Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 18 noiembrie 2008  privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 18 noiembrie 2008 privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Gestionarea durabilã a pãdurilor, indiferent de forma de proprietate, se face prin ocoale silvice autorizate.
(2) Pentru constituirea şi funcţionarea ocoalelor silvice se acordã asistenţã tehnicã de specialitate de cãtre inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare.
ART. 2
Asistenţa tehnicã de specialitate acordatã de inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare constã în oferirea de informaţii referitoare la:
a) prevederile legale în vigoare privind constituirea şi funcţionarea ocoalelor silvice;
b) drepturile şi obligaţiile pe care le au deţinãtorii de pãduri, referitoare la respectarea şi aplicarea regimului silvic;
c) autorizarea de practicã a personalului silvic;
d) întocmirea şi promovarea documentaţiilor necesare avizãrii şi autorizãrii funcţionãrii ocoalelor silvice;
e) sprijinul acordat de autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã pentru constituirea în asociaţii, potrivit reglementãrilor legale.

CAP. II
Constituirea şi autorizarea funcţionãrii ocoalelor silvice

ART. 3
(1) Constituirea ocoalelor silvice prevãzute la art. 1 se face de cãtre:
a) unitãţile administrativ-teritoriale care au în proprietate publicã sau privatã terenuri forestiere;
b) persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care au în proprietate terenuri forestiere;
c) persoanele juridice rezultate în urma asocierii persoanelor prevãzute la lit. a) şi b);
d) administratorul pãdurilor proprietate publicã a statului.
(2) Ocoalele silvice au ca diviziuni tehnico-administrative districte şi/sau cantoane silvice.
(3) Autorizarea funcţionãrii unui ocol silvic se face cu avizul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânãtoare în a cãrui razã îşi are sediul ocolul silvic care solicitã autorizarea.
(4) Funcţionarea ocoalelor silvice se autorizeazã de autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, în termen de 60 de zile de la depunerea documentelor necesare în vederea înscrierii în Registrul naţional al administratorilor de pãduri şi al ocoalelor silvice.
ART. 4
(1) Criteriile minime care trebuie îndeplinite pentru avizarea şi autorizarea ocoalelor silvice sunt prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Numãrul minim de cantoane silvice care constituie un ocol silvic este de 4, iar pentru structura silvicã de rang superior este de douã ocoale silvice.
(3) Un ocol silvic se poate constitui pentru suprafeţe de teren forestier situate în judeţul în care îşi are sediul ocolul silvic şi pentru suprafeţele de teren forestier din judeţele limitrofe acestuia.
ART. 5
(1) În vederea obţinerii avizului pentru autorizarea înfiinţãrii şi funcţionãrii unui ocol silvic privat se depune la inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânãtoare în a cãrui razã îşi are sediul administrativ ocolul silvic o cerere la care se anexeazã urmãtoarea documentaţie:
a) un memoriu în care este prezentat modul de asigurare a surselor financiare pentru aplicarea regimului silvic în situaţia avizãrii şi autorizãrii;
b) copie legalizatã de pe actul constitutiv/actul de identitate al persoanei prevãzute la art. 3 alin. (1) şi copie de pe actele de proprietate a terenurilor;
c) regulamentul de organizare şi funcţionare al ocolului silvic, aprobat de persoana prevãzutã la art. 3 alin. (1);
d) statutul ocolului silvic, aprobat de persoana prevãzutã la art. 3 alin. (1), în formã autenticã;
e) organigrama şi statul de funcţii ale ocolului silvic, din care sã rezulte existenţa numãrului minim de posturi corespunzãtor ocolului silvic, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;
f) actul constitutiv al ocolului silvic şi statul de personal; în situaţia în care nu au fost fãcute angajãri de personal, nu se depune stat de personal;
g) copii de pe descrierile parcelare din amenajamentele silvice în vigoare, pentru unitãţile amenajistice pentru care se constituie ocolul silvic;
h) copii de pe hãrţile amenajistice la scara 1:20.000 sau 1:10.000 şi 1:5.000;
i) lista cuprinzând mijloacele fixe şi lista cuprinzând obiectele de inventar din dotarea ocolului silvic, conform condiţiilor minime de logisticã, la care se anexeazã copii de pe documentele de înregistrare contabilã sau de pe facturi. În situaţia în care mijloacele fixe şi obiectele de inventar nu se aflã în dotarea ocolului silvic, procurarea lor se face în termenele stabilite prin programul de conformare care se prezintã de ocolul silvic.
(2) La documentele prevãzute la alin. (1) lit. a) se anexeazã:
a) borderoul actelor de punere în valoare a masei lemnoase neautorizate la tãiere, aferentã fondului forestier ce se preia, certificat prin semnãtura şefului ocolului silvic de la care se preiau suprafeţele. Borderoul cuprinzând actele de punere în valoare şi lista cuprinzând unitãţile amenajistice se transmit de cãtre ocolul silvic care le întocmeşte ocolului silvic care solicitã avizul, în termen de 30 de zile de la data solicitãrii scrise;
b) copii de pe descrierile parcelare şi planurile decenale aferente suprafeţelor care fac obiectul predãrii-primirii sau retrocedãrii.
