Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 249 din 18 august 2022  privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 249 din 18 august 2022 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 826 din 23 august 2022
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 238.930 din 17.08.2022,
    în temeiul art. 8^1 şi 21 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 23 august 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) tânăr fermier - o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv la data depunerii cererii de finanţare în Program, care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    (i) este administratorul societăţii comerciale beneficiare de sprijin şi deţine cel puţin 50% din acţiunile acesteia;
    (ii) este administrator al unei societăţi comerciale în care deţine cel puţin 50% din acţiuni/desfăşoară activitate economică sub formă de PFA ori II/este membrul unei IF şi deţine prin forma sa de organizare (PJ, PFA, II, IF) cel puţin 50% din acţiunile entităţii care realizează investiţia colectivă prevăzută la lit. i) şi este administratorul acestei entităţi;
    (iii) este membru în consiliul de administraţie al grupului de producători/cooperativei beneficiar/e, deţine cel puţin 20% din acţiunile grupului de producători/cooperativei şi cel puţin 50% dintr-o societate comercială membră a grupului de producători/cooperativei;"

    2. La articolul 1, după litera j) se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul cuprins:
    "k) ferme de reproducţie sau staţii de incubaţie ori ferme de creştere, aflate în conservare - ansamblu de clădiri care pot fi utilizate în scopul desfăşurării activităţilor prevăzute în cuprinsul Legii nr. 227/2018, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g) din aceeaşi lege şi ai căror deţinători se încadrează în categoria de beneficiari prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege."

    3. După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 2^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    Investiţia în locuri noi de cazare în ferme de reproducţie sau staţii de incubaţie ori ferme de creştere, prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 227/2018, se realizează într-o singură locaţie, cu excepţia investiţiei care vizează construcţia de ferme de reproducţie tineret şi adulte, care poate fi realizată în două locaţii, una aferentă sectorului tineret şi cealaltă aferentă sectorului adulte, aflate în acelaşi judeţ."

    4. La articolul 5, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) În cazul excepţiei prevăzute la art. 2^1, dacă una dintre locaţii nu se află în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, întregii investiţii nu i se aplică majorarea cu 20 de puncte procentuale, prevăzută la alin. (6) lit. b)."

    5. La articolul 5, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Ajutorul de stat se acordă în limita valorii eligibile a locurilor de cazare din cadrul proiectului. În cazul depăşirii valorii eligibile a proiectului, diferenţa se acoperă de către beneficiar, din surse proprii."

    6. După articolul 6 se introduce un nou articol, art. 6^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    Prin excepţie de la prevederile art. 6, în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (1^1) şi art. 11 alin. (2^1) din Legea nr. 227/2018, gestionarea schemei de ajutor de stat se realizează manual, de funcţionarii publici din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."

    7. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Termenul-limită până la care se depune cererea de înscriere, prevăzută la art. 8 din Legea nr. 227/2018, este data de 15 septembrie 2022 inclusiv."

    8. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) După primirea cererilor de înscriere, funcţionarii publici din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, cu atribuţii în gestionarea schemei de ajutor de stat verifică administrativ cererile de înscriere prevăzute la art. 8 din Legea nr. 227/2018, împreună cu documentele anexate, prin intermediul aplicaţiei informatice sau manual, în condiţiile art. 10 alin. (1) sau (1^1) din Legea nr. 227/2018, după caz."

    9. La articolul 7, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Direcţia politici în zootehnie din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale analizează dinamica cererilor de înscriere, identifică dacă există cereri de înscriere depuse de un beneficiar pe raza mai multor judeţe şi informează direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz. În acest caz, solicitantul trebuie să aleagă o singură cerere pentru realizarea investiţiei, urmând a-şi retrage celelalte cereri."

    10. La articolul 7, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alin. (10) şi (11), cu următorul cuprins:
    "(10) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului-limită prevăzut la alin. (1^1), direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, transmit Direcţiei politici în zootehnie din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale valoarea totală a cererilor de înscriere în Program, în vederea centralizării acestora.
(11) În baza datelor transmise potrivit alin. (10), Direcţia politici în zootehnie comunică Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene sumele maxime necesare încheierii contractelor-cadru de finanţare."

    11. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) certificat de urbanism valabil sau autorizaţie de construire."

