Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 4 martie 2010  de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 4 martie 2010 de organizare si functionare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 25 iunie 2010


CAP. I
Organizarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii

ART. 1
Comitetul consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Comitet, funcţioneazã pe lângã Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumitã în continuare Agenţia, ca organism consultativ, fãrã personalitate juridicã, şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament.
ART. 2
(1) Comitetul constituie un înalt forum pentru dezbaterea situaţiei sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în cadrul cãruia organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, reprezentanţii camerelor de comerţ şi industrie, ai patronatelor şi organizaţiilor neguvernamentale de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi întreprinzãtorii pot sã îşi exprime punctele de vedere şi propunerile sau pot sã îşi manifeste interesul, acordul şi susţinerea pentru realizarea efectivã a proiectelor, programelor şi strategiilor de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional, regional şi local.
(2) Comitetul contribuie la creşterea gradului de transparenţã a deciziilor administraţiei publice, asigurând informarea, consultarea şi participarea activã a reprezentanţilor patronatelor întreprinderilor mici şi mijlocii, ai organizaţiilor neguvernamentale şi a întreprinzãtorilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.
ART. 3
(1) Comitetul are urmãtoarea componenţã:
a) preşedintele: preşedintele Agenţiei;
b) membrii: reprezentanţi ai Agenţiei, desemnaţi de conducerea acesteia, şi reprezentanţi ai ministerelor, organizaţiilor şi instituţiilor prevãzute în anexa nr. 2 la decizie, desemnaţi de conducerea acestora;
c) Secretariatul: reprezentanţi ai Agenţiei, desemnaţi de conducerea acesteia.
(2) La şedinţele Comitetului mai pot participa, cu acordul preşedintelui Comitetului, şi invitaţi din mediul de afaceri sau societatea civilã, interesaţi de subiectele ce urmeazã a fi dezbãtute.
ART. 4
(1) Conducerea Comitetului este asiguratã de preşedintele Agenţiei.
(2) Secretariatul Comitetului este asigurat de cãtre Serviciul programe şi proiecte din cadrul Agenţiei.

CAP. II
Atribuţiile Comitetului şi ale Secretariatului

ART. 5
Comitetul îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) dezbate şi elaboreazã recomandãri în vederea fundamentãrii strategiilor privind dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în scopul realizãrii Programului de guvernare;
b) dezbate şi elaboreazã recomandãri privind definirea şi implementarea politicilor de dezvoltare şi creştere a competitivitãţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în concordanţã cu cerinţele pieţei unice şi necesitãţile creşterii calitãţii produselor, conform standardelor Uniunii Europene, şi asigurã corelarea cu celelalte politici sectoriale;
c) dezbate şi elaboreazã recomandãri privind iniţierea şi implementarea de programe pentru stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional, regional şi local;
d) dezbate propuneri de îmbunãtãţire a cadrului legislativ şi administrativ, cu impact asupra înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii;
e) decide constituirea unor comisii de specialitate, care vor avea ca obiect de activitate analizarea unor probleme specifice, de interes pentru sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;
f) monitorizeazã valorificarea de cãtre instituţiile competente a recomandãrilor elaborate de Comitet.
ART. 6
Secretariatul Comitetului îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) pregãteşte şi asigurã desfãşurarea în bune condiţii a lucrãrilor Comitetului;
b) primeşte propunerile membrilor Comitetului pentru problemele necesar a fi dezbãtute în plenul şedinţelor Comitetului;
c) întocmeşte, cu consultarea membrilor Comitetului, proiectul ordinii de zi a şedinţelor şi îl supune aprobãrii preşedintelui Comitetului;
d) asigurã convocarea membrilor Comitetului şi ai comisiilor de specialitate;
e) îi informeazã pe membrii Comitetului cu privire la lucrãrile acestuia şi le transmite ordinea de zi şi materialele referitoare la temele incluse pe ordinea de zi;
f) asigurã redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor Comitetului şi transmiterea lor, prin poştã electronicã şi/sau în formã tipãritã, membrilor acestuia;
g) monitorizeazã îndeplinirea angajamentelor asumate de membrii Comitetului şi derularea acţiunilor prevãzute în planul de acţiuni al Comitetului;
h) pregãteşte şi asigurã desfãşurarea în bune condiţii a lucrãrilor comisiilor de specialitate şi asigurã transmiterea rapoartelor acestora membrilor Comitetului;
i) asigurã arhivarea documentelor privind activitatea Comitetului;
j) întocmeşte şi prezintã în plen raportul anual al activitãţii Comitetului, care va cuprinde temele incluse pe ordinea de zi a şedinţelor, situaţia prezenţei şi participãrii membrilor la lucrãrile Comitetului, recomandãrile formulate, rezultatele monitorizãrii de cãtre membrii Comitetului a valorificãrii de cãtre instituţiile competente a recomandãrilor elaborate de Comitet;
k) asigurã publicarea pe site-ul Agenţiei a ordinii de zi, a concluziilor şedinţelor Comitetului şi a raportului anual al activitãţii Comitetului;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Comitetului pentru buna desfãşurare a activitãţii acestuia.

CAP. III
Modul de funcţionare a Comitetului

ART. 7
Comitetul se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, de regulã în ultima zi de joi a trimestrului, respectiv în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a majoritãţii simple a membrilor Comitetului.
ART. 8
(1) În vederea pregãtirii pe probleme specifice a lucrãrilor Comitetului, se poate decide constituirea de comisii de specialitate.
(2) Comisiile de specialitate sunt comisii de lucru ale Comitetului şi vor avea ca obiect de activitate analizarea în detaliu a problemelor specifice identificate de cãtre membrii Comitetului cu privire la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional, regional şi local, promovarea spiritului antreprenorial, promovarea inovãrii şi transferului de tehnologie, dezvoltarea producţiei şi serviciilor, comerţului şi turismului, dezvoltarea durabilã şi îmbunãtãţirea cadrului legislativ şi administrativ.
(3) Componenţa comisiilor de specialitate va fi aprobatã în funcţie de problemele specifice pentru care se constituie.
(4) Din comisiile de specialitate pot face parte şi reprezentanţi ai Reprezentanţei Comisiei Europene în România, ai organizaţiilor internaţionale active în România (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Mondialã sau alte organizaţii), reprezentanţi ai principalelor bãnci comerciale din România şi ai instituţiilor de învãţãmânt superior de prestigiu sau ai institutelor de cercetare cu activitate în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.
(5) Dupã încheierea dezbaterilor sau efectuarea lucrãrii aflate în examinare, comisia de specialitate va întocmi un raport, care va cuprinde, pe lângã opinia majoritãţii membrilor comisiei, şi pãrerile contrare, motivate, dupã caz.
(6) Rapoartele întocmite de comisiile de specialitate sunt transmise spre consultare membrilor Comitetului, iar apoi prezentate şi analizate în cadrul şedinţelor Comitetului.
ART. 9
(1) Ordinea de zi a şedinţelor se întocmeşte de cãtre Secretariatul Comitetului, pe baza propunerilor membrilor, se aprobã de preşedintele Comitetului şi se afişeazã pe site-ul Agenţiei cu cel puţin 7 zile înainte de data şedinţei.
(2) Convocarea şedinţelor Comitetului se face cu cel puţin 7 zile înainte de data şedinţei de cãtre Secretariatul Comitetului, care va transmite fiecãrui membru invitaţia de participare, ordinea de zi şi, dacã este cazul, rapoartele comisiilor de specialitate sau alte materiale referitoare la temele incluse pe ordinea de zi.
ART. 10
Şedinţele Comitetului sunt conduse de preşedinte sau de înlocuitorul acestuia.
ART. 11
(1) În realizarea atribuţiilor prevãzute la art. 5 Comitetul elaboreazã recomandãri.
(2) Recomandãrile elaborate de Comitet au rol consultativ şi se emit cu votul majoritãţii simple a participanţilor. În cazul egalitãţii de voturi, votul preşedintelui Comitetului sau al înlocuitorului acestuia este hotãrâtor.
(3) Votul membrilor Comitetului este nominal deschis. Comitetul poate decide ca anumite recomandãri sã fie luate prin vot secret.
ART. 12
(1) Secretariatul Comitetului va consemna dezbaterile şedinţei, punctele de vedere şi propunerile formulate de membrii Comitetului, precum şi recomandãrile elaborate în procesul-verbal al şedinţei.
(2) La sfârşitul şedinţei toţi participanţii vor semna procesulverbal încheiat.
(3) Procesele-verbale împreunã cu documentele informative se comunicã membrilor Comitetului, prin grija Secretariatului, în termen de maximum 7 zile de la data şedinţei.
(4) Recomandãrile elaborate de Comitet se transmit de cãtre Secretariatul Comitetului, în scris, autoritãţilor sau instituţiilor publice competente sã le analizeze şi sã le valorifice, precum şi organizaţiilor neguvernamentale care deruleazã proiecte şi programe pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
(5) Concluziile şedinţelor Comitetului se aduc la cunoştinţa publicului, integral sau în extras, de cãtre Secretariat, prin publicare pe site-ul Agenţiei, în termen de maximum 7 zile de la data şedinţei, precum şi prin transmiterea lor cãtre mass-media centralã sau localã, dupã caz.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 13
(1) Prezentul regulament intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prezentul regulament poate fi modificat sau completat la cererea membrilor Comitetului.
(3) Modificãrile sau completãrile prezentului regulament vor fi aprobate prin decizie a preşedintelui Agenţiei, care va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


ANEXA 2

COMPONENŢA
Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor
mici şi mijlocii

1. Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
2. Camera de Comerţ şi Industrie a României
3. Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti
4. Camera de Comerţ şi Industrie Euroasia
5. Uniunea Naţionalã a Cooperaţiei Meşteşugãreşti - UCECOM
6. Uniunea Naţionalã a Cooperaţiei de Consum - CENTROCOOP
7. Patronatul Tinerilor Întreprinzãtori din România - PTIR
8. Uniunea Naţionalã a Patronatului Român - UNPR
9. Confederaţia Naţionalã a Patronatului Român
10. Confederaţia Patronalã din Industria României - CONPIROM
11. Consiliul Naţional al Patronilor din România - CONPR
12. Patronatul Naţional Român
13. Asociaţia Bãncilor din România
14. Uniunea Generalã a Industriaşilor din România - UGIR 1903
15. Blocul Naţional Sindical
16. Confederaţia Sindicatelor Democratice din România - CSDR
17. Confederaţia Naţionalã Sindicalã "Cartel Alfa"
18. Confederaţia Sindicalã Naţionalã "Meridian"
19. Confederaţia Naţionalã a Sindicatelor Libere din România - "Frãţia"
20. Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
21. Patronatul Român din Industria de Morãrit, Panificaţie şi Produse Fãinoase - ROMPAN
22. Federaţia Patronalã a Textilelor, Confecţiei şi Pielãriei - FEPAIUS
23. Federaţia Patronalã din Industria Construcţiilor de Maşini - FEPACM
24. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
25. Ministerul Finanţelor Publice
26. Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului
27. Ministerul Afacerilor Externe
28. Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului
29. Ministerul Comunicaţiilor şi Societãţii Informaţionale
30. Ministerul Administraţiei şi Internelor
31. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale
32. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
33. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
34. Asociaţia de Standardizare din România - ASRO
35. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci - OSIM
36. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor - ORDA
37. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
38. Liga Întreprinzãtorului Român
39. Asociaţia Femeilor Antreprenor
40. Patronatul Român
41. Asociaţia pentru Antreprenoriat din România (A.P.A.R.)
42. Agenţiile de dezvoltare regionalã:
- Agenţia pentru Dezvoltare Regionalã 1 Nord-Est
- Agenţia pentru Dezvoltare Regionalã 2 Sud-Est
- Agenţia pentru Dezvoltare Regionalã 3 Sud
- Agenţia pentru Dezvoltare Regionalã 4 Sud-Vest
- Agenţia pentru Dezvoltare Regionalã 5 Vest
- Agenţia pentru Dezvoltare Regionalã 6 Nord-Vest
- Agenţia pentru Dezvoltare Regionalã 7 Centru
- Agenţia pentru Dezvoltare Regionalã 8 Bucureşti-Ilfov

___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016