Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 51 din 16 decembrie 2011 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 24/2007
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 51 din 16 decembrie 2011  privind modificarea si completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 24/2007    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 51 din 16 decembrie 2011 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 24/2007

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011

    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), m) şi t) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completãrile ulterioare,

    preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazã, executã, verificã şi exploateazã instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 3 septembrie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazã, executã, verificã şi exploateazã instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, denumit în continuare regulament, este emis în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu prevederile din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 90/2008."
    2. Articolul 14 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - Nu poate solicita atestat şi nu poate fi atestat/reatestat un operator economic aflat în procedurã de faliment."
    3. Articolul 15 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Cererea unui operator în vederea atestãrii sau reatestãrii genereazã o obligaţie financiarã a acestuia faţã de Autoritatea competentã, având la bazã tarifele în vigoare, actualizate anual prin ordin al preşedintelui ANRE.
    (2) Operatorul economic solicitant achitã integral obligaţia financiarã respectivã direct la Autoritatea competentã, la înregistrarea cererii sale ori înainte de înregistrarea acesteia, prin transmiterea sumei în contul Autoritãţii competente.
    (3) Obligaţia financiarã a solicitantului aferentã atestãrii sau reatestãrii se calculeazã, dupã caz, astfel:
    a) suma tarifelor valabile pentru fiecare tip de atestat solicitat;
    sau
    b) 50% din suma tarifelor valabile pentru fiecare tip de atestat, în cazul în care titularul de atestate solicitã prima datã reatestarea, în perioada de valabilitate a acestora, iar valabilitatea lor nu este mai mare de un an."
    4. La articolul 16, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) certificat de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie;".
    5. La articolul 16, litera d) se abrogã.
    6. La articolul 16, litera n) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "n) dovada achitãrii integrale a obligaţiei financiare, stabilite conform art. 15;".
    7. Dupã articolul 16^1 se introduc douã noi articole, articolele 16^2 şi 16^3, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 16^2. - Operatorul economic cãruia i s-a refuzat acordarea unui atestat poate solicita Autoritãţii competente un nou atestat, prin prezentarea unei noi cereri de atestare însoţite de documentele precizate la art. 16 lit. c), l) şi n), precum şi o notificare referitoare la corectitudinea, veridicitatea şi integralitatea celorlalte documente anexate la cererea anterioarã de atestare pentru care i s-a refuzat acordarea atestatului/ atestatelor. În cazul în care solicitarea are loc într-un interval mai mare de 3 luni de la data deciziei de refuz, aceasta va trebui sã fie însoţitã de toate documentele menţionate la art. 16.
    Art. 16^3. - Un operator economic cãruia i s-a suspendat atestatul poate solicita Autoritãţii competente, în intervalul de valabilitate a atestatului, reluarea activitãţilor corespunzãtoare acestuia; în acest scop, titularul atestatului transmite Autoritãţii competente dovada existenţei unui sistem de management al calitãţii specific atestatului deţinut, structura de personal (vezi pct. 2.9 din anexa nr. 2) şi dotãrile tehnice minime, din care sã rezulte refacerea condiţiilor de personal şi tehnico-organizatorice care au permis acordarea atestatului."
    8. La articolul 32, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Membrii Comisiei de atestare, cadre didactice din învãţãmântul superior din cadrul facultãţilor din domeniul energetic şi/sau reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale neguvernamentale, au dreptul la o indemnizaţie pentru fiecare şedinţã, achitatã de Autoritatea competentã în temeiul dispoziţiilor art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completãrile ulterioare."
    9. La articolul 35, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 35. - (1) În cazul în care solicitantul a prezentat dovada achitãrii integrale a obligaţiei financiare, potrivit art. 15, altfel decât prin casieria Autoritãţii competente, analizarea cererii sale poate începe numai dupã data când se confirmã cã suma corespunzãtoare obligaţiei financiare a fost înregistratã în contul Autoritãţii competente. Solicitantul va fi notificat dacã în termen de 15 zile de la data de înregistrare a cererii nu se confirmã cã suma transmisã de solicitant a intrat în contul Autoritãţii competente."
