Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 24 mai 2024  de organizare şi funcţionare a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 24 mai 2024 de organizare şi funcţionare a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 mai 2024
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.912 din 24 mai 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 29 mai 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi de funcţionare a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, potrivit legii.
    (2) Pentru soluţionarea contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor se constituie, în funcţie de obiectul contestaţiilor, câte o comisie de soluţionare a contestaţiilor, denumită în continuare Comisia de contestaţii, care funcţionează ca organism fără personalitate juridică pe lângă Ministerul Culturii, denumit în continuare Minister.

    ART. 2
    (1) Fiecare comisie de contestaţii analizează şi soluţionează contestaţiile formulate în termenul legal de persoane fizice şi juridice cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
    (2) Fiecare comisie de contestaţii este numită prin ordin al ministrului culturii pentru o perioadă echivalentă mandatului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
    (3) Mandatul membrilor poate fi reînnoit consecutiv o singură dată.

    CAP. II
    Componenţa şi organizarea comisiilor de contestaţii
    ART. 3
    (1) Fiecare comisie de contestaţii este formată din 3-5 membri, experţi acreditaţi şi, după caz, jurişti din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Culturii, atunci când contestaţia se referă la aspecte de natură juridică, nu doar de specialitate.
    (2) La numirea membrilor Comisiei de contestaţii trebuie să se îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii:
    a) persoanele desemnate nu sunt condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei sau în legătură cu activitatea desfăşurată în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, şi, după caz, nu au săvârşit abateri disciplinare pentru care s-au aplicat sancţiuni disciplinare, pentru care nu a intervenit radierea, în condiţiile legii;
    b) persoanele desemnate nu fac parte din Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor;
    c) să se asigure o repartizare cât mai echilibrată a specializărilor pe anumite domenii.

    (3) În vederea identificării experţilor acreditaţi care respectă criteriile prevăzute la alin. (2), Ministerul Culturii publică pe pagina de internet proprie un anunţ prin care solicită candidaturi însoţite de curriculum vitae.
    (4) Prin ordinul prevăzut la art. 2 alin. (2) se desemnează şi secretarul Comisiei de contestaţii şi membrii supleanţi din cadrul direcţiei de specialitate din Minister.

    ART. 4
    (1) Comisia de contestaţii este condusă de un preşedinte, numit prin ordinul ministrului culturii prevăzut la art. 2 alin. (2).
    (2) În caz de incompatibilitate, conflict de interese sau dacă se află în imposibilitatea exercitării sarcinilor, preşedintele Comisiei de contestaţii va fi înlocuit de un preşedinte de şedinţă, ales cu votul majorităţii simple a membrilor.

    ART. 5
    (1) Membrii Comisiei de contestaţii, supleanţii acestora şi secretarul Comisiei de contestaţii au obligaţia păstrării confidenţialităţii, pe toată durata mandatului şi după încetarea acestuia, cu privire la date şi/sau informaţii cu caracter personal ori care intră sub incidenţa protecţiei legale în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de care au luat cunoştinţă în timpul exercitării mandatului, cu excepţia datelor şi documentelor care, potrivit legii, constituie informaţie de interes public.
    (2) În cazul în care există incompatibilităţi, conflicte de interese sau alte motive care le pot afecta integritatea şi imparţialitatea, membrii vor informa secretarul şi nu vor participa la şedinţă.
    (3) Membrii Comisiei de contestaţii au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:
    a) respectarea şi aplicarea corectă a legii;
    b) prioritatea interesului public;
    c) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor, prin aplicarea aceluiaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
    d) profesionalismul, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
    e) imparţialitatea şi independenţa, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea mandatului.


