Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 9 din 16 decembrie 2009  privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 9 din 16 decembrie 2009 privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 28 decembrie 2009

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament stabileşte norme privind supravegherea de cãtre Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, denumitã în continuare C.N.V.M., a respectãrii regulilor privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale instituite prin acte ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Uniunii Europene, precum şi ale altor organizaţii internaţionale sau adoptate prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, aşa cum sunt reglementate prin dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 217/2009 , denumitã în continuare <>O.U.G. nr. 202/2008 .
ART. 2
(1) Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevãzutã în <>Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în <>Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare <>Legea nr. 297/2004 , şi în <>O.U.G. nr. 202/2008 .
(2) În sensul prezentului regulament, termenii, abrevierile şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) entitãţi reglementate - entitãţile a cãror activitate este autorizatã, reglementatã şi supravegheatã de cãtre C.N.V.M. în îndeplinirea atribuţiilor sale legale şi care intrã sub incidenţa prevederilor <>O.U.G. nr. 202/2008 ;
b) instrumente financiare - instrumente financiare definite conform <>art. 7 alin. (1) pct. 14^1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care aparţin sau sunt deţinute ori se aflã sub controlul unor persoane care fac obiectul sancţiunilor internaţionale prevãzute în <>O.U.G. nr. 202/2008 .
ART. 3
C.N.V.M. asigurã publicitatea prevederilor actelor care instituie sancţiuni internaţionale obligatorii în România, prin afişarea în regim de urgenţã a unor alerte pe pagina de internet proprie, cu trimiteri la paginile de internet ale organizaţiilor care instituie sancţiunile internaţionale.
ART. 4
(1) C.N.V.M. supravegheazã respectarea regulilor privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale de cãtre entitãţile reglementate care activeazã pe piaţa de capital.
(2) În procesul de supraveghere, C.N.V.M. poate solicita entitãţilor reglementate orice informaţii sau documente relevante.
(3) În situaţia în care constatã încãlcãri ale sancţiunilor internaţionale, C.N.V.M. aplicã persoanelor fizice şi juridice responsabile sancţiunile prevãzute la <>art. 26 din O.U.G. nr. 202/2008 sau sesizeazã organele de urmãrire penalã, dupã caz.
ART. 5
(1) C.N.V.M. creeazã şi gestioneazã o evidenţã proprie cu privire la respectarea regulilor privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale în domeniul pieţei de capital.
(2) Documentaţia privind sancţiunile internaţionale puse în aplicare în domeniul pieţei de capital se pãstreazã în evidenţa proprie a C.N.V.M. prevãzutã la alin. (1), în condiţiile legii, pe o perioadã de 5 ani de la data încetãrii aplicãrii sancţiunilor respective şi se pune la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice, la cererea acestuia, cu respectarea regimului juridic aplicabil în privinţa informaţiilor obţinute în cursul sau ca urmare a exercitãrii atribuţiilor legale ale C.N.V.M. şi care nu sunt publice.
(3) C.N.V.M. coopereazã cu celelalte autoritãţi şi instituţii publice, din România şi din alte state, care au atribuţii de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, inclusiv prin schimb de date şi informaţii transmise numai în condiţiile prevãzute de lege.
(4) Obligaţia de confidenţialitate nu poate fi invocatã la cererea de informaţii din partea C.N.V.M.

CAP. II
Obligaţii ale entitãţilor reglementate

ART. 6
(1) În situaţia în care o entitate reglementatã are date şi informaţii despre persoane şi/sau entitãţi desemnate, deţine sau are sub control instrumente financiare ori are date şi informaţii despre acestea, despre tranzacţii legate de instrumente financiare sau în care sunt implicate persoane ori entitãţi desemnate, are obligaţia de a înştiinţa C.N.V.M. din momentul în care ia cunoştinţã de existenţa situaţiei care impune înştiinţarea.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplicã şi personalului angajat al entitãţilor reglementate, inclusiv conducãtorilor acestora, precum şi acţionarilor, administratorilor, auditorilor, membrilor consiliului de supraveghere şi altor persoane care prin natura activitãţii lor intrã în posesia datelor şi informaţiilor prevãzute la alin. (1).
(3) C.N.V.M. ia în considerare numai acele înştiinţãri care cuprind cel puţin datele personale şi de contact care sã permitã identificarea autorilor.
(4) Dupã primirea înştiinţãrilor prevãzute la alin. (1), C.N.V.M. informeazã Ministerul Afacerilor Externe despre modul de aplicare a sancţiunilor internaţionale în cazurile respective, precum şi despre orice încãlcãri sau dificultãţi de aplicare.
ART. 7
(1) Entitãţile reglementate trebuie sã sesizeze C.N.V.M. în scris, anexând toate documentele relevante, dacã constatã o eroare de identificare privind persoane sau entitãţi desemnate, precum şi instrumente financiare. Decizia C.N.V.M. în legãturã cu sesizarea, adoptatã dupã verificarea acesteia şi, dupã caz, dupã consultarea altor autoritãţi, se comunicã Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanţelor Publice şi entitãţii reglementate în termen de 15 zile lucrãtoare.
(2) Decizia C.N.V.M. prevãzutã la alin. (1) poate fi contestatã potrivit dispoziţiilor <>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 8
(1) Entitãţile reglementate au obligaţia sã identifice clienţii care deţin sau au sub control instrumente financiare sau care aparţin ori se aflã sub controlul unor persoane sau entitãţi desemnate şi sã raporteze de îndatã Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã şi C.N.V.M. În acest scop, entitãţile reglementate aplicã mãsurile standard de cunoaştere a clientelei prevãzute de <>Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea mãsurilor de prevenire şi combatere a spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital, aprobat prin <>Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 83/2008 , denumit în continuare <>Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 . Raportarea cãtre Ministerul Finanţelor Publice şi C.N.V.M se face în scris, în conformitate cu prevederile <>art. 22 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 .
(2) C.N.V.M. înregistreazã în evidenţa proprie, prevãzutã la art. 5 alin. (1), blocarea fondurilor care se aflã în proprietatea, sunt deţinute sau se aflã sub controlul clienţilor entitãţilor reglementate identificaţi ca fiind persoane sau entitãţi desemnate, dupã ce blocarea a fost dispusã prin ordin al ministrului finanţelor publice şi a fost aplicatã şi notificatã la C.N.V.M. de depozitarul central autorizat la care sunt depozitate instrumentele financiare şi alte categorii de fonduri supuse blocãrii.

CAP. III
Proceduri interne ale entitãţilor reglementate privind administrarea sancţiunilor internaţionale

ART. 9
(1) Entitãţile reglementate au obligaţia sã pãstreze toate informaţiile pe care le deţin privind sancţiunile internaţionale, inclusiv la sediile lor secundare, în condiţiile legii, pe o perioadã de 5 ani de la data încetãrii aplicãrii respectivelor sancţiuni internaţionale.
(2) Entitãţile reglementate trebuie sã elaboreze şi sã depunã la C.N.V.M., în termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, procedurile interne privind sancţiunile internaţionale, avizate de compartimentul de control intern, dupã caz.
(3) Entitãţile reglementate au obligaţia sã desemneze, printr-un act intern, cel puţin un angajat care rãspunde de administrarea corespunzãtoare a sancţiunilor internaţionale şi sã notifice la C.N.V.M. respectiva desemnare, în termenul prevãzut la alin. (2). Pentru a îndeplini aceastã activitate poate fi desemnat ofiţerul de conformitate care coordoneazã implementarea politicilor şi procedurilor interne aferente prevenirii şi combaterii spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism, desemnat conform dispoziţiilor <>art. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 .
(4) Entitãţile reglementate notificã la C.N.V.M. în cel mult 5 zile lucrãtoare orice modificare intervenitã în procedurile interne prevãzute la alin. (2), precum şi în desemnarea persoanei prevãzute la alin. (3).
(5) Entitãţile reglementate asigurã permanent instruirea personalului în domeniul aplicãrii sancţiunilor internaţionale.

CAP. IV
Contravenţii şi dispoziţii finale

ART. 10
(1) Încãlcarea dispoziţiilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se sancţioneazã în conformitate cu prevederile titlului X din <>Legea nr. 297/2004 , coroborate cu prevederile <>art. 26 din O.U.G. nr. 202/2008 .
(2) Clauzele contractuale de confidenţialitate sau secretul profesional nu pot/poate fi invocate/invocat de entitãţile reglementate pentru a nu respecta prevederile prezentului regulament.
ART. 11
Entitãţile reglementate au obligaţia de a utiliza pentru raportarea prevãzutã la art. 8 modelul unitar de raportare elaborat în conformitate cu prevederile <>O.U.G. nr. 202/2008 .
ART. 12
Prezentul regulament se completeazã de drept cu celelalte prevederi legale incidente punerii în aplicare la nivel naţional a sancţiunilor internaţionale.

-------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016