Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 25 noiembrie 2008  pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008

Având în vedere imperativul asigurãrii calitãţii actului de justiţie, inclusiv din perspectiva standardelor de formare profesionalã a judecãtorilor şi procurorilor, precum şi faptul cã existã riscul blocãrii acestei activitãţi datoritã lipsei unor prevederi legale referitoare la suportarea costurilor de formare profesionalã a acestei categorii profesionale,
luând în considerare faptul cã în contextul în care formarea profesionalã a judecãtorilor şi procurorilor reprezintã o prioritate, în lipsa asigurãrii sumelor necesare desfãşurãrii activitãţii de formare continuã, Institutul Naţional al Magistraturii este nevoit sã sisteze atât orice activitate de formare continuã, cât şi procedura de elaborare şi aprobare a Programului de formare continuã la nivel centralizat, precum şi a Programului de formare continuã la nivel descentralizat, aferente anului 2009, ceea ce va conduce la imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor de formare profesionalã în conformitate cu angajamentele României asumate ca stat membru al Uniunii Europene,
ţinând seama de consecinţele negative asupra carierei judecãtorilor şi procurorilor, datoritã lipsei unei prevederi legale prin care sã se recunoascã cã perioada de stagiu constituie vechime în funcţia de judecãtor sau procuror,
luând în considerare numeroasele acţiuni în justiţie care au ca obiect constatarea faptului cã perioada cuprinsã între momentul absolvirii Institutului Naţional al Magistraturii şi cel al numirii în funcţia de judecãtor şi procuror stagiar constituie vechime în muncã şi în magistraturã,
ţinând cont de necesitatea îmbunãtãţirii calitãţii actului de justiţie, prin stabilirea unei politici privind resursele umane în cadrul sistemului judiciar, inclusiv în ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate,
ţinând seama de dificultãţile cu care se confruntã personalul auxiliar de specialitate în situaţia în care este angajat în cadrul unei instanţe judecãtoreşti sau al unui parchet de pe lângã aceasta, ce îşi are sediul într-o altã localitate decât cea în care îşi are domiciliul, este necesarã crearea unor condiţii optime pentru aceastã categorie de personal, îndeplinirea corectã a sarcinilor care îi revin având un impact direct asupra bunei desfãşurãri a întregii activitãţi a instanţelor judecãtoreşti şi a parchetelor de pe lângã acestea.
Având în vedere necesitatea adoptãrii unor mãsuri legislative care sã conducã la responsabilizarea absolvenţilor Şcolii Naţionale de Grefieri, care imediat dupã încadrare solicitã transferul în cadrul altor instanţe sau parchete, fãcând practic imposibilã continuarea formãrii profesionale sub îndrumarea judecãtorului sau procurorului desemnat de conducãtorul instanţei judecãtoreşti, respectiv al parchetului de pe lângã aceasta, în cadrul cãrora a fost încadrat,
luând în considerare faptul cã prezenţa în componenţa comisiilor de disciplinã a membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii a ridicat probleme cu privire la imparţialitatea acestora, creându-se astfel o confuzie între funcţia de anchetã exercitatã de aceştia şi funcţia de judecatã exercitatã de secţiile Consiliului din care fac parte, competente sã judece abaterile disciplinare comise de judecãtori, respectiv de procurori,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. I
<>Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 14, litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"e) este aptã, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei. Comisia medicalã se numeşte prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sãnãtãţii publice. Taxele examenului medical pentru candidaţii declaraţi admişi se suportã din bugetul Institutului Naţional al Magistraturii."
2. La articolul 20, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) În perioada dintre data promovãrii examenului de absolvire şi data numirii în funcţia de judecãtor sau procuror stagiar, absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii care au promovat examenul de absolvire primesc indemnizaţia lunarã corespunzãtoare funcţiei de auditor de justiţie. Drepturile salariate se suportã din bugetul Institutului Naţional al Magistraturii."
3. La articolul 21, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Perioada cuprinsã între promovarea examenului de absolvire şi numirea de cãtre Consiliul Superior al Magistraturii în funcţia de judecãtor sau procuror stagiar, precum şi perioada în care o persoanã a avut calitatea de judecãtor sau procuror stagiar, dacã a promovat examenul de capacitate prevãzut de art. 25, constituie vechime în funcţia de judecãtor sau procuror."
4. Dupã articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 37^1. - (1) Cheltuielile de cazare şi masã ale judecãtorilor, procurorilor, personalului de specialitate juridicã asimilat judecãtorilor şi procurorilor, auditorilor de justiţie, personalului de instruire prevãzut la <>art. 108 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care participã la activitãţile de formare profesionalã continuã organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, se suportã din bugetul acestei instituţii.
(2) Plafonul maxim al cheltuielilor prevãzute la alin. (1) se stabileşte prin decizie a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
(3) Cheltuielile de transport ale judecãtorilor, procurorilor, personalului de specialitate juridicã asimilat judecãtorilor şi procurorilor, care participã la activitãţile de formare profesionalã continuã organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, se suportã din bugetul instituţiilor unde îndeplinesc funcţia de bazã.
(4) Cheltuielile de transport ale auditorilor de justiţie şi ale personalului de instruire al Institutului Naţional al Magistraturii, care participã la activitãţile de formare profesionalã continuã organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, se suportã din bugetul acestei instituţii.
(5) Judecãtorii, procurorii, personalul de specialitate juridicã asimilat judecãtorilor şi procurorilor, auditorii de justiţie, precum şi personalul de instruire care participã la activitãţile de formare organizate de Institutul Naţional al Magistraturii nu beneficiazã de diurnã de delegare de la instituţiile unde îndeplinesc funcţia de bazã."
5. La articolul 38, dupã alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1), (1^2), (1^3) şi (1^4), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Cheltuielile aferente organizãrii activitãţilor prevãzute la alin. (1), inclusiv cele privind cazarea, masa şi transportul personalului de instruire şi al participanţilor, se suportã din bugetul curţii de apel sau, dupã caz, al parchetului de pe lângã curtea de apel.
(1^2) Plafonul maxim al cheltuielilor prevãzute la alin. (1^1) se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, respectiv al procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(1^3) Cheltuielile cu salarizarea personalului de instruire care participã la activitãţile prevãzute la alin. (1) se suportã din bugetul curţii de apel sau, dupã caz, al parchetului de pe lângã curtea de apel. Dispoziţiile <>art. 108 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor.
(1^4) Judecãtorii, procurorii, precum şi personalul de instruire care participã la activitãţile prevãzute la alin. (1) nu beneficiazã de diurnã de delegare de la instituţiile unde îndeplinesc funcţia de bazã."
ART. II
<>Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 45, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 45. - (1) Acţiunea disciplinarã se exercitã de comisiile de disciplinã ale Consiliului Superior al Magistraturii, formate din 3 inspectori ai Serviciului de inspecţie judiciarã pentru judecãtori şi, respectiv, 3 inspectori ai Serviciului de inspecţie judiciarã pentru procurori."
2. La articolul 45, alineatele (2) şi (3) se abrogã.
ART. III
<>Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe lângã acestea, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 24, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Persoanele încadrate în condiţiile prezentului articol nu pot fi delegate, detaşate, transferate şi nu pot promova la alte instanţe sau parchete timp de cel puţin un an de la numirea în funcţie."
2. Dupã articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 67^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 67^1. - (1) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecãtoreşti şi parchetelor de pe lângã acestea are dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu dacã, în localitatea unde îşi desfãşoarã activitatea, acesta, soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinerea lui nu beneficiazã de locuinţã proprietate personalã ori nu i s-a atribuit o locuinţã de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale.
(2) Personalul prevãzut la alin. (1), cãruia nu i s-a acordat locuinţã de serviciu de cãtre ordonatorii principali de credite, are dreptul, în condiţiile alin. (1), la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţã de serviciu, potrivit legii, şi chiria plãtitã pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Acest drept nu are caracter salarial şi nu se impoziteazã. Compensarea nu se acordã în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. În situaţii excepţionale, determinate de inexistenţa unui fond locativ adecvat în localitatea unde îşi desfãşoarã activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinţã situatã în altã localitate din circumscripţia aceluiaşi tribunal.
(3) Plafonul în limita cãruia se poate deconta chiria în condiţiile alin. (2) se stabileşte anual, pe localitãţi, potrivit limitei bugetului alocat în acest scop în legea bugetului de stat, prin ordin comun al ministrului justiţiei, al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preşedintelui înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al procurorului general al Parchetului de pe lângã înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
(4) Au dreptul la locuinţã de serviciu potrivit alin. (1) sau, dupã caz, la compensarea chiriei în condiţiile alin. (2) şi (3) şi cei delegaţi, detaşaţi sau transferaţi în altã localitate decât cea de domiciliu, dacã ei, soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinerea lor nu au în proprietate o locuinţã în localitatea în care sunt delegaţi, detaşaţi sau transferaţi.
(5) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecãtoreşti şi parchetelor de pe lângã acestea, care nu beneficiazã de locuinţã proprietate personalã ori cãruia nu i s-a acordat locuinţã de serviciu în condiţiile alin. (1) sau compensarea chiriei în condiţiile alin. (2) şi (3), în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care îşi are domiciliul sau reşedinţa şi localitatea unde se aflã sediul unitãţii. În situaţia în care deplasarea se face cu autoturismul, acesta beneficiazã de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care a lucrat efectiv.
(6) Locuinţele de serviciu nu pot fi vândute personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecãtoreşti şi parchetelor de pe lângã acestea.
(7) Dacã personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecãtoreşti şi parchetelor de pe lângã acestea, inclusiv soţul/soţia acestuia sau copiii aflaţi în întreţinerea lor, au înstrãinat o locuinţã proprietate personalã dupã data numirii în funcţie în localitatea în care solicitã drepturile prevãzute la alin. (1)-(4), nu mai beneficiazã de aceste drepturi.
(8) În cazul pensionãrii, titularul contractului de închiriere şi soţul ori soţia acestuia îşi pãstreazã drepturile locative pe tot parcursul vieţii."
3. În tot cuprinsul legii, sintagma "Departamentul Naţional Anticorupţie" se înlocuieşte cu sintagma "Direcţia Naţionalã Anticorupţie".
ART. IV
<>Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe lângã acestea, precum şi din cadrul altor unitãţi din sistemul justiţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 247/2007 , cu modificãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 16^1. - (1) Grefierii, specialiştii IT şi experţii psihologi, membri ai unor comisii de examinare, de soluţionare a contestaţiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri, sunt remuneraţi prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii.
(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevãzute la alin. (1) se face luându-se în considerare salariul de bazã brut lunar al funcţiei în care este încadrat cel în cauzã.
(3) Drepturile prevãzute la alin. (1) se impoziteazã separat.
(4) Membrii comisiilor prevãzute la alin. (1), care se deplaseazã în altã localitate decât cea în care îşi au locul de muncã, beneficiazã de diurnã, cheltuieli de transport şi cazare, potrivit legii."
2. Dupã articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 24^1. - (1) Personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex al instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe lângã acestea, nemulţumiţi de modul de stabilire a drepturilor salariale, pot face contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicãrii, la colegiul de conducere al curţii de apel sau, dupã caz, la colegiul de conducere al parchetului de pe lângã curtea de apel în a cãrei circumscripţie îşi desfãşoarã activitatea persoana în cauzã, ori, dupã caz, al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Contestaţiile se soluţioneazã în termen de cel mult 30 de zile.
(2) Împotriva hotãrârilor organelor prevãzute la alin. (1) se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru hotãrârile Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sau, dupã caz, a Curţii de Apel Bucureşti, pentru celelalte hotãrâri. Hotãrârile pronunţate sunt irevocabile."


PRIM-MINISTRU
CĂLIM POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
p. Ministrul justiţiei,
Sorin Stãnescu,
secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse,
Mariana Câmpeanu

p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cãtãlin Doica,
secretar de stat


Bucureşti, 25 noiembrie 2008.
Nr. 195.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016