    12. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul în care, în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de înscriere şi data depunerii cererii de finanţare, intervin modificări ale datelor din cererea de înscriere şi a documentelor anexate la cererea de înscriere în Program, beneficiarii au obligaţia să le notifice la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în termen de 5 zile lucrătoare de la respectivele modificări, fără a depăşi data depunerii cererii de finanţare. În această situaţie, funcţionarii publici din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti cu atribuţii în gestionarea schemei de ajutor de stat eliberează o nouă dovadă şi o nouă fişă de date, dacă este cazul."

    13. La articolul 8, alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Funcţionarii publici din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti cu atribuţii în gestionarea schemei de ajutor de stat înregistrează cererile de finanţare şi le verifică împreună cu documentele anexate în corelare cu datele din cererile de înscriere, prin intermediul aplicaţiei informatice sau manual, în condiţiile art. 10 alin. (1) sau (1^1) din Legea nr. 227/2018, după caz.
    ..............................................
(6) După validarea cererii de finanţare se depun documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 227/2018. După verificarea documentelor şi a existenţei prevederilor bugetare în bugetul instituţiei de către funcţionarii publici cu atribuţii în gestionarea schemei de ajutor de stat, în termen de 3 zile lucrătoare, se completează contractul-cadru de finanţare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 12, care cuprinde intensitatea sprijinului acordat beneficiarului, ţinânduse cont de încadrarea în condiţiile stabilite la art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2018, precum şi valoarea celor 4 tranşe de câte 25% fiecare din valoarea totală a sprijinului, pe care directorii executivi ai direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti îl încheie cu beneficiarul investiţiei. În situaţia în care documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 227/2018 nu sunt conforme, beneficiarul va fi înştiinţat în vederea corectării acestora. În situaţia în care documentele de plată prezentate pentru decontarea ultimei tranşe nu acoperă valoarea de 25% din valoarea totală a sprijinului, ultima tranşă va fi egală cu valoarea documentelor justificative aferente."

    14. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În sensul prevederilor alin. (3), prin corelare se înţelege verificarea identităţii datelor consemnate în cererea de înscriere în Program cu situaţia existentă la momentul depunerii cererii de finanţare."

    15. La articolul 8, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Contractele de finanţare prevăzute la alin. (6) se încheie până la data de 31 decembrie 2022, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. C(2020) 9360 final din 16.12.2020 având ca obiect prelungirea schemelor de ajutoare de stat SA.46150(2016/N), SA.49070 (2017/N), SA.51048 (2018/N), SA.51049 (2018/N), SA.54581(2019/N), SA.54720(2019/N), SA.54676(2019/N)."

    16. La articolul 8, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Se primesc cereri de finanţare până la limita valorii totale a ajutorului de stat pentru Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, prevăzută la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 227/2018, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2022."

