Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 924 din 18 noiembrie 2010  pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile si modul de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, precum si din institutiile publice din subordinea acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 924 din 18 noiembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile si modul de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, precum si din institutiile publice din subordinea acestuia

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2010
    În temeiul <>art. 10 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.008/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfãşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovarea şi avansarea prin examen a personalului contractual din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din instituţiile publice din subordinea acestuia, şi al <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã Regulamentul privind criteriile şi modul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din instituţiile publice din subordinea acestuia, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                           Ministrul transporturilor
                              şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 18 noiembrie 2010.
    Nr. 924.

    ANEXĂ

                                   REGULAMENT
                    privind criteriile şi modul de evaluare
                    a performanţelor profesionale individuale
                    anuale ale personalului contractual din
                  Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii,
                  precum şi din instituţiile publice din subordinea
                                   acestuia

    ART. 1
    Activitatea de evaluare este coordonatã de compartimentul resurse umane din fiecare instituţie publicã.
    ART. 2
    Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual se realizeazã de cãtre şeful structurii în care îşi desfãşoarã activitatea salariatul evaluat.
    ART. 3
    (1) Perioada evaluatã este cuprinsã între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.
    (2) Perioada de evaluare este cuprinsã între 1 şi 31 ianuarie din anul urmãtor perioadei evaluate.
    (3) În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale se face şi în cursul perioadei evaluate, în urmãtoarele cazuri:
    a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncã al personalului contractual înceteazã, se suspendã sau se modificã, în condiţiile legii. În acest caz salariatul va fi evaluat pentru perioada de pânã la încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de muncã. La obţinerea calificativului anual va fi avut în vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor prevãzute în fişa postului, şi calificativul obţinut înainte de suspendarea sau modificarea raportului de muncã;
    b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, dupã caz, raportul de muncã al evaluatorului înceteazã, se suspendã sau se modificã, în condiţiile legii. În acest caz evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de serviciu sau raportului de muncã ori, dupã caz, într-o perioadã de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raportului de serviciu sau raportului de muncã, sã realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anualã a performanţelor profesionale individuale ale acestora;
    c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomã de studii de nivel superior şi urmeazã sã fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzãtoare studiilor absolvite;
    d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul este promovat în grad profesional.
    ART. 4
    Performanţele profesionale individuale ale personalului contractual sunt evaluate pe baza criteriilor de performanţã stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament, în funcţie de specificul activitãţii compartimentului în care salariatul îşi desfãşoarã activitatea.
    ART. 5
    Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale va avea ca elemente de referinţã:
    a) fişa postului, întocmitã conform anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezentul regulament;
    b) fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale prevãzutã în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul regulament;
    c) criteriile de evaluare a performanţei profesionale individuale:
    - rezultatele obţinute;
    - asumarea responsabilitãţii;
    - adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativã şi creativitate;
    - capacitatea relaţionalã şi disciplina muncii.
    ART. 6
    Procedura de evaluare se realizeazã în 3 etape, dupã cum urmeazã:
    a) completarea raportului de evaluare de cãtre evaluator;
    b) interviul;
    c) contrasemnarea raportului de evaluare.
    ART. 7
    Completarea raportului de evaluare cuprinde urmãtoarele etape:
    a) acordarea calificativelor, notate de la 1 la 5, pentru fiecare din componentele de bazã ale criteriului de evaluare prevãzut în fişa de evaluare;
    Semnificaţia notelor este urmãtoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.
    b) calcularea punctajului pentru fiecare criteriu de evaluare, ca medie aritmeticã a punctajelor acordate pentru fiecare dintre componentele de bazã ale criteriului de evaluare.
    c) calcularea valorii ponderate a criteriului de evaluare, prin înmulţirea punctajului acordat criteriului cu ponderea stabilitã pentru fiecare criteriu de evaluare.
    Criteriile de evaluare au urmãtoarele ponderi:
    - rezultatele obţinute = 55%;
    - asumarea responsabilitãţii = 20%;
    - adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativã şi creativitate = 15%;
    - capacitatea relaţionalã şi disciplina muncii = 10%.
    d) stabilirea notei finale prin însumarea valorilor ponderate ale celor 4 criterii de evaluare.
    ART. 8
    Calificativul final al evaluãrii se stabileşte pe baza notei finale, dupã cum urmeazã:
    a) între 1,00-2,00 - nesatisfãcãtor;
    b) între 2,01-3,50 - satisfãcãtor;
    c) între 3,51-4,50 - bun;
    d) între 4,51-5,00 - foarte bun.
    ART. 9
    (1) Interviul, ca etapã a procesului de evaluare, reprezintã un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi salariat, în cadrul cãruia:
    a) se aduc la cunoştinţa salariatului evaluat notãrile evaluatorului în raportul de evaluare;
    b) se semneazã şi se dateazã raportul de evaluare de cãtre evaluator şi de cãtre salariatul evaluat.
    (2) În cazul în care între salariatul evaluat şi evaluator existã diferenţe de opinie asupra evaluãrii, evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacã se ajunge la un punct de vedere comun.
    ART. 10
    (1) Raportul de evaluare se înainteazã contrasemnatarului. În situaţia în care calitatea de evaluator o are conducãtorul autoritãţii sau instituţiei publice, raportul de evaluare nu se contrasemneazã.
    (2) Are calitatea de contrasemnatar şeful ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autoritãţii sau instituţiei publice.
    ART. 11
    (1) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului în urmãtoarele cazuri:
    a) aprecierile consemnate nu corespund realitãţii;
    b) între evaluator şi salariatul evaluat existã diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord.
    (2) Raportul de evaluare modificat în condiţiile prevãzute la alin. (1) se aduce la cunoştinţa salariatului.
    ART. 12
    (1) Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluãrii pot sã îl conteste la conducãtorul autoritãţii sau instituţiei publice. Conducãtorul autoritãţii sau instituţiei publice soluţioneazã contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de cãtre salariatul evaluat, evaluator şi contrasemnatar.
    (2) Contestaţia se formuleazã în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţã de cãtre salariatul evaluat a calificativului acordat şi se soluţioneazã în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii contestaţiei.
    (3) Rezultatul contestaţiei se comunicã salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei.
    (4) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
    (5) Salariaţii evaluaţi direct de cãtre conducãtorul autoritãţii sau instituţiei publice, nemulţumiţi de rezultatul evaluãrii, se pot adresa direct instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    ANEXA 1
la regulament

    Instituţia..........
    Direcţia generalã/Direcţia.......
    Serviciul/Compartimentul.........

                                                        Aprobat
                                                Conducãtorul instituţiei,
                                            ...............................

                                 FIŞA POSTULUI
                               Denumirea postului

    1. Serviciul (compartimentul) în care este prevãzut postul:
    2. Cerinţele postului:
      2.1. Studii necesare:
      - pregãtire de bazã:
      - specializãri, perfecţionãri:
      2.2. Domenii profesionale:
      2.3. Experienţã (stagiu) necesarã (necesar) executãrii operaţiunilor specifice postului:
      - în domeniul (specialitatea postului):
      - perioada necesarã iniţierii în vederea executãrii operaţiunilor specifice postului:
      2.4. Cunoştinţe speciale solicitate de post:
      2.5. Calitãţi personale, aptitudini speciale solicitate de post:
      2.6. Limbi strãine:
    3. Descrierea atribuţiilor: .............................................
    4. Relaţii:
      4.1. ierarhice:
      - de subordonare:
      - are în subordine:
      4.2. funcţionale:
      4.3. de colaborare:
      4.4. de reprezentare:
    5. Limite de competenţã:
    6. Responsabilitatea implicatã de post:
      6.1. Responsabilitate privind conducerea, coordonarea unor structuri, echipe, proiecte etc.
      6.2. Responsabilitatea fundamentãrii pregãtirii luãrii unor decizii, pãstrarea confidenţialitãţii

    Întocmit de:
    Numele şi prenumele ....................
    Funcţia ................................
    Semnãtura ..............................
    Data ...................................

    Am luat la cunoştinţã
    Numele şi prenumele ....................
    Semnãtura ..............................
    Data ...................................

    ANEXA 2
la regulament

                                FIŞA DE EVALUARE
                   a performanţelor profesionale individuale


    Numele .............. Prenumele .............
    Funcţia .....................................
    Locul de muncã ..............................
    Perioada de evaluare ........................
    Rezultatul evaluãrii ........................