(3) Programul de conformare elaborat de ocolul silvic şi aprobat de inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare se referã la bunurile pentru dotarea ocolului silvic şi la termenele de procurare a acestora, termene ce nu pot depãşi 6 luni de la data autorizãrii. Programul de conformare cuprinde şi termenul de ocupare a posturilor vacante prevãzute în statul de personal, ce nu poate depãşi 60 de zile de la data autorizãrii. Programul de conformare se analizeazã şi se aprobã de inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare. La eliberarea avizului se face menţiune în acest sens, urmând ca inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare, dacã programul de conformare nu este respectat, sã dispunã ridicarea şi sigilarea dispozitivelor de marcat pânã la îndeplinirea condiţiilor prevãzute în program.
(4) Inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânãtoare stabileşte, dacã este cazul, împreunã cu ocoalele silvice implicate, documentele şi documentaţiile tehnice ce urmeazã sã fie predate/preluate în situaţia autorizãrii funcţionãrii noului ocol silvic, fãcând menţiuni detaliate despre acestea în avizul pentru autorizarea funcţionãrii, prevãzut în anexa nr. 2. Menţiunile conţin în mod obligatoriu numele şi funcţia persoanelor responsabile de predarea/preluarea documentaţiilor, atât din partea ocolului silvic care predã, cât şi din partea ocolului silvic care se autorizeazã, precum şi termenul de finalizare a preluãrii, care nu poate depãşi 45 de zile de la data avizãrii.
(5) În vederea obţinerii avizului necesar reautorizãrii funcţionãrii unui ocol silvic privat, persoana fizicã sau juridicã care îl constituie depune la inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânãtoare în a cãrui razã îşi are sediul administrativ ocolul silvic o cerere la care se anexeazã urmãtoarea documentaţie:
a) actul constitutiv şi statutul ocolului silvic în formã autenticã şi copie de pe documentele care fac dovada suprafeţei, pentru ocoalele silvice autorizate dupã data de 20 octombrie 2005;
b) actul constitutiv şi statutul ocolului silvic în formã autenticã, copie de pe documentele care fac dovada suprafeţei, precum şi documentele prevãzute la alin. (1) lit. c) şi e), pentru ocoalele silvice autorizate înainte de data de 20 octombrie 2005;
c) hotãrârea Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva privind aprobarea constituirii ocolului silvic, documentele prevãzute la alin. (1) lit. c), e), f) şi i) şi documentele care fac dovada suprafeţei de pãdure proprietate publicã a statului, cel puţin la nivelul minim prevãzut de <>Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, pentru ocoalele silvice din structura Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva.
(6) În vederea obţinerii avizului pentru autorizarea funcţionãrii, structura silvicã de rang superior depune la inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânãtoare o cerere la care se anexeazã:
a) un memoriu din care sã rezulte necesitatea autorizãrii funcţionãrii acesteia;
b) actul constitutiv al structurii;
c) statul de personal;
d) acordul persoanelor prevãzute la art. 3 alin. (1).
ART. 6
(1) În perioada procesului de avizare inspectorulşef poate solicita persoanei care solicitã autorizarea sã punã la dispoziţie, gratuit, documente suplimentare necesare avizãrii.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) se depun la sediul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânãtoare care emite avizul.
ART. 7
(1) În urma analizãrii documentaţiei, inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânãtoare decide dupã cum urmeazã:
a) admite solicitarea şi emite avizul pentru autorizarea funcţionãrii ocolului silvic;
b) respinge motivat solicitarea.
(2) Termenul de comunicare a rãspunsului prevãzut la alin. (1) este de 30 zile de la depunerea solicitãrii.
ART. 8
(1) Autorizarea funcţionãrii ocolului silvic/structurii silvice de rang superior se face de cãtre direcţia care coordoneazã activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, dupã înscrierea în Registrul naţional al administratorilor de pãduri şi al ocoalelor silvice.
(2) Dacã se apreciazã cã este necesar, anterior emiterii autorizaţiei de funcţionare pot fi solicitate documente din care sã rezulte cã sunt îndeplinite condiţiile de avizare. Direcţia prevãzutã la alin. (1) poate respinge motivat eliberarea autorizaţiei de funcţionare.
(3) Modelul autorizaţiei de funcţionare este prezentat în anexa nr. 3.
(4) Ocolul silvic autorizat are obligaţia, sub sancţiunea suspendãrii autorizaţiei de practicã a şefului de ocol, de a aduce la cunoştinţã anual, în perioada 1-31 ianuarie, inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânãtoare competent orice modificare a criteriilor din documentaţia depusã pentru avizare, referitoare la:
a) suprafaţa de pãdure care a stat la baza constituirii ocolului silvic;
b) organizarea şi funcţionarea ocolului silvic.
(5) Pentru modificãrile prevãzute la alin. (4) direcţia care coordoneazã activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã emite un certificat de menţiuni pe baza avizului suplimentar emis de inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânãtoare.
(6) Modelul certificatului de menţiuni este prezentat în anexa nr. 4.
(7) Pentru terenurile forestiere aflate în administrare sau pentru care realizeazã servicii silvice, ocolul silvic autorizat are obligaţia sã realizeze lucrãrile silvice în conformitate cu reglementãrile privind aplicarea regimului silvic în vigoare.

