Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.559 din 2 august 2017  privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020    Twitter Facebook

 ORDIN nr. 5.559 din 2 august 2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 664 din 11 august 2017


     Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,
     în temeiul art. 12 alin. (1), (3) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 15 alin. (2) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,
     ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin instituie o măsură de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020, denumită în continuare măsură, pentru implementarea axei prioritare 2 "Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii", prioritatea de investiţii 2.2. "Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor".
    (2) Această măsură este alcătuită din două componente, a căror complementaritate asigură atingerea obiectivului menţionat la art. 2, după cum urmează:
    a) ajutor de stat regional pentru investiţii, cu respectarea prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, denumit în continuare ajutor de stat regional;
    b) ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    (3) Acordarea ajutoarelor în cadrul acestei măsuri se va face numai cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 352/24.12.2013;
    b) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 187/26.06.2014, cu modificările ulterioare;
    c) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 347/20.12.2013;
    d) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 347/20.12.2013;
    e) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
    g) Hotărârea Guvernului nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale;
    h) Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015) 4272 final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din Programul operaţional "Regional" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România, cu modificările ulterioare.

    (4) Prezenta măsură este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 şi ale art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

    CAP. II
    Obiectiv
    ART. 2
     Obiectivul prezentei măsuri de sprijin îl reprezintă îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în sectoarele competitive identificate în Strategia naţională de competitivitate, prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru realizarea de investiţii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării. În acest sens se au în vedere întreprinderile mici şi mijlocii care sunt interesate de găsirea unui model optim de creştere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât şi în sensul dezvoltării activităţii desfăşurate, în scopul creşterii dimensiunii pieţei.

    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
     În sensul prezentei măsuri, următorii termeni se definesc astfel:
    a) întreprindere este orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    b) întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
     Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la punctele (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

    c) întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    (i) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
    (ii) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.
     Stabilirea caracterului de IMM al solicitantului se realizează având în vedere şi datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia;

    d) microîntreprindere este o întreprindere care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
     Stabilirea caracterului de microîntreprindere al solicitantului se realizează având în vedere şi datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia;

    e) furnizor şi administrator al ajutorului de stat regional şi al ajutorului de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional regional, denumită în continuare AMPOR;
    f) regiunile de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul unităţilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul cărora se implementează proiectul finanţat;
    g) mediul urban reprezintă ansamblul oraşelor şi municipiilor, definite ca unităţi administrativ-teritoriale, care include atât localităţile componente, cât şi satele aparţinătoare acestora;
    h) mediul rural reprezintă localităţi de rang IV şi V, respectiv sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor definite conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia satelor aparţinând municipiilor sau oraşelor incluse în mediul urban;
    i) investiţie iniţială înseamnă o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea (crearea) unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate;
    j) ajutor regional pentru investiţii înseamnă un ajutor regional acordat pentru o investiţie iniţială;
    k) întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, este:
    (i) [Se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate, cel puţin 3 ani de la înfiinţare.] în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    (ii) [Se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate, cel puţin 3 ani de la înfiinţare.] în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

    l) Programul operaţional regional 2014-2020, denumit în continuare POR 2014-2020, reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru şi aprobat de Comisia Europeană, care îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor;
    m) Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, denumit în continuare ghidul general, reprezintă documentul aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene;
    n) Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor reprezintă un document ce cuprinde o detaliere tehnică şi financiară a informaţiilor necesare, potenţialilor solicitanţi, pentru pregătirea proiectelor şi completarea corectă a cererilor de finanţare, document elaborat pentru fiecare apel de proiecte din cadrul POR 2014-2020 şi aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene;
    o) contract de finanţare este actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, Organismul intermediar din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanţare şi beneficiar, prin care se aprobă spre finanţare, în cadrul Programului operaţional regional, un proiect ce a fost selectat ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, în anumite condiţii.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 4
     Prezenta măsură de sprijin se aplică investiţiilor realizate în regiunea de dezvoltare Sud-Est*1), pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării, denumit în continuare ITI Delta Dunării, respectiv arealul format din 38 de unităţi administrativ-teritoriale din cadrul Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării, judeţul Tulcea şi nordul judeţului Constanţa, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării.
──────────
    *1) Zona eligibilă pentru a beneficia de ajutor de stat regional în temeiul derogărilor prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
──────────