    CAP. III
    Conflicte de interese şi incompatibilităţi
    ART. 6
    (1) Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitării mandatului, membrii nu vor participa la analizarea/soluţionarea contestaţiilor care vizează documente la a căror pregătire, elaborare sau verificare au participat sau participă aceştia, soţul/soţia sau rudele de până la gradul III, precum şi în cazul în care ar avea o relaţie contractuală, în desfăşurare, inclusiv un raport de serviciu, cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator, comanditar sau beneficiar al respectivelor documente care fac obiectul contestării.
    (2) Membrii Comisiei de contestaţii nu vor participa la analizarea/soluţionarea contestaţiilor privind domeniul patrimoniului cultural naţional mobil, dacă provin din aceeaşi instituţie cu contestatarul, dacă sunt soţ/soţie sau rude până la gradul III ale acestuia, dacă au un raport de serviciu cu acesta, precum şi în cazul unor motive care le pot influenţa obiectivitatea şi imparţialitatea deciziei.
    (3) În scopul cunoaşterii şi asumării angajamentelor prevăzute în prezentul regulament, membrii Comisiei de contestaţii semnează, până cel târziu la prima şedinţă la care participă, declaraţia privind imparţialitatea, interesele şi confidenţialitatea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (4) Nedepunerea declaraţiilor prevăzute la alin. (3) atrage revocarea mandatului de membru al Comisiei de contestaţii.
    (5) Membrii aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) menţionează în fişa de vot motivul pentru care nu pot participa la şedinţa respectivă/analizarea contestaţiei respective, acesta fiind menţionat şi în procesul-verbal de şedinţă de către secretar.

    ART. 7
    (1) Calitatea de membru al Comisiei de contestaţii încetează în următoarele cazuri:
    a) încheierea mandatului;
    b) renunţarea din proprie iniţiativă la mandat, comunicată în scris ministrului culturii;
    c) încălcarea prevederilor prezentului regulament;
    d) constatarea nerespectării angajamentelor cuprinse în declaraţia privind imparţialitatea, interesele şi confidenţialitatea;
    e) absenţe nemotivate, potrivit prevederilor prezentului regulament, respectiv absenţe la 2 şedinţe consecutive sau 3 absenţe cumulate într-o perioadă de 12 luni;
    f) necompletarea tuturor fişelor de vot sau netransmiterea acestora în termenul prevăzut la art. 15 alin. (6), la 2 şedinţe la care a participat;
    g) în cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (5);
    h) propunerea unor soluţii la contestaţii care încalcă prevederile legale, deşi respectivele prevederi i-au fost aduse la cunoştinţă;
    i) când în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive este condamnat penal pentru una dintre faptele prevăzute şi sancţionate în legătură cu exercitarea profesiei;
    j) alte situaţii prevăzute de lege.

    (2) Potrivit prezentului regulament, absenţele membrilor pot fi motivate doar în situaţii legate de starea de sănătate, evenimente familiale deosebite sau în situaţia delegării membrilor de către ministrul culturii pentru îndeplinirea unor obligaţii care nu permit acestora participarea la şedinţele Comisiei de contestaţii.
    (3) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) este de competenţa secretarului Comisiei de contestaţii, situaţiile astfel constatate urmând a fi aduse la cunoştinţa ministrului culturii.
    (4) Semnalarea situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) poate fi făcută, în scris, ministrului culturii şi de către membrii Comisiei de contestaţii, precum şi de către orice persoană fizică şi juridică interesată.

    ART. 8
    În cazul în care unul dintre membrii Comisiei de contestaţii pierde această calitate, în locul acestuia va fi numit prin ordin al ministrului culturii un nou membru, din aceeaşi categorie prevăzută la art. 3, pentru perioada rămasă din respectivul mandat.

