Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 8.903 din 29 noiembrie 2006  pentru modificarea   Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 344/2005 privind autorizarea societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 8.903 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 344/2005 privind autorizarea societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006

În baza prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale a Vãmilor,
având în vedere cã prin amendamentele aduse Convenţiei TIR intrate în vigoare la data de 17 februarie 1999 şi aprobate prin <>Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vãmilor nr. 460/1999 , autoritatea vamalã a fost implicatã în activitatea de autorizare atât a asociaţiilor garante în vederea eliberãrii carnetelor TIR, cât şi a societãţilor comerciale care efectueazã transporturi internaţionale de mãrfuri în calitate de utilizatori de carnete TIR, în vederea accesului la regimul TIR,
ţinând cont cã România are atribuit un nou cod de ţarã, în conformitate cu sistemul de clasificare al Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare (ISO),
luând în considerare propunerile primite de Autoritatea Naţionalã a Vãmilor privind îmbunãtãţirea activitãţii de autorizare a societãţilor comerciale de a utiliza carnete TIR,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã emite urmãtorul ordin:

ART. I
Instrucţiunile privind autorizarea societãţilor comerciale de a utiliza carnete TIR, prevãzute în anexa nr. I la <>Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 344/2005 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"ANEXA Nr. 1
INSTRUCŢIUNI
privind autorizarea societãţilor comerciale de a utiliza
carnete TIR