    ART. 5
    (1) Măsura se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii care solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:
    a) sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 354/28.12.2013;
    b) domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

    (3) Prezenta măsură se aplică numai beneficiarilor care confirmă faptul că, în cei 2 ani anteriori depunerii cererii de finanţare, nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi care oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.
    (4) Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt menţionate la alin. (1) şi (2), poate beneficia de finanţare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.
    (5) Investiţia finanţată prin ajutor de stat regional trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la finalizarea investiţiilor. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

    CAP. V
    Beneficiarii măsurii de sprijin şi condiţii de eligibilitate
    ART. 6
     Beneficiarii ajutorului de stat regional, respectiv ajutorului de minimis sunt societăţi sau societăţi cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) să fie constituite în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
    b) să fi desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, să nu fi avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii cererii de finanţare şi în anul fiscal anterior, şi să fi înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare;
    c) să fi înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puţin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, conform situaţiilor financiare anuale ale solicitantului, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, aferente exerciţiului fiscal anterior depunerii cererii de finanţare;
    d) la data depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiţie, înscris ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;
    e) la data depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiţie, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, cu excepţia situaţiei în care investiţia pentru care se solicită finanţare presupune înfiinţarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiţiei.


    ART. 7
     Solicitantul trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura: contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului, finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), precum şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Contribuţia financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

    ART. 8
     La data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare solicitantul nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situaţii:
    a) se află în stare de faliment/insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii ori se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile enumerate la lit. a);
    c) este încadrat în categoria întreprinderilor în dificultate, aşa cum a fost definită la art. 3 lit. k);
    d) a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) este subiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată.


    ART. 9
     Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare nu se află în una dintre situaţiile de mai jos:
    a) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    b) se află în situaţia de a induce grav în eroare Autoritatea de management, Organismul intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare prin POR;
    c) se află în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de management/Organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;
    d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.


    ART. 10
     La data depunerii cererii de finanţare, pe parcursul perioadei de evaluare, selecţie şi contractare, precum şi pe perioada de minimum 3 ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului, solicitantul:
    a) pentru investiţii care includ lucrări de construcţie ce se supun autorizării, conform actelor normative în vigoare, deţine unul dintre următoarele drepturi asupra imobilului, teren şi/sau clădiri: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie (Solicitantul trebuie să aibă, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiţia propusă prin cererea de finanţare.);
    b) pentru investiţii care includ doar servicii şi/sau dotări, precum şi lucrări de construcţie ce nu se supun autorizării, în conformitate cu actele normative în vigoare, deţine unul dintre următoarele drepturi asupra imobilului, teren şi/sau clădiri: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, împrumutul de folosinţă (comodat) sau dreptul de închiriere/locaţiune. Spaţiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (teren şi/sau clădiri) în care activele achiziţionate prin proiect, precum utilaje, linii de producţie etc., sunt instalate, montate şi/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite, precum activitatea de construcţii şi altele asemenea, spaţiul destinat implementării proiectului va fi considerat spaţiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spaţiul trebuie să fie adecvat desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate activele;
    c) trebuie să demonstreze deţinerea dreptului de concesiune/superficie/uzufruct/comodat/închiriere/locaţiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de durabilitate a proiectului.


    ART. 11
     Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situaţii, la momentul contractării:
    a) în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanţare în următoarele situaţii:
    (i) recunoaşte debitul stabilit în sarcina sa de AMPOR şi îl achită integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepţia proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaşte debitul stabilit şi îl achită integral sau îşi exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 8 lit. e);
    (ii) a contestat în instanţă notificările/procesele-verbale/notele de constatare a unor debite şi, prin decizie a instanţelor de judecată, s-a dispus suspendarea executării, anexând dovezi în acest sens;

    b) şi-a achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat şi respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare;
    c) deţine dreptul legal de a desfăşura activităţile prevăzute în cadrul proiectului.


    ART. 12
    (1) Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
    a) investiţia să fie realizată pe teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării, în mediul urban (inclusiv sate aparţinătoare) pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în mediul rural pentru întreprinderi mijlocii;
    b) la depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), cu excepţia cazului în care prin cererea de finanţare se propune înfiinţarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiţiei;
    c) activităţile propuse prin proiect, investiţia, trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN) care constituie obiectul proiectului;
    d) proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, o investiţie iniţială în active corporale, finanţabilă prin ajutor de stat regional, în condiţiile prevăzute de Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare. Este opţională includerea în proiect a investiţiilor în active necorporale finanţabile prin ajutor de stat regional sau a investiţiilor finanţabile prin ajutor de minimis;
    e) proiectul se referă la investiţii pentru care nu au fost demarate lucrările, respectiv fie nu au fost demarate lucrările de construcţii în cadrul investiţiei, fie nu a fost încheiat primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau orice alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, înainte de depunerea cererii de finanţare, cu excepţia celor referitoare la cheltuielile stabilite prin art. 27 alin. (2);
    f) pentru proiecte care implică investiţii care includ lucrări de construcţie ce se supun autorizării, imobilul (teren şi/sau clădiri) trebuie:
    (i) să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;
    (ii) să nu facă obiectul unor litigii, având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;
    (iii) să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

    g) proiectul care implică execuţia de lucrări de construcţie, indiferent dacă acestea se supun sau nu autorizării, în condiţiile legislaţiei în vigoare, trebuie să nu mai fi beneficiat de finanţare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi - construcţie/ extindere/modernizare - realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare;
    h) perioada de realizare a activităţilor proiectului, după semnarea contractului de finanţare, este de maximum 36 de luni, fără a depăşi data de 31 decembrie 2023. Aceasta poate fi extinsă, cel mult, până la dublul perioadei prevăzute iniţial, în condiţiile menţionate în contractul de finanţare;
    i) valoarea finanţării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 200.000 euro şi maximum 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro*2) valabil la data lansării apelului de proiecte.
──────────
    *2) A se vedea http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
──────────


    (2) Nu sunt eligibile:
    a) proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de construcţie ce nu se supun autorizării în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    b) proiectele care includ doar investiţii în active necorporale finanţabile prin ajutor de stat regional şi/sau investiţii finanţabile prin ajutor de minimis;
    c) proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de modernizare.


    CAP. VI
    Tipuri de ajutoare şi modalităţi de acordare
    ART. 13
    (1) În cadrul prezentei măsuri, valoarea finanţării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat regional şi ajutor de minimis, după caz, este de minimum 200.000 euro şi maximum 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.
    (2) Finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro.
    (3) Finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis nu poate depăşi 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro.
    (4) Beneficiarul proiectului trebuie să asigure o contribuţie proprie de minimum 10% la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 27, respectiv contribuţia proprie la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de stat regional, în funcţie de intensitatea maximă aplicabilă, conform art. 14 alin. (4), precum şi finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul). Contribuţia financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

    ART. 14
    (1) În cadrul prezentei măsuri de sprijin, finanţarea nerambursabilă pentru realizarea proiectului propus prin cererea de finanţare se acordă eşalonat, în una sau mai multe tranşe, sub forma ajutorului de stat regional, pentru investiţii iniţiale, şi a ajutorului de minimis, după caz.
    (2) Este obligatorie realizarea prin proiect a unei investiţii iniţiale, aşa cum a fost definită la art. 3 lit. i), cu respectarea condiţiilor prevăzute de Ghidul Solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.
    (3) Ajutorul de stat regional se acordă în limita intensităţilor maxime stabilite pentru perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale prin Hotărârea Guvernului nr. 517/2014.
    (4) Finanţarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de stat regional nu trebuie să depăşească intensitatea maximă admisă, aplicabilă la valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional aferente proiectului, în funcţie de regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul şi de categoria de întreprindere în care se încadrează beneficiarul, respectiv:

     ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │ Finanţarea nerambursabilă maximă, calculată ca procent din valoarea │
     │ cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional aferente │
     │ proiectului │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
     │ Categoria IMM/Regiunea de dezvoltare │ Sud-Est │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
     │Întreprinderi mijlocii │ 60% │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
     │Întreprinderi mici şi microîntreprinderi │ 70% │
     └─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘    ART. 15
     În cazul în care proiectul conţine atât investiţii iniţiale finanţabile prin ajutor de stat regional, cât şi investiţii finanţabile prin ajutor de minimis, procentele aferente intensităţii maxime admise se aplică numai la valoarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional.