                  Nivelul performanţei profesionale realizate

┌────┬───────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬───────────┐
│Nr. │Denumirea criteriului │Componentele de bazã ale │ Punctajul│ Valoarea │
│crt.│de evaluare şi ponderea│criteriului de evaluare │ acordat │ponderatã │
│ │ acestuia │ │ pentru │ a │
│ │ │ │ fiecare │criteriului│
│ │ │ │ criteriu │ de │
│ │ │ │ de │evaluare**)│
│ │ │ │evaluare*)│ │
├────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ 1. │Rezultatele obţinute │a) gradul de realizare a │ 5│ │
│ │(55%) │atribuţiilor de serviciu │ │ │
│ │ │prevãzute în fişa postului│ │ │
│ │ │b) promptitudine şi │ 4│ │
│ │ │operativitate; │ │ │
│ │ │c) calitatea lucrãrilor │ 3│ │
│ │ │executate şi a │ │ │
│ │ │activitãţilor desfãşurate.│ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │TOTAL 1: │ │ 4,0│ 2,20│
├────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ 2. │Asumarea │a) receptivitate, │ 5│ │
│ │responsabilitãţii (20%)│disponibilitate la efort │ │ │
│ │ │suplimentar, perseverenţã,│ │ │
│ │ │obiectivitate, disciplinã;│ │ │
│ │ │b) intensitatea implicãrii│ 4│ │
│ │ │în realizarea atribuţiilor│ │ │
│ │ │de serviciu, utilizarea │ │ │
│ │ │calculatorului etc. │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │TOTAL 2: │ │ 4,5│ 0,9│
├────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ 3. │Adaptarea la │a) executarea de lucrãri │ 5│ │
│ │complexitatea muncii, │complexe, propuneri de │ │ │
│ │iniţiativã şi │soluţii noi, schimbãri, │ │ │
│ │creativitate (15%) │motivarea acestora şi │ │ │
│ │ │evaluarea consecinţelor; │ │ │
│ │ │b) activitatea de rutinã. │ 4│ │
├────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │TOTAL 3: │ │ 4,5│ 0,675│
├────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ 4. │Capacitatea relaţionalã│a) capacitatea de a evita │ 4│ │
│ │şi disciplina muncii │stãri conflictuale, │ │ │
│ │(10%) │capacitatea de dialog, │ │ │
│ │ │respectarea regulilor │ │ │
│ │ │stabilite de conducerea │ │ │
│ │ │structurii din care face │ │ │
│ │ │parte etc. │ │ │
│ │ │b) adaptabilitatea la │ 4│ │
│ │ │situaţii neprevãzute, │ │ │
│ │ │prezenţa de spirit, │ │ │
│ │ │spontaneitate. │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │TOTAL 4: │ │ 4│ 0,4│
├────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │NOTA FINALĂ: │ │ │ 4,175│
└────┴───────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴───────────┘

    1. Numele şi prenumele persoanei care a fãcut evaluarea: ..................
    Funcţia ....................................
    Semnãtura ..........................
    Data ................................
    2. Numele şi prenumele persoanei evaluate: ................................
    Semnãtura ..........................
    Data ................................
    3. Numele şi prenumele persoanei care contrasemneazã: .....................
    Funcţia ....................................
    Semnãtura ..........................
    Data ................................


-----------
    *) Punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare este media aritmeticã a punctajelor acordate pentru fiecare componentã de bazã a criteriului de evaluare.
    Semnificaţia punctajelor este urmãtoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.
    Punctajul pentru fiecare componentã a criteriului de evaluare se va exprima printr-un numãr întreg, fãrã zecimale.
    **) Valoarea ponderatã a fiecãrui criteriu de evaluare se obţine prin înmulţirea punctajului total acordat (coloana 3, rândul TOTAL) cu valoarea procentualã a criteriului de evaluare.
    Nota finalã se calculeazã prin însumarea valorilor ponderate ale celor 4 criterii de evaluare (coloana 4 = TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 + TOTAL 4).

    NOTĂ:
    Datele din coloanele 3 şi 4 reprezintã un model de completare a fişei de evaluare şi de calcul al notei finale.

                                  -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016