    17. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) În vederea acordării ajutorului de stat pentru realizarea investiţiei, beneficiarii care solicită acordarea acestuia în tranşe conform art. 11 alin. (4) din Legea nr. 227/2018 depun la DAJ cererile de plată, al căror model este prevăzut în anexa nr. 13.
    (2) În cazul în care beneficiarul solicită acordarea sprijinului financiar conform art. 11 alin. (4) din Legea nr. 227/2018, acesta va solicita unităţii Trezoreriei Statului în raza căreia este înregistrat fiscal deschiderea unui cont de disponibil conform prevederilor art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care va putea efectua numai operaţiunile prevăzute la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 227/2018.
    (3) Pentru utilizarea sumelor existente în contul de disponibil, beneficiarii prevăzuţi la alin. (2) depun la DAJ extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor aferente contribuţiei proprii a beneficiarului, iar derularea operaţiunilor de rambursare se efectuează după verificarea dosarului cererii de rambursare, care conţine cererea de rambursare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14 şi documentele justificative, şi autorizării plăţii. DAJ notifică beneficiarul asupra valorii cheltuielilor eligibile, reprezentând valoarea ajutorului de stat, în vederea efectuării tragerilor din contul de disponibil, deschis pe numele beneficiarului la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, iar o copie a notificării transmise beneficiarului se transmite unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului.
    (4) Notificarea aferentă cererii de rambursare prevăzută la alin. (3), emisă de DAJ, trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
    a) numărul şi data facturilor;
    b) codul de identificare fiscală şi denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanţilor de lucrări;
    c) suma aferentă fiecărei facturi, care trebuie să fie plătită de beneficiar din ajutorul de stat virat de DAJ în contul de disponibil;
    d) suma aferentă fiecărei facturi care trebuie să fie plătită de beneficiar din contribuţia proprie a acestuia.
    (5) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după depunerea ordinelor de plată de către beneficiarii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (2), verifică:
    a) concordanţa dintre denumirea furnizorului de bunuri/executantului de lucrări/prestatorului de servicii/codul de identificare fiscală şi suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari pentru facturi;
    b) concordanţa dintre numărul şi data facturii înscrise în notificare şi cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinul de plată;
    c) dacă suma din ordinele de plată este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (4), pentru fiecare factură în parte;
    d) dacă suma totală din ordinele de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (3).
    (6) Beneficiarii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (2), care derulează operaţiuni aferente investiţiei prin conturi deschise la bănci comerciale, au obligaţia de a notifica DAJ asupra conturilor bancare utilizate pentru plata contribuţiei proprii aferente plăţilor pentru aceasta.
    (7) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (5), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului virează sumele reprezentând ajutor de stat prevăzute în notificare în conturile furnizorilor.
    (8) În cazul în care după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (5) se constată neconformităţi, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului invalidează ordinele de plată.
    (9) În cazul plăţilor efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistraţi fiscal în România, beneficiarii transferă sumele încasate, aferente acestor plăţi, într-un cont propriu deschis la o instituţie bancară, în vederea efectuării plăţilor în valută. Costurile aferente efectuării plăţilor în valută vor fi suportate de beneficiari din bugetul propriu.
    (10) După utilizarea completă a fiecărei tranşe, beneficiarul prezintă la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, un raport de progres, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15, însoţit de documentele justificative, ce dovedesc utilizarea tranşei, utilizarea sumei reprezentând contribuţia proprie, în funcţie de intensitatea sprijinului calculată potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) şi (6) şi prevăzută în contract, şi/sau dovada emiterii documentelor prevăzute la art. 11 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 227/2018, după care poate solicita următoarea tranşă. În plus, pentru acordarea celei de-a patra tranşe, beneficiarul va prezenta documente justificative ce dovedesc stingerea obligaţiilor între furnizori şi beneficiari aferente plăţilor reprezentând contravaloarea bunurilor, serviciilor, lucrărilor efectuate/livrate, potrivit prevederilor art. 11 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 227/2018.
    (11) În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea raportului de progres şi a documentelor justificative prevăzute la alin. (10) reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, nominalizaţi conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 227/2018, verifică la faţa locului stadiul fizic al investiţiei şi încheie o notă de constatare. În cazul în care există neconcordanţă între raportul de progres, documentele justificative şi nota de constatare, se stabileşte un termen de conformare pentru ca beneficiarul să realizeze acţiunile necesare conformării. După conformare, beneficiarul va putea solicita următoarea tranşă de plată. Înainte de tranşa a patra, reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, nominalizaţi conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 227/2018 verifică şi existenţa sau utilizarea contribuţiei proprii, după care dispun eliberarea ultimei tranşe.
    (12) Dacă ultima tranşă nu se utilizează în întregime, se returnează sumele neutilizate, beneficiarul având obligaţia să facă dovada contribuţiei proprii aferente sumei utilizate din tranşa a patra."

    18. După articolul 9 se introduc două noi articole, art. 9^1 şi 9^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) În cazul în care beneficiarul nu solicită acordarea de tranşe de plată conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 227/2018 utilizând resurse proprii pentru realizarea investiţiilor, acesta solicită prin cererea de plată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 16, decontarea cheltuielilor efectuate, conform unui grafic de eşalonare a plăţilor agreat cu DAJ, prezentând un raport de progres, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15, şi următoarele documente care atestă efectuarea cheltuielilor atât pentru partea de ajutor de stat, cât şi pentru contribuţia proprie în funcţie de intensitatea sprijinului calculată potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) şi (6) şi prevăzută în contract, respectiv facturile aferente cheltuielilor realizate şi ordinele de plată şi extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor, devize de lucrări/servicii, procese-verbale de recepţie a lucrărilor, serviciilor sau bunurilor, specificate în facturi, precum şi certificate de calitate/de conformitate, certificate de garanţie, după caz.
    (2) În cazul beneficiarului prevăzut la alin. (1), în vederea aprobării decontării cheltuielilor, reprezentantul DAJ va efectua o inspecţie pe teren pentru a verifica concordanţa documentelor prezentate cu stadiul fizic al lucrărilor, utilizarea materialelor, achiziţionarea şi/sau instalarea echipamentelor, efectuarea serviciilor sau a altor achiziţii care vor fi solicitate la plată.
    ART. 9^2
    (1) În raportul de progres al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 se vor evidenţia cheltuielile eligibile, după cum urmează:
    a) cheltuielile aferente lucrărilor de construcţii-montaj pentru construcţia locurilor de cazare în ferme de reproducţie, în ferme de creştere sau staţii de incubaţie, amenajarea terenului, amenajări pentru protecţia mediului, cheltuieli utilităţi, organizare şantier, căi de acces vor avea codul «1»;
    b) cheltuielile aferente achiziţionării definitive sau achiziţionării prin leasing financiar de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, mijloace speciale pentru transportul păsărilor vii, microclimat, depozitarea, evacuarea şi tratarea dejecţiilor, alte echipamente tehnologice şi funcţionale vor avea codul «2»;
    c) cheltuielile aferente costurilor cu serviciile, respectiv elaborarea studiilor de orice natură necesare realizării investiţiei, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, consultanţă şi autorizaţii vor avea codul «3».
    (2) Nivelul total al sumelor care fac obiectul decontării prevăzute la art. 9^1 nu poate depăşi valoarea totală a sprijinului şi nici a intensităţii sprijinului.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii de plată prin care se solicită tranşa/decontarea, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti transmit Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia cu sumele solicitate pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea investiţiei.
    (4) Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, Ministerului Finanţelor situaţia centralizatoare în vederea deschiderii creditelor bugetare.
    (5) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
    (6) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, virează, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, sumele cuvenite beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat.
    (7) Beneficiarul va marca investiţia în termen de 3 zile de la încasarea primei plăţi."

    19. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    În cazul în care aplicaţia informatică prevăzută la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 227/2018 nu este operaţională la data depunerii cererilor de înscriere sau a cererilor de finanţare, verificarea administrativă a cererilor se va realiza, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1^1) şi ale art. 12 alin. (2^1) din Legea nr. 227/2018, de către funcţionarii din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcţional."

    20. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    21. Anexele nr. 1A-1C, 2A-2C, 3A-3C, 4A-4C, 5A-5C, 8, 9, 12 şi 13 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-1 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    22. După anexa nr. 13 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 14-16, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 20-22 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    (1) Prin raportare la modificarea valorii costului locurilor de cazare pentru reproducţie sau creştere sau incubaţie prevăzute în anexele nr. 1-15, beneficiarii care s-au înscris în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, depun o altă cerere de înscriere în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1^1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin, sau se retrag din program prin declaraţie pe propria răspundere.
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti notifică beneficiarii care s-au înscris în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin asupra opţiunii prevăzute la alin. (1).

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea

    Bucureşti, 18 august 2022.
    Nr. 249.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1A la normele metodologice)
    Cost pentru locul de cazare în ferme noi de reproducţie