    ART. 16
     În cadrul prezentei măsuri de sprijin, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, pentru categoriile de cheltuieli eligibile menţionate în art. 27. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite şi taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:
    a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, întreprindere unică, aşa cum este definită aceasta la art. 3 lit. b), nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei prevăzute la art. 3 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;
    b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru activitatea de transport rutier de mărfuri;
    c) plafonul de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanţat în totalitate sau parţial din resurse cu originea în Uniune.


    ART. 17
     Ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care aceste ajutoare se plătesc.

    ART. 18
     Pentru ajutoarele de minimis acordate eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

    ART. 19
     În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la art. 16 lit. a), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei măsuri nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.

    ART. 20
     În cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul stabilit prin art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

    ART. 21
     În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    ART. 22
    (1) Categoriile de investiţii finanţabile prin ajutor de stat regional se referă la:
    a) investiţii în active corporale noi, respectiv:
    (i) lucrări de construire şi extindere a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
    (ii) achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. "Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)", subgrupa 2.2. "Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare", clasa 2.3.6. "Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat", sau grupa 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" enumerate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, şi care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare;
    (iii) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care s-a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală;

    b) investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcţionalităţi specifice comerţului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preţuri şi stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, facturare electronică. Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
    (i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
    (ii) să fie amortizabile;
    (iii) să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;
    (iv) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plăţii finale în cadrul proiectului.


    (2) Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiţii iniţiale care constă în activităţi de construire/extindere/dotare cu active corporale a spaţiilor de producţie/prestări de servicii.

    ART. 23
     Categoriile de investiţii eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis se referă la următoarele:
    a) certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat;
    b) certificarea/recertificarea sistemelor de management al calităţii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001), al securităţii informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calităţii pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilităţii sociale (SA 8000), simple sau integrate;
    c) investiţii specifice procesului de internaţionalizare: participarea, la nivel internaţional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale şi expoziţii, în calitate de expozant.


    ART. 24
     Solicitantul şi proiectul propus spre finanţare îndeplinesc toate condiţiile menţionate în prezentul ordin, în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia solicită finanţare şi în Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, după caz.

    CAP. VII
    Cheltuieli eligibile
    ART. 25
     Condiţiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor, pentru ambele componente ale măsurii respectiv pentru ajutorul de stat regional şi ajutorul de minimis, sunt:
    a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta, în condiţiile legii, începând cu data depunerii cererii de finanţare şi până la 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilită prin contractul de finanţare, cu excepţia cheltuielilor stabilite prin art. 27 alin. (2), cu condiţia ca acestea să nu fie anterioare datei de 1 ianuarie 2014;
    b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
    c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
    d) să fie în conformitate cu contractul de finanţare;
    e) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
    f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii europene şi naţionale aplicabile;
    g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
    h) să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii europene sau legislaţiei naţionale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privinţa eligibilităţii, regularităţii, gestiunii sau controlului operaţiunilor şi cheltuielilor;
    i) investiţia în active corporale şi/sau necorporale trebuie să fie legată de înfiinţarea unei noi unităţi, de extinderea capacităţii unei unităţi existente sau de diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea unor produse noi, în conformitate cu prevederile referitoare la investiţiile iniţiale ale Regulamentului (UE) 651/2014.


    ART. 26
    (1) Categoriile de cheltuieli eligibile, finanţabile prin ajutor de stat regional, cu respectarea condiţiilor menţionate în prezentul ordin şi în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare, sunt:
    a) cheltuieli pentru amenajarea terenului;
    b) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
    c) cheltuieli pentru investiţia de bază;
    d) alte cheltuieli.

