Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.229 din 20 decembrie 2021  pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.197/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.229 din 20 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.197/2020

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1232 din 28 decembrie 2021
    Pentru aplicarea prevederilor Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Instrucţiunile de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.197/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1125 şi 1125 bis din 23 noiembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) armamentul de artilerie cu calibru mai mic de 100 mm, tehnica de luptă, derivatele pe şasiul acestora, precum şi piesele de schimb specifice bunurilor în cauză. La licitaţie participă numai operatorii economici din industria naţională de apărare specializaţi şi autorizaţi care au în domeniul de activitate fabricaţia, modernizarea, reparaţia şi/sau comercializarea bunurilor identice ori de acelaşi gen şi/sau valorificarea deşeurilor feroase/neferoase şi care sunt autorizaţi ca valorificatori de deşeuri în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor şi care se obligă prin contractul de vânzare-cumpărare să le dezmembreze la sediul unităţii militare gestionare/deţinătoare. La finalizarea dezmembrării bunurilor se încheie proces-verbal de dezmembrare bunuri/predare-primire deşeuri rezultate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, între unitatea militară gestionară şi cumpărător, în care se stipulează efectuarea dezmembrării finale, în unitate, a tuturor bunurilor vândute care sunt specificate în contractul de vânzare-cumpărare, precum şi predarea, respectiv primirea deşeurilor rezultate."

    2. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Licitaţia publică deschisă cu strigare se organizează pentru bunurile care se valorifică, în stare nedezmembrată, la preţuri de deşeuri, respectiv armamentele şi echipamentele subiecte ale Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale în Europa T-CFE, ratificat prin Legea nr. 18/1992, rămase nevalorificate după parcurgerea procedurilor de valorificare la extern, demilitarizate faza I şi delotizate de echipamentele şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase, precum şi armamentul şi tehnica de luptă, demilitarizate, prevăzute la alin. (2) şi (3), care au rămas neadjudecate după selecţia de oferte de preţ sau negocierea directă, inclusiv bunurile cu uzură morală şi fizică avansată, precum şi bunurile secţionate sau lestate, cât şi trenajoarele şi carcasele blindate şi turelele simulatoarelor de blindate, folosite în procesul de instruire a militarilor. La licitaţie participă operatorii economici din industria naţională de apărare, producători de astfel de bunuri, precum şi operatorii economici specializaţi şi autorizaţi în comercializarea acestora ori care au în obiectul de activitate valorificarea deşeurilor feroase/neferoase şi care sunt autorizaţi ca valorificatori de deşeuri în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, precum şi care se obligă să le dezmembreze, cu excepţia navelor, la sediul unităţilor militare gestionare/deţinătoare şi să le supună, după caz, prevederilor Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale în Europa T-CFE, ratificat prin Legea nr. 18/1992, conform clauzelor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare. Dezmembrarea navelor se efectuează în locuri autorizate care sunt agreate de Statul Major al Forţelor Navale. La finalizarea dezmembrării bunurilor se încheie proces-verbal de dezmembrare bunuri/predare-primire deşeuri rezultate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, între unitatea militară gestionară şi cumpărător, în care se stipulează efectuarea dezmembrării finale, în unitate sau în locurile autorizate şi agreate, a tuturor bunurilor vândute care sunt specificate în contractul de vânzare-cumpărare, precum şi predarea-primirea deşeurilor rezultate. La această procedură de valorificare se includ de către structura specializată şi bunurile comune cu alte sectoare de activitate, care au rămas neadjudecate prin licitaţie şi selecţie de oferte de preţ, pe baza datelor din fişele tehnice/rapoartele de estimare, la preţurile iniţiale de vânzare aprobate de comandantul structurii specializate. În cazul acestor bunuri, la licitaţie participă persoane fizice/juridice române care preiau bunurile în cauză fără obligativitatea dezmembrării lor la sediul unităţilor militare gestionare/deţinătoare."

    3. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Unităţile militare gestionare întocmesc şi înaintează, ierarhic, documentele specificate la alin. (1)-(3) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii documentelor de aprobare la valorificare a bunurilor materiale, a proceselor-verbale de scoatere din funcţiune/declasare aprobate sau, după caz, de la data aprobării proceselor-verbale de casare."

    4. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 25^1
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării licitaţiei, selecţiei de oferte de preţ, negocierii directe, Compania transmite structurii specializate situaţia bunurilor adjudecate.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii situaţiilor cu bunurile adjudecate, structura specializată transmite ordonatorilor secundari de credite, care au în evidenţă bunurile respective/în subordine unităţile deţinătoare de bunuri, precum şi structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale şi Statului Major al Apărării situaţiile cu bunurile adjudecate şi cu cele rămase nevalorificate după desfăşurarea selecţiei de oferte de preţ/negocierii directe.
    (3) Ordonatorii secundari de credite transmit unităţilor subordonate situaţiile cu bunurile adjudecate şi cu cele rămase nevalorificate din gestiunea acestora în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea situaţiilor de la structura specializată."

    5. La articolul 43 alineatul (6), litera d) se abrogă.
    6. La articolul 43, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Pentru deşeurile nominalizate la alin. (6) stabilirea preţului iniţial de vânzare se face de eşalonul superior printr-o comisie formată din cel puţin 3 membri."

    7. La articolul 43, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu următorul cuprins:
    "(8) Unităţile militare valorifică deşeurile nominalizate la alin. (6) în conformitate cu metodologia de valorificare prezentată în anexele nr. 17 şi 18 la prezentele instrucţiuni.
(9) Încasarea, administrarea, utilizarea şi contabilizarea sumelor obţinute în urma valorificării deşeurilor de către unităţile militare gestionare se realizează în conformitate cu prevederile legale specifice.
(10) Deşeurile rămase nevalorificate se predau operatorilor economici autorizaţi în condiţiile respectării prevederilor legale privind gestionarea deşeurilor sau se elimină în conformitate cu prevederile legale, prin achiziţionarea unui serviciu de eliminare."

    8. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni."

    9. După anexa nr. 16 se introduc două noi anexe, anexele nr. 17 şi 18, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.

    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Vasile Dîncu

    Bucureşti, 20 decembrie 2021.
    Nr. M.229.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 17 la Instrucţiuni)
    METODOLOGIA
    de valorificare a deşeurilor de către unităţile militare
    Reguli pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de valorificare a deşeurilor de către unităţile militare gestionare
    1. Unităţile militare gestionare organizează şi desfăşoară proceduri de valorificare prin selecţie de oferte de preţ/negociere directă a deşeurilor prevăzute la art. 43 alin. (6) din instrucţiuni.
    2. Preţul iniţial de vânzare se stabileşte de comisia de evaluare constituită potrivit prevederilor art. 43 alin. (7) din instrucţiuni, pe baza propunerilor înscrise în procesul-verbal de testare a pieţei ce cuprinde preţurile tranzacţionate sau comercializate de operatori economici autorizaţi în valorificarea deşeurilor, de pe plan local/zonal. Procesul-verbal de testare a pieţei se întocmeşte de unitatea militară gestionară.
    3. Pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de valorificare a deşeurilor la nivelul unităţilor militare gestionare se numeşte prin ordin de zi pe unitate o comisie, formată din cel puţin 3 membri, care desfăşoară următoarele activităţi:
    a) solicită oferte de preţ de la minimum 2 operatori economici autorizaţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18. Solicitarea ofertelor de preţ se realizează prin transmiterea de cereri de oferte de preţ către operatorii economici autorizaţi. Cererile de oferte de preţ se întocmesc pe baza preţurilor iniţiale de vânzare aprobate în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (7) din instrucţiuni. Ofertele de preţ se depun până la termenele precizate în cererea de ofertă de preţ;
    b) analizează ofertele primite şi stabileşte operatorul economic care a oferit preţul cel mai mare. În situaţia în care preţul cel mai mare a fost oferit de 2 sau mai mulţi operatori economici, comisia va negocia cu aceştia. Dacă preţul cel mai mare oferit este mai mic decât preţul iniţial de vânzare, solicită eşalonului care a stabilit preţul iniţial de vânzare aprobarea desfăşurării negocierii cu operatorul care a oferit preţul cel mai mare;
    c) întocmeşte şi semnează procesul-verbal în care se menţionează datele cuprinse în oferte şi rezultatul evaluării acestora. Pe baza rezultatelor din procesul-verbal comisia întocmeşte şi prezintă comandantului unităţii, spre aprobare, un raport cu concluziile şi propunerile comisiei;
    d) în cazul în care nu sunt primite oferte de la operatorii economici autorizaţi sau au fost primite numai oferte în care operatorii economici solicită achitarea unor tarife pentru preluarea acestora, comisia întreprinde demersuri pentru identificarea operatorilor economici autorizaţi care preiau deşeurile cu titlu gratuit şi propun comandantului unităţii operatorul economic care să preia deşeurile care fac obiectul procedurii;
    e) deşeurile de lemn pot fi predate contra cost şi către persoane fizice, care declară pe propria răspundere că deşeurile achiziţionate vor fi folosite pentru încălzire;
    f) deşeurile nemetalice rămase nevalorificate se predau*) operatorilor economici autorizaţi în condiţiile respectării prevederilor legale privind gestionarea deşeurilor sau se elimină în conformitate cu prevederile legale, prin achiziţionarea unui serviciu de eliminare a acestora.
    *) Predarea deşeurilor către operatori economici autorizaţi se realizează prin aplicarea prevederilor ale cel puţin următoarelor acte normative care reglementează gestionarea deşeurilor:
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
    – Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.    4. Deşeurile se predau pe bază de contract de vânzare-cumpărare, în care sunt înscrise: denumirea acestora, unitatea de măsură, cantitatea, preţul unitar, valoarea totală (în cazul în care se predau contra cost), termenul de plată, termenul de ridicare a deşeurilor. Contractul se întocmeşte de unitatea militară care are în evidenţă deşeurile, prin compartimentele de specialitate, şi se semnează din partea unităţii militare de către comandantul/şeful acesteia, care are calitatea de ordonator de credite.
    5. Pentru predarea deşeurilor, în baza contractului de vânzare-cumpărare se desfăşoară următoarele activităţi:
    a) cumpărătorul achită în contul ordonatorului terţiar, pe baza facturii/facturilor emise de acesta, contravaloarea contractului de vânzare-cumpărare;
    b) ordonatorul terţiar transmite unităţii militare deţinătoare, când este cazul, o adresă în care se precizează că unitatea predă cumpărătorului deşeurile menţionate în contractul de vânzare-cumpărare nr. ... din ...., factura nr. ... din ...., precum şi numărul şi data documentului prin care s-a achitat contravaloarea contractului. La adresă se anexează câte o copie de pe factura şi documentul de plată;
    c) cumpărătorul, după plata integrală a deşeurilor, se prezintă cu documentul de plată la unitatea militară pentru preluarea deşeurilor;
    d) la sosirea în unitatea gestionară/deţinătoare cumpărătorul prezintă actul de identitate menţionat în contract - în cazul persoanelor fizice - sau actul de identitate şi împuternicirea societăţii în cazul persoanelor juridice;
    e) când se prezintă în unitatea deţinătoare cumpărătorul prezintă şi următoarele documente: exemplarul propriu din contractul de vânzare-cumpărare, în original, semnat cu ordonatorul terţiar; copie xerox a contractului de vânzare-cumpărare care rămâne la unitate, factura în original emisă de ordonatorul terţiar;
    f) unitatea gestionară/deţinătoare predă cumpărătorului deşeurile pe baza dispoziţiilor de livrare şi încheie proces-verbal de predare-primire;
    g) unităţile militare gestionare, pe baza contractului de vânzare-cumpărare, facturii, documentului de plată şi a procesului-verbal de predare-primire, operează scăderea deşeurilor din gestiune.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 18 la Instrucţiuni)
    (Model)
    CERERE DE OFERTĂ DE PREŢ
    Unitatea Militară ................., cu sediul în localitatea ................, judeţul ................, telefon ..............., fax ..........., email ................, efectuează în condiţiile Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2005, cu modificările şi completările ulterioare, selecţie de oferte de preţ/negociere directă pentru valorificarea următoarelor bunuri în condiţiile specificate mai jos, astfel:
    1. Obiectul selecţiei ofertei de preţ:

┌──────────┬────────┬─────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │Preţ │ │
│Denumirea │Unitatea│ │iniţial│ │
│deşeurilor│de │Cantitate│de │Observaţii│
│ │măsură │ │vânzare│ │
│ │ │ │(lei) │ │
├──────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴────────┴─────────┴───────┴──────────┘    2. Persoană de legătură …………., tel./fax ……………
    3. Oferta de preţ se transmite/depune în plic sigilat pe/la adresa unităţii ........... sau se transmite în format electronic pe adresa oficială de e-mail a unităţii ..................., cel mai târziu până la data de ........, ora ...........
    4. Fiecare ofertant are voie să facă o singură ofertă de preţ pe care nu are dreptul să o mai schimbe.
    5. La deschiderea ofertelor au dreptul să participe şi ofertanţii.
    6. Comisia de selecţie de oferte de preţ evaluează ofertele având în vedere cel mai bun preţ, desemnează ofertantul câştigător şi întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează datele cuprinse în oferte şi rezultatul evaluării.
    7. Operatorul economic desemnat câştigător preia deşeurile după achitarea contravalorii acestora, pe baza contractului de vânzare-cumpărare şi a facturii fiscale emise de unitate.
    8. Deşeurile adjudecate se achită şi se preiau de ofertantul declarat câştigător în termenul prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare.
    9. Transportul şi încărcarea se execută prin grija cumpărătorului.
    10. Unitatea are obligaţia de a-i informa despre rezultatul selecţiei de oferte de preţ pe toţi operatorii economici care depun/transmit oferte în termenul legal.

    Comandantul Unităţii Militare ..................,

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016