Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 18 septembrie 2020  de autorizare a unităţilor protejate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 18 septembrie 2020 de autorizare a unităţilor protejate

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1048 din 9 noiembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.423 din 18 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 9 noiembrie 2020.
──────────
    ART. 1
    Prezenta procedură stabileşte modalitatea de autorizare a unităţilor protejate pe baza autorizaţiei eliberate în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

    ART. 2
    Autorizaţia de funcţionare ca unitate protejată este eliberată de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, denumită în continuare Autoritate, prin ordin al preşedintelui acesteia, la propunerea structurii de specialitate. Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 3
    (1) În vederea autorizării ca unitate protejată, o entitate trebuie să respecte prevederile art. 5 pct. 29, art. 78 alin. (3) lit. b) şi art. 81 alin. (1), (1^1) şi (2) din Lege, şi anume:
    a) să fie operator economic cu personalitate juridică şi gestiune proprie, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentând cel puţin 30% din numărul total al angajaţilor, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III să reprezinte cel puţin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
    b) să fie secţie, atelier sau altă structură, fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, din cadrul unei instituţii publice sau din cadrul unei organizaţii fără scop patrimonial, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentând cel puţin 30% din numărul total al angajaţilor secţiei, atelierului sau structurii, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III să reprezinte cel puţin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor din secţie, atelier sau structură;
    c) să fie persoană fizică deţinătoare a unui document care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III în situaţia în care:
    (i) este autorizată în baza unei legi speciale să desfăşoare activităţi independente, atât individual, cât şi în una din formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;
    (ii) este persoană fizică autorizată;
    (iii) este membru titular al unei întreprinderi individuale ori al unei întreprinderi familiale, organizate potrivit legii.


    (2) În situaţia în care, ulterior eliberării autorizaţiei, intervin modificări în urma cărora condiţiile de autorizare prevăzute la alin. (1) nu mai sunt îndeplinite, reprezentantul legal al unităţii protejate are obligaţia de a notifica Autoritatea, în maximum 5 zile lucrătoare de la data ivirii acestor modificări.

    ART. 4
    (1) În vederea autorizării ca unitate protejată, dosarul se depune personal, prin poştă cu confirmare de primire, la sediul Autorităţii din municipiul Bucureşti, bd. Ghe. Magheru nr. 7, sau prin mijloace electronice, la adresa: contact@andpdca.gov.ro, şi cuprinde documentele prevăzute la alin. (2)-(5).
    (2) Modelul de cerere pentru eliberarea autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 2.
    (3) Actele privind înfiinţarea şi organizarea entităţii, în termen de valabilitate, pot fi, după caz:
    a) act constitutiv/statut, act normativ/regulament de organizare şi funcţionare;
    b) certificat de înregistrare în registrul comerţului, certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registrul special eliberat de judecătorie;
    c) certificat constatator din care să rezulte activităţile desfăşurate şi codurile Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN aferente, precum şi adresele punctelor de lucru, după caz;
    d) actul din care reiese codul de înregistrare fiscală;
    e) copie de pe cartea de identitate, autorizaţie/atestat/aviz de liberă practică, orice document care să ateste înscrierea întro formă de organizare, pentru exercitarea profesiei în baza unei legi speciale.

    (4) Tabelul cu domeniul/domeniile de activitate şi personalul angajat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 şi care cuprinde următoarele informaţii:
    a) numele şi prenumele persoanelor angajate;
    b) timpul de lucru al fiecărui angajat (norma);
    c) activitatea proprie a persoanei cu handicap/invalide gradul III, scurtă descriere, corelată cu activităţile din certificatul constatator prevăzut la alin. (3) lit. c);
    d) domeniul/domeniile de activitate care face/fac obiectul autorizării;
    e) locul desfăşurării activităţii pentru care se solicită autorizaţia;
    f) observaţii;
    g) procentul de persoane cu handicap/invalide gradul III angajate;
    h) procentul normei de lucru cumulate a persoanelor cu handicap/invalide gradul III angajate.

    (5) Alte documente:
    a) raport per salariat extras, după caz, din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru fiecare persoană cu handicap/invalidă gradul III, la data depunerii cererii de autorizare;
    b) copii de pe contractele de muncă şi fişele de post ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III;
    c) copii de pe documentele de încadrare în grad de handicap/invaliditate gradul III;
    d) angajamentul reprezentantului legal al unităţii protejate de a informa Autoritatea cu privire la modificările în urma cărora condiţiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite sau cu privire la modificări ale documentelor prevăzute la alin. (2)-(4) şi în prezentul alineat, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii acestor modificări.