    (2) Cheltuielile pentru amenajarea terenului au în vedere următoarele categorii:
    a) amenajarea terenului - include cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă;
    b) amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

    (3) Cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului includ: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.
    (4) Cheltuielile pentru investiţia de bază au în vedere următoarele categorii:
    a) construcţii şi instalaţii - cheltuieli aferente activităţilor de construire/extindere a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului;
    b) dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, dotări) - cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:
    (i) cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. "Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)", subgrupa 2.2. "Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare", clasa 2.3.6. "Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat", sau grupa 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" enumerate în anexa Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, şi care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare;
    (ii) cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

    c) active necorporale - cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare; cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului. Activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
    (i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
    (ii) să fie amortizabile;
    (iii) să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;
    (iv) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plăţii finale în cadrul proiectului.


    (5) Alte cheltuieli, prevăzute la alin. (1) lit. d), includ:
    a) organizarea de şantier - cheltuieli cu lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, cheltuieli conexe organizării de şantier;
    b) cheltuieli diverse şi neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (4) lit. a).

    (6) Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.
    (7) Cheltuielile cu lucrări de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiţii iniţiale care constă în activităţi de construire/extindere/dotare cu active corporale a spaţiilor de producţie/prestări de servicii.

    ART. 27
    (1) Categoriile de cheltuieli eligibile, finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea condiţiilor menţionate în prezentul ordin şi în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare, sunt:
    a) cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
    b) cheltuieli cu activităţile obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului;
    c) cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern;
    d) cheltuieli specifice priorităţii de investiţie.

    (2) Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică au în vedere următoarele categorii:
    a) studii de teren, respectiv cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie;
    b) obţinere avize, acorduri, autorizaţii - se includ cheltuielile pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc., obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; obţinerea acordului de mediu; obţinerea avizului P.S.I.; comisioane, cote şi taxe, cuprinzând cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare; achiziţionarea semnăturii electronice; alte avize, acorduri şi autorizaţii;
    c) proiectare şi inginerie, respectiv cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic;
    d) consultanţă - cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare/a planului de afaceri, plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect), plata serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii;
    e) asistenţă tehnică - cheltuielile efectuate, după caz, pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului), plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

    (3) Cheltuielile cu activităţile obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei, fără TVA. Cheltuielile cu activităţi de marketing şi promovare nu sunt eligibile.
    (4) Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern sunt eligibile în limita a 5.000 lei, fără TVA, trimestrial - aferente activităţilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv. În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit trebuie să confirme următoarele aspecte referitoare la cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare:
    a) sumele au fost verificate şi sunt necesare pentru realizarea proiectului;
    b) sumele sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului;
    c) sunt efectuate în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost/beneficiu - rezonabilitatea preţurilor aferente unor contracte de achiziţii publice, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi;
    e) sunt plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;
    f) sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului, având la bază documente justificative, identificabile şi verificabile, dovedite prin documente originale;
    g) sunt în conformitate cu propunerile tehnice şi financiare ofertate.

    (5) Cheltuielile specifice priorităţii de investiţie includ:
    a) cheltuieli cu activităţi de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor;
    b) cheltuieli cu activităţi de certificare/recertificare a sistemelor de management;
    c) cheltuieli cu activităţi de internaţionalizare, respectiv cheltuieli cu participarea, la nivel internaţional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant: taxa de participare, închirierea standului, transportul şi cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegaţi, transportul şi depozitarea mostrelor şi materialelor promoţionale.


    ART. 28
     Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

    ART. 29
     Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015;
    b) achiziţionarea de terenuri şi/sau construcţii;
    c) cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;
    d) costurile operaţionale, de funcţionare, de testare şi întreţinere;
    e) costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producţiei ori vânzării; chiriile şi reparaţii ale imobilizărilor de interes general în administraţie; energie, combustibil şi alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodăreşti; alte cheltuieli generale de administraţie;
    f) costuri de personal;
    g) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate şi dobânzi aferente creditelor;
    h) contribuţia în natură;
    i) amortizarea;
    j) cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015;
    k) cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în subgrupa 2.3. "Mijloace de transport" menţionată în anexa Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepţia clasei 2.3.6. "Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat";
    l) cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a proiectului tehnic;
    m) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia celor stabilite prin art. 27 alin. (2).


