Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 20 decembrie 2011  de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 20 decembrie 2011 de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 105 din 9 februarie 2012
──────────
    Aprobat de ORDINUL nr. 2.682/C din 20 decembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 105 din 9 februarie 2012.
──────────
    CAP. I
    Organizarea evaluării performanţelor profesionale individuale
    ART. 1
    (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din sistemul administraţiei penitenciare constă în aprecierea obiectivă a activităţii acestuia.
    (2) Scopul evaluării constă în:
    a) stabilirea gradului de compatibilitate a persoanei evaluate cu cerinţele cuprinse în fişa postului;
    b) fundamentarea activităţilor de promovare în funcţii, grade şi trepte profesionale;
    c) fundamentarea activităţilor de recompensare;
    d) identificarea nevoilor de formare profesională continuă;
    e) validarea programelor de recrutare, selecţie, încadrare;
    f) acordarea altor drepturi stabilite de actele normative în vigoare.

    (3) Structura fişei postului este prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Evaluarea performanţelor profesionale individuale trebuie realizată cu obiectivitate, probitate şi deontologie profesională.

    ART. 3
    (1) Perioada de evaluare este 1 ianuarie - 15 februarie a fiecărui an, cu excepţia personalului didactic şi didactic auxiliar, pentru care activitatea de evaluare se realizează în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an.
    (2) Perioada evaluată este 1 ianuarie-31 decembrie a anului anterior celui în care se face evaluarea, cu excepţia personalului didactic şi didactic auxiliar, pentru care perioada evaluată corespunde anului de învăţământ.

    ART. 4
    (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se face, numai în cadrul perioadelor de evaluare menţionate la art. 3 alin. (1), persoanelor care au desfăşurat activitate profesională în aceeaşi instituţie cel puţin 6 luni.
    (2) În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
    a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al persoanei evaluate încetează, se suspendă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni ori se modifică, în condiţiile legii, sub raportul locului muncii prin şi/sau al felului muncii, caz în care persoana respectivă va fi evaluată pentru perioada de până la încetarea, suspendarea ori modificarea raporturilor de muncă;
    b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă sau de serviciu, după caz, al şefului ierarhic, respectiv al conducătorului unităţii încetează, se suspendă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni ori se modifică, în condiţiile legii, caz în care acesta are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de muncă ori de serviciu sau, dacă nu este posibil, în termen de cel mult 15 zile de la data când au intervenit aceste situaţii, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale persoanelor din subordine;
    c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluată dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovată, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite.

    (3) În cazul detaşării pentru minimum o lună, unitatea unde are loc detaşarea realizează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale celor în cauză.
    (4) În cazul delegării pentru minimum o lună, unitatea unde are loc delegarea va comunică unităţii de bază datele necesare evaluării performanţelor profesionale individuale ale celor în cauză.
    (5) În cazul în care pe parcursul unui an personalul a fost evaluat pentru una sau mai multe situaţii prevăzute la alin. (2)-(4), nota finală se calculează ca medie aritmetică ponderată conform formulei:

┌───────────────────────────────────┬─┬──┐
│N1 x L1 + N2 x L2 + .... + Ni x Li │ │ │
│───────────────────────────────────│=│N,│
│L1 + L2 + .... L1 │ │ │
└───────────────────────────────────┴─┴──┘

    unde:
    N1, N2, ... Ni = nota obţinută la fiecare evaluare întocmită conform prevederilor art. 3 alin. (1);
    L1, L2, ... Li = numărul de luni pentru care s-a întocmit fiecare evaluare întocmită conform prevederilor alin. (2)-(4);
    N = nota finală care se transformă în calificativ anual.

    CAP. II
    Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale
    ART. 5
    Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale are ca elemente de referinţă:
    a) fişa postului, ca element de raportare la cerinţele, activităţile şi responsabilităţile corespunzătoare postului;
    b) obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluată;
    c) criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale, stabilite în condiţiile prezentului regulament.


    ART. 6
    (1) Obiectivele profesionale individuale trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) să fie specifice atribuţiilor funcţionale menţionate în fişa postului;
    b) să fie cuantificabile;
    c) să fie prevăzute cu termene de realizare;
    d) să fie realiste - să poată fi duse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute şi cu resursele alocate;
    e) să fie flexibile - să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în priorităţile unităţii.

    (2) Obiectivele profesionale individuale pot fi revizuite ori de câte ori intervin modificări ale acestora. Obiectivele revizuite se vor menţiona în fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate.