    (6) Documentele prevăzute la alin. (2)-(5) sunt în termen de valabilitate şi poartă pe fiecare pagină semnătura reprezentantului legal, cu menţiunea „conform cu originalul“, dacă sunt transmise în format fizic. Dacă entitatea care solicită autorizarea ca unitate protejată optează pentru transmiterea documentelor pe e-mail, acestea sunt semnate cu semnătura digitală autorizată a reprezentantului legal şi nu au menţiunea „conform cu originalul“.
    (7) În situaţia în care ulterior eliberării autorizaţiei intervin modificări cu privire la documentele prevăzute la alin. (2)-(5), reprezentantul legal al unităţii protejate are obligaţia de a notifica Autoritatea în maximum 5 zile lucrătoare de la data ivirii acestor modificări şi de a comunica noile documente cu respectarea prevederilor alin. (6). În funcţie de acestea, Autoritatea eliberează o nouă autorizaţie sau, după caz, retrage autorizaţia dacă se constată că potrivit noilor documente nu mai este dovedită îndeplinirea condiţiilor de autorizare.

    ART. 5
    (1) Propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unităţii protejate autorizate reprezintă ansamblul activităţilor realizate integral sau parţial de persoana cu handicap/invalidă gradul III, în scopul obţinerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.
    (2) Produsul comercializabil reprezintă bunul material obţinut prin prelucrarea materiilor prime în procesul de producţie realizat prin propria activitate a persoanei cu handicap/invalidă gradul III, iar serviciul prestat reprezintă operaţiunea realizată prin propria activitate a persoanei cu handicap/invalidă gradul III, care nu constituie intermediere sau livrare de bunuri, altele decât cele rezultate din activitatea de producţie a entităţii, al cărui cost este reprezentat de minimum 70% din cheltuielile salariale. În situaţia activităţilor economice desfăşurate de către persoana fizică deţinătoare a unui document de încadrare în grad de handicap/invaliditate gradul III, în condiţiile art. 81 din lege, pentru care nu sunt înregistrate cheltuieli cu salariile, condiţia referitoare la costul serviciului nu se aplică.
    (3) Activitatea persoanei cu handicap/invalide gradul III angajate se poate atesta prin contractul individual de muncă al acesteia, fişa de post sau prin orice alt document emis de conducătorul unităţii protejate autorizate.

    ART. 6
    (1) Prevederile art. 3 şi 4 constituie condiţii de autorizare a unităţilor protejate, iar neîndeplinirea acestora conduce la respingerea cererii de autorizare.
    (2) Respingerea cererii de autorizare se aduce la cunoştinţa solicitantului, prin notificare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Notificarea poate fi atacată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării, dosarul este analizat de către structura de specialitate din cadrul Autorităţii, care propune preşedintelui acesteia eliberarea autorizaţiei, în baza unei note.
    (2) Autorizaţia se eliberează în baza notei prevăzute la alin. (1), aprobate de preşedintele Autorităţii.
    (3) Fiecare autorizaţie este înregistrată în Registrul unităţilor protejate, gestionat de structura de specialitate şi postat pe siteul Autorităţii.
    (4) Modelul Registrului unităţilor protejate este prevăzut în anexa nr. 4.
    (5) Registrul unităţilor protejate este permanent actualizat de către structura de specialitate din cadrul Autorităţii.
    (6) Entităţile interesate să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate pot accesa informaţii cu privire la acestea, din Registrul unităţilor protejate publicat pe site-ul Autorităţii.

    ART. 8
    (1) Autorizaţiile eliberate au valabilitate de 3 ani.
    (2) Autorizaţia îşi păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite dispoziţiile legale referitoare la autorizarea unităţilor protejate.
    (3) Eliberarea unei noi autorizaţii ori de câte ori situaţia o impune atrage încetarea valabilităţii autorizaţiei deţinute.
    (4) La expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei, entitatea interesată reia procesul de autorizare. Demersul poate fi realizat cu minimum 60 de zile înainte de expirarea propriuzisă a autorizaţiei.

    ART. 9
    (1) Unitatea protejată autorizată are obligaţia ca, pe durata de valabilitate a autorizaţiei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, să prezinte Autorităţii raportul de activitate pentru anul precedent, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.
    (2) Raportul de activitate prevăzut la alin. (1) se transmite la sediul Autorităţii din municipiul Bucureşti, bd. Ghe. Magheru nr. 7, sau prin mijloace electronice, la adresa: contact@andpdca.gov.ro, caz în care acesta trebuie să fie semnat cu semnătura digitală autorizată a reprezentantului legal al unităţii protejate autorizate.
    (3) Anual, structura de specialitate analizează rapoartele de activitate, rezultatul analizei fiind consemnat în Raportul de activitate a Autorităţii.

    ART. 10
    (1) Suspendarea autorizaţiei se face în caz de neprezentare a raportului de activitate prevăzut la art. 9 alin. (1).
    (2) Suspendarea autorizaţiei se face prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în baza unei note întocmite de către structura de specialitate a Autorităţii şi aprobate de preşedintele acesteia.
    (3) Ordinul preşedintelui Autorităţii, prevăzut la alin. (2), se consemnează în Registrul unităţilor protejate şi este comunicat atât pe adresa electronică a unităţii protejate, cât şi prin poştă, cu confirmare de primire.
    (4) Unitatea protejată căreia i s-a suspendat autorizaţia poate solicita revocarea măsurii luate, în termen de 30 de zile de la data comunicării ordinului prevăzut la alin. (2), pe adresa electronică a acesteia, prezentând în acest sens raportul de activitate.
    (5) Pe perioada suspendării autorizaţiei, unitatea protejată autorizată nu mai beneficiază de facilităţile prevăzute de lege.

    ART. 11
    (1) Retragerea autorizaţiei se poate face în următoarele situaţii:
    a) nerespectarea prevederilor legale cu privire la organizarea şi funcţionarea ca unitate protejată, constatate de structura de specialitate, în urma analizării raportului de activitate;
    b) neprezentarea de către unitatea protejată, în termen de 30 de zile de la data suspendării, a raportului de activitate conform prevederilor art. 10 alin. (4);
    c) nerespectarea prevederilor art. 3, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei;
    d) nerespectarea prevederilor art. 4, constatată în urma analizei documentelor, de către structura de specialitate;
    e) la propunerea organelor competente, ca urmare a constatării nerespectării condiţiilor de autorizare pe durata valabilităţii autorizaţiei;
    f) ca urmare a nerespectării angajamentului reprezentantului legal al unităţii protejate de a informa Autoritatea cu privire la modificările în urma cărora condiţiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite sau cu privire la modificări ale documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2)-(5), în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii acestor modificări;
    g) la cerere.

    (2) Retragerea autorizaţiei se face prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în baza unei note întocmite de structura de specialitate a Autorităţii şi aprobată de preşedintele acesteia.
    (3) Ordinul preşedintelui Autorităţii, prevăzut la alin. (2), se consemnează în Registrul unităţilor protejate şi este comunicat atât pe adresa electronică a unităţii protejate, cât şi prin poştă, cu confirmare de primire.
    (4) Retragerea autorizaţiei presupune radierea unităţii protejate din Registrul unităţilor protejate.

    ART. 12
    (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, unităţile protejate autorizate în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate, cu modificările şi completările ulterioare, vor transmite documentele în conformitate cu prevederile art. 4, în vederea emiterii unei noi autorizaţii.
    (2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) reprezintă situaţie de retragere a autorizaţiei.

    ART. 13
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI, COPII ŞI ADOPŢII
    AUTORIZAŢIE
    de funcţionare ca unitate protejată nr. ................/................
    ....................................... (Se completează cu denumirea entităţii care se autorizează.), cu sediul în localitatea: ................, str. ................ nr. ...., bl. ....., ap. ...., sectorul/judeţul ................, cod de înregistrare fiscală ...................... din data de ...................,
    Secţia/Atelierul/Structura ................ care funcţionează în ................, str. ................ nr. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ................, din cadrul .........................., cu sediul în ................, str. ............... nr. ....., ap. ...., sectorul/judeţul ................, cod de înregistrare fiscală ................, din data de ................,
    .................................... (Se completează cu numele şi prenumele persoanei care exercită o profesie în baza unei legi speciale.) , CNP ............................., domiciliată/domiciliat în ......, str. ........ nr. ....., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. .... judeţul ......., posesoare/posesor a/al CI seria ..... nr. ......., emisă la data de .......................... de ....................,
    este autorizat(ă) să funcţioneze ca unitate protejată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniile de activitate publicate în Registrul unităţilor protejate^1:
    ^1 Informaţii cu privire la Registrul unităţilor protejate sunt publicate pe site-ul www.andpdca.gov.ro.
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    Prezenta autorizaţie are valabilitate 3 ani de la data eliberării.
    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii,
    [(L.S.)]
    ................
    NOTĂ:
    La completarea autorizaţiei se vor elimina rubricile necorespunzătoare.


