Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 13 august 2018  al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 13 august 2018 al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 747 din 29 august 2018
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 863 din 13 august 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 747 din 29 august 2018.
──────────
    ART. 1
    (1) Situl de importanţă comunitară ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, denumit în continuare situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, a fost instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
    (2) Situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului a fost declarat arie de protecţie specială avifaunistică, datorită prezenţei speciilor de păsări care se găsesc în această zonă, enumerate în anexele nr. 3, 4B, 5C, 5D şi 5E din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Scopul sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului constă în asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări pentru care a fost declarat, precum şi a habitatelor aferente acestora, în contextul dezvoltării durabile a comunităţilor locale ce se găsesc în vecinătatea ariei protejate. În accepţiunea prezentului regulament se înţelege necesitatea păstrării şi dezvoltării infrastructurii verzi şi a coridoarelor ecologice ca suport pentru furnizarea serviciilor ecosistemice, pentru ecosistemele caracteristice zonei.

    ART. 2
    (1) Situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se situează în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, judeţul Dâmboviţa pe teritoriul administrativ al comunelor Nucet, Ulmi şi Văcăreşti, fiind format din salba de lacuri de pe Valea Ilfovului - acumulările Udreşti, Bunget I, Bunget II, Brăteşti, Adunaţi şi Ilfoveni.
    (2) Conform descrierii din Formularul standard Natura 2000, situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului are o suprafaţă de 602 hectare, aparţinând regiunii biogeografice continentale.
    (3) Limitele sitului, în format vectorial - sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului sunt prezentate pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

    ART. 3
    Custodia sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului este deţinută de Asociaţia pentru Mediu şi Educaţie, denumită în continuare custode, conform Convenţiei de custodie nr. 73 din 8.07.2016, încheiată cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Valabilitatea convenţiei de custodie este de 10 ani.

    ART. 4
    (1) Circulaţia vehiculelor de orice fel, inclusiv a bicicletelor, pe alte drumuri decât cele prevăzute acestui scop, precum şi circulaţia acestora într-o manieră ce deranjează publicul, păsările pentru care zona a fost declarată arie protejată, precum şi patrimoniul natural, sunt interzise.
    (2) Excepţiile de la restricţia de acces şi circulaţie cu autovehicule sunt: personalul custodelui, personalul administratorilor/gestionarilor lacurilor de acumulare, personalul gestionarului fondului cinegetic ce se suprapune cu situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, personalul silvic aferent fondului forestier de pe suprafaţa sitului, personalul organelor statului cu competenţe în teritoriu, cum sunt cele de poliţie, jandarmerie, protecţia civilă, autorităţi de mediu, autorităţi de gospodărire a apelor, ambulanţă şi altele asemenea, pentru personalul împuternicit pentru intervenţie conform atribuţiilor specifice, în cazul în care aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii, pe bază de delegaţie.
    (3) Este interzisă circulaţia cu ambarcaţiuni cu motor pe tot parcursul anului în habitatele acvatice din situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, cu excepţia cazurilor de intervenţie a instituţiilor abilitate pentru operaţiunile de căutare/salvare.

    ART. 5
    (1) Activitatea de recoltare/capturare a speciilor de floră şi faună sălbatică din resursele naturale existente în situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se realizează cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Recoltarea de ciuperci comestibile, fructe de pădure şi plante medicinale în scopul comercializării acestora se va face conform prevederilor legale în vigoare, cu avizul custodelui.
    (3) Acţiunile de evaluare a vânatului şi de interpretare a rezultatelor se organizează de către gestionarul fondului cinegetic cu participarea custodelui. Gestionarul fondului cinegetic are obligaţia de a anunţa custodele, cu 7 zile lucrătoare înainte, despre intenţia de organizare a evaluării vânatului, urmând să se ajungă la un acord comun în ceea ce priveşte data evaluării.
    (4) Vânătoarea se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile prezentului regulament, respectiv:
    a) în vederea conservării faunei de interes cinegetic, custodele sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, împreună cu autoritatea competentă care răspunde de protecţia mediului şi cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de linişte a faunei cinegetice;
    b) suprafaţa zonelor de linişte a faunei cinegetice însumează minimum 10% din suprafaţa totală a fiecărui fond cinegetic;
    c) acolo unde există coridoare ecologice de migraţie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de linişte se constituie integral sau parţial, după caz, pe suprafaţa acestora;
    d) pentru asigurarea controlului asupra braconajului în interiorul sitului, gestionarul fondului cinegetic are obligaţia de a prezenta custodelui, la solicitarea acestuia, autorizaţia de vânătoare şi autorizaţia de recoltare/capturare cu toate înscrisurile acestora, atât la momentul şi locul unde acţiunea de vânătoare se desfăşoară, cât şi în afara acestor perioade şi pentru toată suprafaţa sitului.