    ART. 7
    (1) Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale, stabilite pe baza criteriilor de evaluare a postului, prevăzute de lege, sunt:
    a) nivelul cunoştinţelor, abilităţile şi experienţa profesională;
    b) capacitatea de creativitate, de rezolvare a problemelor complexe şi diversificate;
    c) capacitatea de judecată şi de luare a deciziilor;
    d) capacitatea de coordonare şi supervizare;
    e) capacitatea de comunicare;
    f) capacitatea de a se adapta şi de a lucra în condiţiile prevăzute de muncă;
    g) respectarea incompatibilităţilor şi a regimurilor speciale de integritate morală şi etică profesională.

    (2) Evaluatorul are obligaţia de a stabili în mod obligatoriu criteriile de evaluare prevăzute la alin. (1) şi opţional, în funcţie de specificul activităţii, alte criterii de evaluare dintre următoarele:
    a) capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu;
    b) capacitatea de a-şi asuma responsabilităţile;
    c) capacitatea de a se perfecţiona;
    d) capacitatea de a controla;
    e) spiritul de iniţiativă;
    f) capacitatea de a lucra independent;
    g) capacitatea de a lucra în echipă;
    h) loialitatea faţă de instituţie.

    (3) În cazul în care obiectivele şi criteriile de evaluare nu se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate, acestea nu sunt luate în considerare în procesul de evaluare a persoanei în cauză.
    (4) Modelul fişei de evaluare este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 8
    (1) Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi obiectivele profesionale individuale se notează de către şeful ierarhic al persoanei evaluate cu note de la 1 la 5, exprimând aprecierea îndeplinirii acestora, nota 1 reprezentând minimul, iar nota 5 maximul.
    (2) Nota finală acordată persoanei evaluate este dată de media notelor acordate la criteriile de performanţă şi îndeplinirea obiectivelor profesionale individuale, cu două zecimale.
    (3) Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:
    a) între 1,00 şi 2,00 - nesatisfăcător;
    b) între 2,01 şi 3,00 - satisfăcător;
    c) între 3,01 şi 4,00 - bine;
    d) între 4,01 şi 5,00 - foarte bine.


    ART. 9
    Conducătorii unităţilor care au în subordine personal contractual vor lua măsuri ca la începerea perioadei de evaluare să fie finalizate următoarele activităţi pregătitoare:
    a) emiterea deciziei de zi pe unitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare a personalului, care va cuprinde: baza legală, etapele acţiunii, stabilirea nominală a persoanelor cu drept de completare a fişelor de evaluare, nominalizarea personalului ce va fi evaluat;
    b) instruirea personalului care participă la activitatea de evaluare a subordonaţilor;
    c) difuzarea imprimatelor tipizate pentru evaluarea personalului.


    ART. 10
    Etapele activităţii de evaluare sunt următoarele:
    a) completarea fişei de evaluare de către şeful ierarhic;
    b) acordarea calificativului final de către conducătorul instituţiei;
    c) aducerea la cunoştinţa persoanei evaluate a notei şi a calificativului final.


    ART. 11
    În vederea completării fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, şeful ierarhic realizează următoarele:
    a) completează fişa de evaluare;
    b) propune calificativul de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
    c) consemnează rezultatele deosebite ale persoanei evaluate, dificultăţile obiective întâmpinate de aceasta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante;
    d) identifică eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate;
    e) propune obiectivele individuale şi criteriile de evaluare a performanţelor profesionale pentru anul următor perioadei evaluate.


    ART. 12
    (1) Calitatea de evaluator o are conducătorul instituţiei publice.
    (2) După finalizarea etapei activităţii de evaluare menţionate la art. 10 lit. a), fişa de evaluare se înaintează evaluatorului, care acordă calificativul.
    (3) În situaţia în care calitatea de şef ierarhic al persoanei evaluate o are conducătorul instituţiei publice, calificativul propus constituie calificativ acordat.
    (4) Evaluatorul va modifica fişa de evaluare în situaţia în care constată că aprecierile şi notările consemnate de şeful ierarhic nu corespund realităţii.
    (5) Dovada comunicării notei şi calificativului se face prin luare de semnătură sau prin proces-verbal constatator, în caz de refuz de semnătură ori în cazul în care persoana evaluată nu este prezentă în instituţie în perioada stabilită pentru aducerea la cunoştinţă.

