Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 325 din 4 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 325 din 4 octombrie 2017  privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 325 din 4 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 260.044/2017 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,
    în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 243/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură şi al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificare art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 10 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) deţin în proprietate utilajele şi echipamentele de laborator pentru prelevarea probelor şi efectuarea analizelor specifice studiilor privind calitatea solului."

    2. La articolul 15, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care cererea-tip şi documentaţia sunt complete, comisia dispune examinarea specialiştilor împuterniciţi de persoana fizică/juridică în acest sens, precum şi transmiterea formularului completat potrivit anexei nr. 3 de către persoana fizică/juridică care solicită atestarea către direcţia pentru agricultură judeţeană din judeţul unde se află utilajele şi echipamentele de laborator ale persoanei fizice/juridice care solicită atestarea în vederea verificării bazei tehnico-materiale înscrise în formularul depus la dosar.
(4) Verificarea bazei tehnico-materiale înscrise în formularul depus, potrivit prevederilor alin. (3), se face de către o echipă mixtă formată din specialişti desemnaţi de către directorul direcţiei pentru agricultură judeţene şi specialişti desemnaţi de către directorul oficiului de studii pedologice şi agrochimice din judeţul unde se află utilajele şi echipamentele de laborator ale persoanei fizice/juridice care solicită atestarea, în termen de maximum 20 de zile de la data primii acestuia."

    3. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Evaluarea specialistului desemnat de persoana fizică/juridică se realizează de fiecare membru al comisiei şi se concretizează prin două note de la 1 la 10: una pentru studiul prezentat şi alta pentru nivelul de cunoştinţe teoretice de specialitate ce rezultă în urma interviului."

    4. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Certificatul de atestare se tipăreşte cu respectarea următoarelor caracteristici tehnice:
    a) hârtie de securitate;
    b) tipărire pe format A4;
    c) finisare în carnete a câte 100 de file, cu copertă din hârtie ofset;
    d) tipărire faţă 2 culori;
    e) fila este formată din matcă şi certificat, separate prin perfor, cu serie dublă şi numerotare dublă din 7 cifre, de la 0000001 la 0010000;
    f) seria certificatului se completează cu indicativul judeţului/ municipiului Bucureşti, la momentul emiterii certificatului;
    g) text negru."

    5. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor comunică decizia finală fiecărui contestator, prin secretariatul comisiei de atestare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei."

    6. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    7. Anexa nr. 4 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    8. Anexa nr. 5 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    9. Anexa nr. 7 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.
    10. Anexa nr. 8 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea

    Bucureşti, 4 octombrie 2017.
    Nr. 325.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la normele metodologice) - Model -
    CERERE-TIP
    privind atestarea persoanelor fizice şi juridice
    care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului
    Stimate domnule preşedinte,
    1. ^(*^) Subsemnatul/Subsemnata, ........................, domiciliat/domiciliată în ......................., str. ........... nr. .........., bl. ......., sc. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ...................., telefon ........................., posesor/posesoare act de identitate .............. seria .......... nr. .........., eliberat de .............. la data de ..............., CNP .............., în calitate de^(1) ............... prin ..............., conform ............... .
    2. ^(*^) pentru^(2): ........................., având număr de ordine în ^(**^) ......................, CIF/CUI ............................... .
    3. ^(*^) cu sediul în localitatea ......................, str. ............... nr. ..............., bl. ....., sc. .........., et. .........., ap. ........., judeţul/sectorul .................., codul poştal ..................., telefon ...................., fax ..............., e-mail ..................., site .................,
    în conformitate cu prevederile art. ............ lit. ............... din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, cu modificările şi completările ulterioare, solicităm eliberarea certificatului de atestare pentru efectuarea de (Se bifează care studii):
    |_| studii pedologice;
    |_| studii agrochimice;
    |_| studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate);
    |_| studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;
    |_| alte studii specifice care privesc ştiinţele solului.

    Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. ............... din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ................
    Reprezentant/împuternicit,
    .........................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    ......................
    Data .......................
    L.S.
    NOTE:
    - Câmpurile notate cu ^(*^) sunt obligatoriu de completat.
    – Câmpurile notate cu ^(**^) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

──────────
    ^(1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.
    ^(2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală etc.
──────────


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la normele metodologice) - Model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice
    care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului
    DECIZIA
    Nr. ..... din .....
    În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de atestare a analizat dosarul anexat
    Cererii de atestare nr. ........................... din .........................
    având în vedere documentele prezentate şi în urma examinării specialistului împuternicit de persoana fizică/juridică în prezenţa reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice solicitante prin interviu, comisia de atestare a decis
    RESPINGEREA
    Solicitării .................. (denumirea persoanei fizice/juridice), cu sediul în localitatea ...................., str. ...... nr. ......, sectorul/judeţul ........, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ........................, CUI ......................, pentru efectuarea de (Se bifează care studii):
    |_| studii pedologice;
    |_| studii agrochimice;
    |_| studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate);
    |_| studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;
    |_| alte studii specifice care privesc ştiinţele solului.

    Motivele respingerii sunt .........................................
    Prezenta decizie poate fi contestată, în scris, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicare, la comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    Preşedinte,
    .........................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 5 la normele metodologice) - Model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice
    care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului
    CERTIFICAT DE ATESTARE
    Seria ……. nr. ..... din .....
    În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de atestare a analizat dosarul anexat
    Cererii de atestare nr. .... din ......................
    având în vedere documentele prezentate şi în urma examinării specialistului împuternicit de persoana fizică/juridică în prezenţa reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice solicitante prin interviu, comisia de atestare a decis acordarea
    CERTIFICATULUI DE ATESTARE
    ........................ (denumirea persoanei fizice/juridice), cu sediul în localitatea ..............................., str. ........... nr. ..................., sectorul/judeţul ...................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ........................., CUI ......................, pentru efectuarea de (Se bifează care studii):
    |_| studii pedologice;
    |_| studii agrochimice;
    |_| studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate);
    |_| studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;
    |_| alte studii specifice care privesc ştiinţele solului.

    Prezentul certificat este valabil 5 ani de la data emiterii şi poate fi suspendat sau anulat în cazul în care se constată că titularul nu mai îndeplineşte criteriile şi condiţiile atestării.
    Preşedinte,
    ..........................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 7 la normele metodologice) - Model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice
    care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului
    DECIZIE
    Nr. .... din ......
    În conformitate cu prevederile art. 26-28 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere documentele prezentate, în urma verificării acestora, comisia de atestare a decis
    SUSPENDAREA
    Certificatului de atestare seria …….nr. .../...., emis pentru ........ (denumirea persoanei fizice/juridice), cu sediul în localitatea .........................., str. ...... nr. ........, sectorul/judeţul ............................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ............., CUI ....................., pentru efectuarea de (Se bifează care studii.):
    |_| studii pedologice;
    |_| studii agrochimice;
    |_| studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate);
    |_| studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;
    |_| alte studii specifice care privesc ştiinţele solului.

    Motivele suspendării sunt.....................................................................................
    Prezenta decizie poate fi contestată, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la conducătorul autorităţii publice centrale în cadrul căreia funcţionează Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului.
    Preşedinte,
    ..........................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)


    ANEXA 5

    (Anexa nr. 8 la normele metodologice) - Model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice
    care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului
    DECIZIE
    Nr. ..... din .....
    În conformitate cu prevederile art. 26, 27 şi 29 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere documentele prezentate, în urma verificării acestora, comisia de atestare a decis
    ANULAREA
    Certificatului de atestare seria ……nr. .../..... emis pentru ......... (denumirea persoanei fizice/juridice), cu sediul în localitatea ..................., str. ..... nr. ....................., sectorul/judeţul ....................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. .................., CUI ...................., pentru efectuarea de (Se bifează care studii.):
    |_| studii pedologice;
    |_| studii agrochimice;
    |_| studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate);
    |_| studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;
    |_| alte studii specifice care privesc ştiinţele solului.

    Motivele anulării sunt.......................................................................................
    Prezenta decizie poate fi contestată, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la conducătorul autorităţii publice centrale în cadrul căreia funcţionează Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului.
    Preşedinte,
    .....................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016