    (5) În situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se interzic:
    a) vânarea păsărilor acvatice în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheţ, dacă suprafaţa liberă a apei nesituată la gura de apă este îngheţată pe mai mult de 70%;
    b) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;
    c) vânătoarea în zonele de linişte a vânatului;
    d) accesul cu arme letale în afara acţiunilor legale de vânătoare; excepţie în acest sens constituie persoanele aparţinând personalului organelor statului cu competenţe pe teritoriu - poliţie, jandarmerie, protecţia civilă şi altele asemenea;
    e) accesul cu câini de vânătoare în zonele de linişte a vânatului;
    f) vânătoarea cu alice de plumb.


    ART. 6
    (1) Se interzice popularea cu specii alogene a fondului de vânătoare nr. 26 Nucet, ce se suprapune cu situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului. Orice activitate de populare cu specii de faună de interes cinegetic se va face conform prevederilor legale, cu avizul custodelui.
    (2) Capturarea fără drept a oricăror specii de faună sălbatică, distrugerea cuiburilor păsărilor şi colectarea ouălor acestora pe raza sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului sunt interzise.
    (3) Este interzisă abandonarea de animale domestice, de companie sau sălbatice alohtone în aria protejată.

    ART. 7
    (1) Pescuitul comercial/Piscicultura se supune următoarelor reglementări:
    a) În funcţie de tehnologia aplicată şi când situaţia o impune, gestionarul fondului piscicol poate proceda la golirea lacului/lacurilor de acumulare pentru o perioadă determinată. Lacul/Lacurile de acumulare va/vor avea apă anual, la nivel normal, în perioada 15 martie-15 august pentru a nu afecta cuibăritul păsărilor.
    b) Este interzisă furajarea peştilor în lacurile de acumulare de pe suprafaţa sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului.

    (2) Orice activitate care se desfăşoară în habitatele piscicole de pe suprafaţa sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului trebuie să respecte măsurile şi reglementările prin care se asigură conservarea biodiversităţii şi exploatarea raţională a resurselor acvatice vii.
    (3) Pescuitul sportiv se face exclusiv de pe mal şi doar din standurile amenajate în acest scop.
    (4) Amenajarea de noi standuri pentru pescuit pe suprafaţa sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se face conform prevederilor legale în vigoare, cu avizul custodelui.
    (5) Orice activitate de populare cu peşte a lacurilor de acumulare de pe suprafaţa sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se va face conform prevederilor legale în vigoare, cu avizul custodelui. Gestionarul are obligaţia de a anunţa custodele despre intenţia de populare, cu minimum 10 zile calendaristice înainte de realizarea activităţii şi numai după obţinerea tuturor avizelor necesare.
    (6) Orice activitate de extragere a producţiei de peşte din lacurile de acumulare de pe suprafaţa sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se va face conform prevederilor legale în vigoare, cu avizul custodelui. Gestionarul are obligaţia de a anunţa custodele despre intenţia de extragere, cu minimum 10 zile calendaristice înainte de realizarea activităţii şi numai după obţinerea tuturor avizelor necesare.
    (7) Menţinerea în apă a plaselor de pescuit se va face pe o perioadă de maximum 12 ore.
    (8) Este interzisă folosirea în tehnologia piscicolă de ierbicide, insecticide sau îngrăşăminte artificiale.
    (9) În toate contractele de prestări servicii comune de gospodărire a apelor, ce vor fi încheiate între Administraţia Naţională Apele Române/Administraţia Bazinală de Apă Argeş Vedea şi viitorul gestionar, vor fi trecute prevederi privind protejarea sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului.
    (10) Gestionarii lacurilor de acumulare cu folosinţă piscicolă au obligaţia ca, în momentul colectării taxei pentru pescuit, să informeze pescarii despre prezenţa lor în situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului şi obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.
    (11) Gestionarii lacurilor de acumulare cu folosinţă piscicolă au obligaţia de a transmite prezentul regulament ca anexă la abonamentele de pescuit pe care le vor încheia.