    ART. 13
    (1) Persoanele nemulţumite de rezultatul evaluării pot să îl conteste la şeful structurii de la eşalonul superior din domeniul de activitate al persoanei evaluate, care soluţionează contestaţia pe baza fişei de evaluare şi a referatelor întocmite de către persoana evaluată, şeful ierarhic al acesteia şi evaluator.
    (2) Contestaţia se formulează în scris la unitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă de către persoana evaluată a calificativului final acordat de evaluator, şi se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la eşalonul superior a contestaţiei însoţite de documentele prevăzute la alin. (1).
    (3) Şeful structurii de la eşalonul superior din domeniul de activitate al persoanei evaluate soluţionează contestaţia, în sensul că poate modifica sau poate menţine notările şi calificativul acordate.
    (4) Rezultatul contestaţiei se comunică persoanei evaluate în termen de 3 zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiei.
    (5) Persoana evaluată nemulţumită de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei competente, în condiţiile legii.
    (6) Fişa de evaluare, însoţită, unde este cazul, de documentele privind soluţionarea contestaţiei, se clasează la dosarul profesional al persoanei evaluate.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 14
    (1) Pentru anul 2010, precum şi pentru anul 2011, la realizarea evaluărilor performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual, obiectivele profesionale individuale se stabilesc pe baza principalelor sarcini avute de personalul contractual în perioada evaluată.
    (2) Activitatea de evaluare a personalului contractual pentru activitatea profesională desfăşurată în anul 2010, respectiv în anul de învăţământ 2009-2010 începe la 15 zile şi se finalizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

    ART. 15
    (1) În situaţia în care punctajele realizate în anii 2008 şi 2009 se situează peste limita maximă a punctajului postului şi se încadrează în punctajul corespunzător postului pe care putea fi promovat, acestea se consideră calificative "foarte bine" utile la promovarea personalului contractual.
    (2) Personalul didactic şi didactic auxiliar este evaluat potrivit normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale prevăzute la art. 92 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 16
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ART. 17
    Imprimatele-tip necesare pentru întocmirea fişelor de evaluare a activităţii profesionale se asigură anual de către Direcţia economico-administrativă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin grija Direcţiei management resurse umane.

    ANEXA 1

    la regulament
    Unitatea ..........
    Structura fişei postului
    FIŞA POSTULUI
    A. Identificarea postului
    1. Denumirea structurii/biroului/compartimentului
    2. Denumirea postului
    3. Poziţia postului din statul de organizare
    4. Funcţia
    5. Gradul/Treapta profesională
    6. Nivelul de acces la informaţii clasificate
    7. Relaţii cu alte posturi:
    7.1. sfera relaţională internă:
    - relaţii ierarhice
    – relaţii funcţionale
    – relaţii de control
    – relaţii de reprezentare

    7.2. sfera relaţională externă:
    - relaţii cu autorităţi şi instituţii publice
    – relaţii cu organizaţii internaţionale
    – relaţii cu persoane juridice private    B. Cerinţele postului
    1. Pregătire:
    1.1. studii de specialitate
    1.2. cursuri/programe de perfecţionare/specializare
    1.3. limbi străine şi nivelul de cunoaştere
    1.4. cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere
    1.5. alte cunoştinţe şi abilităţi
    1.6. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor

    2. Experienţă:
    2.1. vechime în muncă
    2.2. vechime în specialitate

    3. Aptitudini şi abilităţi necesare

    C. Condiţii specifice postului
    1. Locul de muncă
    2. Programul de lucru
    3. Deplasări curente
    4. Încadrarea în condiţii de muncă
    5. Riscuri implicate de post
    6. Compensări

    D. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor corespunzătoare postului ............
    E. Întocmit de:
    Numele şi prenumele ..........................
    Funcţia publică de conducere .................
    Semnătura ....................................
    Data întocmirii ..............................
    Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
    Numele şi prenumele ..........................
    Semnătura ....................................
    Data .........................................
    Aprobat de şeful unităţii:
    Numele şi prenumele ..........................
    Funcţia publică de conducere .................
    Semnătura ....................................
    Data .........................................

    ANEXA 2

    la regulament
    (Instituţia) ................
    Unitatea ................
    Caracterul documentului:
    FIŞĂ DE EVALUARE
    a performanţelor profesionale individuale ale
    personalului civil contractual pentru perioada de la ...... la ......
        Motivul evaluării: anuală [] alte [] : ....................................
    A. Date de identificare
    Numele şi prenumele persoanei evaluate ..........., funcţia .............., gradul/treapta ............ departamentul/compartimentul ..............., data încadrării în instituţie ............., data numirii în funcţie ........, data ultimei promovări .............., calificative obţinute în ultimii 3 ani:

            ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
        III │ [] [] [] │ II │ [] [] [] │ I │ [] [] [] │
            └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘


    B. Studii, cursuri de pregătire profesională, stagii de documentare absolvite/efectuate în perioada supusă aprecierii şi calificativele obţinute
    ..................................

