Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 19 mai 2020  de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 19 mai 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020
──────────
    Aprobat prin DECIZIA nr. 247 din 19 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 416 din 19 mai 2020.Nr. 247.
──────────
    TITLUL I
    Rolul, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Consiliul consultativ pentru dezvoltare durabilă, denumit în continuare Consiliul, este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 114/2020 privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă.

    ART. 2
    Consiliul este organizat şi funcţionează pe lângă Departamentul pentru dezvoltare durabilă, conform prezentului regulament.

    ART. 3
    Rolul Consiliului este cel prevăzut de art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 114/2020.

    ART. 4
    Consiliul ia act de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare în prima şedinţă a Consiliului. Eventualele observaţii asupra acestuia se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

    CAP. II
    Atribuţiile Consiliului
    ART. 5
    Consiliul îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 114/2020.

    CAP. III
    Organizarea şi funcţionarea Consiliului
    ART. 6
    (1) Consiliul este format din 34 de membri, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în plen sau în comisii.
    (2) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Consiliului sunt aleşi prin vot, pentru o perioadă de 3 ani, cu majoritatea simplă a celor prezenţi, în prima şedinţă a Consiliului, dintre membrii acestuia.
    (3) Consiliul îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor de lucru ordinare şi extraordinare. Reuniunile ordinare se organizează trimestrial. Şedinţele extraordinare se pot organiza, în cazuri deosebite, la solicitarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă, a Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă sau a unei treimi din numărul total al membrilor Consiliului.
    (4) Şedinţele Consiliului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor care îl constituie.
    (5) Şedinţele Consiliului sunt conduse de preşedinte ori, dacă acesta lipseşte, de către vicepreşedinte. În situaţia în care niciunul dintre aceştia nu participă la şedinţă, se va alege prin vot, cu majoritatea simplă a celor prezenţi, un preşedinte de şedinţă, dintre membrii Consiliului.
    (6) Dacă la o şedinţă a Consiliului nu sunt întrunite condiţiile de participare prevăzute la alin. (4), atunci aceasta se amână, urmând să fie convocată o nouă şedinţă în termen de 15 zile calendaristice.
    (7) Consiliul se convoacă de către preşedintele acestuia, prin convocator transmis prin e-mail sau fax adresat membrilor Consiliului, cu cel puţin 5 zile înainte de data prevăzută a şedinţei de lucru.
    (8) Scrisoarea de convocare menţionează locul, data, ora reuniunii, ordinea de zi a reuniunii, precum şi lista documentelor care sunt supuse dezbaterii şi/sau aprobării.
    (9) La solicitarea membrilor şi cu acordul preşedintelui, ordinea de zi poate fi modificată/completată, înainte sau la adoptarea ordinii de zi, în cadrul reuniunii.
    (10) În cazuri deosebite, şedinţele extraordinare ale Consiliului se pot organiza la solicitarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă, a Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă sau a unei treimi din numărul total al membrilor Consiliului.
    (11) Coordonatorul Departamentului pentru dezvoltare durabilă şi/sau reprezentanţii desemnaţi de acesta au statut de invitaţi permanenţi, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului.
    (12) La finalul fiecărei şedinţe se stabileşte data viitoarei şedinţe ordinare.

    CAP. IV
    Membrii Consiliului
    ART. 7
    (1) Membrii Consiliului sunt persoane cu experienţă în domeniul dezvoltării durabile, reprezentanţi ai mediului ştiinţific, academic şi de cercetare, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai comunităţii de afaceri, precum şi reprezentanţi ai partenerilor sociali.
    (2) Membrii Consiliului sunt numiţi şi revocaţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea consilierului de stat coordonator al Departamentului pentru dezvoltare durabilă.
    (3) Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru un nou mandat cu aceeaşi perioadă, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea consilierului de stat coordonator al Departamentului pentru dezvoltare durabilă.
    (4) Membrii Consiliului pot fi revocaţi în situaţia în care nu îşi mai pot îndeplini îndatoririle asumate, din motive medicale sau pentru lipsa nemotivată de la două şedinţe ale Consiliului.
    (5) Constatarea intervenirii motivelor de revocare se face de către Secretariatul permanent al Consiliului pe bază de proces-verbal motivat, ce va conţine şi avizul consultativ al preşedintelui sau vicepreşedintelui Consiliului, după caz, şi se va înainta consilierului de stat coordonator al Departamentului.
    (6) Consilierul de stat coordonator al Departamentului pentru dezvoltare durabilă, după analiza temeinică a situaţiilor prezentate în procesul-verbal prevăzut la alin. (5), propune, după caz, revocarea membrului în cauză de către prim-ministru.

    CAP. V
    Secretariatul permanent al Consiliului
    ART. 8
    (1) Secretariatul permanent al Consiliului, numit în continuare Secretariatul permanent, se asigură de către Departamentul pentru dezvoltare durabilă ce funcţionează în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea primministrului.
    (2) Secretariatul permanent îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului;
    b) pregăteşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Consiliului, a comisiilor şi a grupurilor de lucru şi asigură transmiterea rapoartelor acestora membrilor Consiliului;
    c) asigură comunicarea preşedintelui Consiliului cu membrii acestuia şi cu alte autorităţi sau structuri relevante pentru domeniul de activitate al Consiliului;
    d) primeşte propunerile membrilor Consiliului pentru problemele necesar a fi dezbătute în plenul şedinţelor Consiliului;
    e) întocmeşte, cu consultarea membrilor Consiliului, proiectul ordinii de zi a şedinţelor şi îl supune aprobării preşedintelui;
    f) asigură convocarea membrilor Consiliului şi ai comisiilor şi grupurilor de lucru, conform dispoziţiilor preşedintelui cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, prin e-mail sau fax;
    g) pregăteşte pentru fiecare membru al Consiliului documentele ce vor fi dezbătute în cadrul şedinţei Consiliului;
    h) asigură întocmirea procesului-verbal al reuniunii Consiliului pe baza minutei şi a înregistrărilor audiovideo realizate de către secretarul Consiliului;
    i) monitorizează îndeplinirea angajamentelor asumate de membrii Consiliului şi derularea acţiunilor prevăzute în planul de acţiuni al Consiliului;
    j) constată prin proces-verbal motivat intervenirea motivelor de revocare a membrilor Consiliului. Pe baza avizului consultativ al preşedintelui sau vicepreşedintelui Consiliului, după caz, acesta se va înainta consilierului de stat coordonator al Departamentului;
    k) gestionează baza de date şi arhiva Consiliului;
    l) desfăşoară alte activităţi ce decurg din exercitarea atribuţiilor Consiliului şi din regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia.


    CAP. VI
    Procesul-verbal al şedinţelor Consiliului
    ART. 9
    (1) Procesul-verbal se întocmeşte pe baza minutei şi a înregistrărilor audiovideo realizate de către secretarul Consiliului.
    (2) Procesul-verbal va conţine, cel puţin, următoarele informaţii: locul şi data de desfăşurare, participanţii şi invitaţii care au participat la reuniune, prezentarea succintă a dezbaterilor din cadrul reuniunii, voturile exprimate, concluziile rezultate în urma dezbaterilor şi, după caz, recomandările formulate.
    (3) Procesul-verbal al şedinţei va fi transmis membrilor Consiliului, spre consultare, nu mai târziu de 15 zile de la data desfăşurării reuniunii respective.
    (4) Dacă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii, Secretariatul permanent primeşte obiecţii scrise/propuneri de completare asupra documentelor transmise, acestea se transmit preşedintelui, care poate dispune modificarea lor sau procedează la discutarea documentelor cu membrii care au formulat obiecţii. Documentul rezultat va fi retransmis tuturor membrilor Consiliului, pentru consultare.
    (5) În lipsa unui răspuns scris din partea membrilor Consiliului transmis Secretariatului permanent în termen de 5 zile lucrătoare de la data retransmiterii, procesul-verbal se consideră agreat.
    (6) După agrearea formei finale, procesul-verbal va fi semnat de toţi membrii Consiliului, participanţi, la următoarea reuniune.
    (7) Procesul-verbal se arhivează prin grija Secretariatului permanent.
    (8) Arhiva cu procesele-verbale şi cu documentele aferente fiecărei şedinţe a Consiliului se constituie la Departamentul pentru dezvoltare durabilă.

    CAP. VII
    Secretarul Consiliului
    ART. 10
    (1) Durata mandatului secretarului este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru un nou mandat cu aceeaşi perioadă.
    (2) Secretarul în funcţie poate fi revocat cu votul majorităţii simple, calculate din numărul total de membri ai Consiliului sau prin procedura stabilită la art. 6 alin. (3)-(6), urmând să fie ales un alt secretar în conformitate cu procedura stabilită la art. 6 alin. (2).

    ART. 11
    Secretarul Consiliului are următoarele atribuţii principale:
    a) face prezenţa nominală la începutul şedinţei;
    b) prezintă preşedintelui, vicepreşedintelui sau preşedintelui de şedinţă situaţia absenţilor motivat sau nemotivat de la şedinţă;
    c) citeşte procesul-verbal al şedinţei precedente şi asigură semnarea lui de către membrii prezenţi;
    d) consemnează şi înregistrează audiovideo dezbaterile şedinţei, punctele de vedere şi propunerile formulate de membrii Consiliului, precum şi recomandările elaborate în minuta şedinţei;
    e) la finalul şedinţei prezintă minuta pentru a fi semnată de către toţi participanţii;
    f) comunică minutele împreună cu documentele informative şi înregistrările audiovideo, în vederea întocmirii procesului-verbal, Secretariatului permanent, în termen de maximum două zile de la data şedinţei;
    g) centralizează toate actele, documentele şi studiile întocmite de către grupurile de lucru în vederea transmiterii către Secretariatul permanent;
    h) se implică alături de Secretariatul permanent în pregătirea deplasărilor membrilor Consiliului;
    i) se implică alături de Secretariatul permanent în pregătirea şedinţelor Consiliului.


    TITLUL II
    Conducerea Consiliului
    CAP. VIII
    Preşedintele Consiliului
    ART. 12
    (1) Durata mandatului preşedintelui este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru un nou mandat cu aceeaşi perioadă.
    (2) Preşedintele în funcţie poate fi revocat cu votul majorităţii simple, calculate din numărul total de membri ai Consiliului sau prin procedura stabilită la art. 6 alin. (3)-(6), urmând să fie ales un alt preşedinte în conformitate cu procedura stabilită la art. 6 alin. (2).

    ART. 13
    Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii principale:
    a) stabileşte data reuniunii şi dispune convocarea Consiliului, a comisiilor şi a grupurilor de lucru;
    b) convoacă, coordonează pregătirea şi conduce şedinţele Consiliului;
    c) aprobă proiectul ordinii de zi, lista cuprinzând invitaţii, precum şi materialele ce urmează să fie transmise cu ocazia convocării şedinţelor Consiliului;
    d) semnează minutele şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului, rapoartele trimestriale şi raportul anual de activitate ale acestuia, precum şi orice alte documente în legătură cu activitatea Consiliului;
    e) aprobă modificările la procesele-verbale ale şedinţelor, ţinând seama de propunerile şi observaţiile vicepreşedintelui, ale membrilor Consiliului, precum şi ale Secretariatului acestuia;
    f) împreună cu vicepreşedintele, reprezintă Consiliul în cadrul organismelor naţionale şi internaţionale în domeniul dezvoltării durabile, la care s-a afiliat prin Departamentul pentru dezvoltare durabilă;
    g) aprobă modificarea componenţei comisiilor;
    h) emite aviz consultativ asupra procesului-verbal întocmit de către Secretariatul permanent privind constatarea intervenirii motivelor de revocare a membrilor;
    i) alte atribuţii care rezultă din aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 114/2020.


    CAP. IX
    Vicepreşedintele Consiliului
    ART. 14
    (1) Durata mandatului vicepreşedintelui este de 3 ani cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru un nou mandat cu aceeaşi perioadă.
    (2) Vicepreşedintele în funcţie poate fi revocat cu votul majorităţii simple, calculate din numărul total de membri ai Consiliului sau prin procedura stabilită la art. 6 alin. (3)-(6), urmând să fie ales un alt vicepreşedinte în conformitate cu procedura stabilită la art. 6 alin. (2).

    ART. 15
    Vicepreşedintele Consiliului are următoarele atribuţii:
    a) preia, pe bază de mandat scris şi semnat de preşedinte, atribuţiile acestuia, dacă preşedintele, din motive justificate, nu le poate îndeplini;
    b) participă la organizarea şedinţelor Consiliului;
    c) formulează observaţii şi propuneri cu privire la conţinutul şi modul de întocmire a procesului-verbal al şedinţei Consiliului;
    d) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliu;
    e) emite aviz consultativ asupra procesului-verbal întocmit de către Secretariatul permanent privind constatarea intervenirii motivelor de revocare, dacă membrul în cauză este preşedintele Consiliului;
    f) împreună cu preşedintele, reprezintă Consiliul în cadrul organismelor naţionale şi internaţionale în domeniul dezvoltării durabile, la care s-a afiliat prin Departamentul pentru dezvoltare durabilă.


    TITLUL III
    Structurile Consiliului
    CAP. X
    Comisiile Consiliului
    ART. 16
    (1) În cadrul Consiliului se constituie 17 comisii, corespunzător celor 17 obiective de dezvoltare durabilă.
    (2) La propunerea preşedintelui, cu acordul consilierului de stat coordonator al Departamentului pentru dezvoltare durabilă, pot fi invitaţi să facă parte din comisii specialişti, cooptaţi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 114/2020, care nu sunt membri ai Consiliului. Membrii invitaţi nu au drept de vot.
    (3) Numărul de membri şi componenţa nominală a comisiilor se stabilesc la prima şedinţă a Consiliului.
    (4) Un membru poate face parte din mai multe comisii.
    (5) Comisiile se întrunesc trimestrial, în aceeaşi zi cu şedinţa Consiliului sau ori de câte ori este nevoie.
    (6) Preşedintele poate convoca la întrunire una, mai multe sau toate comisiile, cu respectarea prevederilor privind convocarea, prevăzute la art. 6 alin. (7) şi (8).
    (7) Participarea membrilor în cadrul şedinţelor de lucru ordinare şi extraordinare, precum şi la lucrările comisiilor este obligatorie.
    (8) Un membru al unei comisii poate solicita motivat schimbarea în altă comisie, o singură dată pe parcursul unui mandat. Preşedintele aprobă sau respinge motivat solicitarea.

    CAP. XI
    Grupurile de lucru ale Consiliului
    ART. 17
    (1) În cadrul Consiliului se pot constitui grupuri de lucru tematice.
    (2) La propunerea preşedintelui, cu acordul consilierului de stat coordonator al Departamentului pentru dezvoltare durabilă, pot fi invitaţi să facă parte din grupurile de lucru specialişti cooptaţi cu respectarea prevederilor art. 4 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 114/2020, care nu sunt membri ai Consiliului. Membrii invitaţi nu au drept de vot.

    TITLUL IV
    Actele Consiliului
    CAP. XII
    Decizii şi alte acte ale Consiliului
    ART. 18
    (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii, concluzii, avize consultative, recomandări şi propuneri.
    (2) Actele menţionate la alin. (1) se adoptă cu majoritatea votului membrilor prezenţi. În cazul egalităţii de voturi, decide preşedintele.
    (3) Votul membrilor Consiliului este nominal deschis.
    (4) Fiecare membru al Consiliului va exprima un vot, respectiv: „pentru“, „împotrivă“ sau „abţinere“.
    (5) Deciziile, concluziile, avizele consultative, recomandările şi propunerile elaborate de Consiliu se transmit către Secretariatul permanent, în scris, iar acesta le va înainta instituţiilor publice competente să le analizeze şi să le valorifice, precum şi altor entităţi de drept public sau de drept privat interesate stabilite în şedinţa Consiliului.
    (6) Concluziile şedinţelor Consiliului se aduc la cunoştinţa publicului, integral sau în extras, de către Secretariatul permanent, prin publicarea pe site-ul Departamentului pentru dezvoltare durabilă şi/sau pe site-ul Consiliului, în termen de maximum 30 de zile de la data aprobării procesului-verbal al şedinţei Consiliului, precum şi prin transmiterea lor către mass-media centrală sau locală, după caz.

    TITLUL V
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    Activitatea membrilor Consiliului nu este remunerată.

    ART. 20
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 19, membrii Consiliului sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată, în cadrul contractului de finanţare pentru realizarea proiectului „România durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic şi instituţional pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030“, denumit în continuare Proiectul, cu suma brută de 140 lei pe oră, potrivit dispoziţiilor legale.
    (2) Perioada pentru care se acordă remuneraţia este cea prevăzută pentru realizarea proiectului prevăzut la alin. (1), cu încadrarea în bugetul alocat prin contractul de finanţare.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016