    ART. 8
    Pentru conservarea biodiversităţii şi menţinerii unui echilibru ecologic în situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului sunt interzise următoarele activităţi:
    a) păşunatul;
    b) amplasarea stânelor/locurilor de târlire permanente sau temporare;
    c) sacrificarea animalelor;
    d) spălarea animalelor;
    e) adăparea animalelor;
    f) incendierea vegetaţiei uscate sau verzi, formate din stuf, papură, rogoaze sau alte plante palustre;
    g) evacuarea dejecţiilor sau ale altor deşeuri provenite din orice tip de activitate, industrială, agricolă sau casnică;
    h) extragerea de nămol, nisip şi pietriş;
    i) colectarea gheţii;
    j) folosirea substanţelor chimice periculoase;
    k) scăldatul.


    ART. 9
    (1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se execută numai activităţi silvice prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor şi în concordanţă cu scopul pentru care a fost declarată aria naturală protejată.
    (2) În situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului este interzisă tăierea arborilor seculari sau aliniamentelor de arbori şi arbuşti care constituie loc de refugiu pentru păsările sălbatice.
    (3) Amenajamentele silvice pentru fondul forestier de pe raza sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se aprobă conform prevederilor legale în vigoare. Beneficiarul amenajamentului invită un reprezentant al custodelui la conferinţele de amenajare.
    (4) Administratorul/Proprietarul fondului forestier, de stat sau privat, informează custodele în momentul identificării atacurilor unor dăunători forestieri în pădurile de pe suprafaţa şi din vecinătatea sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului.

    ART. 10
    (1) În situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului sunt permise activităţi de turism şi educaţie, cu respectarea prezentului regulament.
    (2) Aprinderea focului pe teritoriul sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului este interzisă, cu excepţia vetrelor special amenajate în acest scop din locurile unde camparea este permisă, acest aspect fiind semnalizat prin panouri indicatoare.
    (3) Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari de pe raza sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, indiferent de forma de proprietate, sunt interzise.
    (4) Prin excepţie de la alin. (3), colectarea de specii de floră, faună, roci, minerale se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu avizul custodelui.
    (5) Perturbarea liniştii în situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, prin orice fel de mijloace, cum ar fi: strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio şi altele asemenea, este strict interzisă. Orice depăşire a nivelului de zgomot de maximum 45 decibeli de către o sursă antropică constituie o abatere de la prezentul regulament a celui care generează zgomotul.
    (6) Distrugerea ori degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de avertizare care aduc informaţii despre situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului este interzisă.
    (7) Degradarea podeţelor, barierelor, observatoarelor sau a oricărei altei construcţii ori amenajări în folosul ariei protejate de pe teritoriul sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului este interzisă.
    (8) Este interzisă hrănirea animalelor sălbatice de către persoane neautorizate.
    (9) Accesul în situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului cu câini de companie este permis doar în condiţiile în care aceştia sunt ţinuţi în lesă.
    (10) Deschiderea şi omologarea de noi trasee turistice, amplasarea panourilor indicatoare şi informative se fac în condiţiile legii, cu avizul custodelui.
    (11) Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele se percep la sedii, puncte de informare sau pe teritoriul sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului. Sunt exceptaţi de la plata tarifului de vizitare:
    a) copiii sub 10 ani;
    b) voluntarii, în baza adresei scrise sau a contractului de voluntariat semnat de custodele sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului;
    c) personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni în vecinătatea sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului;
    d) personalul custodelui;
    e) personalul Academiei Române;
    f) persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de cercetare pe suprafaţa sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului;
    g) reprezentanţii autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului şi a structurilor din subordine;
    h) împuterniciţii pentru implementarea regulamentului sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, pe bază de legitimaţie;
    i) membrii comunităţilor locale;
    j) ghizii de turism angajaţi de custode;
    k) persoanele cu handicap, pentru care legislaţia în vigoare prevede scutirea de la plata unor taxe;
    l) proprietarii şi administratorii/gestionarii de terenuri şi luciu de apă din situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului;
    m) persoanele care desfăşoară activităţi autorizate prin acte de reglementare în vigoare pe teritoriul sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului.