    C. Recompense şi sancţiuni disciplinare:

┌──────────────────────────────────────┐
│a) recompense acordate, data şi │
│motivul: │
├──────────────────────────────────────┤
│b) sancţiuni disciplinare aplicate, │
│data şi motivul: │
└──────────────────────────────────────┘


    D. Obiective

┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │Obiectivele pentru │Nota şefului │
│Nr. │perioada evaluată │ierarhic/ │
│crt.│şi │modificările │
│ │termenele de │evaluatorului│
│ │realizare │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│... │ │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┘


┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │Obiectivele │Nota şefului │
│Nr. │revizuite pentru │ierarhic/ │
│crt.│perioada evaluată │modificările │
│ │şi termenele de │evaluatorului│
│ │realizare │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│... │ │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┘


┌──────────────────────┬───────────────┐
│Total la îndeplinirea │Media notelor │
│obiectivelor │acordate = │
└──────────────────────┴───────────────┘


    E. Criterii

┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │Criterii de │Nota şefului │
│Nr. │performanţă │ierarhic/ │
│crt.│utilizate în │modificările │
│ │evaluare │evaluatorului│
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│1. │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│... │ │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┘


┌────────────────────────┬─────────────┐
│Total la realizarea │Media notelor│
│criteriilor de │acordate = │
│performanţă │ │
└────────────────────────┴─────────────┘

    Nota finală propusă (media notelor acordate la criteriile de performanţă şi îndeplinirea obiectivelor profesionale individuale) =
        Calificativul propus =

    F. Obiectivele stabilite cu ocazia evaluării pentru următoarea perioadă evaluată

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Obiectivele şi termenele de │
│crt.│realizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│... │ │
└────┴─────────────────────────────────┘


    G. Criteriile de evaluare stabilite cu ocazia evaluării pentru următoarea perioadă evaluată

┌──────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Criterii de evaluare │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1. │ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│... │ │
└──────┴───────────────────────────────┘


    H. Potenţialul de dezvoltare şi propuneri ale şefului ierarhic privind evoluţia profesională:
        a) avansarea în gradul/treapta profesională ...............................
        ...........................................................................

        b) participarea la cursuri/programe de formare profesională continuă ......
        ...........................................................................
        ...........................................................................

        c) desfăşurarea unei noi activităţi/modificarea raporturilor de muncă .....
        ...........................................................................
        ...........................................................................
        ...........................................................................

        d) altele .................................................................
        ...........................................................................
        ...........................................................................
        ...........................................................................

        Şeful ierarhic: aprecieri şi propuneri ....................................
        ...........................................................................

        Numele şi prenumele .......................................................
        Funcţia, data numirii .....................................................
        Semnătura ....................
                                         Data .............

    I. Concluzii, recomandări şi hotărârea evaluatorului privind calificativul propus

┌──────────────────────────────────────┐
│Concluzii şi recomandări: │
├──────────────────────────────────────┤
│Nota finală ................ │
│Calificativul final: .............. │
└──────────────────────────────────────┘

        Evaluator
        Gradul, numele şi prenumele ....................
        Funcţia, data numirii ................

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Semnătura │Data │
│............. │............. │
└─────────────────────┴────────────────┘


    J. Luarea la cunoştinţă a rezultatelor evaluării:

┌──────────────────┬─────────┬─────────┐
│De acord cu │ │ │
│rezultatele │ │ │
│evaluării [] │Semnătura│Data │
│Contest │....... │.........│
│rezultatele │ │ │
│evaluării [] │ │ │
└──────────────────┴─────────┴─────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Rezultatul contestaţiei: │
├──────────────────────────────────────┤
│Nota finală ................ │
│Calificativul final: .............. │
└──────────────────────────────────────┘

    Şeful structurii de la eşalonul superior din domeniul de activitate al persoanei evaluate:
        Gradul, numele şi prenumele ...............................................

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Semnătura │Data │
│.......... │.............. │
└───────────────────┴──────────────────┘

        Luarea la cunoştinţă a rezolvării contestaţiei

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Semnătura │Data luării la │
│.............. │cunoştinţă .......... │
└───────────────┴──────────────────────┘
    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016