    ANEXA 2

    la procedură
    CERERE
    pentru eliberarea autorizaţiei
    Subsemnatul(a), .................................., legitimat(ă) cu BI/CI seria ................ nr. ............, CNP ................, e-mail: ......................, tel. ......................., reprezentant legal pentru ..................................................... (Se completează cu denumirea entităţii care se autorizează.),
    cu sediul în localitatea ................, str. ............... nr. ................., bl. ................., ap. ................., sectorul/judeţul ................, cod de înregistrare fiscală ................, din data de ................, cu punct de lucru în ................ localitatea ................, str. ............... nr. ....., bl. ................., ap. ................., sectorul/judeţul ................,
    secţia/atelierul/structura ................ care funcţionează în ................, str. ............... nr. ................., ap. ................., sectorul/judeţul ........................ din cadrul ................ cu sediul în ................, str. ................ nr. ................., ap. ................., sectorul/judeţul ................, cod de înregistrare fiscală ................, din data de ................,
    ....................................................... (Se completează cu numele şi prenumele persoanei care exercită o profesie în baza unei legi speciale), CNP ................................., domiciliată/domiciliat în ................................., str. .......... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ......., posesoare/posesor a/al CI seria ..... nr. ......., emisă la data de ........... de .........,
    solicit eliberarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată pentru următoarele domenii de activitate:
    .............................................................................................

    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută la art. 326 din Codul penal, privind falsul în declaraţii, următoarele:
    - sunt respectate condiţiile de autorizare a unităţilor protejate;
    – documentele depuse sunt conforme cu originalul;
    – persoanele cu handicap/invalide gradul III desfăşoară propria activitate în cadrul domeniilor de activitate pentru care se solicită autorizaţia;
    – orice modificare intervenită, care determină nerespectarea prevederilor art. 3 din procedura de autorizare, se notifică Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (Autoritatea), de către reprezentantul legal al unităţii protejate.

    Prin prezenta cerere mă angajez:
    - să comercializez doar produsele şi serviciile publicate în Registrul unităţilor protejate, publicat pe site-ul Autorităţii;
    – să public Raportul anual de activitate al unităţii protejate pe site-ul ........................ .

    Prin prezenta cerere îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi postarea pe site-ul Autorităţii a informaţiilor cuprinse în Registrul unităţilor protejate.
    Data ..............................
    Semnătura solicitantului ...................................

    ANEXA 3

    la procedură
    ANTET
    TABEL
    cu domeniile de activitate şi personalul angajat^1
    ^1 Se completează, obligatoriu, de către toţi solicitanţii de autorizaţie prevăzuţi la art. 3 din procedură.
    ............................................
             (Se completează cu denumirea entităţii care se autorizează.)

    Secţia/Atelierul/Structura ................................. din cadrul instituţiei publice/organizaţiei fără scop patrimonial ................................ (Se completează cu numele şi prenumele persoanei care exercită o profesie în baza unei legi speciale.)
    Procent persoane cu handicap/invalide gradul III: ......................%

┌────┬───────────┬────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Observaţii │
│ │ │ │ │ │ │(în cazul │
│ │ │ │ │ │ │persoanelor│
│ │ │ │ │ │ │cu handicap│
│ │ │ │ │ │ │se va │
│ │ │ │ │ │ │preciza: PH│
│ │ │ │ │ │Locul │cu nr. şi │
│ │ │ │Propria │ │desfăşurării│data │
│ │ │ │activitate │Domeniul/ │activităţii │certificat │
│ │ │Timpul │a │Domeniile │pentru care │de │
│ │Numele şi │de lucru│persoanelor│de │se solicită │încadrare │
│Nr. │prenumele │al │cu handicap│activitate │autorizarea │în grad de │
│crt.│persoanelor│fiecărui│/invalide │care fac │(adresa │handicap, │
│ │angajate │angajat │gradul III │obiectul │sediului, │iar pentru │
│ │ │(norma) │(scurtă │autorizării│adresa │persoanele │
│ │ │ │descriere) │ │punctului de│invalide │
│ │ │ │ │ │lucru) │gradul III:│
│ │ │ │ │ │ │PI, nr. şi │
│ │ │ │ │ │ │data │
│ │ │ │ │ │ │deciziei │
│ │ │ │ │ │ │medicale │
│ │ │ │ │ │ │asupra │
│ │ │ │ │ │ │capacităţii│
│ │ │ │ │ │ │de muncă) │
├────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┘

    Procent norma de lucru persoane cu handicap/invalide gradul III .................%
    Data ...................
    Semnătura .....................