    (12) În cazul în care a fost stabilit un cuantum al tarifului de vizitare, accesul în situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului fără plata tarifului de vizitare pentru alte persoane decât cele exceptate de la plata acestui tarif este interzis.
    (13) Organizarea de competiţii, cursuri, tabere şi manifestările de grup de orice fel, care presupun accesul pe teren în situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, fără avizul custodelui sunt interzise.
    (14) Proprietarii/Administratorii de terenuri au obligaţia de a asigura liberul acces al vizitatorilor/turiştilor pe traseele şi în zonele în care se realizează activităţi permise pe raza sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, cu condiţia ca aceste activităţi să nu aducă prejudicii proprietarilor/administratorilor de terenuri.
    (15) Deranjarea animalelor, distrugerea cuiburilor sau orice tip de poluare pe teritoriul sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului sunt interzise.
    (16) Custodele monitorizează turismul în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru este necesar pentru conservarea biodiversităţii.
    (17) Este interzisă practicarea activităţilor de tip „enduro“, „moto cross“ sau „off road“ în situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului.
    (18) Amplasarea reclamelor de orice fel, panouri, bannere, postere şi altele asemenea pe teritoriul sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se face conform prevederilor legale în vigoare, cu avizul custodelui.
    (19) Este interzisă folosirea skijet-urilor în situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului.

    ART. 11
    (1) Fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără achitarea tarifului aferent perceput de custode, este interzisă în situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului.
    (2) Fotografierea şi/sau filmarea faunei sălbatice sunt/este permise/permisă doar în locuri special amenajate şi semnalizate ca atare, de către custode.

    ART. 12
    (1) Regimul deşeurilor pe teritoriul sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se reglementează astfel:
    a) Este interzisă abandonarea, incinerarea sau depozitarea în spaţii neamenajate a deşeurilor de orice fel. Turiştii au obligaţia de a-şi evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului. Deşeurile se evacuează în locuri special amenajate pentru colectare.
    b) Proprietarii şi/sau administratorii/gestionarii lacurilor de acumulare/terenurilor aflate în perimetrul sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului au obligaţia de a igieniza permanent suprafeţele afectate de abandonul deşeurilor, resturilor menajere şi alte asemenea şi în acelaşi timp de a-şi lua măsuri de prevenire a poluării mediului pe suprafaţa avută în proprietate/administrare.
    c) Gestionarii locurilor de campare pentru care se percepe taxă de campare au responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor şi a eliminării acestora cu respectarea condiţiilor legale, astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini şi animale sălbatice, precum şi responsabilitatea transportării deşeurilor la punctele legale de colectare.

    (2) Sunt interzise spălatul vehiculelor, rufelor, recipienţilor şi altele asemenea şi utilizarea de detergenţi în apele din situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului.
    (3) Spălarea şi repararea autovehiculelor pe suprafaţa sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului sunt interzise.
    (4) La ocuparea unui loc de pescuit, pescarul este obligat să menţină zona curată şi la părăsirea acestuia să elimine deşeurile produse, pe teritoriul sau în afara ariei protejate, depozitându-le doar în locuri special amenajate pentru deşeuri.

    ART. 13
    (1) Derularea oricăror activităţi, proiecte sau planuri, atât în interiorul, cât şi în vecinătatea sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, va fi supusă avizării de către custode, conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Documentaţiile în vederea emiterii avizului de către custode se transmit conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate.
    (3) Pentru analiza documentaţiilor depuse în vederea obţinerii avizului şi pentru emiterea avizului, custodele poate percepe tarife, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (4) Pe parcursul derulărilor procedurilor de reglementare, la solicitarea autorităţii competente pentru protecţia mediului care conduce procedura, custodele emite puncte de vedere, altele decât avizul final, conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.447/2017 referitoare la: aspecte relevante specifice domeniului lui de competenţă, efectele implementării planului/proiectului sau desfăşurării activităţii asupra ariei naturale protejate, conţinutul documentaţiei depuse de titularul de plan/proiect/activitate.
    (5) Respectarea actelor de reglementare privind protecţia mediului este obligatorie pentru beneficiarii acestora, custodele având obligaţia să informeze instituţiile abilitate în vederea sistării lucrărilor în cazul în care aceştia nu respectă condiţiile impuse şi să ia măsurile necesare de stopare a efectelor negative asupra patrimoniului natural, cheltuielile fiind suportate de beneficiarul avizului.

    ART. 14
    (1) Situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului va fi evidenţiat în mod obligatoriu în planurile naţionale, zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în planurile cadastrale şi în cărţile funciare, precum şi în sistemul informatic de identificare a parcelelor.
    (2) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) modificate şi/sau actualizate de către autorităţile administraţiilor publice locale menţionate la alin. (1) vor include în piesele grafice/desenate şi limitele sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului.

    ART. 15
    (1) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se va realiza în baza unui contract de cercetare, încheiat cu custodele ariei naturale protejate de importanţă comunitară. Acordul Academiei Române - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, pentru domeniile de cercetare pentru care este prevăzut acest acord în legislaţia în domeniu, este obligatoriu.
    (2) La acţiunile de documentare este recomandat să participe şi reprezentanţii custodelui, care au dreptul să sisteze imediat acţiunea dacă aceasta nu respectă scopul, mijloacele şi durata, prevăzute în contact.
    (3) Introducerea de specii alohtone sau modificate genetic pe suprafaţa sitului ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, în scop ştiinţific, este interzisă.
    (4) Activitatea de voluntariat în situl ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se va realiza în baza unui contract de voluntariat, încheiat cu custodele ariei naturale protejate de importanţă comunitară.

    ART. 16
    Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 17
    Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea prezentului regulament vor fi înlăturate de făptaş, indiferent de culpă, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi suportate de autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte“ şi cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    (1) Verificarea respectării prezentului regulament se face de către custodele sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului sau de alte persoane, potrivit legislaţiei în vigoare. Personalul autorizat să verifice respectarea regulamentului îşi dovedeşte identitatea în baza legitimaţiilor de custode emise conform legii.
    (2) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul custodelui are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte ce constituie contravenţii pe raza sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului.
    (3) Constituie contravenţie nefurnizarea informaţiilor şi datelor, la solicitarea personalului custodelui, când acestea sunt solicitate la constatarea unor acţiuni/fapte ce constituie contravenţii.
    (4) Constituie contravenţie neprezentarea actelor de reglementare pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul şi în vecinătatea sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, la solicitarea custodelui.
    (5) Cuantumul amenzilor este cel stabilit prin legislaţia specifică privind protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate în vigoare.
    (6) Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului regulament se pot aplica atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.

    ART. 19
    Prezentul regulament se publică pe pagina web a custodelui, la adresa www.ame-ong.ro

    ART. 20
    Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, în acord cu prevederile legislaţiei în vigoare, prin argumentarea schimbărilor propuse, implicarea şi consultarea factorilor interesaţi şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice