Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 172 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 172 din 19 noiembrie 2008  pentru modificarea si completarea   Legii energiei electrice nr. 13/2007     Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 172 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

Având în vedere declanşarea procedurii de infringement împotriva României pentru necomunicarea mãsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2005/89/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind mãsurile menite sã garanteze siguranţa aprovizionãrii cu energie electricã şi investiţiile în infrastructuri,
ţinând cont de faptul cã neadoptarea în regim de urgenţã în legislaţia naţionalã a prevederilor directivei poate aduce România în faţa Curţii Europene de Justiţie, fapt ce constituie o situaţie extraordinarã, a cãrei reglementare nu poate fi amânatã,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. I
<>Legea energiei electrice nr. 13/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2, dupã litera g) se introduce o nouã literã, litera g^1), cu urmãtorul cuprins:
"g^1) îmbunãtãţirea competitivitãţii pieţei interne de energie electricã şi participarea activã la formarea atât a pieţei regionale, cât şi a pieţei interne de energie a Uniunii Europene şi la dezvoltarea schimburilor transfrontaliere;".
2. La articolul 3, dupã punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu urmãtorul cuprins:
"21^1. echilibru între producţie şi consum - acoperirea cererii previzibile de energie electricã, fãrã a fi necesarã reducerea consumului."
3. La articolul 3, dupã punctul 59 se introduc douã noi puncte, punctele 59^1 şi 59^2, cu urmãtorul cuprins:
"59^1. siguranţa alimentãrii cu energie electricã - capacitatea sistemului energetic naţional de a asigura alimentarea cu energie electricã a clienţilor finali, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
59^2. siguranţa în funcţionare a reţelei - funcţionarea continuã a reţelei de transport şi, dupã caz, a reţelei de distribuţie în circumstanţe previzibile."
4. La articolul 11 alineatul (2), literele h) şi u) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"h) aprobã reglementãri tehnice şi comerciale pentru operatorii economici din sector. Reglementãrile tehnice care stabilesc cerinţele tehnice minime de proiectare şi funcţionare pentru racordarea la reţeaua de transport a instalaţiilor de producere, a reţelelor de distribuţie, a echipamentelor consumatorilor conectate direct, a circuitelor interne şi a liniilor directe se notificã Comisiei Europene în conformitate cu prevederile Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementãrilor tehnice;
.......................................................................
u) monitorizeazã piaţa de energie electricã în vederea evaluãrii nivelului de eficienţã, transparenţã şi concurenţã al acesteia, a continuitãţii în alimentare, pe bazã de reglementãri proprii, şi prezintã rapoarte anuale primului-ministru şi ministerului de resort privind problemele sesizate şi soluţiile aplicate."
5. Dupã articolul 11 se introduc douã noi articole, articolele 11^1 şi 11^2, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 11^1 - (1) Raportul prevãzut la art. 11 alin. (2) lit. u) cuprinde, în special, informaţii privind:
a) siguranţa în funcţionare a reţelelor electrice;
b) prognoza balanţei dintre resursele şi consumul de energie electricã pentru urmãtorii 5 ani;
c) noi capacitãţi de producţie planificate sau în curs de realizare;
d) calitatea şi nivelul de întreţinere al reţelelor electrice;
e) mãsurile întreprinse pentru acoperirea vârfului de consum şi pentru acoperirea deficitelor de energie;
f) estimarea evoluţiei siguranţei alimentãrii cu energie electricã pentru o perioadã curpinsã între 5 şi 15 ani de la data întocmirii raportului;
g) proiectele sau intenţiile de investiţii, pe cel puţin 5 ani calendaristici, ale operatorului de transport şi de sistem şi cele ale oricãror altor operatori, despre care au cunoştinţã, privind punerea în funcţiune a unei capacitãţi de interconexiune transfrontalierã.
(2) La elaborarea secţiunii din raport referitoare la proiectele de investiţii în interconexiuni prevãzute la alin. (1) lit. g) se iau în considerare urmãtoarele elemente:
a) principiile managementului congestiilor prevãzute în Regulamentul (CE) nr. 1.228/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2003 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electricã;
b) capacitãţile de transport al energiei electrice, existente şi planificate;
c) prognoza producţiei pe tipuri de resurse, a furnizãrii, a schimburilor transfrontaliere şi a consumului intern de energie electricã cu luarea în considerare a mãsurilor de gestionare a cererii; şi
d) obiectivele regionale, naţionale şi europene de dezvoltare durabilã.
(3) ANRE, pe baza reglementãrilor proprii, elaboreazã raportul prevãzut la art. 11 alin. (2) lit. u) în strânsã colaborare cu operatorul de transport şi de sistem, care se consultã, dacã este cazul, cu operatorii de transport şi de sistem din ţãrile vecine.
(4) Primele douã rapoarte prevãzute la art. 11 alin. (2) lit. u) se publicã pe site-ul ANRE pânã la data de 30 iunie 2009, respectiv 31 iulie 2010, iar ministerul de resort le transmite Comisiei Europene.
(5) Dupã anul 2010, raportul prevãzut la art. 11 alin. (2) lit. u) se publicã la fiecare 2 ani, pânã la data de 31 iulie, iar ministerul de resort îl transmite Comisiei Europene."
Art. 11^2. - (1) Pentru informarea Comisiei Europene, ANRE elaboreazã şi transmite primului-ministru şi ministerului de resort un raport cu privire la mãsurile adoptate pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu universal şi serviciu public, inclusiv cele privind protecţia consumatorului şi protecţia mediului şi efectul posibil al acestora asupra concurenţei la nivel naţional şi internaţional, indiferent dacã acestea necesitã sau nu o derogare de la prevederile Directivei 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internã de energie electricã şi de abrogare a Directivei 96/92/CE.
(2) La fiecare 2 ani de la elaborarea primului raport, acesta se reactualizeazã având în vedere schimbãrile aferente mãsurilor prevãzute la alin. (1), indiferent dacã acestea necesitã sau nu o derogare de la prevederile Directivei 2003/54/CE."
6. La articolul 15, dupã alineatul (3) se introduc douã noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Autorizarea capacitãţilor de interconexiune care se realizeazã prin investiţii comerciale private se face fãrã a aduce atingere prevederilor Regulamentului CE nr. 1.228/2003 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electricã.
(5) Deciziile privind investiţiile aferente capacitãţilor de interconexiune se iau în urma unei analize comune efectuate de cãtre operatorii de transport şi de sistem în cauzã."
7. Dupã articolul 29 se introduc douã noi articole, articolele 29^1 şi 29^2, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 29^1. - În urma consultãrii cu ANRE, Consiliul Concurenţei elaboreazã şi transmite factorilor responsabili un raport privind poziţia dominantã pe piaţã şi comportamentul de speculã şi anticoncurenţial. De asemenea, raportul cuprinde o analizã a schimbãrilor de proprietate şi a mãsurilor practice adoptate la nivel naţional pentru a asigura un numãr suficient al actorilor pe piaţã sau mãsurilor practice destinate creşterii interconectãrii şi concurenţei. Raportul se transmite ministerului de resort, care îl transmite Comisiei Europene pânã în anul 2010, pânã la data de 31 iulie a fiecãrui an. Începând din anul 2010, raportul se transmite Comisiei Europene la fiecare doi ani.
Art. 29^2. - (1) În cazul unor situaţii neaşteptate de crizã pe piaţa de energie şi în cazul în care este ameninţatã siguranţa fizicã sau securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalaţiilor ori integritatea sistemului, operatorul de transport şi de sistem propune ministerului de resort adoptarea unor mãsuri de siguranţã.
(2) Mãsurile menţionate la alin.(1) trebuie sã afecteze cât mai puţin buna funcţionare a pieţei interne europene şi sã se rezume strict la remedierea situaţiei de crizã care le-a generat.
(3) Punerea în aplicare a mãsurilor prevãzute la alin. (1) se face prin hotãrâre a Guvernului iniţiatã de ministerul de resort.
(4) Ministerul de resort notificã, în regim de urgenţã, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisiei Europene mãsurile de siguranţã adoptate în fiecare caz."
8. La articolul 37, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmãtorul cuprins:
"(5^1) Restricţiile în aprovizionarea cu energie electricã în situaţii de urgenţã trebuie sã respecte criterii predefinite în ceea ce priveşte gestionarea dezechilibrelor de cãtre operatorul de transport şi de sistem. Orice mãsurã de siguranţã trebuie luatã în strânsã colaborare şi cu consultarea altor operatori ai reţelelor de transport implicaţi, cu respectarea contractelor bilaterale aplicabile, inclusiv a acordurilor privind schimbul de informaţii."
9. Dupã articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 38^1. - Operatorul de transport şi de sistem este obligat, conform reglementãrilor ANRE, sã întocmeascã din 3 în 3 luni un raport cu privire la fluxurile fizice de energie electricã care s-au derulat în cadrul importurilor de energie electricã din ţãri terţe Uniunii Europene în cursul ultimelor 3 luni anterioare datei raportãrii, care se transmite ANRE şi ministerului de resort în vederea informãrii Comisiei Europene."
10. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Prezenta lege transpune Directiva 2003/54/CE privind normele comune pentru piaţa internã de energie electricã şi de abrogare a Directivei 96/92/CE, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 176 din 15 iulie 2004, Directiva 2005/89/CE privind mãsurile menite sã garanteze siguranţa aprovizionãrii cu energie electricã şi investiţiile în infrastructuri, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. 33 din 4 februarie 2006, şi prevederile art. 4 paragraful 3 din Directiva 2004/8/CE privind promovarea cogenerãrii pe baza cererii de energie termicã utilã pe piaţa internã a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 52 din 21 februarie 2004".
ART. II
<>Legea energiei electrice nr. 13/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se va republica, dupã aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
-------------
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat

Bucureşti, 19 noiembrie 2008.
Nr. 172.

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016