Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.014 din 23 decembrie 2011  privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2012    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 3.014 din 23 decembrie 2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2012

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011

    În temeiul:
    - art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formã dematerializatã, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României şi al Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiatã între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionalã a României,

    ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    În vederea finanţãrii deficitului bugetului de stat şi refinanţãrii datoriei publice în luna ianuarie 2012 se aprobã prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominalã totalã de 4.500 milioane lei, prevãzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direcţia generalã de trezorerie şi datorie publicã va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        p. Ministrul finanţelor publice,
                            Bogdan Alexandru Drãgoi,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 23 decembrie 2011.
    Nr. 3.014.

    ANEXA 1

                              PROSPECT DE EMISIUNE
                       al certificatelor de trezorerie cu
                     discont lansate în luna ianuarie 2012

    ART. 1
    În vederea finanţãrii deficitului bugetului de stat şi refinanţãrii datoriei publice în luna ianuarie 2012, Ministerul Finanţelor Publice anunţã lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:


 ┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────┬────────────────┐
 │ Cod ISIN │Data │Data │Data │Nr. │ Valoarea │
 │ │licitaţiei │emisiunii │scadenţei │de zile│ emisiunii │
 │ │ │ │ │ │ - lei - │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────────────┤
 │RO1213CTN015│ 9.01.2012│ 11.01.2012│ 9.01.2013│ 364│ 1.200.000.000│
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────────────┤
 │RO1213CTN023│ 16.01.2012│ 18.01.2012│ 16.01.2013│ 364│ 1.500.000.000│
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────────────┤
 │RO1212CTN033│ 23.01.2012│ 25.01.2012│ 25.07.2012│ 182│ 300.000.000│
 └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────┴────────────────┘    ART. 2
    Valoarea nominalã individualã a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
    ART. 3
    Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionatã în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu preţ multiplu.
    ART. 4
    Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpãrate de cãtre dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.
    ART. 5
    (1) Ofertele de cumpãrare sunt competitive şi necompetitive.
    (2) În cadrul ofertei de cumpãrare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Bãncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Numãrul de tranşe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restricţionat.
    (4) Ofertele de cumpãrare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
    (5) În cadrul ofertei de cumpãrare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Bãncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Se admit oferte de cumpãrare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
    (6) Fiecare tranşã a ofertei de cumpãrare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
    ART. 6
    Preţul şi randamentul se vor determina utilizând urmãtoarele formule:


              d x r
    P = 1 - ───────
              360

    Y = r / P,    în care:
    P = preţul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;
    d = numãrul de zile pânã la scadenţã;
    r = rata discontului, exprimatã cu douã zecimale;
    Y = randamentul, exprimat cu douã zecimale.

    ART. 7
    Ofertele de cumpãrare se transmit la Banca Naţionalã a României, care acţioneazã în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, pânã la ora 12,00.
    ART. 8
    Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Bãncii Naţionale a României de cãtre comisia de licitaţie constituitã în acest scop şi va fi dat publicitãţii.
    ART. 9
    Evenimentele de platã aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestioneazã în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
    ART. 10
    Dacã data la care trebuie efectuatã una dintre plãţile aferente titlului de stat este o zi de sãrbãtoare sau o zi nelucrãtoare, plata se va face în urmãtoarea zi lucrãtoare, fãrã obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regãsesc în aceastã situaţie rãmân în proprietatea deţinãtorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
    ART. 11
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.


    ANEXA 2
                              PROSPECT DE EMISIUNE
                        al obligaţiunilor de stat de tip
                    benchmark lansate în luna ianuarie 2012

    ART. 1
    În vederea finanţãrii deficitului bugetului de stat şi refinanţãrii datoriei publice în luna ianuarie 2012, Ministerul Finanţelor Publice anunţã redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţã la 2, 3 şi 5 ani, cu urmãtoarele caracteristici: ┌────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────┬─────┬──────┬───────────┐
 │ Cod ISIN*) │Data │Data │Data │Matu-│Rata │Dobân-│ Valoarea │
 │ │licitaţiei│emisiunii │scadenţei │ri- │cupo-│da │ nominalã │
 │ │ │ │ │tate │nului│acumu-│ totalã │
 │ │ │ │ │Nr. │ % │latã │ - lei - │
 │ │ │ │ │de │ │-lei/ │ │
 │ │ │ │ │ani │ │titlu-│ │
 ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼───────────┤
 │RO1113DBN047│ 5.01.2012│ 9.01.2012│19.10.2013│ 2 │ 6,00│134,43│700.000.000│
 ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼───────────┤
 │RO1114DBN011│12.01.2012│16.01.2012│25.10.2014│ 3 │ 6,25│141,73│500.000.000│
 ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼───────────┤
 │RO1116DBN024│19.01.2012│23.01.2012│30.04.2016│ 5 │ 6,00│439,34│300.000.000│
 └────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────┴──────┴───────────┘


-----
    *) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmeazã a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementatã administratã de Societatea Comercialã "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., aceste serii se tranzacţioneazã simultan pe piaţa secundarã administratã de Banca Naţionalã a României şi pe piaţa reglementatã administratã de Societatea Comercialã "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.

    ART. 2
    Valoarea nominalã totalã a emisiunii de obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majoratã prin redeschideri ulterioare ale acesteia.
    ART. 3
    Valoarea nominalã individualã a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
    ART. 4
    Dobânda (cuponul) pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţã la 2 ani se plãteşte anual, la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.591/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2011, iar pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţã la 3 şi 5 ani se plãteşte anual, la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.823/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2011, fiind determinatã conform formulei:

    D = VN* r/ frecvenţa anualã a cuponului (1),

    în care:
    D = dobânda (cupon);
    VN = valoarea nominalã;
    r = rata cuponului.

    ART. 5
    Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionatã în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua dupã metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimatã sub formã procentualã, cu 4 zecimale.
    ART. 6
    Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpãrate de cãtre dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
    ART. 7
    (1) Ofertele de cumpãrare sunt competitive şi necompetitive.
    (2) În cadrul ofertei de cumpãrare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Bãncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Numãrul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
    (4) Ofertele de cumpãrare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
    (5) În cadrul ofertei de cumpãrare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Bãncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de Banca Naţionalã a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Se admit oferte de cumpãrare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
    (6) Fiecare tranşã a ofertei de cumpãrare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
    ART. 8
    Ofertele de cumpãrare se transmit la Banca Naţionalã a României, care acţioneazã în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, pânã la ora 12,00.
    ART. 9
    Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Bãncii Naţionale a României de cãtre comisia de licitaţie constituitã în acest scop şi va fi dat publicitãţii.
    ART. 10
    Evenimentele de platã aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestioneazã în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
    ART. 11
    Dacã data la care trebuie efectuatã una dintre plãţile aferente titlului de stat este o zi de sãrbãtoare sau o zi nelucrãtoare, plata se va face în urmãtoarea zi lucrãtoare, fãrã obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regãsesc în aceastã situaţie rãmân în proprietatea deţinãtorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
    ART. 12
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.


                                     -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice