Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 4 iulie 2017  de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 4 iulie 2017 de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017

──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 832 din 4 iulie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 714 din 4 septembrie 2017.
──────────

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Cluburile sportive, denumite în continuare cluburi, sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

    ART. 2
    Cluburile îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele ale prezentului regulament.

    ART. 3
    Cluburile se organizează şi funcţionează după un regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, şi beneficiază de drepturile conferite de lege.

    ART. 4
    Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
    a) denumirea;
    b) sediul;
    c) patrimoniul;
    d) însemnele şi culorile;
    e) obiectul de activitate, cu nominalizarea expresă a secţiilor pe ramură de sport;
    f) cerinţele şi procedura de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru; drepturile şi îndatoririle membrilor;
    g) organele de conducere, administrare şi control şi atribuţiile lor;
    h) regimul de disciplină pentru membrii clubului: recompense şi sancţiuni, condiţiile de acordare a acestora.


    ART. 5
    Schimbarea denumirii cluburilor se face numai prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 6
    Cluburile sunt finanţate din subvenţii de la bugetul de stat, venituri proprii ale instituţiei şi venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului.

    CAP. II
    Scopul şi obiectul de activitate
    ART. 7
    Scopul prezentului regulament îl constituie organizarea, conducerea şi dezvoltarea activităţii sportive proprii, fără discriminări politice, rasiale, religioase etc.

    ART. 8
    În obiectul de activitate al prezentului regulament sunt prevăzute următoarele:
    a) selecţia, pregătirea, performanţa, precum şi participarea la competiţii interne şi internaţionale;
    b) promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în activitatea proprie;
    c) promovarea uneia sau mai multor ramuri de sport/discipline sportive;
    d) administrarea bazei materiale sportive proprii;
    e) organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale la care sunt afiliate;
    f) activităţi de transport rutier, respectiv efectuarea de transport cu mijloace proprii (microbuz, autobuz etc.) pentru persoane şi/sau mărfuri, pe plan intern şi/sau internaţional în interes propriu şi/sau pentru alte structuri sportive;
    g) alte activităţi în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, în condiţiile legii.


    ART. 9
    Cluburile promovează, cu prioritate, disciplinele, ramurile şi probele sportive cuprinse în programul jocurilor olimpice.

    CAP. III
    Structura organizatorică şi funcţionarea cluburilor
    ART. 10
    În concordanţă cu statul de funcţii aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului, în structura organizatorică a cluburilor sportive pot funcţiona, în concordanţă cu volumul activităţii, următoarele compartimente:
    a) Compartimentul sport - responsabil cu activitatea secţiilor pe ramură de sport;
    b) Compartimentul financiar-contabilitate-resurse umane;
    c) Compartimentul achiziţii publice-investiţii-patrimoniu-administrativ-secretariat şi relaţii publice;
    d) Compartimentul juridic.


    ART. 11
    Compartimentele funcţionale enumerate la art. 10 sunt în directa subordonare a directorului.

    ART. 12
    Structura organizatorică a cluburilor este prevăzută în anexa la regulamentul de organizare şi funcţionare propriu.

    ART. 13
    Cluburile au obligaţia de a se afilia federaţiilor sportive naţionale corespunzătoare secţiilor pe ramură de sport proprii şi, după caz, asociaţiilor judeţene pe ramură de sport, respectiv ale municipiului Bucureşti.

    ART. 14
    Cluburile vor respecta prevederile specifice din normele, statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivă.

    ART. 15
    Înfiinţarea unei secţii pe ramură de sport se poate face numai prin ordin al ministrului, astfel:
    a) la solicitarea cluburilor, cu avizul direcţiei judeţene pentru sport şi tineret sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea acestea;
    b) la propunerea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului;
    c) la propunerea direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea clubul;
    d) la propunerea federaţiilor sportive naţionale pe ramură de sport.


