şi se sancţioneazã potrivit legii.

    CAP. IV
    Patrimoniu. Venituri şi cheltuieli

    ART. 73
    (1) Colegiului Medicilor Veterinari are un patrimoniu propriu, care se compune din bunuri mobile şi imobile, inclusiv mijloace bãneşti.
    (2) Veniturile Colegiului Medicilor Veterinari se constituie în principal din taxele de înscriere în colegiu, cotizaţiile lunare ale membrilor şi alte taxe.
    (3) Alte venituri se pot realiza din subvenţii, donaţii şi sponsorizãri, din manifestãri ştiinţifice şi culturale, drepturi de autor, chirii, dobânzi şi orice alte surse legale.
    (4) Consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti vireazã 50% din cotizaţiile încasate lunar Biroului executiv al Consiliului naţional.
    (5) Fondurile bãneşti pot fi utilizate, cu aprobarea Consiliului naţional, şi pentru participarea ca aport la capitalul social al unei societãţi comerciale, al cãrei profit va fi folosit exclusiv în scopul membrilor Colegiului Medicilor Veterinari.
    ART. 74
    Consiliul naţional şi consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Colegiului Medicilor Veterinari au conturi în lei şi valutã, însemne şi sigilii proprii.
    ART. 75
    Fondurile bãneşti pot fi utilizate pentru perfecţionarea pregãtirii profesionale, acordarea de burse de studii, ajutoare sociale, crearea de instituţii cu scop ştiinţific în domeniul medical veterinar, investiţii legate de dotarea cu mijloace adecvate pentru diverse activitãţi ale Colegiului Medicilor Veterinari, cheltuieli administrative şi ca fond de salarii pentru personalul propriu.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 76
    Prezentul regulament trebuie respectat de toţi membrii Colegiului Medicilor Veterinari.

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016