    CAP. IV
    Atribuţiile Comisiei de contestaţii
    ART. 9
    (1) Comisia de contestaţii analizează şi soluţionează contestaţiile cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, conform dispoziţiilor art. 55^1 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nu intră în atribuţia Comisiei de contestaţii analizarea şi soluţionarea contestaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (10) din Legea nr. 182/2000.
    (2) Pentru fiecare contestaţie se întocmeşte în scris decizia motivată rezultată în urma votului şi asumată prin semnătura membrilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 10
    Preşedintele Comisiei de contestaţii are următoarele atribuţii:
    a) conduce activitatea Comisiei de contestaţii;
    b) conduce şedinţele Comisiei de contestaţii;
    c) formulează concluziile/soluţiile Comisiei de contestaţii pentru fiecare subiect supus dezbaterii;
    d) supune la vot soluţionarea contestaţiei;
    e) formulează, în scris, decizia privind soluţionarea contestaţiei, pe baza votului membrilor Comisiei de contestaţii.


    ART. 11
    Secretarul Comisiei de contestaţii are următoarele responsabilităţi:
    a) convoacă Comisia de contestaţii;
    b) ţine evidenţa activităţii Comisiei de contestaţii, întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor acesteia şi asigură semnarea acestora de către membrii Comisiei de contestaţii prezenţi la fiecare şedinţă;
    c) întocmeşte ordinea de zi;
    d) întocmeşte lista de prezenţă;
    e) constată şi semnalează situaţiile de încetare a mandatului membrilor;
    f) gestionează documentele şi corespondenţa adresate Comisiei de contestaţii;
    g) gestionează şi ţine evidenţa declaraţiei privind imparţialitatea, interesele şi confidenţialitatea;
    h) convoacă contestatarii pentru a susţine documentaţiile depuse, conform solicitării membrilor Comisiei de contestaţii;
    i) întocmeşte contractul civil încheiat cu fiecare membru al Comisiei de contestaţii şi îl transmite spre semnare;
    j) asigură transmiterea contestaţiilor către Comisia de contestaţii şi a deciziei Comisiei de contestaţii către contestatar;
    k) prezintă comisiei contestaţiile depuse spre soluţionare;
    l) prezintă documentaţiile în cadrul şedinţelor Comisiei de contestaţii, dacă este cazul;
    m) face demersuri privind deplasarea Comisiei de contestaţii pentru analizarea în teren a unor aspecte referitoare la contestaţie, după caz.


    ART. 12
    Membrii Comisiei de contestaţii, au următoarele obligaţii:
    a) participă la şedinţele Comisiei de contestaţii, având drept de vot în adoptarea propunerilor/deciziilor acesteia;
    b) completează şi depun la secretarul Comisiei de contestaţii declaraţia privind imparţialitatea, interesele şi confidenţialitatea;
    c) analizează şi soluţionează contestaţiile cuprinse pe ordinea de zi, fac observaţii, propuneri şi recomandări;
    d) întocmesc şi semnează fişele de vot în cadrul fiecărei şedinţe la care sunt prezenţi;
    e) semnează decizia Comisiei de contestaţii privind soluţionarea contestaţiei;
    f) solicită consemnarea în procesele-verbale ale şedinţelor de lucru a opiniilor şi punctelor de vedere exprimate;
    g) informează, în timp util, secretarul Comisiei de contestaţii despre imposibilitatea participării la şedinţă, în situaţii deosebite ce motivează absenţa.


    CAP. V
    Funcţionarea Comisiei de contestaţii
    ART. 13
    (1) Funcţionarea Comisiei de contestaţii este asigurată de Ministerul Culturii.
    (2) Fondurile necesare funcţionării Comisiei de contestaţii se suportă din bugetul Ministerului, în condiţiile legii.

    ART. 14
    (1) Cvorumul de şedinţă este întrunit în condiţiile prezenţei a cel puţin 3 membri.
    (2) În cazul neîntrunirii cvorumului menţionat la alin. (1), şedinţa se reprogramează în cel mai scurt timp posibil.
    (3) Înaintea votului final ce va fi exprimat asupra fiecărui punct aflat pe ordinea de zi, în cazul în care există membri care se află în situaţia prevăzută la art. 6 şi care nu pot participa la vot sau dacă la momentul votului lipsesc, preşedintele va verifica întrunirea cvorumului legal. Dacă nu se întruneşte cvorumul de şedinţă prevăzut la alin. (1), preşedintele amână votarea până la întrunirea cvorumului legal sau decide reprogramarea conform prevederilor alin. (2), cu asigurarea respectării termenului legal de soluţionare a contestaţiei, respectiv 30 de zile calendaristice de la înregistrare.

