Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 3 ianuarie 2023  de organizare şi funcţionare a Comisiei de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 3 ianuarie 2023 de organizare şi funcţionare a Comisiei de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 35 din 12 ianuarie 2023
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 3 din 3 ianuarie 2023, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 35 din 12 ianuarie 2023.
──────────
    ART. 1
    Prezentul regulament de organizare şi funcţionare stabileşte modul de desfăşurare a activităţilor Comisiei de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE şi procedura de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE.

    ART. 2
    (1) În vederea aprobării ca organism de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE, în vederea notificării la Comisia Europeană şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene, operatorul economic depune la registratura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) o cerere de aprobare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente, în limba română:
    a) copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    b) copia certificatului de atestare fiscală din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    c) copia cazierului fiscal din care să rezulte că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală şi neatragerea răspunderii solidare;
    d) descrierea activităţilor de evaluare a conformităţii, a modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi a produselor fertilizante pentru care organismul se consideră a fi competent în domeniul în care se solicită a fi aprobat;
    e) copii ale modelelor contractelor de prestări servicii de evaluare, precum şi tarifele practicate pentru prestarea serviciilor;
    f) copia certificatului de acreditare eliberat de către organismul naţional de acreditare, care să ateste îndeplinirea de către organism a cerinţelor standardului SR EN ISO/IEC 17065:2013 şi a cerinţelor stabilite la art. 24 din Regulamentul (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor fertilizante UE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 şi (CE) nr. 1.107/2009 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003;
    g) copia raportului de evaluare elaborat de către organismul naţional de acreditare;
    h) prezentarea subcontractanţilor şi a activităţilor executate de către aceştia în temeiul anexei nr. IV din Regulamentul (UE) 2019/1.009, inclusiv documente privind evaluarea calificărilor acestora.


    ART. 3
    (1) Cererea şi documentele prevăzute la art. 2 alin. (2) se analizează potrivit art. 4 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere la dispoziţie pe piaţă a unor produse fertilizante şi pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor, denumită în continuare OUG nr. 121/2022.
    (2) Comisia de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE, denumită în continuare Comisia, este un organism deliberativ, fără personalitate juridică, şi îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, potrivit prevederilor prezentului regulament.
    (3) Comisia este sprijinită în activitatea sa de structura cu atribuţii în sectorul produselor fertilizante.

    ART. 4
    Lucrările Comisiei sunt conduse de preşedintele acesteia, care coordonează întreaga activitate a Comisiei. În cazul în care preşedintele Comisiei nu poate fi prezent din motive justificate, acesta este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită atribuţiile preşedintelui, inclusiv dreptul de vot.

    ART. 5
    În prima şedinţă a Comisiei, membrii titulari şi supleanţi completează declaraţia de imparţialitate, conflict de interese şi confidenţialitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

    ART. 6
    Secretariatul Comisiei este asigurat de către unul dintre membrii desemnaţi de către preşedintele Comisiei.

    ART. 7
    (1) În funcţie de numărul solicitărilor, Comisia se va întruni ori de câte ori va fi necesar, la propunerea preşedintelui şi va hotărî cu votul majorităţii membrilor.
    (2) Comisia este convocată de către secretariat, după aprobarea de către preşedinte sau vicepreşedinte a ordinii de zi, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc şedinţa. Odată cu aprobarea ordinii de zi, preşedintele sau vicepreşedintele va stabili şi persoanele ce urmează a fi invitate la şedinţă, dacă este cazul.

    ART. 8
    La şedinţele Comisiei pot participa, ca invitaţi, fără drept de vot, specialişti din cadrul MADR, precum şi alţi specialişti din cadrul unor autorităţi, după caz.

    ART. 9
    (1) În urma analizării documentaţiei prevăzute la art. 2 alin. (2), Comisia deliberează asupra solicitărilor formulate şi întocmeşte un raport care conţine, la secţiunea concluzii, propunerea motivată de aprobare sau de respingere a cererii de aprobare ca organism de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.
    (2) Suplimentar, organismul de evaluare a conformităţii este obligat să pună la dispoziţia membrilor Comisiei, la solicitarea acestora, orice alte documente şi informaţii care facilitează analiza documentaţiei prevăzute la art. 4 alin. (6) din OUG nr. 121/2022, în termen de 10 zile lucrătoare începând cu data solicitării.
    (3) Nedepunerea documentelor în termenul prevăzut la alin. (2) sau depunerea unor documente care nu facilitează analiza documentaţiei atrage respingerea cererii.
    (4) Raportul prevăzut la alin. (1) se aprobă de către secretarul de stat coordonator.
    (5) Comisia răspunde solidar de desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor şi de hotărârile adoptate.

    ART. 10
    (1) După aprobarea raportului potrivit art. 9 alin. (4), Comisia emite decizia privind aprobarea ca organism de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE sau, după caz, privind respingerea motivată a cererii de aprobare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.
    (2) Decizia de aprobare ca organism de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE sau de respingere a cererii de aprobare se consemnează în registrul structurii cu atribuţii în sectorul produselor fertilizante şi se comunică în scris organismului de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE de către aceeaşi structură.

    ART. 11
    Decizia de respingere a aprobării poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    Organismul de evaluare a conformităţii produselor fertilizante aprobat are obligaţia să notifice MADR orice modificare a documentelor pe baza cărora a obţinut aprobarea Comisiei, însoţită de o justificare care să cuprindă motivul modificărilor, în maximum 10 zile lucrătoare începând cu data modificării.

    ART. 13
    În funcţie de conţinutul documentelor depuse potrivit art. 12, Comisia hotărăşte cu privire la menţinerea, modificarea sau retragerea propunerii de aprobare.

    ART. 14
    (1) În situaţia în care MADR a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai respectă cerinţele prevăzute la art. 24 din Regulamentul (UE) 2019/1.009 sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile pentru care a fost aprobat în vederea notificării, MADR aplică măsurile prevăzute de art. 30 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/1.009 şi informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre în consecinţă.
    (2) În situaţia prevăzută la art. 31 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2019/1.009, MADR aplică măsurile solicitate de către Comisia Europeană prin actul de punere în aplicare.
    (3) Comisia poate hotărî restrângerea, suspendarea sau retragerea aprobării organismului de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).

    ART. 15
    (1) Organismele de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE care au fost aprobate au obligaţia întocmirii unui raport-sinteză cuprinzând activităţile desfăşurate în sectorul produselor fertilizante din anul anterior.
    (2) Raportul-sinteză se depune la secretariatul Comisiei până la data de 1 martie a fiecărui an şi se analizează de către aceasta.

    ART. 16
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    CERERE
    pentru obţinerea aprobării ca organism de evaluare a
    conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE
    - model -
    Persoana juridică ............, cu sediul în localitatea ........, str. ........... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ..............., cod unic de identificare (CUI) ..........................., reprezentată prin responsabil .............................., solicit aprobarea ca organism de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE în vederea notificării la CE şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene, în scopul realizării evaluării conformităţii produsului/produselor fertilizant(e)^1) ............... prin^2)
    ^1) Se menţionează categoria funcţională de produse (CFP) şi categoria de materii componente (CMC) pentru care organismul a fost acreditat.
    ^2) Denumirea modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii produsului/produselor.

    În susţinerea cererii anexez următoarele documente:
    ……………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………

    Declar că:
    - mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat în susţinerea celor prezentate;
    – mă angajez să notific în scris Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale orice modificare a documentelor pe baza cărora am obţinut aprobarea Comisiei, însoţită de o justificare care să cuprindă motivul modificărilor, în maximum 10 zile lucrătoare începând cu data modificării;
    – sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările şi completările ulterioare;
    – cunosc că în situaţia restrângerii, suspendării sau retragerii aprobării sau în cazul în care mi-am încetat activitatea, am obligaţia de a preda dosarele aflate în lucru unui alt organism notificat cu acordul solicitantului şi de a achita contravaloarea serviciilor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante plătite de către solicitanţi şi neefectuate;
    – cunosc că toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru ca părţile să îşi poată exercita drepturile legitime;
    – cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.


┌────────────────────────────┬─────────┐
│Semnătura persoanei │Data: │
│responsabile │…………. │
├────────────────────────────┼─────────┤
│………………………………………… │ │
└────────────────────────────┴─────────┘


    ANEXA 2

    la regulament
    DECLARAŢIE
    de imparţialitate, conflict de interese şi confidenţialitate
    Subsemnatul/a, ..................., având funcţia de ..................... la ...................., în calitate de preşedinte, vicepreşedinte, membru titular/supleant al Comisiei de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE (Comisia), declar pe propria răspundere că nu am calitatea de membru în organele de administraţie şi de conducere sau de acţionar la societăţi cu capital de stat, privat ori mixt, care au ca obiect de activitate fabricarea, importul şi comercializarea produselor fertilizante.
    De asemenea, declar pe propria răspundere că nu am calitatea de membru în organele de administraţie şi de conducere ale organismului naţional de acreditare a organismului de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE şi nu sunt implicat în procesul de acreditare a organismelor respective.
    Având în vedere cele menţionate anterior, mă angajez:
    - să raportez imediat oricare circumstanţe care ar putea modifica situaţia de mai sus;
    – să nu comunic terţilor*) niciun fel de informaţii despre conţinutul documentelor sau orice fel de relaţii în legătură cu activitatea pe care o desfăşor în cadrul Comisiei;
    *) Prin terţi se înţelege orice persoană care nu este membru al Comisiei sau al Secretariatului Comisiei şi care nu a semnat o declaraţie privind confidenţialitatea şi conflictul de interese.

    – să păstrez confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentelor rapoartelor nepublicate sau a altor informaţii necesare în procesul de evaluare.

    Dau prezenta declaraţie cunoscând sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii, sunt de acord cu toate cele stipulate şi cu tot ceea ce decurge din această declaraţie.
    Data: ................................
    Numele şi prenumele .............
    Semnătura: ........................

    ANEXA 3

    la regulament
    Nr. ………………/data ……..……..
    Se aprobă,
    SECRETAR DE STAT

    RAPORT
    - model -
    Comisia pentru aprobarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE, întrunită în şedinţă în data de …………………….., având în vedere ordinea de zi anexată,
    în urma analizării documentelor care însoţesc cererea de aprobare ca organism de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE, a constatat următoarele:

┌────┬──────────────────────────────┬──┬──┬──────────┐
│Nr. │Analiza documentelor depuse │DA│NU│Comentarii│
│crt.│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│4 │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│5 │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│6 │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│7 │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│8 │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│9 │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Alte documente/informaţii │ │ │ │
│10 │…………………….......…………………….......│ │ │ │
│ │………………………………………………....... │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────┴──┴──┴──────────┘


    Concluziile Comisiei sunt următoarele:
    [ ] Se propune aprobarea ca organism de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE în vederea notificării la CE şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene, în scopul realizării evaluării conformităţii produsului/produselor fertilizant(e)^1) .......................... prin^2) ......................................
    ^1) Se menţionează categoria funcţională de produse (CFP) şi categoria de materii componente (CMC) pentru care organismul a fost acreditat.
    ^2) Denumirea modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii produsului/produselor.

    [ ] Se propune respingerea cererii de aprobare ca organism de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE.

    Motivele care au stat la baza respingerii cererii de aprobare:
    ............................
    ............................
    ............................
    ............................

    Comisia:
    ...............
    .............
    ..............
    ............


    ANEXA 4

    la regulament
    Nr. ………………/data …………..
    DECIZIE DE APROBARE
    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere la dispoziţie pe piaţă a unor produse fertilizante şi pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor,
    având în vedere:
    - cererea ………………….. depusă în data de …………… în vederea aprobării ca organism de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE în vederea notificării la CE şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene;
    – documentele depuse de .……………………….………………..;
    – Raportul nr. …… din data de ……………. întocmit de Comisia aprobată prin Ordinul nr. ………….. şi aprobat de secretarul de stat coordonator,

    Comisia de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE emite următoarea:
    DECIZIE
    privind aprobarea ca organism de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care
    nu deţin marcaj CE/privind respingerea cererii de aprobare ca organism de evaluare
    a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE*)
       *) Se redactează după caz.
    a persoanei juridice ................., cu sediul în localitatea ..............., str. ............. nr. ......., bl. ....., sc. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ...................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. .........., cod unic de identificare (CUI) .........................
    motivele respingerii cererii**) …...........
     **) Menţiunea se redactează numai în situaţia unei decizii de respingere.

    Prezenta decizie se comunică de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organismului aprobat/respins.
    Decizia privind aprobarea constituie documentul în baza căruia Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene organismul de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE aprobat.***)
    ***) Menţiunea se redactează numai în situaţia unei decizii de aprobare.

    Preşedinte,
    .......................


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016