    10. La articolul 36, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Atestatul, decizia Autoritãţii competente şi o copie a raportului întocmit în conformitate cu prevederile art. 31 se elibereazã reprezentantului legal sau unui împuternicit al titularului de atestat, la sediul Autoritãţii competente, pe baza unui proces-verbal de predare-primire a documentelor."
    11. La articolul 36, dupã alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmãtorul cuprins:
    "(7) Durata maximã de valabilitate a unui atestat, dupã refuzul acordãrii atestatului unui operator economic, este de 2 ani."
    12. Dupã articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 46^1. - (1) Pânã la data de 31 decembrie 2012 toţi deţinãtorii unei legitimaţii de electrician autorizat, angajaţi ai unui operator economic atestat, care au calitatea de coordonatori ai activitãţilor atestate, au obligaţia de a transmite declaraţia pe propria rãspundere, întocmitã în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 11. Aceastã obligaţie nu restricţioneazã posibilitatea desfãşurãrii de activitãţi în baza diplomelor de calificare, în calitate de angajat al altor operatori economici.
    (2) Nu poate fi luat în considerare, în structura minimã de personal, electricianul autorizat care, în calitate de angajat al unui operator economic, nu transmite declaraţia prevãzutã la alin. (1).
    13. La articolul 48, literele a) şi b) se abrogã.
    14. La articolul 55, alineatul (1), litera e) se abrogã.
    15. La anexa nr. 2, punctul 2.9 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "2.9. Structura de personal angajat în cadrul operatorului economic, care este alocat activitãţilor ce fac obiect al atestãrii/reatestãrii, potrivit regulamentului, întocmitã conform modelului prezentat în anexa nr. 7 la regulament, se confirmã prin transmiterea în copie a paginilor din registrul de evidenţã a salariaţilor, care cuprind lista contractelor individuale de muncã înregistrate în aplicaţia respectivã, cu anexarea unui raport pe fiecare salariat din care sã rezulte data începerii, respectiv a încetãrii contractului individual de muncã al acestuia. Copiile acestor rapoarte din registrul de evidenţã a salariaţilor trebuie sã fie:
    a) însoţite de o declaraţie pe propria rãspundere, semnatã de administratorul societãţii, prin care acesta confirmã cã persoanele înscrise în registrul de evidenţã al salariaţilor sunt, la data respectivã, angajate ale societãţii pe o perioadã nedeterminatã de timp, cu normã întreagã sau cu timp parţial de lucru, dupã caz; sau
    b) vizate de ITM, în scopul de a certifica veridicitatea datelor incluse în acea documentaţie.
    Structura de personal nu include membrii consiliului de administraţie al societãţilor comerciale pe acţiuni.
    Dacã operatorul economic deţine mai multe atestate, copia paginilor din registrul de evidenţã a salariaţilor va cuprinde toţi salariaţii alocaţi activitãţilor pentru care operatorul economic deţine atestate.
    La structura de personal se anexeazã copii ale CIM încheiate pe perioadã nedeterminatã, ale diplomelor/certificatelor de calificare şi ale legitimaţiilor de electrician autorizat, ale angajaţilor nominalizaţi."
    16. La anexa nr. 9, la punctul 6, literele h) şi i) se abrogã.
    17. Dupã anexa nr. 10 se introduce o nouã anexã, anexa nr. 11, al cãrei cuprins este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. II
    Titularii de atestate acordate de Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi operatorii economici care desfãşoarã sau intenţioneazã sã desfãşoare activitãţi ce fac obiect al atestãrii, potrivit Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazã, executã, verificã şi exploateazã instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, respectã prevederile Ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007, aşa cum a fost modificat şi completat prin prezentul ordin.
    ART. III
    Departamentele de specialitate din cadrul Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmãresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                               Iulius Dan Plaveti

    Bucureşti, 16 decembrie 2011.
    Nr. 51.


    ANEXÃ
    -----
(Anexa nr. 11 la regulament)
----------------------------

                        DECLARAŢIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE
    Subsemnatul(a) .........................., CNP ..................., titular(ã) al(a) Legitimaţiei de electrician autorizat nr. ....../....... (anul), gradul ......., emisã de Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei, declar pe propria rãspundere cã sunt de acord ca operatorul ................., identificat prin J ...../...../........, CUI ................, cu sediul în ..................., judeţul ............, sã utilizeze legitimaţia mea de electrician autorizat în vederea atestãrii acestuia de cãtre Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei.
    Orice declaraţie a mea anterioarã pentru un alt solicitant, datã în acelaşi scop, devine nulã.

    Declarant:
    Numele ........................................
    Prenumele .....................................
    Semnãtura .....................................
    Data .............................. .

                                       -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016