Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 7 iunie 2021  de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 7 iunie 2021 de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 614 din 22 iunie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 101 din 7 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 614 din 22 iunie 2021.
──────────
    CAP. I
    Misiune şi atribuţii
    ART. 1
    (1) Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare CCCDI, este principalul organism consultativ de specialitate, fără personalitate juridică, al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, denumit în continuare MCID.
    (2) CCCDI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) CCCDI are misiunea de a asigura, la nivel naţional, suportul ştiinţific specializat în elaborarea politicilor şi strategiilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, denumit în continuare domeniul CDI, şi de a sprijini MCID în coordonarea, evaluarea şi monitorizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din România, în conformitate cu Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare, denumită în continuare SNCDI.
    (2) În vederea îndeplinirii misiunii de la alin. (1), CCCDI are următoarele atribuţii:
    a) elaborarea de rapoarte cuprinzând studii şi recomandări privind problemele specifice sistemului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare sistemul CDI, cum ar fi:
    (i) analiza stadiului şi tendinţelor, pe plan naţional şi mondial, în domeniul CDI;
    (ii) consultanţă pentru elaborarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare PNCDI, şi pentru procesul de analiză periodică a desfăşurării şi a stadiului de îndeplinire a obiectivelor acestuia;
    (iii) identificarea vulnerabilităţilor sistemului CDI;
    (iv) evidenţierea zonelor cu potenţial de dezvoltare şi de impact socioeconomic pentru domeniul CDI;
    (v) analiza oportunităţii reglementărilor/actelor normative existente în domeniul CDI şi propunerea unor noi proiecte de acte normative;

    b) coordonarea ştiinţifică a programelor/subprogramelor atribuite prin act administrativ de către MCID, având în vedere următoarele acţiuni:
    (i) propune instrumente de finanţare necesare atingerii scopului şi obiectivelor programelor, defineşte obiectivele specifice fiecărui instrument de finanţare, indicatorii de performanţă asociaţi şi standardele de calitate;
    (ii) avizează pachetele de informaţii care se aprobă de MCID;
    (iii) elaborează criteriile de evaluare a propunerilor de proiecte, criteriile de selecţie a corpului de evaluatori pentru competiţiile de proiecte şi validează registrul evaluatorilor constituit în acest scop;
    (iv) asistă conducătorii de programe în procesul de negociere a contractelor pentru proiectele propuse spre finanţare, prin desemnarea unui observator;
    (v) coordonează elaborarea procedurilor, propuse de conducătorii de programe PNCDI, pentru monitorizarea ştiinţifică a proiectelor finanţate în cadrul programelor, pentru evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanţă contractaţi, inclusiv pentru identificarea şi certificarea situaţiilor care intră sub incidenţa riscului cercetării;

    c) elaborarea rapoartelor de analiză asupra oportunităţii şi necesităţii participării României la programele-cadru şi iniţiative paneuropene;
    d) evaluarea cererilor de autorizare a organizaţiilor de cercetare-dezvoltare în vederea aplicării Directivei 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 referitoare la „viza ştiinţifică“, făcând propuneri de aprobare/refuzare a autorizării acestora, conform prevederilor legale;
    e) evaluarea propunerilor pentru următoarele acţiuni:
    (i) organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;
    (ii) susţinerea literaturii tehnico-ştiinţifice;
    (iii) alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru investiţii ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea MCID.    ART. 3
    (1) Pe lângă atribuţiile menţionate la art. 2 alin. (2), CCCDI coordonează, din punct de vedere ştiinţific, evaluarea instituţiilor din sistemul CDI, în conformitate cu prevederile art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Coordonarea ştiinţifică prevăzută la alin. (1) se realizează prin:
    a) stabilirea procedurilor de selecţie a experţilor care asigură evaluarea unităţilor sau instituţiilor din sistemul CDI;
    b) nominalizarea grupului de lucru însărcinat cu coordonarea procesului de evaluare, care are rolul de a selecta experţii evaluatori din ţară şi străinătate;
    c) stabilirea şi transmiterea spre aprobare la MCID a componenţei nominale a echipelor de evaluatori, la propunerea grupului de lucru;
    d) verificarea respectării procedurilor şi aprobarea rapoartelor finale de evaluare a unităţilor şi instituţiilor din sistemul CDI;
    e) transmiterea către MCID a propunerilor pentru aprobarea hotărârilor privind rezultatele evaluării unităţilor şi instituţiilor din sistemul CDI.


    ART. 4
    CCCDI selectează şi propune specialişti pentru nominalizarea acestora în comisiile de concurs pentru funcţia de director general al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    ART. 5
    CCCDI poate colabora cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare CNCS, cu Consiliul Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare, denumit în continuare CNTTI, cu ministerele şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţi ai mediului academic şi ai mediului de afaceri, precum şi ai societăţii civile, inclusiv cu instituţii şi organizaţii din străinătate, în vederea realizării de analize şi recomandări pentru elaborarea de politici şi strategii naţionale, pentru susţinerea şi dezvoltarea sistemului CDI.

    ART. 6
    (1) CCCDI poate coopera cu alte organisme, naţionale sau internaţionale, din domeniul administrării programelor de cercetare sau al evaluării cercetării, potrivit mandatului acordat de MCID.
    (2) CCCDI poate reprezenta MCID, pe bază de mandat, aprobat de ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, în cadrul organizaţiilor şi programelor internaţionale de cercetare ştiinţifică şi administrare a ştiinţei.

    ART. 7
    CCCDI elaborează şi prezintă spre aprobare ministrului cercetării, inovării şi digitalizării un program de lucru anual şi, de asemenea, elaborează un raport anual de activitate pe care îl prezintă conducerii MCID, documente ce vor fi publicate pe pagina de internet a CCCDI.

    CAP. II
    Organizare şi funcţionare
    ART. 8
    În cadrul CCCDI funcţionează următoarele comisii permanente de specialitate în subdomeniile stabilite şi armonizate în concordanţă cu SNCDI, astfel:
    a) Comisia pentru bioeconomie;
    b) Comisia pentru energie, mediu şi schimbări climatice;
    c) Comisia pentru ştiinţele vieţii, ştiinţe sociale şi educaţie fizică;
    d) Comisia pentru tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate;
    e) Comisia pentru econanotehnologii şi materiale avansate;
    f) Comisia pentru patrimoniu şi identitate culturală;
    g) Comisia pentru tehnologii inovative;
    h) Comisia de manifestări ştiinţifice şi expoziţionale;
    i) Comisia pentru susţinerea literaturii tehnico-ştiinţifice.


    ART. 9
    (1) CCCDI este format din 35 de membri, inclusiv preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi, numiţi prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.
    (2) Membrii CCCDI, inclusiv cei care vor ocupa funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, sunt numiţi în urma aplicării metodologiei de selecţie a membrilor organelor consultative.
    (3) Metodologia de selecţie şi componenţa comisiei de selecţie se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.
    (4) Preşedintele şi vicepreşedinţii formează biroul executiv al CCCDI.
    (5) Membrii CCCDI nu pot fi reprezentaţi sau substituiţi în activităţile CCCDI de către alte persoane.

    ART. 10
    (1) Preşedintele CCCDI are următoarele atribuţii:
    a) conduce şedinţele de lucru în plen ale CCCDI şi ale biroului executiv;
    b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor CCCDI, pe baza propunerilor biroului executiv, ordinea de zi putând fi modificată prin votul membrilor CCCDI, la cererea oricărui membru al CCCDI;
    c) asigură comunicarea hotărârilor, avizelor, recomandărilor şi documentelor elaborate de CCCDI către ministrul cercetării, inovării şi digitalizării şi, după caz, către conducătorii de programe CDI;
    d) reprezintă CCCDI în relaţia cu ministrul cercetării, inovării şi digitalizării;
    e) reprezintă CCCDI în relaţia cu terţii, conform mandatului acordat de către ministrul cercetării, inovării şi digitalizării.

    (2) În cazul indisponibilităţii sale, preşedintele CCCDI poate delega atribuţiile sale unuia dintre vicepreşedinţi, pe baza unei decizii scrise.

    ART. 11
    (1) Mandatul membrilor CCCDI este de două luni.
    (2) În cazul în care un membru al CCCDI încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activităţile CCCDI, acesta va fi revocat din calitatea de membru al CCCDI. Condiţiile şi procedura de revocare sunt stabilite prin Regulamentul de ordine interioară al CCCDI, denumit în continuare ROI.
    (3) În cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CCCDI sau în situaţia în care un membru este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul sau pentru situaţiile prevăzute la alin. (2), ministrul cercetării, inovării şi digitalizării va numi un alt membru.
    (4) Mandatul noului membru care este numit în cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3) încetează la data finalizării mandatului membrului pe care îl înlocuieşte.

    ART. 12
    (1) În termen de maximum 5 zile de la numire, CCCDI elaborează ROI, pe care îl înaintează spre aprobare conducerii MCID.
    (2) ROI cuprinde, în principal, prevederi referitoare la:
    a) atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor CCCDI;
    b) procedura de convocare a şedinţelor CCCDI;
    c) procedura de adoptare a hotărârilor CCCDI;
    d) condiţiile şi procedura pentru revocarea unui membru al CCCDI;
    e) regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor permanente de specialitate;
    f) regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor sau grupurilor de lucru.


    ART. 13
    (1) CCCDI are un secretariat tehnic care asigură suportul logistic pentru desfăşurarea activităţilor CCCDI şi ale comisiilor permanente de specialitate şi comisiilor sau grupurilor de lucru ale acestuia.
    (2) Secretariatul tehnic asigură gestionarea paginii de internet a CCCDI.

    ART. 14
    (1) Şedinţele CCCDI sunt convocate de către preşedintele CCCDI, de către ministrul cercetării, inovării şi digitalizării sau la cererea a cel puţin 13 membri ai CCCDI.
    (2) Cvorumul de lucru al CCCDI este de 21 de membri.

    ART. 15
    (1) Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării sau un reprezentant al acestuia participă de drept la şedinţele CCCDI.
    (2) Pot participa la şedinţele CCCDI directori/directori generali ai direcţiilor de specialitate din MCID şi, în funcţie de subiectele aflate pe ordinea de zi, directorii generali ai conducătorilor de programe.
    (3) În cadrul şedinţelor comisiilor permanente de specialitate ale CCCDI pot fi cooptaţi, cu aprobarea prealabilă a conducerii MCID, experţi sau consultanţi, care nu sunt membri ai CCCDI, numai pentru anumite puncte de pe ordinea de zi şi numai pe durata discutării acestora.

    ART. 16
    Comisiile permanente de specialitate ale CCCDI se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului-cadru stabilit prin ROI al CCCDI.

    ART. 17
    (1) În afara comisiilor menţionate la art. 8, CCCDI poate înfiinţa, la propunerea biroului executiv, şi comisii sau grupuri de lucru, prin cooptarea de specialişti pentru rezolvarea unor probleme apărute pe parcurs.
    (2) Comisiile sau grupurile de lucru se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului-cadru stabilit prin ROI al CCCDI.

    CAP. III
    Logistică şi finanţare
    ART. 18
    (1) Suportul tehnic, secretariatul şi resursele materiale necesare funcţionării CCCDI sunt asigurate de către MCID.
    (2) Cheltuielile privind remuneraţia membrilor CCCDI şi a specialiştilor din comisiile sau grupurile de lucru, precum şi cheltuielile de transport şi cazare sunt asigurate în baza unui contract-cadru încheiat între Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, şi MCID.
    (3) Pentru activitatea desfăşurată, membrii CCCDI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ad-hoc sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare.

    ART. 19
    (1) În vederea încadrării în bugetul alocat, membrii CCCDI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru au obligaţia respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.
    (2) În cazul acelor membri ai CCCDI sau al acelor specialişti din comisiile sau grupurile de lucru ale căror costuri de transport nu se încadrează în limitele prevăzute, li se asigură participarea la reuniuni prin videoconferinţă sau prin alte modalităţi uzuale de participare la reuniune de la distanţă.

    CAP. IV
    Norme de etică şi deontologie profesională
    ART. 20
    (1) Membrii CCCDI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia au obligaţia să respecte reglementările aplicabile şi normele de etică şi deontologie profesională, conform prevederilor legale cu incidenţă în materie.
    (2) Membrii CCCDI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru au obligaţia de a raporta cu celeritate preşedintelui CCCDI orice situaţie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat ce constată existenţa conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea deciziilor afectate de conflictul de interese.
    (3) Membrii CCCDI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru, precum şi persoanele care asigură secretariatul CCCDI au obligaţia păstrării confidenţialităţii în privinţa documentelor supuse dezbaterii şi poziţiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepţia acelor documente care sunt făcute publice.
    (4) În momentul nominalizării, atât membrii CCCDI, cât şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia, precum şi persoanele care asigură secretariatul CCCDI vor semna o declaraţie de confidenţialitate.
    (5) Membrii CCCDI nu pot face parte din componenţa altui organism consultativ al MCID.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 21
    (1) Membrii CCCDI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ad-hoc ale acestuia răspund, în condiţiile legii, pentru orice hotărâre cu privire la un aviz sau la o recomandare emisă în exercitarea atribuţiilor lor, inclusiv pentru cele care au creat un prejudiciu bugetului public al MCID ori conducătorilor de programe de cercetare-dezvoltare şi inovare care implementează proiecte propuse de CCCDI.
    (2) Orice membru al CCCDI care a votat împotriva unei hotărâri nu răspunde pentru prejudiciul creat dacă a transmis în scris ministrului cercetării, inovării şi digitalizării motivele votului împotrivă.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016