    ART. 15
    (1) Comisia de contestaţii îşi desfăşoară activitatea în şedinţe programate de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului.
    (2) Şedinţele Comisiei de contestaţii se desfăşoară la sediul Ministerului sau în alte locaţii, cu aprobarea ministrului culturii.
    (3) Şedinţele Comisiei de contestaţii sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către un preşedinte de şedinţă ales dintre membrii prezenţi, situaţie care se consemnează în procesul-verbal.
    (4) Participarea la şedinţe a membrilor este obligatorie. Absenţele motivate sau nemotivate se consemnează de către secretar în procesul-verbal.
    (5) În funcţie de disponibilităţile tehnice, şedinţele se pot desfăşura fără participarea fizică, în acelaşi spaţiu, a tuturor funcţionarilor implicaţi, membrilor Comisiei de contestaţii şi invitaţilor, cu asigurarea dezbaterilor din Comisia de contestaţii prin e-mail, telefon sau videoconferinţă şi comunicarea fişelor de vot completate de membri prin mijloace electronice.
    (6) În cazul şedinţelor care se desfăşoară prin mijloace electronice, transmiterea fişelor de vot de către membrii Comisiei de contestaţii prin mijloacele electronice se face în termenul stabilit de secretarul comisiei, dar nu mai târziu de 2 zile calendaristice de la data finalizării şedinţei.

    ART. 16
    (1) Ordinea de zi a Comisiei de contestaţii se întocmeşte de către secretarul Comisiei de contestaţii.
    (2) Secretarul întocmeşte lista de prezenţă şi procesul-verbal al şedinţei, la care anexează fişele de vot.
    (3) Procesul-verbal al şedinţei cuprinde rezumatul discuţiilor cu privire la fiecare contestaţie şi rezultatul votului şi se înregistrează la direcţia de specialitate din Minister.
    (4) Soluţiile din cadrul şedinţelor Comisiei de contestaţii se consemnează în fişele de vot, care cuprind informaţiile din anexa nr. 3, şi în procesul-verbal întocmit potrivit anexei nr. 4.
    (5) Procesul-verbal al şedinţei poate fi consultat de membrii Comisiei de contestaţii sau de funcţionarii direcţiei de specialitate din Minister şi este pus la dispoziţia conducerii Ministerului, demnitarilor, organelor şi instituţiilor abilitate prin lege.

    ART. 17
    În situaţia în care Comisia de contestaţii nu poate analiza toate contestaţiile aflate pe ordinea de zi din cauza numărului mare sau a complexităţii acestora, prin decizie a preşedintelui comisiei, cu consultarea membrilor, şedinţa poate continua în ziua următoare, cu asigurarea respectării termenului legal de soluţionare a contestaţiilor.

    CAP. VI
    Desfăşurarea lucrărilor Comisiei de contestaţii şi analizarea contestaţiilor
    ART. 18
    (1) Secretarul Comisiei de contestaţii asigură convocarea Comisiei de contestaţii în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiilor la registratura Ministerului Culturii în format letric sau transmise prin mijloace electronice, dacă au semnătură electronică.
    (2) Contestaţiile se pun la dispoziţia membrilor Comisiei de contestaţii pentru analiză cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de şedinţa Comisiei de contestaţii.
    (3) După prezentarea contestaţiei de către secretar, preşedintele dă cuvântul membrilor, care pot cere precizări, pot face observaţii şi recomandări sau pot propune soluţii.

    ART. 19
    (1) Deciziile Comisiei de contestaţii se iau cu majoritatea simplă a voturilor.
    (2) În urma analizei contestaţiei, Comisia de contestaţii adoptă, în mod motivat, o decizie cu una dintre următoarele soluţii:
    a) admiterea contestaţiei;
    b) respingerea contestaţiei.

    (3) Preşedintele Comisiei de contestaţii formulează concluzia motivată privind soluţionarea contestaţiei.
    (4) Concluzia privind soluţionarea contestaţiei, formulată de către preşedinte, este aprobată, prin vot, de membrii Comisiei de contestaţii şi se menţionează în procesul-verbal de şedinţă şi în fişa de vot.
    (5) În cazul în care nu se întruneşte majoritatea simplă a voturilor pentru una dintre soluţiile menţionate la alin. (2), preşedintele supune din nou analizei contestaţia, până când se ia o decizie cu majoritatea simplă a voturilor, cu asigurarea respectării termenului legal de soluţionare a contestaţiilor.

    ART. 20
    (1) În urma rezultatului votului, preşedintele întocmeşte decizia şi o asumă prin semnătură, alături de fiecare membru.
    (2) În cazul în care unul dintre membri face o opinie separată faţă de majoritate, aceasta se va consemna în scris în cuprinsul procesului-verbal.
    (3) Decizia motivată a Comisiei de contestaţii se transmite contestatarului de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data pronunţării acesteia.

    ART. 21
    (1) Comisia de contestaţii poate decide invitarea contestatarului la şedinţa Comisiei de contestaţii, pentru a-şi susţine contestaţia. Invitaţia la şedinţa Comisiei de contestaţii se transmite de către secretarul comisiei.
    (2) După susţinerea contestaţiei, contestatarul nu poate participa la deliberările din cadrul şedinţelor sau la vot, părăsind sala de şedinţă sau deconectându-se de la şedinţa online a comisiei.
    (3) Secretarul Comisiei de contestaţii nu are drept de vot.
    (4) Comisia de contestaţii poate solicita în scris puncte de vedere, documente justificative, documente suplimentare în vederea soluţionării contestaţiei, cu asigurarea încadrării în termenul legal de soluţionare a contestaţiei.

    CAP. VII
    Aspecte organizatorice
    ART. 22
    (1) Pentru activitatea prestată în lunile în care Comisia de contestaţii se întruneşte, membrii acesteia primesc o indemnizaţie lunară, stabilită prin ordin al ministrului culturii, indiferent de numărul şedinţelor organizate într-o lună, la care se adaugă decontarea cheltuielilor efectuate în vederea participării la lucrări. Indemnizaţia lunară nu poate depăşi 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat. Decontarea cheltuielilor efectuate în vederea participării la şedinţele convocate de Minister se face şi în cazul în care şedinţele nu se desfăşoară.
    (2) Condiţiile privind decontarea cheltuielilor cu transportul şi cazarea se prevăd în contractul civil încheiat cu fiecare membru, potrivit legii.
    (3) Indemnizaţiile şi decontarea cheltuielilor de participare la şedinţe se asigură de către Minister, pe baza documentelor justificative, conform legii.

    ART. 23
    (1) Documentele şedinţelor sunt, în ordinea de arhivare, următoarele:
    a) lista de prezenţă;
    b) ordinea de zi;
    c) procesul-verbal cuprinzând şi fişele de vot;
    d) decizia motivată privind soluţionarea contestaţiei;
    e) contestaţiile.

    (2) Arhivarea documentelor se face, în original, la direcţia de specialitate din Minister.

    ART. 24
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    DECLARAŢIE
    privind imparţialitatea, interesele şi confidenţialitatea
    Subsemnatul(a), ............................................, membru(ă) în Comisia de soluţionare a contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, denumită în continuare Comisia de contestaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:
    a) în calitate de membru, pe durata mandatului, nu voi participa la analizarea/soluţionarea contestaţiilor şi la votul Comisiei de contestaţii dacă voi constata că mă aflu în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.912/2024;
    b) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea mea pe parcursul procesului de deliberare în cadrul Comisiei de contestaţii.

    Mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor şi datelor cu caracter personal şi a celor care intră sub incidenţa protecţiei date de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe care le voi obţine sau le voi afla ca efect al calităţii mele de membru al Comisiei de contestaţii pe toată durata mandatului şi după încetarea acestuia, potrivit prevederilor legii.
    Mă angajez că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi declara imediat acest lucru şi nu voi participa la discutarea subiectului în Comisia de contestaţii, inclusiv la vot.
    Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.912/2024.
    Semnătură .................
    Prenume, nume ..................
    Data ...........................

    ANEXA 2

    la regulament
    DECIZIE
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor
    Instituţiei/Domnului ...................................................
    Adresa .................................................................
    Având în vedere contestaţia .............................., înregistrată la Ministerul Culturii cu nr. .........................., cu privire la .................................., analizată de Comisia de soluţionare a contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor în şedinţa din ........................., ţinând cont de următoarele:
    1. ......................................................,
    2. ......................................................,

    Comisia de soluţionare a contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor a constatat următoarele:
    ................................................

    Pentru următoarele motive:
    .........................................................,

    Comisia de soluţionare a contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor decide:
    admite contestaţia .........................................................
    respinge contestaţia ...........................................................

    Decizia a fost luată cu majoritatea simplă a voturilor.
    Au fost exprimate ................. voturi, dintre care ............. voturi de admitere, iar ................ voturi de respingere a contestaţiei.
    Preşedinte comisie
    Semnătură ....................................................................
    Prenume, nume ............................................................
    Membru comisie
    Semnătură ....................................................................
    Prenume, nume ............................................................
    Membru comisie
    Semnătură ....................................................................
    Prenume, nume ............................................................
    Data: ........................
    Formularul deciziei poate suferi modificări/adaptări în funcţie de tipul de contestaţie şi de soluţia adoptată.

    ANEXA 3

    la regulament
    FIŞĂ DE VOT
    Fişa de vot nr. .............
    – anexă la procesul-verbal al şedinţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, desfăşurată în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.912/2024:

┌──────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ │Contestaţia^1 │Observaţii^2 │Soluţia propusă de membrul │
│ │ │ │comisiei │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1 │......................................│.............................│...............................│
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│2 │......................................│.............................│...............................│
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│3 │......................................│.............................│...............................│
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│......│......................................│.............................│...............................│
└──────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


    ^1 Se vor completa numărul de înregistrare al contestaţiei de la structura de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi denumirea documentaţiei, cu precizarea subiectului/imobilului/persoanei la care aceasta se referă.
    ^2 Se vor completa aspecte relevante referitoare la documentaţie.

    Membru comisie
    Semnătură ……………………...
    Prenume, nume ........................
    Data …………………..

    ANEXA 4

    la regulament
    PROCES-VERBAL
    Procesul-verbal al şedinţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, desfăşurată în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.912/2024

┌──────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Rezumatul şedinţei şi soluţia adoptată de Comisia de soluţionare a │
│ │Contestaţia^1 │Observaţii^2 │contestaţiilor cu privire la actele administrative emise în baza │
│ │ │ │propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │......................................│.............................│...........................................................................│
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 │......................................│.............................│...........................................................................│
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3 │......................................│.............................│...........................................................................│
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│......│......................................│.............................│...........................................................................│
└──────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ^1 Se vor completa numărul de înregistrare al contestaţiei de la structura de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi denumirea documentaţiei, cu precizarea imobilului la care aceasta se referă.
    ^2 Se vor completa aspecte relevante referitoare la documentaţie.
    Preşedinte comisie
    Semnătură ....................................................................
    Prenume, nume ............................................................
    Membru comisie
    Semnătură ....................................................................
    Prenume, nume ............................................................
    Membru comisie
    Semnătură ....................................................................
    Prenume, nume ............................................................
    Secretar/Supleant secretar comisie
    Semnătură …………………….......................................
    Prenume, nume ............................................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016