1. Direcţiile regionale vamale, prin serviciile Tehnici de vãmuire şi Tarif vamal, vor elibera autorizaţii pentru utilizarea carnetelor TIR numai societãţilor comerciale care au sediul social în raza de competenţã a acestora.
2. Dosarul societãţii comerciale este transmis de cãtre asociaţia garantã direcţiei regionale vamale competente.
Dosarul de autorizare trebuie sã cuprindã urmãtoarele documente:
a) cererea asociaţiei garante prin care solicitã eliberarea autorizaţiei pentru societatea comercialã, membrã a acesteia;
b) formularul-tip de autorizare, în 3 exemplare, al cãrui model este prezentat în anexa la prezentele instrucţiuni;
c) statutul societãţii comerciale, în copie;
d) contractul de asociere, în copie (dacã acesta existã);
e) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie;
f) copii ale ultimelor acte adiţionale, însoţite de certificatele de înregistrare de menţiuni de la oficiul registrului comerţului, în situaţia în care existã modificãri privind denumirea societãţii comerciale, forma juridicã, sediul social şi/sau reprezentantul/reprezentanţii legali ai societãţii comerciale;
g) licenţa de transport/certificatul de transport în cont propriu, în copie, în situaţia în care societatea deţine vehicule rutiere a cãror masã totalã maximã autorizatã depãşeşte 3,5 tone;
h) copia conformã a licenţei de transport/copia conformã a certificatului de transport în cont propriu, pentru fiecare vehicul, în situaţia în care societatea deţine vehicule rutiere a cãror masã totalã maximã autorizatã depãşeşte 3,5 tone;
i) o declaraţie pe propria rãspundere a reprezentantului legal al societãţii comerciale, însoţitã de o copie a certificatului de înmatriculare al fiecãrui vehicul şi, dacã este cazul, o copie a contractului/contractelor de leasing, în situaţia în care societatea deţine numai vehicule a cãror masã totalã maximã autorizatã nu depãşeşte 3,5 tone;
j) o declaraţie de angajament (formular-tip eliberat de asociaţia garantã), în copie;
k) o listã conţinând numele persoanelor abilitate sã semneze şi sã ridice carnetele TIR;
l) datele societãţii comerciale (bancã, nr. cont etc.);
m) dovezi care sã ateste capacitatea financiarã suficientã pentru a-şi îndeplini obligaţiile instituite prin Convenţia TIR, respectiv o scrisoare de bonitate emisã de un garant cu sediul în România, în copie.
3. Dupã înregistrarea dosarului se verificã dacã:
a) asociaţia garantã a înscris pe formularul-tip de autorizare numãrul de identificare, individual şi unic, atribuit fiecãrei societãţi comerciale, de forma:
* ROU/050/XX...X - pentru membrii Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR); sau
* ROU/052/XX...X - pentru membrii Asociaţiei Române pentru Transporturi Rutiere Internaţionale (ARTRI),
în care:
- ROU reprezintã codul de ţarã al României, în conformitate cu sistemul de clasificare al Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare (ISO);
- 050 reprezintã codul asociaţiei garante Uniunea Naţionalã a Transportatorilor Rutieri din România, în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organizaţia internaţionalã la care asociaţia este afiliatã;
- 052 reprezintã codul asociaţiei garante Asociaţia Românã pentru Transporturi Rutiere Internaţionale, în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organizaţia internaţionalã la care asociaţia este afiliatã;
- XX...X reprezintã o numerotare consecutivã care permite identificarea societãţii abilitate sã utilizeze un carnet TIR conform celei de-a doua pãrţi a anexei 9 la Convenţia TIR;
b) datele de identificare ale societãţii comerciale înscrise în formularul-tip de autorizare sunt aceleaşi cu datele înscrise în certificatul de înregistrare, actele constitutive (statutul) şi actele adiţionale prezentate;
c) societatea are în obiectul de activitate transporturile rutiere de mãrfuri interne şi internaţionale;
d) declaraţia de angajament este completatã cu datele societãţii comerciale şi este semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al acesteia;
e) licenţa de transport/certificatul de transport în cont propriu şi copia conformã (copiile conforme) a (ale) licenţei de transport/certificatului de transport în cont propriu sunt emise pe numele societãţii şi sunt prezentate în termenul de valabilitate al acestora;
f) seria licenţei de transport/certificatului de transport în cont propriu este aceeaşi cu cea înscrisã pe copia conformã (copiile conforme) a (ale) licenţei de transport/certificatului de transport în cont propriu.
4. Dupã verificarea documentelor din dosarul de autorizare se va consulta tabela «Cãrãuş» din baza de date a sistemului informatic vamal, în scopul evitãrii eliberãrii autorizaţiei pentru o societate deja autorizatã la regimul TIR prin intermediul celeilalte asociaţii garante. Aceastã verificare se efectueazã utilizând modulul MODCHQ al sistemului Asycuda, prin selectarea opţiunii «Vizualizare» din submeniul «Funcţii/Gestiune Bazã Date/Mediu operaţional/Carãuş».
Dacã societatea comercialã nu este înregistratã în tabela «Cãrãuş», directorul direcţiei regionale vamale va semna şi va ştampila cele 3 exemplare ale formularului-tip de autorizare. Douã exemplare vor fi predate cu adresã de înaintare asociaţiei garante, iar unul va rãmâne, împreunã cu celelalte documente, în evidenţa direcţiei regionale vamale. O copie a autorizaţiei va fi transmisã Biroului de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã din cadrul direcţiei regionale, în vederea introducerii datelor în tabela «Cãrãuş» a sistemului informatic vamal, conform instrucţiunilor descrise în anexa nr. II.
Dacã societatea comercialã este înregistratã în tabela «Cãrãuş» ca fiind autorizatã prin intermediul celeilalte asociaţii garante, direcţia regionalã vamalã procedeazã astfel:
a) verificã dacã aceastã societate comercialã a sãvârşit abateri grave de la legislaţia vamalã sau fiscalã.
Verificarea abaterilor de la legislaţia vamalã se efectueazã utilizând rapoartele din componenta «Evaluare risc» din cadrul modulului ARGUS, iar verificarea abaterilor de la legislaţia fiscalã se va efectua cu sprijinul Serviciului juridic, contencios, urmãrire şi încasarea creanţelor bugetare din cadrul direcţiei regionale vamale;
b) solicitã în scris asociaţiei garante respective informaţii privind modul în care societatea comercialã s-a achitat sau nu s-a achitat de toate obligaţiile care i-au revenit în calitatea sa de membru al acesteia.
Asociaţia garantã trebuie sã comunice informaţiile solicitate în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 10 zile de la data primirii solicitãrii din partea autoritãţii vamale.
Direcţia regionalã vamalã elibereazã autorizaţia pentru utilizarea carnetelor TIR numai în situaţia în care societatea comercialã nu are debite faţã de autoritatea vamalã, nu figureazã cu abateri grave sau repetate de la legislaţia vamalã şi şi-a îndeplinit toate obligaţiile care i-au revenit în calitate de membru al primei asociaţii garante. Dacã una dintre aceste condiţii nu este îndeplinitã, autorizaţia pentru utilizarea carnetelor TIR nu se elibereazã, iar dosarul de autorizare se returneazã asociaţiei garante.
5. Pentru o societate comercialã autorizatã la regimul TIR care îşi schimbã denumirea şi/sau sediul social şi/sau forma juridicã, intervenind astfel modificãri în elementele formularului de autorizare, asociaţia garantã depune la sediul direcţiei regionale vamale o cerere de eliberare a unei noi autorizaţii, însoţitã de 3 formulare-tip de autorizare, actualizate, de copia certificatului de înregistrare al societãţii emis de oficiul registrului comerţului pentru modificãrile survenite, precum şi de cele douã formulare ale autorizaţiei iniţiale, în vederea anulãrii. În situaţia în care exemplarele autorizaţiei iniţiale au fost pierdute sau distruse, se depune în acest sens o declaraţie pe propria rãspundere a reprezentantului legal al societãţii comerciale şi/sau al asociaţiei garante.
Dupã verificarea documentelor anexate, directorul direcţiei regionale procedeazã la eliberarea noilor autorizaţii. Conform procedurii descrise la pct. 4, douã exemplare se predau, cu adresã de înaintare, asociaţiei garante, iar un exemplar rãmâne în evidenţa direcţiei regionale vamale.
Câte o copie a autorizaţiei se transmite apoi Autoritãţii Naţionale a Vãmilor, pentru luare în evidenţã, şi Biroului de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã din cadrul direcţiei regionale vamale, în vederea efectuãrii modificãrilor în tabela «Cãrãuş» a sistemului informatic vamal, conform instrucţiunilor descrise în anexa nr. II.
6. Excluderea, temporarã sau cu titlu definitiv, de la beneficiul Convenţiei TIR se efectueazã de cãtre Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, în baza art. 6 (4), art. 38 (1) şi a paragrafului 1 d) al pãrţii a II-a din anexa 9 la Convenţia TIR.
Autoritatea Naţionalã a Vãmilor informeazã apoi asociaţiile garante, Naţiunile Unite - Comisia Economicã pentru Europa - Secretariatul TIR şi Uniunea Internaţionalã a Transporturilor Rutiere (IRU)."
ART. II
Instrucţiunile de lucru privind gestionarea datelor de referinţã ale societãţilor comerciale autorizate la regimul TIR, prevãzute în anexa nr. II la <>Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 344/2005 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Sintagma "Biroului de tehnologie a informaţiei, statisticã vamalã şi gestiunea datelor" se înlocuieşte cu sintagma "Biroului de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã."
2. Sintagma "Direcţiei de tehnologie a informaţiei, statisticã vamalã şi gestiunea datelor" se înlocuieşte cu sintagma "Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statisticã vamalã."
ART. III
Anexa la instrucţiunile prevãzute la art. I se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

p. Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã,
Marcel Simion Mutescu

Bucureşti, 29 noiembrie 2006.
Nr. 8.903.


ANEXĂ
AUTORIZARE
pentru utilizarea carnetelor TIR


Ţara: ROMÂNIA
Denumirea asociaţiei garante: (numele asociaţiei - codul asociaţiei)
Autoritatea competentã: ............................................

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Numãrul de identificare │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Denumirea societãţii comerciale │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Adresa societãţii comerciale │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Punctul de contact │ │
│(numãr de telefon, fax, e-mail) │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare (CUI) │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Data autorizãrii/reautorizãrii*) │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Data retragerii autorizaţiei*) │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Retragerea autorizãrii precedente*) │ │
│(data, durata şi natura acestei │ │
│retrageri) │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Ştampila şi semnãtura asociaţiei │ │
│garante │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Ştampila şi semnãtura autoritãţii │ │
│competente │ │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
*) Dacã este cazul.


----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016