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Găini │Găini │ │ │ │
│ │reproducţie │reproducţie │Curci │Gâşte │Raţe │
│ │rase grele │rase uşoare │reproducţie│reproducţie│reproducţie│
│ ├───────┬──────┼───────┬──────┤ │ │ │
│Specificare │Tineret│Adulte│Tineret│Adulte│ │ │ │
│ ├───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │euro/ │euro/ │euro/ │euro/ │euro/loc │euro/loc │euro/loc │
│ │loc │loc │loc │loc │cazare │cazare │cazare │
│ │cazare │cazare│cazare │cazare│ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Construcţie, │ │ │ │ │ │ │ │
│conform art. 6│ │ │ │ │ │ │ │
│alin. (1) lit.│ │ │ │ │ │ │ │
│a) şi art. 3 │41,82 │52,57 │19,12 │32,26 │114,72 │95,66 │71,75 │
│lit. s) din │ │ │ │ │ │ │ │
│Legea nr. 227/│ │ │ │ │ │ │ │
│2018 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Cost privind │ │ │ │ │ │ │ │
│achiziţionarea│ │ │ │ │ │ │ │
│sau │ │ │ │ │ │ │ │
│achiziţionarea│ │ │ │ │ │ │ │
│prin leasing │ │ │ │ │ │ │ │
│de utilaje şi │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente, │ │ │ │ │ │ │ │
│respectiv │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamentele │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │11,95 │17,93 │5,98 │9,56 │41,83 │17,92 │23,90 │
│furajare şi │ │ │ │ │ │ │ │
│adăpare, │ │ │ │ │ │ │ │
│microclimat, │ │ │ │ │ │ │ │
│evacuarea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│tratarea │ │ │ │ │ │ │ │
│dejecţiilor, │ │ │ │ │ │ │ │
│conform art. 6│ │ │ │ │ │ │ │
│alin. (1) lit.│ │ │ │ │ │ │ │
│b) din Legea │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 227/2018 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Costuri cu │ │ │ │ │ │ │ │
│serviciile, │ │ │ │ │ │ │ │
│respectiv │ │ │ │ │ │ │ │
│elaborare │ │ │ │ │ │ │ │
│studii de │ │ │ │ │ │ │ │
│fezabilitate, │ │ │ │ │ │ │ │
│studii de │ │ │ │ │ │ │ │
│mediu, │ │ │ │ │ │ │ │
│proiecte de │5,98 │7,17 │2,39 │3,59 │14,34 │11,95 │7,17 │
│construcţie, │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │ │ │ │ │
│arhitectură şi│ │ │ │ │ │ │ │
│consultanţă, │ │ │ │ │ │ │ │
│conform art. 6│ │ │ │ │ │ │ │
│alin. (1) lit.│ │ │ │ │ │ │ │
│c) din Legea │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 227/2018 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL COST PE │59,75 │77,67 │27,48 │45,41 │170,88 │125,54 │102,82 │
│LOC DE CAZARE │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────────┴───────────┴───────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1B la normele metodologice)
    Cost pentru locul de cazare din ferme de reproducţie în conservare

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Găini │Găini │ │ │ │
│ │reproducţie │reproducţie │Curci │Gâşte │Raţe │
│ │rase grele │rase uşoare │reproducţie│reproducţie│reproducţie│
│ ├───────┬──────┼───────┬──────┤ │ │ │
│Specificare │Tineret│Adulte│Tineret│Adulte│ │ │ │
│ ├───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │euro/ │euro/ │euro/ │euro/ │euro/loc │euro/loc │euro/loc │
│ │loc │loc │loc │loc │cazare │cazare │cazare │
│ │cazare │cazare│cazare │cazare│ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Cost privind │ │ │ │ │ │ │ │
│achiziţionarea│ │ │ │ │ │ │ │
│sau │ │ │ │ │ │ │ │
│achiziţionarea│ │ │ │ │ │ │ │
│prin leasing │ │ │ │ │ │ │ │
│de utilaje şi │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente, │ │ │ │ │ │ │ │
│respectiv │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamentele │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │11,95 │17,93 │5,98 │9,56 │41,83 │17,92 │23,90 │
│furajare şi │ │ │ │ │ │ │ │
│adăpare, │ │ │ │ │ │ │ │
│microclimat, │ │ │ │ │ │ │ │
│evacuarea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│tratarea │ │ │ │ │ │ │ │
│dejecţiilor, │ │ │ │ │ │ │ │
│conform art. 6│ │ │ │ │ │ │ │
│alin. (1) lit.│ │ │ │ │ │ │ │
│b) din Legea │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 227/2018 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Costuri cu │ │ │ │ │ │ │ │
│serviciile, │ │ │ │ │ │ │ │
│respectiv │ │ │ │ │ │ │ │
│elaborare │ │ │ │ │ │ │ │
│studii de │ │ │ │ │ │ │ │
│fezabilitate, │ │ │ │ │ │ │ │
│studii de │ │ │ │ │ │ │ │
│mediu, │ │ │ │ │ │ │ │
│proiecte de │0,36 │0,54 │0,18 │0,29 │1,25 │0,54 │0,72 │
│construcţie, │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │ │ │ │ │
│arhitectură şi│ │ │ │ │ │ │ │
│consultanţă, │ │ │ │ │ │ │ │
│conform art. 6│ │ │ │ │ │ │ │
│alin. (1) lit.│ │ │ │ │ │ │ │
│c) din Legea │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 227/2018 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL COST PE │12,31 │18,47 │6,16 │9,85 │43,08 │18,46 │24,62 │
│LOC DE CAZARE │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────────┴───────────┴───────────┘    ANEXA 3