    ART. 16
    Desfiinţarea unei secţii pe ramură de sport se poate face numai prin ordin al ministrului, astfel:
    a) la solicitarea cluburilor, cu avizul conform al direcţiei pentru sport şi tineret judeţene sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea acestea;
    b) la propunerea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului;
    c) la propunerea direcţiei pentru sport şi tineret judeţene sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea clubul;
    d) la propunerea federaţiilor sportive naţionale pe ramură de sport;
    e) în cazul cluburilor care pierd calitatea de membru al federaţiilor sportive naţionale la care au fost afiliate.


    ART. 17
    În cazul desfiinţării unei secţii pe ramură de sport, cluburile au obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru radierea din evidenţele Registrului sportiv şi ale federaţiilor sportive naţionale, conform procedurii stabilite prin statutul acestora, respectiv ale asociaţiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti pe ramură de sport la care s-au afiliat.

    ART. 18
    Principalele atribuţii ale Compartimentului sport sunt următoarele:
    a) prin personalul de specialitate, organizează activitatea Cabinetului metodic şi sprijină perfecţionarea profesională a antrenorilor din cadrul clubului;
    b) sprijină logistic şi organizatoric activitatea secţiilor pe ramură de sport;
    c) urmăreşte şi sprijină participarea sportivilor la competiţiile naţionale şi internaţionale;
    d) participă la elaborarea calendarului sportiv competiţional al clubului şi urmăreşte derularea acestuia;
    e) organizează acţiunile din calendarul sportiv propriu;
    f) îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate, activitatea secţiilor pe ramură de sport;
    g) colaborează cu direcţia pentru sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în scopul organizării şi dezvoltării cabinetelor de medicină sportivă, în vederea asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea controalelor medicale specifice sportivilor de performanţă;
    h) colaborează cu consiliile locale, instituţiile publice cu atribuţii în sport, structurile sportive şi operatorii economici în derularea programelor sportive proprii;
    i) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive, precum şi a dopajului în sport;
    j) organizează şi actualizează permanent baza de date a activităţii secţiilor pe ramură de sport şi urmăreşte evaluarea şi raportarea indicatorilor prevăzuţi în programele sportive proprii;
    k) colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior pentru formarea educaţională a sportivilor şi perfecţionarea pregătirii profesionale a antrenorilor clubului.


    ART. 19
    Principalele atribuţii ale Compartimentului financiar-contabilitate - resurse umane sunt:
    a) în domeniul financiar-contabil:
    (i) organizează activitatea de execuţie a bugetului şi ţine evidenţa angajamentelor legale, a plăţilor efectuate şi întocmeşte situaţiile privind raportarea acestora;
    (ii) organizează activitatea de elaborare a bugetului clubului şi asigură transmiterea acestuia Ministerului Tineretului şi Sportului la termenele stabilite;
    (iii) elaborează şi transmite Ministerului Tineretului şi Sportului repartizarea pe trimestre a bugetului aprobat la nivelul clubului;
    (iv) organizează activitatea de control financiar preventiv propriu;
    (v) întocmeşte şi transmite Ministerului Tineretului şi Sportului solicitarea lunară de fonduri de la bugetul de stat;
    (vi) urmăreşte îndeplinirea planului de venituri proprii şi prezintă periodic rapoarte directorului;
    (vii) avizează propunerile de modificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al clubului;
    (viii) organizează evidenţa contabilă a clubului;
    (ix) întocmeşte şi supune spre aprobare proiecte de decizii şi instrucţiuni referitoare la domeniul de activitate al compartimentului, precum şi alte documente care se referă la fondurile publice şi/sau patrimoniul clubului;
    (x) organizează circuitul intern al documentelor financiar-contabile;
    (xi) organizează şi participă la activitatea de inventariere anuală a patrimoniului clubului;
    (xii) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul direcţiei pentru sport şi tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Ministerul Tineretului şi Sportului, primăria şi alte organe ale administraţiei publice locale pentru realizarea atribuţiilor ce revin Compartimentului financiar-contabil;
    (xiii) întocmeşte şi transmite lunar rapoartele financiare la Ministerului Tineretului şi Sportului, la termenele stabilite;
    (xiv) ţine evidenţa bunurilor imobile aparţinând domeniului public, aflate în administrarea clubului, şi comunică Ministerului Tineretului şi Sportului, la termenele stabilite, modificările intervenite;
    (xv) întocmeşte lunar balanţele de verificare, analizează situaţia financiară a clubului şi face propuneri de rentabilizare a activităţii acesteia;
    (xvi) întocmeşte trimestrial bilanţul financiar, iar după aprobare îl transmite Ministerului Tineretului şi Sportului;
    (xvii) furnizează informaţii cu privire la situaţia patrimonială a clubului, atunci când i se solicită;
    (xviii) întocmeşte şi urmăreşte avizarea, respectiv aprobarea documentelor privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor materiale şi servicii ale clubului;
    (xix) întocmeşte orice alte situaţii financiar-contabile prevăzute de actele normative în vigoare sau la solicitarea conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi la solicitarea altor instituţii centrale şi locale;
    (xx) ţine evidenţa documentelor intrate în cadrul compartimentului, precum şi a celor elaborate de acesta;
    (xxi) selectează, grupează în dosare şi transmite spre păstrare arhivei clubului documentele financiar-contabile;

    b) în domeniul resurselor umane:
    (i) întocmeşte şi avizează proiectele de decizie ale directorului pentru aspectele care vizează domeniul său de activitate;
    (ii) elaborează, anual sau ori de câte ori se impune, statul de funcţii şi de personal al clubului, îl actualizează atunci când intervin modificări în structura organizatorică, de personal şi îl supune spre aprobare conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului, în condiţiile legii;
    (iii) răspunde de sistemul de salarizare la nivelul clubului şi asigură, în baza dispoziţiilor legale, managementul resurselor umane;
    (iv) colaborează la întocmirea regulamentelor elaborate de către club;
    (v) stabileşte necesarul lunar de fonduri la titlul "Cheltuieli de personal" şi totodată transmite Compartimentului financiar-contabil propuneri privind modificarea bugetului pentru domeniul resurselor umane;
    (vi) întocmeşte lunar statele de plată şi declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat: contribuţiile pentru asigurări sociale de stat, şomaj, sănătate, impozit pe salariu şi asigură transmiterea acestora către organele abilitate, în termenele prevăzute de lege;
    (vii) avizează documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor de personal, exclusiv cheltuielile de deplasare;
    (viii) avizează notele de fundamentare, precum şi documentele de angajare a cheltuielilor privind perfecţionarea profesională a personalului din cadrul clubului;
    (ix) întocmeşte documentele privind acordarea premiilor pentru personalul din cadrul clubului, în colaborare cu celelalte compartimente;
    (x) întocmeşte şi actualizează evidenţa fişelor fiscale şi le transmite, în termenul legal stabilit, atât organelor fiscale, cât şi salariaţilor din cadrul clubului;
    (xi) gestionează fişele de post pentru personalul din cadrul clubului;
    (xii) organizează, după aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului, concursurile pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante şi temporar vacante şi gestionează aceste posturi;
    (xiii) întocmeşte şi elaborează, în colaborare cu compartimentele de specialitate, bibliografia şi tematica, documentele privind procedura prealabilă organizării concursurilor, precum şi pe cele privind finalizarea acestora şi participă în comisiile de concurs şi a celor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante;
    (xiv) transmite către toate compartimentele clubului criteriile pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale, monitorizează procesul de evaluare a personalului din aparatul propriu, primeşte şi păstrează rapoartele de evaluare;
    (xv) întocmeşte programarea concediilor de odihnă pentru salariaţii clubului şi ţine evidenţa acestora;
    (xvi) întocmeşte documentele de încadrare, respectiv de numire, transfer, detaşare, suspendare sau încetare a raporturilor de muncă/serviciu pentru personalul din cadrul clubului, inclusiv stabilirea drepturilor salariale, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    (xvii) întocmeşte documentele privind reîncadrările, indexările salariale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    (xviii) întocmeşte, actualizează şi ţine evidenţa dosarelor de personal;
