Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 4 septembrie 2019  pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 4 septembrie 2019 pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 776 din 25 septembrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 5.115 din 4 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 25 septembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Domeniul de aplicare
    ART. 1
    Prezenta procedură reglementează modul de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a instituţiilor/unităţilor publice din subordinea/coordonarea acestuia, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 2
    Bunurile imobile, temporar disponibile, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a instituţiilor/unităţilor publice subordonate/în coordonare, pot fi închiriate cu prioritate pentru realizarea de activităţi de învăţământ, sportive, culturale şi activităţi complementare acestora.

    ART. 3
    Aprobarea închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a instituţiilor/unităţilor publice subordonate/în coordonare, se face prin hotărâre a Guvernului.

    CAP. II
    Definiţii
    ART. 4
    În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) bunuri imobile - terenuri şi/sau construcţii sau orice alte bunuri imobile din domeniul public al statului care fac parte din baza materială aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a instituţiilor/unităţilor publice subordonate/în coordonare;
    b) spaţii temporar disponibile - clădiri/terenuri sau părţi ale acestora, care în anumite perioade din timpul unui an, unei luni, unei săptămâni, unei zile sau al unei fracţiuni de timp nu sunt folosite în procesul instructiv-educativ etc.;
    c) activităţi complementare - activităţi comerciale, de producţie, depozitare şi prestări de servicii, cu excepţia celor care implică producţia, comercializarea, depozitarea şi servirea produselor pe bază de alcool şi tutun, care nu contravin obiectivelor procesului instructiv-educativ şi bunelor moravuri;
    d) titularul dreptului de administrare - Ministerul Educaţiei Naţionale şi instituţiile/unităţile publice subordonate/în coordonare;
    e) iniţierea procedurii de închiriere - prima etapă în cadrul procedurii de închiriere în care instituţiile/unităţile publice din subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale elaborează şi transmit acestuia referatul de oportunitate şi documentaţia care stă la baza aprobării închirierii;
    f) avizarea documentaţiei de închiriere - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care se avizează de către o comisie, numită de către ministrul educaţiei naţionale, referatul de oportunitate şi documentaţia care stau la baza aprobării închirierii;
    g) aprobarea închirierii - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care se aprobă închirierea prin hotărâre a Guvernului;
    h) contract de închiriere - contractul prin care o persoană, denumită locator, se obligă să asigure unei alte persoane fizice/juridice, denumită locatar, folosinţa temporară, totală sau parţială a unui bun imobil în schimbul unei sume de bani, denumită chirie.


    CAP. III
    Etapele procedurii
    SECŢIUNEA A
    Iniţierea procedurii de avizare a închirierii
    ART. 5
    Instituţiile/Unităţile publice din subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale iniţiază procedura de închiriere prin întocmirea referatului de oportunitate şi a documentaţiei de închiriere.

    ART. 6
    Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:
    a) descrierea bunului imobil/spaţiului care urmează a fi închiriat, datele de identificare şi valoarea de inventar ale acestora (caracteristici tehnice), inclusiv situaţia juridică a acestuia (sarcini, privilegii, nr. MFP etc.);
    b) motivele, bine argumentate, de ordin economic şi social, după caz, care justifică închirierea bunului respectiv;
    c) analiza gradului de ocupare a spaţiilor aflate în administrare şi menţionarea că închirierea nu va afecta activitatea specifică;
    d) precizarea expresă a activităţii pentru care se solicită încheierea contractului de închiriere (activitate care trebuie să nu fie de aceeaşi natură cu activitatea instituţiei care face propunerea de închiriere) şi nevoia studenţilor/elevilor/copiilor şi/sau cadrelor didactice pentru tipul de activitate propus;
    e) durata închirierii, care este de maximum 4 ani, cu posibilitate de prelungire;
    f) alte consideraţii care fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere;
    g) cota-parte din chirie care revine instituţiei care face propunerea de închiriere [conform art. 333 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ], precum şi preţul minim al închirierii;
    h) prevederile lit. g) nu se aplică în cazul în care activitatea titularului dreptului de administrare este subvenţionată de la bugetul de stat.


    ART. 7
    Documentaţia care stă la baza avizării închirierii conţine în mod obligatoriu următoarele:
    a) adresă de înaintare semnată de conducerea instituţiei/unităţii de învăţământ, compartimentul/departamentul economic, compartimentul/departamentul tehnic-administrativ;
    b) acordul consiliului de administraţie al instituţiei/unităţii de învăţământ care solicită aprobare de închiriere şi în cazul unităţilor din subordinea inspectoratului şcolar judeţean şi acordul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean;
    c) referatul de oportunitate însoţit de planul de situaţie din care să reiasă amplasamentul, căile de acces şi alte elemente necesare pentru identificarea spaţiului propus pentru închiriere;
    d) anexa în care sunt prezentate bunurile temporar disponibile, propuse de către instituţia/unitatea din subordinea/ coordonarea ministerului, întocmită potrivit formularului-tip, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
    e) alte documente care să susţină propunerea de închiriere.


    ART. 8
    Referatul de oportunitate şi documentaţia care stau la baza avizării închirierii, întocmite de instituţiile/unităţile publice din subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în două exemplare, se înaintează şi se înregistrează la Compartimentul patrimoniu din cadrul ministerului, în vederea convocării comisiei de verificare şi analizare a acestora.

    SECŢIUNEA B
    Avizarea documentaţiei de închiriere
    ART. 9
    Referatul de oportunitate şi documentaţia care stau la baza avizării închirierii se verifică şi se analizează de către comisia constituită în acest scop prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Propunerile comisiei se înaintează ordonatorului principal de credite, în vederea avizării documentaţiei de închiriere. În situaţia în care documentaţia este avizată, Compartimentul patrimoniu va face demersurile în vederea iniţierii proiectului de hotărâre a Guvernului.

    ART. 10
    (1) Termenul de analizare şi avizare a documentaţiei de închiriere este de 60 de zile de la data înregistrării acesteia la Compartimentul patrimoniu.
    (2) În situaţia în care comisia de analiză şi avizare a documentaţiei de închiriere consideră că este necesară completarea documentaţiei de către instituţiile din subordinea/ coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale se va acorda un termen de maximum 10 zile în vederea completării cu datele/actele solicitate. În cazul în care nu se respectă termenul pentru completarea documentaţiei de închiriere se va restitui emitentului documentaţia transmisă iniţial.

    SECŢIUNEA C
    Dispoziţii finale
    ART. 11
    (1) După publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii Guvernului prin care se aprobă închirierea, instituţiile/unităţile din subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor organiza procedura de licitaţie publică, în condiţiile legii.
    (2) Fiecare instituţie din subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale îşi va aproba o procedură de închiriere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, pe o perioadă de 4 ani, cu revizuire anuală, în condiţiile legii.
    (4) Spaţiile şi mijloacele temporar disponibile pot fi închiriate unor persoane fizice sau juridice numai pentru activităţile care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) oferă servicii care răspund nemijlocit intereselor elevilor/studenţilor/cadrelor didactice;
    b) sunt aducătoare de venituri suplimentare pentru instituţiile/unităţile de învăţământ;
    c) prin conţinutul lor nu împiedică şi nu contravin obiectivelor procesului instructiv-educativ şi bunelor moravuri, nu promovează idei retrograde, iredentiste sau naţionalist şovine;
    d) nu dăunează sănătăţii şi securităţii vieţii preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
    e) nu servesc unor interese politice de partid.

    (5) Este interzisă subînchirierea sau cedarea de către chiriaşi a spaţiilor sau mijloacelor închiriate.

    ART. 12
    (1) Persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza lucrări de modernizare, extindere şi construcţii strict necesare pentru desfăşurarea activităţii, pe terenurile şi/sau construcţiile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a instituţiilor publice din subordinea/coordonarea acestuia, numai cu aprobarea acestora şi cu respectarea prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a reglementărilor privind documentaţiile urbanistice aprobate, cu acordul prealabil scris al Ministerului Educaţiei Naţionale.
    (2) Orice investiţie, modernizare sau construcţie efectuată de către locatar asupra bunului imobil închiriat, cu acordul locatorului, se va realiza cu resursele financiare şi materiale ale locatarului, iar la expirarea contractului investiţia va trece, în condiţiile legii, în proprietatea publică a statului român, respectiv în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, fără nicio pretenţie din partea locatarului.
    (3) Durata maximă pentru realizarea investiţiei este de 4 ani, cu încadrarea în perioada de valabilitate a contractului de închiriere.
    (4) În situaţia în care contractul se reziliază din vina locatarului sau din alte cauze neimputabile locatorului, nu i se pot cere acestuia despăgubiri pentru investiţia realizată şi nici nu se poate aduce atingere integrităţii bunurilor realizate.

    ANEXA 1

    la procedură
    DATE DE IDENTIFICARE
    a imobilelor/spaţiilor, temporar disponibile, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a instituţiei/unităţii din subordinea/coordonarea .................

┌────┬──────┬─────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Caracteristicile spaţiului │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────┬───────────┬──────────┤ │Cota-parte │
│ │ │Persoana │ │Caracteristici│ │ │ │din chirie │
│ │ │juridică în │Numărul MFP │tehnice (regim│ │ │ │pe care o │
│Nr. │Adresa│administrarea│de │de înălţime, │Destinaţia │Destinaţia│Perioada │încasează │
│crt.│ │căreia se │identificare│suprafaţă │actuală a │pentru │închirierii│titularul │
│ │ │află imobilul│a imobilului│construită/ │spaţiului*)│care se │ │dreptului de│
│ │ │ │ │desfăşurată, │ │închiriază│ │administrare│
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │teren) │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────┘


    *)
    1. săli de clasă, laboratoare, amfiteatre
    2. spaţii de cazare
    3. săli şi terenuri de sport
    4. ateliere
    5. spaţii de servire a mesei
    6. holuri şi subsoluri
    7. garaje şi alte construcţii uşoare
    8. suprafeţe de teren
    9. alte clădiri/spaţii


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016