CAP. III
Înscrierea în Registrul naţional al administratorilor de pãduri şi al ocoalelor silvice şi conţinutul acestuia

ART. 9
Registrul naţional al administratorilor de pãduri şi al ocoalelor silvice se ţine la nivelul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã în cadrul direcţiei care emite autorizaţiile de funcţionare pentru ocoalele silvice.
ART. 10
Cererea de înscriere în Registrul naţional al administratorilor de pãduri şi al ocoalelor silvice se depune în termen de 30 de zile de la emiterea avizului inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânãtoare prevãzut la art. 5 alin. (1).
ART. 11
Înregistrarea în Registrul naţional al administratorilor de pãduri şi al ocoalelor silvice se face de cãtre direcţia care coordoneazã activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, astfel:
a) pe baza cererii, a avizului emis de inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânãtoare, a actului constitutiv şi statutului în formã autenticã, pentru structurile de rang superior;
b) pe baza cererii, a avizului emis de inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânãtoare, a copiei actului constitutiv, a statutului ocolului silvic şi a documentelor care fac dovada suprafeţei, pentru ocoalele silvice care se vor constitui şi pentru cele autorizate anterior datei de 20 octombrie 2005;
c) pe baza cererii, a avizului emis de inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânãtoare şi a documentelor care fac dovada suprafeţei, pentru ocoalele silvice autorizate dupã data de 20 octombrie 2005;
d) pe baza cererii ocolului silvic, a hotãrârii Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva privind aprobarea constituirii acestuia, a documentelor prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. c), e), f) şi i) şi a documentelor care fac dovada suprafeţei de pãdure proprietate publicã a statului, cel puţin la nivelul minim prevãzut de <>Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, pentru ocoalele silvice din structura Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva.
ART. 12
Modelul Registrului naţional al administratorilor de pãduri şi al ocoalelor silvice este prezentat în anexa nr. 5.
ART. 13
(1) Dupã înscrierea în Registrul naţional al administratorilor de pãduri şi al ocoalelor silvice, ocolului silvic/structurii silvice de rang superior i se elibereazã un certificat de înregistrare, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 6.
(2) În termen de 30 de zile de la emiterea certificatului prevãzut la alin. (1) posesorul acestuia este obligat sã îl transmitã spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(3) Dacã în termenul prevãzut la alin. (2) nu se face dovada transmiterii spre publicare, certificatul de înregistrare se retrage de cãtre emitent.
ART. 14
(1) Personalul silvic angajat în ocolul silvic, structura de rang superior, direcţia silvicã sau în aparatul central al Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva poate desfãşura activitãţile specifice administrãrii pãdurilor sau serviciilor silvice numai dacã este autorizat în vederea practicãrii activitãţilor specifice.
(2) Solicitarea autorizãrii se depune de cãtre:
a) ocolul silvic autorizat/structura silvicã de rang superior sau structurile teritoriale din cadrul Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva, la inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânãtoare în a cãrui razã îşi au sediul;
b) personalul silvic din cadrul aparatului central al Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva, la autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã.
(3) La solicitarea autorizãrii de practicã a personalului silvic se depun urmãtoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) copie legalizatã de pe diploma de absolvire a studiilor de specialitate;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) adeverinţã medicalã;
e) carnetul de muncã, în copie certificatã pentru conformitate cu originalul;
f) copie de pe actul de identitate.
ART. 15
Persoanele fizice pentru care se solicitã autorizarea trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sã aibã vârsta de 18 ani împliniţi;
b) sã aibã pregãtire profesionalã în domeniul silvic, în concordanţã cu condiţiile minime prevãzute de statutul personalului silvic;
c) sã nu fi fost condamnate penal pentru sãvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni de serviciu sau în legãturã cu serviciul;
d) sã fie apte de muncã.
ART. 16
(1) Autorizarea de practicã a personalului silvic se face în termen de 30 de zile de la data solicitãrii de cãtre:
a) autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, pentru personalul silvic din cadrul aparatului central al Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva, în baza documentelor prevãzute la art. 14 alin. (3) lit. b) şi c);
b) inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare, pentru personalul din structurile teritoriale din cadrul Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva şi din structurile de rang superior de pe raza de competenţã, în baza documentelor prevãzute la art. 14 alin. (3) lit. b) şi c);
c) inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare, pentru personalul silvic care activeazã în ocoalele silvice autorizate de pe raza de competenţã, în baza documentelor prevãzute la art. 14 alin. (3).
(2) În situaţia în care titularul autorizaţiei de practicã nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare, autorizaţia se retrage.
(3) Modelul autorizaţiei de practicã este prezentat în anexa nr. 7.
(4) În situaţia în care personalul silvic obţine o diplomã a unei unitãţi de învãţãmânt prin care dobândeşte o specializare superioarã celei pentru care a fost autorizat, la cererea acestuia, vechea autorizaţie se retrage de emitent şi se elibereazã una noua, conform specializãrii.
ART. 17
(1) Personalul silvic cu atribuţii de control din structura centralã şi inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare poate propune suspendarea sau retragerea autorizaţiei prevãzute la art. 16 alin. (3) pentru personalul silvic angajat în ocolul silvic, structura de rang superior, direcţia silvicã sau aparatul central al Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva, în funcţie de gravitatea faptelor sãvârşite în ceea ce priveşte nerespectarea regimului silvic.
(2) Şefii ocoalelor silvice prevãzute la art. 1 alin. (1) pot propune suspendarea sau retragerea autorizaţiei prevãzute la art. 16 alin. (1) pentru personalul silvic din subordine, în funcţie de gravitatea faptelor sãvârşite în ceea ce priveşte nerespectarea regimului silvic.
(3) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei de practicã a personalului silvic se dispune prin:
a) decizie a directorului direcţiei care coordoneazã activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, pentru situaţiile prevãzute la art. 16 alin. (1) lit. a);
b) decizie a conducãtorului inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânãtoare în a cãrui razã teritorialã s-a constatat existenţa unuia dintre cazurile care atrag suspendarea/ retragerea autorizaţiei de practicã, pentru situaţiile prevãzute la art. 16 alin. (1) lit. b) şi c), decizie ce poate fi contestatã la direcţia din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã ce are atribuţii în emiterea autorizaţiilor pentru funcţionarea ocoalelor silvice private.
(4) Retragerea autorizaţiei de practicã se dispune în cazul pronunţãrii unei hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile, prin care titularul autorizaţiei a fost condamnat pentru sãvârşirea unor infracţiuni silvice, a unor infracţiuni de serviciu sau în legãturã cu serviciul, precum şi în cazul suspendãrii de douã ori a autorizaţiei de practicã într-o perioadã de 2 ani.
(5) Suspendarea autorizaţiei de practicã se dispune în urmãtoarele cazuri:
a) trimiterea în judecatã pentru sãvârşirea unor infracţiuni silvice, a unor infracţiuni de serviciu sau în legãturã cu serviciul;
b) nerespectarea regulamentului de folosire a ciocanului de marcat, dacã acest fapt a condus la marcarea de arbori sau cioate, dupã caz, cu încãlcarea reglementãrilor în vigoare;
c) aprobarea punerii în valoare a unui volum de masã lemnoasã în pãduri pentru care nu existã amenajament silvic în vigoare sau autorizarea spre exploatare de partizi în pãduri pentru care proprietarii persoane fizice ori juridice nu au asiguratã administrarea sau prestarea serviciilor silvice;
d) autorizarea spre exploatare de partizi al cãror volum cumulat depãşeşte posibilitatea anualã prevãzutã de amenajamentul silvic, cu excepţiile prevãzute de lege;
e) neîndeplinirea în termenele stabilite a mãsurilor dispuse prin dispoziţia scrisã a organelor de control şi aprobate în condiţiile legii, dacã acestea nu au fost contestate în justiţie;
f) autorizarea de partizi spre exploatare la operatorii economici neatestaţi pentru activitatea de exploatare forestierã;
g) executarea necorespunzãtoare a lucrãrilor de evaluare a masei lemnoase, care conduce la erori mai mari de 10% faţã de volumul constatat cu ocazia controalelor, cu excepţia cazurilor în care masa lemnoasã provine din calamitãţi naturale;
h) constatarea într-un canton silvic de tãieri ilegale, nejustificate, al cãror volum depãşeşte 30 mc/inspecţie sau 60 mc/an; sancţiunea se aplicã pãdurarului gestionar;
i) constatarea într-un canton silvic de tãieri ilegale, nejustificate, al cãror volum depãşeşte 150 mc/inspecţie sau 300 mc/an; sancţiunea se aplicã pãdurarului gestionar, şefului de district şi responsabilului cu activitatea de pazã a pãdurilor la nivelul ocolului silvic;
j) constatarea într-un canton silvic de tãieri ilegale, nejustificate, al cãror volum depãşeşte 300 mc/inspecţie sau 500 mc/an; sancţiunea se aplicã pãdurarului gestionar, şefului de district, responsabilului cu activitatea de pazã a pãdurilor la nivelul ocolului silvic şi şefului ocolului silvic;
k) nerespectarea de cãtre şeful ocolului silvic a obligaţiei de a informa în scris inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânãtoare în a cãrui razã teritorialã se aflã pãdurea, în termen de 30 de zile, cu privire la suprafeţele de pãdure, altele decât cele care au stat la baza autorizãrii, pentru care ocolul silvic a încheiat contracte de administrare sau de servicii silvice;
l) angajarea de personal silvic neautorizat sau menţinerea acestuia, dacã a fost angajat, pentru desfãşurarea activitãţilor specifice administrãrii pãdurii sau serviciilor silvice;
m) orice alte fapte ce aduc prejudicii sau pagube fondului forestier, cu o valoare minimã de 20.000 lei.
(6) Suspendarea autorizaţiei de practicã se dispune, în cazul prevãzut la alin. (5) lit. a), pânã la pronunţarea unei hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile, iar în cazurile prevãzute la alin. (5) lit. b)-m) şi la art. 8 alin. 4), pentru o perioadã de 1-6 luni.
(7) Propunerile de suspendare sau de retragere a autorizaţiei de practicã a personalului silvic din cadrul ocolului silvic, structurii de rang superior, direcţiei silvice sau al Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva, care face obiectul prezentei proceduri, se analizeazã şi se soluţioneazã în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora.
ART. 18
(1) Persoanele cãrora li s-a retras autorizaţia de practicã pot fi reangajate într-un ocol silvic, într-o structurã de rang superior, direcţie silvicã sau în aparatul central al Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva dupã un an de la data retragerii autorizaţiei ca personal silvic.
(2) În vederea reangajãrii, persoanele prevãzute la alin. (1) au obligaţia sã se reautorizeze.

CAP. IV
Fuziunea, divizarea şi desfiinţarea ocoalelor silvice

ART. 19
(1) Douã sau mai multe ocoale silvice pot fuziona în condiţiile prezentei proceduri.
(2) În situaţia în care ocolul silvic rezultat din fuziune pãstreazã denumirea iniţialã a ocolului silvic de bazã, autorizaţia de funcţionare a ocolului silvic de bazã, autorizaţiile pentru dispozitivele de marcat şi cele pentru ciocanele silvice, emise pentru ocolul silvic de bazã, rãmân în vigoare pentru noua structurã.
(3) Situaţiile prevãzute la alin. (2) se consemneazã în certificatul de menţiuni eliberat de direcţia de specialitate care emite autorizaţia de funcţionare.
(4) Autorizaţia/autorizaţiile de funcţionare şi autorizaţia/autorizaţiile pentru ciocane silvice pentru structura/structurile care se desfiinţeazã ca urmare a fuziunii se retrage/se retrag de cãtre emitent la propunerea inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânãtoare.
ART. 20
(1) Un ocol silvic poate sã se divizeze, cu obligaţia respectãrii condiţiilor de constituire a unui ocol silvic.
(2) Pe suprafaţa cea mai mare rezultatã în urma divizãrii se înfiinţeazã un ocol silvic, care pãstreazã autorizaţiile ocolului silvic din care s-a desprins.
(3) Pentru ocolul silvic prevãzut la alin. (2) se solicitã şi se emite un certificat de menţiuni.
(4) Pe suprafaţa mai micã rezultatã în urma divizãrii se înfiinţeazã un ocol silvic, care se autorizeazã conform prezentei proceduri.
ART. 21
(1) Retragerea autorizaţiei de funcţionare a unui ocol silvic se face prin decizie a directorului direcţiei care coordoneazã activitatea de reglementare din domeniul forestier din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, în baza urmãtoarelor documente:
a) hotãrârea Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva, pentru ocoalele silvice de stat;
b) hotãrârea consiliului local, adunãrii generale sau a persoanei fizice, dupã caz, care a constituit ocolul silvic privat;
c) documentele care atestã desfiinţarea persoanei juridice care a constituit ocolul silvic privat;
d) documentele din care rezultã cã persoana juridicã care a constituit ocolul silvic nu mai îndeplineşte condiţia de suprafaţã;
e) documentele din care rezultã nerealizarea condiţiilor minime de autorizare;
f) documentele din care rezultã nerespectarea sarcinilor şi mãsurilor din programul de conformare;
g) documentele din care rezultã neregenerarea pãdurii în douã sezoane de vegetaţie,
(2) Directorul direcţiei care coordoneazã activitatea de reglementare din domeniul forestier din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã este obligat sã notifice proprietarul/proprietarii şi inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânãtoare cu privire la retragerea, în termen de maximum 45 de zile de la notificare, a autorizaţiei de funcţionare a ocolului silvic. În aceastã perioada ocolul silvic este obligat sã asigure paza fondului forestier şi poate derula contractele încheiate anterior datei notificãrii.
(3) Notificarea se face în termen de maximum 3 zile de la data înregistrãrii la direcţia de specialitate.
(4) În termen de o zi de la data comunicãrii notificãrii, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare iau mãsura sigilãrii dispozitivelor speciale de marcat.
(5) Retragerea autorizaţiei de funcţionare a unui ocol silvic determinã radierea din Registrul naţional al administratorilor de pãduri şi al ocoalelor silvice.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 22
Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare şi ocoalele silvice existente acordã întâietate obligaţiilor referitoare la constituirea de structuri silvice, respectiv la transferul rãspunderii privind aplicarea regimului silvic.
ART. 23
Ocolul silvic autorizat solicitã confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice, dupã obţinerea autorizaţiei de funcţionare conform prezentei proceduri, la direcţia care coordoneazã activitatea de reglementãri în domeniul silviculturii din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
ART. 24
(1) Autorizaţiile pentru dispozitivele speciale de marcat, emise pentru ocoalele silvice autorizate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei proceduri, rãmân valabile pentru ocoalele silvice pentru care au fost eliberate.
(2) Autorizaţiile emise pentru dispozitivele speciale de marcat rãmân valabile, cu acordul proprietarului, pentru ocoalele silvice autorizate care îşi schimbã denumirea.
ART. 25
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantã din prezenta procedurã.


