Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 7 august 2012  sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 7 august 2012 sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012
    ART. 1
    Situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota este înfiinţat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.
    ART. 2
    Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.
    ART. 3
    Regulamentul cuprinde regulile care trebuie respectate pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota, precum şi modul în care se vor desfăşura activităţile în perimetrul sitului.
    ART. 4
    Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri ori alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul ori în vecinătatea sitului.
    ART. 5
    Administrarea sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota se realizează de către Fundaţia Conservation Carpathia în baza Convenţiei de custodie nr. 247 din 14 aprilie 2011, încheiată cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, denumită în continuare custode.

    CAP. I
    Limitele sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota, categoriile de terenuri incluse în sit

    ART. 6
    (1) Situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota este constituit în partea de Nord-Est a Munţilor Leaota, pe o suprafaţă de circa 1.393 hectare, învecinându-se în partea de Nord est cu situl ROSCI 0194 Piatra Craiului, iar la vest cu situl ROSCI0013 Bucegi.
    (2) Limitele în format electronic ale sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota se regăsesc pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/ protectia_naturii.htm
    (3) În situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota sunt incluse suprafeţe de fond forestier administrate de către 3 ocoale silvice, respectiv:
    - Regia Publică Locală Piatra Craiului, cu sediul în comuna Moieciu, administrează pe raza sitului proprietăţi de pădure ale Primăriei Moieciu şi ale Primăriei Fundata în suprafaţă de circa 450 ha, UPIII Valea Moieciului ua 101, 102C, 103B, 104B, 105B, 106, 106C, 108%, 109%, 110%, 110E, 111%, 111C, 112%, 112C, 113%, 113E, 113F, 113D, 115%, 116%, 119%, 120, 121%, conform amenajamentului elaborat în anul 2005;
    - Ocolul silvic privat Dragoslavele, cu sediul în comuna Dragoslavele, administrează pe raza sitului păduri proprietate a Obştei Moşnenilor Dragoslovenilor, precum şi a unor proprietari persoane fizice, în suprafaţa de circa 300 ha, pe Valea Rudăriţii: UPVIII Valea Cheii ua 125A, B, C, D; 138A, B, C; 139A, B; 140A, B; 141A, B; 142A, B; 143A, B, C, D, E; 144A, B, C, D, E; 145A%B, C, conform amenajamentului Ocolului silvic Rucăr, anul 1996;
    - Ocolul silvic Pucioasa, cu sediul în oraşul Pucioasa, administrează pe raza sitului suprafeţe de pădure din UP IV Brătei, totalizând circa 90 ha, respectiv ua 109B; 110B; 113B; 114B; 115B, C, D; 116B; 117B; 118B.
    (4) În cuprinsul sitului se găsesc păşuni subalpine după cum urmează:
    a) Păşuni subalpine pe care se desfăşoară activităţi de păşunat
    Păşunile utilizate în prezent se află în mare parte în judeţul Dâmboviţa şi sunt în suprafaţă de circa 310 hectare.
    b) Suprafeţe de teren din categoria păşunilor acoperite cu vegetaţie caracteristică habitatului de interes comunitar 4060 Tufărişuri sud-est carpatice de ienupăr pitic cu smirdar şi afin.
    Sunt situate în principal în judeţul Braşov, reprezintă circa 20% din suprafaţa sitului - 250 ha - şi constituie unul din motivele principale ale desemnării sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota.

    CAP. II
    Activitatea de avizare

    ART. 7
    Emiterea actelor de reglementare pentru proiectele, planurile, programele şi activităţile de pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota, care pot avea un impact negativ asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar, inclusiv pentru exploatarea resurselor minerale, pentru realizarea de drumuri noi de orice fel, pârtii de schi sau orice alte amenajări/construcţii care pot fragmenta/afecta habitatele de interes comunitar şi, respectiv, pot afecta rolul de coridor ecologic al sitului, se face numai cu avizul custodelui, în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 8
    Avizul custodelui se eliberează conform procedurii standard de emitere a avizelor de către custozi şi administratori elaborate de către Ministerul Mediului şi Pădurilor.
    ART. 9
    Pentru emiterea avizului, custodele poate percepe un sistem de tarife, în conformitate cu prevederile şi reglementările legale.

    CAP. III
    Activităţi de silvicultură şi de gospodărire a fondului cinegetic

    3.1. Silvicultură
    ART. 10
    Pe terenurile ce fac parte din fondul forestier inclus în situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota se execută numai lucrările prevăzute de amenajamentele silvice aprobate cu respectarea procedurilor legale în vigoare.
    ART. 11
    La aplicarea lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele silvice sunt necesare:
    a) păstrarea unui procent minim de lemn mort, atât în picioare, cât şi pe sol în arborete, respectiv 1-3 arbori morţi pe picior la hectar în picioare şi 1-3 arbori morţi în descompunere la sol;
    b) în cazul tăierilor rase/definitive/de racordare păstrarea pe picior a minimum 3 arbori/hectar, în special din rândul celor fără importanţă economică, dar semnificativi din punctul de vedere al biodiversităţii: arbori bătrâni, scorburoşi, cu cuiburi de păsări etc.;
    c) promovarea cât mai mult posibil a regenerării naturale în tratamentele silvice în vederea obţinerii unei regenerări care să aibă minimum 70% din compoziţie specii în proporţii corespunzătoare tipului de habitat;
    d) menţinerea consistenţei la 0,7 în arborete, cu excepţia celor în care s-au declanşat lucrări de regenerare;
    e) interzicerea alăturării tăierilor rase în cazul proprietăţilor diferite aflate în acelaşi arboret, chiar dacă proprietarii dispun de studii de amenajare, respectiv amenajamente diferite;
    f) conservarea arboretelor de limită a golului alpin - benzilor de protecţie a golului alpin -, respectiv interzicerea în continuare a extragerii de produse principale, iar lucrările de conservare, igienă, recoltare de produse accidentale se vor face numai cu avizul custodelui;
    g) menţinerea rolului protectiv al benzilor de protecţie a golului alpin şi excluderea acestora de la tăieri de produse principale la reamenajarea pădurilor sunt obligatorii.
    ART. 12
    (1) Amenajarea/Reamenajarea pădurilor se face conform normelor de amenajare a pădurilor în arii naturale protejate, cu respectarea măsurilor de conservare stabilite pentru speciile şi habitatele de interes comunitar ce fac obiectul desemnării sitului, indiferent de forma de proprietate.
    (2) La lucrările de reamenajare a fondului forestier, pentru a se armoniza prevederile specifice cu obiectivele de conservare din planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota, amenajamentele silvice se vor elabora cu consultarea şi implicarea custodelui.
    ART. 13
    (1) Se interzic tăierile, incendierea, distrugerea, degradarea în orice fel a vegetaţiei, situată pe suprafaţa habitatului 4060 Tufărişuri sud-est carpatice de ienupăr pitic cu smirdar şi afin şi 6230* Pajişti sud-est carpatice de ţepoşică.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), sunt permise tăieri de arbori doar în scopul menţinerii habitatelor menţionate la alin. (1).
    ART. 14
    (1) Custodele poate verifica modul de aplicare a lucrărilor silvice desfăşurate în habitate forestiere de interes comunitar în vederea asigurării menţinerii statutului de conservare favorabil al acestora.
    (2) În cazul apariţiei de produse accidentale a căror extragere necesită modificarea prevederilor amenajamentelor silvice, administratorii fondului forestier solicită avizul custodelui.
    (3) Administratorii fondului forestier din situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota transmit anual custodelui evidenţa aplicării amenajamentelor silvice.

    3.2. Gospodărirea fondului cinegetic
    ART. 15
    (1) Custodele participă la monitorizarea şi evaluarea populaţiilor speciilor de faună de interes cinegetic.
    (2) Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligaţia de a invita custodele la acţiunile de evaluare a populaţiilor speciilor de interes cinegetic în vederea avizării cotelor de recoltă.
    ART. 16
    Managementul speciilor de interes cinegetic din situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota se face conform prevederilor legislaţiei specifice din domeniu şi ţine cont de măsurile de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.
    ART. 17
    (1) Deţinătorii de stâni şi turme de animale domestice sunt obligaţi să ia măsuri de prevenire a atacurilor carnivorelor mari, prin utilizarea de mijloace care nu presupun hăituirea acestora.
    (2) Gestionarii fondurilor de vânătoare de pe raza sitului, precum şi custodele acordă, în măsura posibilităţilor, tot sprijinul necesar în vederea evitării producerii pagubelor şi a evitării uciderii carnivorelor mari.