    CAP. VIII
    Durata şi bugetul măsurii
    ART. 30
    (1) Prezenta măsură de sprijin se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat.
    (2) Plăţile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat.

    ART. 31
    (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 2 "Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii", prioritatea de investiţii 2.2 - "Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor", pentru investiţiile realizate pe teritoriul ITI Delta Dunării.
    (2) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 21,00 milioane euro, aproximativ 96,06 milioane lei, respectiv 17,85 milioane euro, aproximativ 81,65 milioane lei, finanţare europeană prin Fondul european pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi 3,15 milioane euro, aproximativ 14,41 milioane lei, contribuţia naţională prin bugetul de stat (BS).
    (3) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de stat regionale ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 15,00 milioane euro, aproximativ 68,62 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.
    (4) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de minimis ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 6,00 milioane euro, aproximativ 27,45 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.
    (5) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate şi surse de finanţare este următoarea:

    
    - milioane euro -
    ┌───────────────────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┐
    │ Tip ajutor acordat │ Anul │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ Total │
    ├───────────────────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
    │Ajutor de stat regional│Buget total, din care:│ 4,65│ 4,65│ 4,65│ 1,05│ 15,00│
    │ ├──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
    │ │FEDR │ 3,95│ 3,95│ 3,95│ 0,90│ 12,75│
    │ ├──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
    │ │Buget de stat │ 0,70│ 0,70│ 0,70│ 0,15│ 2,25│
    ├───────────────────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
    │Ajutor de minimis │Buget total, din care:│ 1,87│ 1,87│ 1,87│ 0,39│ 6,00│
    │ ├──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
    │ │FEDR │ 1,58│ 1,58│ 1,58│ 0,36│ 5,10│
    │ ├──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
    │ │Buget de stat │ 0,29│ 0,29│ 0,29│ 0,03│ 0,90│
    └───────────────────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘    ART. 32
     Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 45.

    CAP. IX
    Efectul stimulativ
    ART. 33
     Se consideră ca ajutorul de stat regional acordat prin prezenta schemă are un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat furnizorului o cerere de finanţare conţinând informaţii privind denumirea şi dimensiunea întreprinderii, descrierea proiectului, data începerii şi finalizării acestuia, locul de implementare a proiectului, lista cheltuielilor, tipul de ajutor, precum şi valoarea finanţării nerambursabile necesare pentru realizarea proiectului, înainte de demararea investiţiei.

    CAP. X
    Reguli privind cumulul ajutoarelor
    ART. 34
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 16 lit. a).
    (2) Ajutoarele de stat regionale acordate în baza acestei scheme nu se cumulează cu ajutoare de minimis sau cu ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.
    (3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

    ART. 35
     Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului va prezenta, în etapa de contractare, o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de stat de care a beneficiat sau dacă este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat, pentru aceleaşi cheltuieli eligibile cu cele propuse prin proiect, respectiv informaţii referitoare la alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, în care se depune cererea de finanţare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.

    CAP. XI
    Procedura de implementare a schemei
    ART. 36
     Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, este furnizorul ajutorului de stat regional, respectiv ajutorului de minimis şi instituţia responsabilă cu implementarea prezentei măsuri de sprijin.

    ART. 37
     Pentru a beneficia de ajutorul prevăzut de acest ordin, solicitanţii vor depune o cerere standard de finanţare, împreună cu anexele aferente, urmând procedura de evaluare, selecţie şi contractare detaliată în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare şi în Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, după caz.

    ART. 38
     Ajutorul de stat regional, respectiv ajutorul de minimis se vor acorda dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta schemă şi în Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanţare.

    ART. 39
     MDRAPFE îşi rezervă dreptul de a nu achita/acorda ajutor de stat regional sau ajutor de minimis sau de a solicita recuperarea ajutoarelor deja acordate, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.

    ART. 40
     MDRAPFE va informa în scris, prin contractul de finanţare, întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea potenţială a ajutorului de stat regional acordat şi, după caz, a ajutorului de minimis acordat (exprimată ca echivalent brut al finanţării nerambursabile), precum şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia din urmă, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    CAP. XII
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 41
     MDRAPFE are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensitatea maxime admise şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezentul ordin sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

    ART. 42
     În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european şi naţional, MDRAPFE are obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentului ordin pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de minimis.

    ART. 43
    (1) MDRAPFE, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei măsuri de sprijin sub forma ajutorului de stat regional şi ajutorului de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MDRAPFE, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, respectiv de minimis are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (3) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (4) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când, din informaţiile deţinute, rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat sau ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.

    ART. 44
     Informaţiile prevăzute în anexa III a Regulamentului (UE) 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro

    ART. 45
     În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MDRAPFE va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezentul ordin.

    ART. 46
     MDRAPFE va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezentul ordin, în termen de 15 zile de la data adoptării acestuia, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

    ART. 47
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia MDRAPFE, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor ce îi revin ca responsabilitate.
    (2) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei măsuri de sprijin, toate documentele referitoare la ajutoarele primite pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în acest domeniu.

    CAP. XIII
    Recuperarea ajutoarelor acordate
    ART. 48
    (1) Recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către MDRAPFE, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 140/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 248/24.09.2015.

    CAP. XIV
    Dispoziţii finale
    ART. 49
     Textul prezentului ordin, precum şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor aferent priorităţii de investiţii 2.2 "Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor" vor fi publicate integral pe site-ul Programului operaţional regional, la adresa www.inforegio.ro

    ART. 50
     Lista domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat regionale şi de minimis este detaliată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Enumerarea activităţilor eligibile este realizată în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

    ART. 51
     Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                     Ministrul delegat pentru fonduri europene,
                     Rovana Plumb

     Bucureşti, 2 august 2017.
     Nr. 5.559.
    ANEXĂ
     Lista domeniilor de activitate pentru care se
     acordă ajutoare de stat regionale şi de minimis

    ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Clasa│ Descrierea clasei CAEN │
    │CAEN │ │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1320 │Producţia de ţesături │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1330 │Finisarea materialelor textile │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1391 │Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1392 │Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia │
    │ │îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1393 │Fabricarea de covoare şi mochete │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1394 │Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1395 │Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia │
    │ │confecţiilor de îmbrăcăminte │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1396 │Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1399 │Fabricarea altor articole textile n.c.a. │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1411 │Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1412 │Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1413 │Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1414 │Fabricarea de articole de lenjerie de corp │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1419 │Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1420 │Fabricarea articolelor din blană │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1431 │Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de │
    │ │galanterie │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1439 │Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de │
    │ │îmbrăcăminte │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1511 │Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1512 │Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de │
    │ │harnaşament │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1520 │Fabricarea încălţămintei │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1610 │Tăierea şi rindeluirea lemnului │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1621 │Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1622 │Fabricarea parchetului asamblat în panouri │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1623 │Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii│
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1624 │Fabricarea ambalajelor din lemn │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1629 │Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, │
    │ │paie şi din alte materiale vegetale împletite │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1811 │Tipărirea ziarelor │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1812 │Alte activităţi de tipărire n.c.a. │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1813 │Servicii pregătitoare pentru pretipărire │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1814 │Legătorie şi servicii conexe │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2110 │Fabricarea produselor farmaceutice de bază │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2120 │Fabricarea preparatelor farmaceutice │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2211 │Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea │
    │ │anvelopelor │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2222 │Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2312 │Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2341 │Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2342 │Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2611 │Fabricarea subansamblurilor electronice (module) │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2612 │Fabricarea altor componente electronice │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2620 │Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2630 │Fabricarea echipamentelor de comunicaţii │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2640 │Fabricarea produselor electronice de larg consum │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2651 │Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, │
    │ │control, navigaţie │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2652 │Producţia de ceasuri │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2660 │Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi │
    │ │electroterapie │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2670 │Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2680 │Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2711 │Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice │
    │ │şi a aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2712 │Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2720 │Fabricarea de acumulatori şi baterii │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2731 │Fabricarea de cabluri cu fibră optică │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2732 │Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2733 │Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice│
    │ │şi electronice │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2740 │Fabricarea de echipamente electrice de iluminat │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2751 │Fabricarea de aparate electrocasnice │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2752 │Fabricarea de echipamente casnice neelectrice │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2790 │Fabricarea altor echipamente electrice │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2811 │Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, │
    │ │autovehicule şi motociclete) │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2812 │Fabricarea de motoare hidraulice │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2813 │Fabricarea de pompe şi compresoare │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2814 │Fabricarea de articole de robinetărie │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2815 │Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor│
    │ │mecanice de transmisie │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2821 │Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2822 │Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2823 │Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea │
    │ │calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2824 │Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2825 │Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a │
    │ │echipamentelor de uz casnic │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2829 │Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2830 │Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări │
    │ │forestiere │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2841 │Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea │
    │ │metalului │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2849 │Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2891 │Fabricarea utilajelor pentru metalurgie │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2892 │Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2893 │Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, │
    │ │băuturilor şi tutunului │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2894 │Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a │
    │ │pielăriei │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2895 │Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2896 │Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a │
    │ │cauciucului │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2899 │Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2910 │Fabricarea autovehiculelor de transport rutier │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2920 │Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi │
    │ │semiremorci │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2931 │Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule │
    │ │şi pentru motoare de autovehicule │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2932 │Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru │
    │ │motoare de autovehicule │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3101 │Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3102 │Fabricarea de mobilă pentru bucătării │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3103 │Fabricarea de saltele şi somiere │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3109 │Fabricarea de mobilă n.c.a. │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3212 │Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre │
    │ │preţioase │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3213 │Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3220 │Fabricarea instrumentelor muzicale │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3230 │Fabricarea articolelor pentru sport │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3240 │Fabricarea jocurilor şi jucăriilor │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3250 │Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale │
    │ │stomatologice │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3299 │Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3600 │Captarea, tratarea şi distribuţia apei │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3700 │Colectarea şi epurarea apelor uzate │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3811 │Colectarea deşeurilor nepericuloase │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3812 │Colectarea deşeurilor periculoase │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3821 │Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3822 │Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3831 │Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz │
    │ │pentru recuperarea materialelor │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3832 │Recuperarea materialelor reciclabile sortate │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │3900 │Activităţi şi servicii de decontaminare │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │4332 │Lucrări de tâmplărie şi dulgherie │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5510 │Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5520 │Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5530 │Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5590 │Alte servicii de cazare │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5811 │Activităţi de editare a cărţilor │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5812 │Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi │
    │ │similare │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5813 │Activităţi de editare a ziarelor │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5814 │Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5819 │Alte activităţi de editare │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5821 │Activităţi de editare a jocurilor de calculator │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5829 │Activităţi de editare a altor produse software │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5911 │Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de │
    │ │televiziune │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5912 │Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de │
    │ │televiziune │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5913 │Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a │
    │ │programelor de televiziune │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5914 │Proiecţia de filme cinematografice │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │5920 │Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de │
    │ │editare muzicală │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │6010 │Activităţi de difuzare a programelor de radio │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │6020 │Activităţi de difuzare a programelor de televiziune │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │6201 │Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat │
    │ │client) │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │6202 │Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │6203 │Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de │
    │ │calcul │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │6209 │Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │6311 │Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │6312 │Activităţi ale portalurilor web │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │6399 │Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │7111 │Activităţi de arhitectură │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │7112 │Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │7120 │Activităţi de testare şi analize tehnice │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │7311 │Activităţi ale agenţiilor de publicitate │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │7312 │Servicii de reprezentare media │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │7410 │Activităţi de design specializat │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │7420 │Activităţi fotografice │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │8610 │Activităţi de asistenţă spitalicească │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │8621 │Activităţi de asistenţă medicală generală │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │8622 │Activităţi de asistenţă medicală specializată │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │8623 │Activităţi de asistenţă stomatologică │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │8690 │Alte activităţi referitoare la sănătatea umană │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │9101 │Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │9102 │Activităţi ale muzeelor │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │9103 │Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de │
    │ │interes turistic │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │9311 │Activităţi ale bazelor sportive │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │9312 │Activităţi ale cluburilor sportive │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │9313 │Activităţi ale centrelor de fitness │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │9319 │Alte activităţi sportive │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │9321 │Bâlciuri şi parcuri de distracţii │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │9329 │Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │9511 │Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │9512 │Repararea echipamentelor de comunicaţii │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │9523 │Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │9524 │Repararea mobilei şi a furniturilor casnice │
    ├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │9601 │Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din │
    │ │blană │
    └─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


     --------


Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Alte Institutii,  ORDIN nr. 5.559 din 2 august 2017

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice