Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 3 septembrie 2019  de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 şi a aparatului de lucru al acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 3 septembrie 2019 de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 şi a aparatului de lucru al acestora

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 728 din 4 septembrie 2019
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1/H din 3 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 728 din 4 septembrie 2019.
──────────
    ART. 1
    (1) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.
    (2) Candidaţii în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
    (3) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat.
    (4) Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.
    (5) Nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru a două sau mai multor birouri electorale.
    (6) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii şi completării birourilor electorale atestă calitatea de membru al biroului electoral.

    ART. 2
    Reprezentanţii formaţiunilor politice în birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor legale conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    (1) Reprezentanţii formaţiunilor politice în birourile electorale pot fi înlocuiţi, la cererea celor care i-au propus, în condiţiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în condiţiile art. 15 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    (1) Birourile electorale lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor care le compun şi adoptă hotărâri, decizii, acte şi/sau măsuri, după caz, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (2) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
    (3) În sensul prezentei hotărâri, prin membru al biroului electoral se înţelege şi preşedintele şi locţiitorul acestuia.

    ART. 5
    (1) Şedinţa biroului electoral este condusă de preşedintele acestuia.
    (2) În lipsa preşedintelui biroului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său.
    (3) Prezenţa la şedinţe a membrilor birourilor electorale este obligatorie.
    (4) În cazuri justificate, preşedinţii birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la şedinţă.
    (5) La şedinţele birourilor electorale participă doar membrii birourilor electorale şi personalul din aparatul tehnic auxiliar care asigură secretariatul şedinţelor; atunci când este cazul, pot participa reprezentanţii altor instituţii publice având atribuţii, potrivit legii, în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, cu aprobarea prealabilă a biroului electoral.
    (6) Publicitatea hotărârilor, deciziilor şi a măsurilor adoptate de biroul electoral se asigură în condiţiile prevăzute de lege, inclusiv a dispoziţiilor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

    ART. 6
    (1) Convocarea membrilor birourilor electorale la şedinţe se face telefonic, prin mesaj text, alte mijloace electronice sau prin e-mail, de regulă cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndată de către preşedinte.
    (2) În convocarea membrilor birourilor electorale se precizează ora, motivul, locul de desfăşurare a şedinţei şi se comunică proiectul ordinii de zi şi materialele ce sunt propuse a fi luate în discuţie.

    ART. 7
    (1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de către preşedinte şi se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi ori pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.
    (3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului electoral. Dacă acestea sunt aprobate, preşedintele este obligat să le supună dezbaterii.

    ART. 8
    (1) Problemele înscrise pe ordinea de zi se supun dezbaterii biroului electoral în ordinea înscrierii.
    (2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face doar cu aprobarea membrilor biroului electoral, la propunerea preşedintelui, locţiitorului sau a unuia dintre membri.

    ART. 9
    (1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai după acordarea acestuia de către preşedinte.
    (2) În luările de cuvânt, membrii biroului electoral au obligaţia de a se limita strict la problema pusă în discuţie.
    (3) Preşedintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situaţia în care vorbitorul se abate de la subiectul în discuţie. Dacă cel în cauză nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa.
    (4) Membrii birourilor electorale trebuie să păstreze solemnitatea şedinţelor.
    (5) La finalizarea dezbaterilor privind o problemă înscrisă pe ordinea de zi, preşedintele biroului electoral sintetizează soluţiile propuse şi le supune votului membrilor biroului electoral.
    (6) Preşedintele biroului electoral asigură, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar, numărarea voturilor exprimate şi consemnarea acestora în procesul-verbal de şedinţă.
    (7) În cadrul dezbaterilor biroului electoral, membrii acestuia pot solicita punctul de vedere al personalului tehnic auxiliar.

    ART. 10
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor, birourile electorale adoptă acte şi iau măsuri, potrivit competenţei lor, numai cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi cu respectarea prevederilor art. 4.
    (2) Votul se exprimă deschis şi poate fi numai „pentru“ sau „împotrivă“ şi va fi consemnat ca atare în procesul-verbal de şedinţă.
    (3) Actele adoptate se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membrii care au participat la adoptarea lor.
    (4) Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea actului, dacă acesta a fost adoptat în condiţiile alin. (1), îndeplinirea acestora fiind constatată în procesul-verbal de şedinţă.
    (5) Hotărârile, deciziile şi măsurile adoptate se aduc la cunoştinţă publică, sub semnătura preşedintelui biroului electoral, prin postare pe internet, prin orice alt mijloc de publicitate sau prin afişare la sediul propriu, conform prezentului regulament, fiind comunicate şi părţilor interesate prin e-mail, fax sau poştă.
    (6) Hotărârile pronunţate de Biroul Electoral Central pentru interpretarea legii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 11
    (1) Birourile electorale sunt obligate să ţină evidenţa întâmpinărilor, contestaţiilor, a altor cereri privind alegerile, a hotărârilor, deciziilor şi a măsurilor adoptate.
    (2) După fiecare şedinţă, birourile electorale întocmesc un proces-verbal de şedinţă care se semnează de preşedinte şi de persoana care l-a întocmit, la care se anexează, sub forma unui dosar, toate documentele care au fost dezbătute. Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului electoral şi nu poate fi făcut public.
    (3) În procesul-verbal prevăzut la alin. (2) vor fi consemnate următoarele: membrii biroului electoral prezenţi la şedinţă; problemele înscrise pe ordinea de zi; ordinea de zi aprobată de biroul electoral; pe scurt, eventualele dezbateri asupra punctelor de pe ordinea de zi; sintetic, soluţiile propuse pentru fiecare punct al ordinii de zi; voturile exprimate; hotărârea, decizia sau măsura adoptată pentru fiecare punct al ordinii de zi.

    ART. 12
    (1) Programul zilnic de lucru cu publicul se afişează la sediile birourilor electorale şi este respectat cu stricteţe. Acesta nu poate avea mai puţin de 6 ore şi trebuie fixat între orele 10,00-17,00.
    (2) În zilele în care se împlinesc termene privind activităţi care ţin de competenţa lor, birourile electorale îşi încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.
    (3) În ziua sau zilele votării, după caz, birourile electorale asigură permanenţa.

    ART. 13
    (1) Aplicarea hotărârilor Biroului Electoral Central este obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Deciziile adoptate de Biroul Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la alegeri, se comunică părţilor interesate şi se aduc la cunoştinţă publică prin afişarea pe pagina proprie de internet.
    (3) Deciziile birourilor electorale judeţene, birourilor electorale de sector, biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourilor electorale ale secţiilor de votare prin care se soluţionează întâmpinări, contestaţii sau alte cereri devin executorii de la datele la care expiră termenele de contestare a acestora, respectiv, dacă este cazul, de la data aducerii la cunoştinţă publică a soluţiilor adoptate cu privire la contestaţii.
    (4) Deciziile birourilor electorale menţionate la alin. (3) sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la alegeri din raza teritorială de competenţă a biroului electoral.

    ART. 14
    Deciziile birourilor electorale prin care se soluţionează întâmpinări, contestaţii sau alte cereri trebuie să conţină în mod obligatoriu:
    a) denumirea, numărul şi adresa sediului biroului electoral, precum şi, dacă este cazul, adresa de e-mail, numărul de telefon şi/sau fax;
    b) data şedinţei;
    c) datele de identificare ale contestatarului;
    d) obiectul întâmpinării/contestaţiei;
    e) probele care au fost administrate;
    f) susţinerile altor părţi interesate, dacă este cazul;
    g) soluţia dată şi măsurile luate de biroul electoral, cu arătarea motivelor de fapt şi de drept;
    h) calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia, unde este cazul;
    i) semnăturile membrilor biroului electoral, conform art. 10.


    ART. 15
    (1) Relaţia cu mass-media a Biroului Electoral Central, a biroului electoral judeţean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate se asigură, sub coordonarea preşedintelui biroului electoral, prin intermediul purtătorului de cuvânt desemnat din cadrul personalului tehnic auxiliar de către instituţia publică al cărei angajat este.
    (2) În cazul în care se consideră necesară emiterea unui comunicat de presă, conţinutul acestuia se aprobă de biroul electoral.

    ART. 16
    Preşedintele Biroului Electoral Central poate desemna pe unul dintre membrii judecători pentru întocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor în discuţie.

    ART. 17
    (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri, în prezenţa obligatorie a preşedintelui sau a locţiitorului acestuia.
    (2) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate nu pot funcţiona cu mai puţin de 3 membri, în prezenţa obligatorie a preşedintelui sau a locţiitorului acestuia.

    ART. 18
    (1) Membrul biroului electoral al secţiei de votare are obligaţia de a face cunoscute alegătorilor numele, prenumele şi funcţia în biroul electoral, prin intermediul unui ecuson, purtat în mod vizibil asupra sa.
    (2) În relaţiile cu ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, precum şi cu alegătorii şi persoanele acreditate, membrul biroului electoral al secţiei de votare este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate, fiindu-i interzise manifestările indecente.

    ART. 19
    Birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea la data validării rezultatului alegerilor pentru preşedintele ales.

    ART. 20
    Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea în termen de 48 de ore de la data validării rezultatului alegerilor pentru preşedintele ales.

    ART. 21
    (1) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019, personalul tehnic auxiliar se subordonează birourilor electorale a căror activitate o sprijină.
    (2) Personalul tehnic auxiliar are obligaţia de a respecta normele de conduită profesională prevăzute de lege.

    ART. 22
    Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă.

    ART. 23
    Personalul tehnic auxiliar are următoarele atribuţii:
    a) realizează lucrările de secretariat ale biroului electoral;
    b) asigură înregistrarea şi arhivarea documentelor, precum şi secretariatul şedinţelor biroului electoral;
    c) asigură redactarea proceselor-verbale de şedinţă, a deciziilor, hotărârilor şi a oricăror alte acte emise de birourile electorale;
    d) elaborează proiecte de decizii şi hotărâri la solicitarea biroului electoral;
    e) asigură relaţia cu publicul a biroului electoral, precum şi accesul la informaţiile de interes public, conform legislaţiei aplicabile;
    f) efectuează operaţiunile materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi operaţiunile materiale de predare-primire a materialelor electorale;
    g) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de birourile electorale, necesare îndeplinirii atribuţiilor acestora.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016