    xix) verifică şi ţine evidenţa pontajelor lunare primite de la compartimentele clubului;
    (xx) întocmeşte documentaţia în vederea cercetării abaterilor disciplinare şi asigură secretariatul comisiilor constituite în acest scop, în baza referatelor compartimentelor respective, temeinic justificate, punând la dispoziţie toate informaţiile în acest sens;
    (xxi) întocmeşte raportările solicitate de către Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Statistică şi de alte organe ale administraţiei publice, privind numărul de personal şi drepturile salariale;
    xxii) întocmeşte Registrul general de evidenţă a salariaţilor, operează în acesta înregistrările prevăzute de lege şi asigură depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă potrivit actelor normative în domeniu;
    (xxiii) întocmeşte dosarele de pensionare pentru personalul din cadrul clubului;
    (xxiv) întocmeşte şi eliberează, la cerere, documente specifice activităţii de resurse umane, cu respectarea prevederilor legale;
    (xxv) acordă consiliere de specialitate la solicitarea compartimentelor din cadrul clubului;
    (xxvi) completează şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu pentru personalul clubului;
    (xxvii) îndeplineşte alte sarcini ce i se repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare;
    (xxviii) răspunde de sistemul de salarizare la nivelul clubului.    ART. 20
    Principalele atribuţii ale Compartimentului achiziţii publice - investiţii - patrimoniu - administrativ - secretariat şi relaţii publice:
    a) în domeniul achiziţii publice:
    (i) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale instituţiei, Programul anual al achiziţiilor publice;
    (ii) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
    (iii) informează Ministerul Finanţelor Publice (Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice), conform legislaţiei în vigoare, ori de câte ori urmează să deruleze proceduri de licitaţii deschise sau restrânse;
    (iv) aplică şi finalizează procedurile pentru achiziţii publice prevăzute în programul anual al achiziţiilor publice din cadrul clubului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    (v) se ocupă de efectuarea achiziţiilor directe, conform legislaţiei în vigoare şi în baza notelor de fundamentare şi a referatelor de oportunitate a achiziţiilor, aprobate de conducătorul clubului;
    (vi) constituie, ţine evidenţa şi păstrează dosarele de achiziţie publică încheiate la nivelul clubului;
    (vii) elaborează raportul anual privind contractele de achiziţii publice atribuite şi îl transmite prin intermediul S.E.A.P., în termenul prevăzut de lege, către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice;
    (viii) persoana/persoanele desemnată/desemnate cu atribuţii pe linia achiziţiilor publice face/fac parte, în calitate de preşedinte sau membru, din comisiile de evaluare privind procedurile de achiziţii publice în baza dispoziţiei emise de către conducerea clubului;
    (ix) formulează punctul de vedere al autorităţii contractante la eventualele contestaţii ale operatorilor economici depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
    (x) păstrează confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele cu care intră în contact;

    b) în domeniul investiţii:
    (i) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale instituţiei, Programul anual al achiziţiilor publice;
    (ii) întocmeşte listele de investiţii pentru activele fixe, conform bugetului aprobat;
    (iii) participă, în calitate de membru al comisiei de recepţie, la recepţia materialelor şi la recepţia parţială sau la terminarea lucrărilor de investiţii care se execută la nivelul clubului;
    (iv) respectă prevederile legale pe linia investiţiilor publice;
    (v) participă, în calitate de membru al comisiei de recepţie, la recepţia maşinilor/utilajelor/echipamentelor de natura mijloacelor fixe;

    c) în domeniul administrativ:
    (i) fundamentează şi prezintă propuneri privind cheltuielile materiale şi servicii la nivelul clubului, pentru a fi incluse în proiectul de buget;
    (ii) organizează şi asigură condiţii corespunzătoare pentru folosirea, păstrarea, respectiv depozitarea bunurilor materiale aflate în gestiune;
    (iii) transmite documentele justificative la compartimentul financiar-contabil în termen util pentru efectuarea plăţii la data scadentă;
    (iv) asigură recuperarea cheltuielilor pentru utilităţi consumate de terţi utilizatori ai patrimoniului aflat în administrarea clubului;
    (v) asigură curăţenia şi igienizarea bazelor sportive şi a celorlalte spaţii administrate;
    (vi) răspunde de întocmirea şi prelucrarea foilor de parcurs pentru mijloacele de transport proprii;
    (vii) prezintă propuneri privind eventualele reparaţii la clădiri, înlocuirea unor instalaţii, precum şi pentru folosirea eficientă a dotărilor şi a altor bunuri din patrimoniul administrat de club;
    (viii) întocmeşte referatul de necesitate pentru achiziţionarea materialelor şi consumabilelor necesare desfăşurării activităţii specifice;

    d) în domeniul secretariat şi relaţii publice:
    (i) asigură secretariatul clubului privind corespondenţa, evidenţa deciziilor emise de director, multiplică şi repartizează documentele;
    (ii) efectuează înregistrarea documentelor primite şi asigură respectarea circuitului stabilit prin decizia directorului;
    (iii) organizează, gestionează şi păstrează arhiva clubului;
    (iv) execută redactarea sau multiplicarea documentelor şi organizează expedierea acestora potrivit destinaţiilor;
    (v) întocmeşte referatul de necesitate pentru achiziţionarea materialelor şi consumabilelor necesare desfăşurării activităţii specifice;
    (vi) organizează, în conformitate cu prevederile legale, liberul acces la informaţiile de interes public şi soluţionarea petiţiilor;
    (vii) transmite în termen legal răspunsuri către petenţi şi răspunde de confidenţialitatea datelor.    ART. 21
    Principalele atribuţii ale Compartimentului juridic sunt următoarele:
    a) avizează legalitatea măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii şi care angajează juridic clubul;
    b) colaborează la întocmirea proiectelor de contracte, avizează juridic contractele la care se angajează instituţia;
    c) acordă consiliere juridică compartimentelor din cadrul instituţiei, în interesul desfăşurării activităţii profesionale specifice, cu respectarea dispoziţiilor legale;
    d) întocmeşte şi avizează, din punctul de vedere al legalităţii, deciziile şi instrucţiunile privind măsurile dispuse de către director;
    e) urmăreşte apariţia actelor normative cu aplicare în aria de activitate a clubului şi îi înştiinţează pe cei implicaţi legat de atribuţiile ce le revin din acestea, precum şi de modul în care instanţele judecătoreşti, organele administraţiei de stat şi alte organe interpretează sau aplică aceste acte normative;
    f) implementează în cadrul clubului prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) reprezintă şi susţine interesele clubului, în baza delegaţiei date de conducerea acestuia, în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală şi cercetare penală, precum şi a notarilor publici şi în raporturile cu celelalte autorităţi publice;
    h) formulează acţiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri, răspunsuri la interogatorii, cereri de revizuire etc.;
    i) formulează plângeri penale în numele şi pentru susţinerea intereselor legale ale clubului;
    j) ţine evidenţa dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a termenelor de judecată;
    k) elaborează şi prezintă conducerii clubului, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;
    l) analizează plângerile prealabile, în colaborare cu compartimentele de specialitate la al căror domeniu de activitate fac referire, şi redactează răspunsurile la acestea;
    m) urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor ce se impun cu privire la punerea în aplicare a sentinţelor judecătoreşti executorii;
    n) informează periodic conducerea cu privire la situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care clubul este parte;
    o) participă la comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor din cadrul clubului, precum şi în cadrul comisiilor de disciplină;
    p) îndeplineşte alte sarcini ce i se repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare.


    CAP. IV
    Conducerea cluburilor
    ART. 22
    Cluburile sportive sunt conduse de un director, ajutat, după caz, de un director adjunct. Aceştia îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament şi a prevederilor legale în vigoare.

    ART. 23
    Directorul răspunde, potrivit legii, de buna organizare şi funcţionare a activităţii clubului.

    ART. 24
    Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului, precum şi a directorilor adjuncţi se fac prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, în condiţiile legii.

    ART. 25
    Directorul şi, după caz, directorul adjunct îndeplinesc atribuţiile stabilite prin fişa postului aprobată de către ministrul tineretului şi sportului.

    ART. 26
    Directorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute în fişa postului şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) organizează şi conduce activitatea clubului şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;
    b) aprobă regulamentul de ordine interioară al clubului şi asigură respectarea acestuia de către personalul salariat;
    c) reprezintă, personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive interne şi/sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdicţionale, organizaţii sau operatori economici, precum şi cu persoanele fizice şi juridice române şi străine;
    d) elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului, în concordanţă cu Strategia generală de dezvoltare a activităţii sportive;
    e) negociază şi semnează contracte şi alte acte juridice de angajare a clubului;
    f) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramură de sport ce aparţin clubului, precum şi cea a antrenorilor, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate ale clubului;
    g) asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
    h) în calitate de ordonator terţiar de credite, îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin conform dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde potrivit legislaţiei în vigoare;
    i) stabileşte şi deleagă atribuţii pe trepte ierarhice şi funcţii, potrivit prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare propriu şi structurii organizatorice;
    j) răspunde, potrivit reglementărilor legale în vigoare, de încadrarea personalului salariat din subordine;
    k) monitorizează îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine, precum şi aplicarea măsurilor pe care le dispune;
    l) aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor, în cazul săvârşirii de abateri disciplinare, şi dispune măsurile ce se impun;
    m) analizează, periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite, precum şi rezultatele realizate de sportivii legitimaţi la club;
    n) aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului;
    o) aprobă calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului şi urmăreşte derularea acestuia;
    p) urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului, precum şi organizarea competiţiilor proprii şi acţiunilor de selecţie;
    q) participă la principalele competiţii interne şi internaţionale ale clubului;
    r) stabileşte pentru fiecare antrenor, prin fişa postului, numărul de grupe de sportivi pe niveluri valorice şi numărul minim de sportivi legitimaţi sau nelegitimaţi cuprinşi în pregătire;
    s) asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi a băncii de date ale clubului, respectiv:
    (i) actele normative în vigoare privind activitatea sportivă;
    (ii) regulamentul de organizare şi funcţionare propriu;
    (iii) regulamentul de ordine interioară;
    (iv) ordinele ministrului repartizate clubului;
    (v) statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale la care clubul este afiliat;
    (vi) programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului;
    (vii) evidenţa sportivilor legitimaţi şi clasificaţi pe ramură de sport;
    (viii) rezultatele obţinute de sportivi în competiţiile interne şi internaţionale oficiale;

    t) dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play, pentru combaterea şi prevenirea violenţei şi a dopajului;
    u) asigură şi răspunde de integritatea, întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului;
    v) orice alte atribuţii, cu excepţia celor date, potrivit reglementărilor legale, în competenţa altor organe.


    ART. 27
    Directorul răspunde, potrivit legii, de buna organizare şi funcţionare a activităţii clubului.

    ART. 28
    În exercitarea atribuţiilor sale, directorul emite decizii şi dispoziţii scrise.

    ART. 29
    Directorul clubului este ordonator terţiar de credite.

    ART. 30
    La nivelul cluburilor sportive funcţionează Consiliul consultativ al clubului, alcătuit din reprezentanţi ai clubului şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale.

    ART. 31
    Componenţa, organizarea şi funcţionarea Consiliului clubului se stabilesc prin decizie scrisă a directorului.

    ART. 32
    Din Consiliul clubului face parte, în mod obligatoriu, directorul executiv al direcţiei judeţene pentru sport şi tineret sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea clubul.

    CAP. V
    Baza materială folosită pentru activitatea sportivă
    ART. 33
    Cluburile administrează baza materială pentru activitatea sportivă, aflată în patrimoniu, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate.

    ART. 34
    Baza materială a cluburilor cuprinde totalitatea terenurilor şi clădirilor, precum şi amenajările şi instalaţiile care sunt destinate organizării şi desfăşurării activităţii de educaţie fizică şi sport.

    ART. 35
    Patrimoniul cluburilor se inventariază, anual, pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie.

    ART. 36
    Cluburile administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunurile aflate în patrimoniu, în condiţiile legii.

    ART. 37
    Cluburile care deţin bazele sportive nautice au dreptul de folosinţă gratuită şi prioritară a luciului de apă pentru activitatea de pregătire şi competiţională.

    ART. 38
    Bunurile se evidenţiază distinct în patrimoniul cluburilor.

    ART. 39
    Cluburile nu pot schimba destinaţia sau desfiinţa baze sportive aparţinând domeniului public sau privat al statului şi aflate în administrarea lor fără aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi a ordonatorului principal de credite şi fără garanţia construirii altor baze sportive similare.

    CAP. VI
    Finanţarea activităţii cluburilor sportive
    ART. 40
    Veniturile indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale cluburilor sunt cuprinse în bugetul anual propriu.

    ART. 41
    Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al fiecărui club se face în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, pentru alocaţiile de la bugetul de stat acordate de Ministerul Tineretului şi Sportului, pentru alocaţiile de la bugetele locale, precum şi pentru veniturile proprii ale clubului.

    ART. 42
    Bugetul anual al unui club cuprinde la partea de venituri:
    a) venituri proprii ale instituţiei;
    b) venituri proprii acordate de Ministerul Tineretului şi Sportului;
    c) alocaţii de la bugetul de stat acordate de Ministerul Tineretului şi Sportului;
    d) alte surse, în condiţiile legii.


    ART. 43
    Bugetul anual al cluburilor sportive se aprobă de către Ministerul Tineretului şi Sportului.

    ART. 44
    Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează la nivelul cluburilor, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat.

    ART. 45
    Sursele de finanţare ale cluburilor sportive provin din:
    a) venituri proprii acordate din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului;
    b) alocaţii de la bugetul de stat acordate de către Ministerul Tineretului şi Sportului;
    c) alocaţii de la bugetul local;
    d) venituri din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi obiectul de activitate ale acestora;
    e) sume obţinute din transferurile sportivilor;
    f) cotizaţii şi contribuţii băneşti sau în natură ale simpatizanţilor;
    g) donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizări;
    h) venituri obţinute din reclamă şi publicitate;
    i) venituri provenite din impozite pe spectacole;
    j) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
    k) indemnizaţii obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive;
    l) alte venituri, în condiţiile legii.


    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 46
    Ministerul Tineretului şi Sportului exercită supravegherea şi controlul asupra cluburilor.

    ART. 47
    Cluburile sportive sunt supuse înregistrării în Registrul sportiv.

    ART. 48
    Ca urmare a înregistrării în Registrul sportiv, cluburile primesc număr de identificare şi certificat de identitate sportivă.

    ART. 49
    Cluburile deţin exclusivitatea:
    a) dreptului de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii;
    b) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice şi în mişcare a sportivilor proprii în echipamentul de concurs şi de reprezentare, când participă la competiţii în numele clubului;
    c) drepturilor de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care le organizează sau la care participă, după caz.


    ART. 50
    Prezentul regulament-cadru intră în vigoare la data aprobării de către ministrul tineretului şi sportului.

    ART. 51
    Fiecare club îşi întocmeşte propriul regulament de organizare şi funcţionare pe baza prezentului regulament-cadru, care va fi aprobat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

    ART. 52
    Salariaţii clubului sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi ale fişelor de post pe care le ocupă.

    ART. 53
    În caz de nerespectare a prevederilor prezentului regulament, celor care se dovedesc a fi vinovaţi li se vor aplica măsurile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 54
    Organigrama clubului este parte componentă a regulamentului de organizare şi funcţionare propriu.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016