ANEXA 1
-------
la procedurã
------------

CRITERII MINIME
care trebuie îndeplinite pentru avizarea
şi autorizarea unui ocol silvic

1. Cantonul silvic:
a) condiţii de personal: un post de pãdurar cu studii profesionale/liceale în specialitate silvicã;
b) condiţii de logisticã: uniformã de serviciu, clupã forestierã, pichet de incendiu.
2. Districtul silvic:
a) condiţii de personal: un post de şef de district silvic cu studii liceale/tehnice de specialitate;
b) condiţii de logisticã: spaţiu pentru sediul districtului silvic, uniformã de serviciu, clupã forestierã, instrumente pentru mãsurarea înãlţimii arborilor, pichet de incendiu.
3. Ocolul silvic:
a) condiţii de personal: numãr minim de posturi de specialitate în centrala ocolului silvic - 3, din care un post de şef de ocol, cu activitate de minimum 5 ani ca inginer cu studii superioare silvice; şeful de ocol îşi poate desfãşura activitatea cu normã întreagã doar într-un singur ocol silvic;
b) condiţii de logisticã: spaţii pentru sediul ocolului silvic, mijloc de transport exclusiv, tehnicã de calcul, mijloace de comunicare, pichet de incendiu, fonduri necesare pentru derularea activitãţii;
c) dovada existenţei contului bancar având ca titular ocolul silvic;
d) condiţiile prevãzute la pct. 2 pentru fiecare district silvic din structura ocolului silvic.


ANEXA 2
-------
la procedurã
------------

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC ŞI DE VÂNĂTOARE ..........

AVIZ
Nr. ...... din ........
pentru autorizarea funcţionãrii Ocolului silvic/Structurii
silvice de rang superior .........*1)

În urma verificãrii documentaţiei depuse cu Cererea nr. ........ din data de ........ de cãtre ............, au fost fãcute urmãtoarele constatãri cu privire la îndeplinirea condiţiilor de avizare:
I. Îndeplinirea condiţiilor privind calitatea de persoanã juridicã:
a) prevederi ale actului doveditor privind calitatea de persoanã juridicã ..........;
b) prevederi din statut care confirmã cã ocolul silvic/structura silvicã desfãşoarã activitate de administrare a pãdurii şi/sau servicii silvice ........... .
II. Îndeplinirea condiţiilor privind terenurile forestiere deţinute:
- documentaţia ce atestã proprietatea ............ .
III. Îndeplinirea condiţiilor privind organizarea ocolului silvic/structurii silvice de rang superior:
a) prevederi din documentaţia privind personalul (organigramã, stat de funcţii, stat de personal etc.) .............;
b) prevederi din documentaţia tehnico-organizatoricã (amenajamente silvice, hãrţi, arondare etc.) .......... .
IV. Îndeplinirea condiţiilor privind asigurarea resurselor financiare şi logistice:
a) prevederi ale memoriului prevãzut la art. 5 alin. (1) lit. a) din procedura aprobatã prin <>Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 696/2008 ;
b) prevederi ale documentaţiilor cu privire la asigurarea logisticã (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.) ............. .
Având în vedere constatãrile fãcute ca urmare a analizei documentaţiei depuse, conducãtorul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânãtoare ...............

AVIZEAZĂ

autorizarea Ocolului silvic/Structurii silvice de rang superior ............ pentru gestionarea suprafeţei de ........ ha pãdure, având în structurã ............*2), cu urmãtoarele precizãri: ...........*3).
Dupã obţinerea autorizãrii din partea autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, ocolul silvic, pe de o parte, şi actualul administrator, pe de altã parte, vor proceda la primirea, respectiv la predarea suprafeţelor şi a gestiunilor, pe bazã de controale de fond şi procese-verbale.
Ocolul silvic/Structura silvicã titular/ã al/a prezentului aviz este obligat/ã sã asigure respectarea tuturor reglementãrilor în vigoare privind aplicarea regimului silvic în suprafeţele pe care le gestioneazã şi rãspunde de încãlcarea prevederilor acestora, conform legii.
În termen de 90 de zile de la data eliberãrii prezentului aviz, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânãtoare ............... va efectua un control la ocolul silvic titular al avizului pentru a constata modul de respectare a obligaţiilor şi termenelor prevãzute în reglementãrile în vigoare.
În termen de 6 luni de la data eliberãrii prezentului aviz, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânãtoare ............... va efectua un control la ocolul silvic titular al avizului pentru a constata modul de respectare a programului de conformare.
Titularul avizului are obligaţia, sub sancţiunea suspendãrii autorizaţiei de practicã a şefului ocolului, de a aduce la cunoştinţã anual, în perioada 1-31 ianuarie, Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânãtoare ............. orice modificare în suprafaţa, organizarea şi funcţionarea ocolului silvic.
În termen de 30 de zile de la data eliberãrii prezentului aviz, titularul acestuia va depune la autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, în vederea înscrierii în Registrul naţional al administratorilor de pãduri şi al ocoalelor silvice, documentele prevãzute la art. 11 din procedura aprobatã prin <>Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 696/2008 .Inspector-şef,
....................
L.S./S.S.
------------
*1) Denumirea ocolului silvic/structurii silvice de rang superior.
*2) Se precizeazã, dupã caz: numãrul districtelor şi cantoanelor silvice/ocoalelor silvice.
*3) Numai când este cazul, în situaţii deosebite, se pot folosi anexe.


ANEXA 3
-------
la procedurã
------------

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
..............................*1)

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE
Nr. ...... din .....

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din procedura aprobatã prin <>Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 696/2008 ,
în baza Avizului nr. ........... din ........., emis de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânãtoare............,

SE AUTORIZEAZĂ

funcţionarea ....................*2), cu sediul în ............., înfiinţat/ã de ..................., prin înscrierea în Registrul naţional al administratorilor de pãduri şi al ocoalelor silvice la nr. ................. .
....................*2), titular/ã al/a prezentei autorizaţii de funcţionare, este obligat/ã sã asigure respectarea tuturor reglementãrilor în vigoare privind aplicarea regimului silvic şi rãspunde de încãlcarea prevederilor acestora, conform legii.
Autorizaţia de funcţionare se retrage în condiţiile art. 21 din procedura aprobatã prin <>Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 696/2008 .


Director,
......................
L.S./S.S.
-------------
*1) Direcţia care coordoneazã activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
*2) Se completeazã, dupã caz: ocol silvic/structura de rang superior.ANEXA 4
-------
la procedurã
-------------


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
.........................*1)

CERTIFICAT DE MENŢIUNI
Nr. ...... din .......

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (5) din procedura aprobatã prin <>Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 696/2008 ,
în baza Avizului nr. ....... din .........., emis de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânãtoare ............, se elibereazã prezentul certificat de menţiuni la Autorizaţia de funcţionare nr. .... din .......... a .................*2), cu sediul în ....................
Paragraful .............*3) se modificã şi va avea urmãtorul conţinut:
................................................*4).
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânãtoare ............. va opera în autorizaţia de folosire a ciocanelor silvice a Ocolului silvic ............., în funcţie de prezentul certificat de menţiuni.


Director,
..................
LS./S.S.
------------
*1) Denumirea direcţiei care coordoneazã activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
*2) Se completeazã, dupã caz: ocol silvic/structura silvicã de rang superior.
*3) Numãrul paragrafului.
*4) Se înlocuiesc datele necesare, în funcţie de paragraful care se modificã.