    CAP. IV
    Activităţi pastorale

    ART. 18
    Pe teritoriul sitului, pe suprafaţa habitatelor de interes comunitar, altele decât cele forestiere, păşunatul este permis în măsura în care nu duce la degradarea stării de conservare a acestora, custodele putând solicita realizarea unor studii pastorale privind capacitatea de suport a acestor habitate.
    ART. 19
    Incendierea suprafeţelor de păşuni este strict interzisă.
    ART. 20
    Este interzis păşunatul în fondul forestier de pe suprafaţa sitului.
    ART. 21
    Amplasarea stânelor, precum şi a adăposturilor pastorale noi în habitatele de interes comunitar se va face numai cu avizul custodelui.
    ART. 22
    Este interzisă amplasarea locurilor de târlire la o distanţă mai mică de 100 m de cursurile de apă.

    CAP. V
    Urbanism şi amenajarea teritoriului

    ART. 23
    Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura reprezentarea limitelor sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Planurile de urbanism vor fi armonizate cu prevederile prezentului regulament şi, respectiv, ale planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota.
    ART. 24
    (1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic a terenurilor incluse în situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota se face conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.
    (2) Având în vedere că situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota îndeplineşte şi rolul de coridor ecologic de conectare a sitului de importanţă comunitară Piatra Craiului ROSCI0194 cu situl Natura 2000 Bucegi ROSCI0013, se interzice schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, în cazuri care pot afecta această funcţionalitate.

    CAP. VI
    Turism şi reguli de vizitare

    ART. 25
    Vizitarea sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota se poate face numai pe traseele turistice marcate şi omologate.
    ART. 26
    Abaterea de la traseele menţionate la art. 26 este permisă pentru: personalul custodelui, personalul cu atribuţii de control, personalul care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, personalul Salvamont, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, proprietarii, administratorii terenurilor şi/sau împuterniciţi ai acestora în zonele de responsabilitate, gestionarii fondurilor de vânătoare şi împuterniciţi ai acestora, personalul silvic, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, specialiştii care desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, cu avizul custodelui, personalul care însoţeşte animalele domestice.
    ART. 27
    Pentru vizitare, custodele poate stabili un tarif în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 28
    Organizarea activităţilor colective - minimum 10 persoane -, precum şi instalarea de orice fel de tabere/locuri de campare în extravilan în situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota se fac numai cu avizul custodelui.
    ART. 29
    Aprinderea focului deschis pe suprafaţa sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota nu este permisă decât în locuri special amenajate şi semnalizate.

    CAP. VII
    Utilizarea altor resurse

    ART. 30
    Colectarea de plante medicinale, fructe de pădure, ciuperci pentru uz propriu al membrilor comunităţilor locale este permisă cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    ART. 31
    Colectarea de afine Vaccinium mirtilus şi merişoare Vaccinium vitis idea de pe suprafaţa habitatului de interes comunitar 4060 se face de către proprietarii terenurilor respective şi, respectiv, împuterniciţi ai acestora, cu respectarea prevederilor legale.

    CAP. VIII
    Cercetarea ştiinţifică

    ART. 32
    (1) Cercetarea ştiinţifică a mediului natural în situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota se desfăşoară cu informarea prealabilă a custodelui.
    (2) Custodele sprijină cercetarea ştiinţifică în situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota şi participă, în măsura posibilităţilor, logistic şi cu personal, la activităţile de cercetare.
    (3) Rezultatele activităţii de cercetare se pun de către autori la dispoziţia custodelui în vederea eficientizării activităţii de management al sitului.

    CAP. IX
    Sancţiuni

    ART. 33
    Nerespectarea prevederilor legale atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.

    CAP. X
    Dispoziţii finale

    ART. 34
    În caz de fenomene de forţă majoră (incendii, alunecări de teren, alte calamităţi naturale), pentru înlăturarea/limitarea efectelor acestora, autorităţile responsabile pot interveni conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 35
    Proprietarii terenurilor extravilane situate în situl de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota şi supuse unor restricţii de utilizare, respectiv interdicţia de a înlătura vegetaţia specifică habitatului 4060 Tufărişuri sud-est carpatice de ienupăr pitic cu smirdar şi afin, sunt scutiţi de plata impozitului pe teren, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 36
    Pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0102 Leaota, în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în legile şi reglementările legale din domeniile silvic, vânătoare, agricol, al construcţiilor etc. pentru care custodele nu are atribuţii de a le aplica direct, acesta informează autorităţile/entităţile în drept să ia măsurile legale care se impun.
    ART. 37
    Prezentul regulament se poate modifica la propunerea custodelui, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

                                 --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016