    ANEXA 4

    la procedură
    REGISTRUL UNITĂŢILOR PROTEJATE
    Actualizat la data .................

┌────┬───────┬──────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr. │Cifra de │totală │ │
│ │ │ │ │ │ │Status │ │ │angajaţi│afaceri, │(fără TVA) │Date de │
│ │ │Denumirea │Nr./Dată │ │Adresa │autorizaţie │Domeniul/ │Nr. │persoane│fără TVA,│a │contact │
│Nr. │Judeţul│unităţii │autorizaţie│Adresa │punctului│(activă/ │Domenii de│total │cu │pentru │contractelor│(telefon,│
│crt.│ │protejate │/ │sediului│de lucru │suspendată).│activitate│angajaţi│handicap│anul │încheiate de│mail, │
│ │ │autorizate│ordin │ │ │Nr./Dată │ │ │/ │precedent│unitatea │website, │
│ │ │ │ │ │ │ordin │ │ │Invalide│^1 │protejată │după caz)│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │grad III│ │pentru anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │precedent │ │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────┘

    ^1 Cifra de afaceri, fără TVA, este aferentă doar în situaţia existenţei acordurilor de parteneriat şi a contractelor comerciale încheiate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi este preluată din rapoartele de activitate ale unităţilor protejate autorizate.

    ANEXA 5

    la procedură
    ANTET
    RAPORT DE ACTIVITATE
    pentru anul ..............
    Unitatea protejată autorizată ............................
    În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem raportul de activitate al unităţii protejate autorizate, .......................................
    1. ............................., cu sediul în localitatea ....................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul .........................., a fost autorizată să funcţioneze ca unitate protejată, având Autorizaţia nr. ................ din data ....................... .
    2. Domeniile autorizate în care au lucrat, pe parcursul anului, persoanele cu handicap/invalide gradul III şi activitatea prestată:

┌────┬──────────────────┬──────────────┐
│ │Domeniile │Descrierea │
│ │autorizate în care│activităţii │
│ │au lucrat pe │prestate de │
│Nr. │parcursul anului │către │
│crt.│persoanele │persoanele │
│ │cu handicap/ │cu handicap/ │
│ │invalide gradul │invalide │
│ │III │gradul III │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │
└────┴──────────────────┴──────────────┘


    3. În anul ......... personalul angajat în cadrul unităţii protejate autorizate, pe fiecare lună în parte, a fost următorul:

┌───────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│Luna │01│02│03│04│05│06│07│08│09│10│11│12│
├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Număr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│persoane cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│handicap/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│invalide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│gradul III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Procent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cumulat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│număr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│persoane cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│handicap/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│invalide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│gradul III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Timpul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucru al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajaţilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(nr. total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de ore) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Timpul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucru al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│persoanelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu handicap│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/invalide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│gradul III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(nr. total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de ore) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Procent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cumulat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│timp de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucru al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│persoanelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu handicap│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/invalide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│gradul III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din timpul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de lucru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cumulat al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajaţilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


    4. Pentru situaţia din luna decembrie .............. anexăm, în copie, următoarele:
    a) documentele care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III, în termen de valabilitate;
    b) raportul per salariat al persoanei cu handicap/invalide gradul III, pentru anul raportat (ianuarie-decembrie), după caz.

    5. Numărul de contracte rezervate încheiate în baza Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ........................ şi valoarea totală a acestora, fără TVA ....................
    6. Numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, .......................... şi valoarea totală a acestora, fără TVA ......................
    7. Cifra de afaceri, fără TVA, aferentă doar în situaţia existenţei acordurilor de parteneriat şi a contractelor comerciale încheiate în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ..........................
    Raportul anual de activitate al unităţii protejate autorizate ............... este publicat pe site-ul propriu, la adresa ................ .
    Data ...................
    Semnătura .......................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016