ANEXA 5
--------
la procedurã
------------

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
...............................*1)

REGISTRUL NAŢIONAL
al administratorilor de pãduri şi al ocoalelor silvice


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Numãrul din Registrul naţional al administratorilor de pãduri şi │
│ al ocoalelor silvice │
│................................................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Denumire: ocolul silvic/structura silvicã de rang superior │
│ .......................................................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Sediul │
│ .......................................................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ A. CONSTITUIRE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Actul constitutiv ....................... │
│ (numãrul şi data încheierii de datã certã) (nr. şi zz/ll/) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Suprafaţa ocolului silvic/structurii silvice de rang superior ......... ha │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Numãrul de proprietari de teren forestier din cadrul ocolului silvic/ │
│ structurii silvice de rang superior şi suprafeţele aferente: │
│ persoane fizice - nr.: .................. │
│ - ha: ................... │
│ persoane juridice - nr.: .................. │
│ - ha: .................. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Avizul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânãtoare .........│
│ (nr./data)│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ B. FUZIUNE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Actul constitutiv ....................... │
│(numãrul şi data încheierii de datã certã) (nr. şi zz/ll/) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Suprafaţa ocolului silvic/structurii silvice de rang superior ....... ha │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Numãrul de proprietari de teren forestier din cadrul ocolului silvic/ │
│ structurii silvice de rang superior şi suprafeţele aferente: │
│ persoane fizice - nr.: ........................... │
│ - ha: ........................... │
│ persoane juridice - nr.: ........................... │
│ - ha: ............................ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Avizul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânãtoare .........│
│ (nr./data)│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C. DIVIZARE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Actul constitutiv ....................... │
│(numãrul şi data încheierii de datã certã) (nr. şi zz/ll/) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Suprafaţa ocolului silvic/structurii silvice de rang superior ........ ha │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Numãrul de proprietari de teren forestier din cadrul ocolului silvic/ │
│ structurii de rang superior şi suprafeţele aferente: │
│ persoane fizice - nr.: .......................... │
│ - ha: ........................... │
│ persoane juridice - nr.: .......................... │
│ - ha: .......................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Avizul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânãtoare ......... │
│ (nr./data)│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


----------
*1) Denumirea direcţiei care coordoneazã activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ MIŞCĂRI DE SUPRAFEŢE: │
├─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────────────┬────────────────┤
│ │ │ │ Diferenţe │Total suprafaţã │
│ Data │ Intrãri │ Ieşiri ├──────────┬──────────┤ ocol silvic │
│ │ │ │ + │ - │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
└─────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────────┘
ANEXA 6
-------
la procedurã
------------┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ ROMÂNIA │
│ │ │ [STEMA] │
│ │ │ │
│ CERTIFICAT DE │ │ MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE │
│ ÎNREGISTRARE │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE │
│ │ │ │
│ Ocolul silvic/Structura│ │ │
│ silvicã de rang │ │ │
│ superior: │ │ │
│ │ │ │
│ ..................... │ │ Ocolul silvic/Structura silvicã de rang │
│ │ │ superior: │
│ ................... │ │ │
│ │ │ │
│ Sediul │ │ │
│ social: ............ │ │ Sediul social: │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ Activitatea principalã/│ │ Activitatea principalã/Scop: │
│ Scop: │ │ │
│ ..................... │ │ │
│ .................... │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ Seria .......*1) │ │ Seria .........*1) Nr. .........*2) │
│ Nr. .............*2) │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ MINISTRU │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ ................ │
│ │ │ L.S./S.S. │
│ │ │ │
└────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────────────┘


-----------
*1) Se completeazã dupã cum urmeazã:
- seria A pentru ocoalele silvice;
- seria B pentru structurile silvice de rang superior.
*2) Numãrul de înregistrare din Registrul naţional al administratorilor de pãduri şi al ocoalelor silvice.


ANEXA 7
-------
la procedurã
-------------

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
..................................*1)

AUTORIZAŢIE DE PRACTICĂ
Nr. ........ din .........

În conformitate cu prevederile art. 14 din procedura aprobatã prin <>Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 696/2008 ,
în baza Solicitãrii nr. .......... din ........... a ...........*2),

AUTORIZEAZĂ

pe domnul/doamna .........., cod numeric personal ................, domiciliat/domiciliatã în .........., absolvent/absolventã al/a ..........., cu act de studii seria ........ nr. ....... din ........, eliberat de .........., cu specializarea ............, sã funcţioneze ca personal silvic în cadrul ...............*2).
Titularul prezentei autorizaţii are drepturile şi obligaţiile ce decurg din reglementãrile silvice în vigoare.
Autorizaţia poate fi retrasã în condiţiile prevãzute de <>Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 696/2008 .

................*3),
...................
L.S./S.S.


--------------
*1) Denumirea direcţiei care coordoneazã activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã sau a inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânãtoare.
*2) Se completeazã, dupã caz: ocol silvic autorizat/structurã de rang superior/ocol silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva/direcţie silvicã/aparatul central al Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva.
*3) Se completeazã, dupã caz: director/inspector-şef.
------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016