    (Anexa nr. 1C la normele metodologice)
    Cost pentru locul de cazare nou din ferme de reproducţie aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Găini │Găini │ │ │ │
│ │reproducţie │reproducţie │Curci │Gâşte │Raţe │
│ │rase grele │rase uşoare │reproducţie│reproducţie│reproducţie│
│ ├───────┬──────┼───────┬──────┤ │ │ │
│Specificare │Tineret│Adulte│Tineret│Adulte│ │ │ │
│ ├───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │euro/ │euro/ │euro/ │euro/ │euro/loc │euro/loc │euro/loc │
│ │loc │loc │loc │loc │cazare │cazare │cazare │
│ │cazare │cazare│cazare │cazare│ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Construcţie, │ │ │ │ │ │ │ │
│conform art. 6│ │ │ │ │ │ │ │
│alin. (1) lit.│ │ │ │ │ │ │ │
│a) şi art. 3 │41,82 │52,57 │19,12 │32,26 │114,72 │95,66 │71,75 │
│lit. s) din │ │ │ │ │ │ │ │
│Legea nr. 227/│ │ │ │ │ │ │ │
│2018 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Cost privind │ │ │ │ │ │ │ │
│achiziţionarea│ │ │ │ │ │ │ │
│sau │ │ │ │ │ │ │ │
│achiziţionarea│ │ │ │ │ │ │ │
│prin leasing │ │ │ │ │ │ │ │
│de utilaje şi │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente, │ │ │ │ │ │ │ │
│respectiv │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamentele │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │11,95 │17,93 │5,98 │9,56 │41,83 │17,92 │23,90 │
│furajare şi │ │ │ │ │ │ │ │
│adăpare, │ │ │ │ │ │ │ │
│microclimat, │ │ │ │ │ │ │ │
│evacuarea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│tratarea │ │ │ │ │ │ │ │
│dejecţiilor, │ │ │ │ │ │ │ │
│conform art. 6│ │ │ │ │ │ │ │
│alin. (1) lit.│ │ │ │ │ │ │ │
│b) din Legea │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 227/2018 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Costuri cu │ │ │ │ │ │ │ │
│serviciile, │ │ │ │ │ │ │ │
│respectiv │ │ │ │ │ │ │ │
│elaborare │ │ │ │ │ │ │ │
│studii de │ │ │ │ │ │ │ │
│fezabilitate, │ │ │ │ │ │ │ │
│studii de │ │ │ │ │ │ │ │
│mediu, │ │ │ │ │ │ │ │
│proiecte de │3,76 │4,94 │1,76 │2,93 │10,96 │7,95 │6,69 │
│construcţie, │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │ │ │ │ │
│arhitectură şi│ │ │ │ │ │ │ │
│consultanţă, │ │ │ │ │ │ │ │
│conform art. 6│ │ │ │ │ │ │ │
│alin. (1) lit.│ │ │ │ │ │ │ │
│c) din Legea │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. 227/2018 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL COST PE │57,53 │75,44 │26,86 │44,75 │167,51 │121,53 │102,34 │
│LOC DE CAZARE │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────────┴───────────┴───────────┘    ANEXA 4

    (Anexa nr. 2A la normele metodologice)
    Cost pentru locul de cazare în ferme noi de creştere pentru pui de carne, pui de curcă

┌────────────────────────┬──────┬──────┐
│ │Pui de│Pui de│
│ │carne │curcă │
│Specificare ├──────┼──────┤
│ │euro/ │euro/ │
│ │loc │loc │
│ │cazare│cazare│
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Construcţie, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. a)│14,34 │57,35 │
│şi art. 3 lit. s) din │ │ │
│Legea nr. 227/2018 │ │ │
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Cost privind │ │ │
│achiziţionarea sau │ │ │
│achiziţionarea prin │ │ │
│leasing de utilaje şi │ │ │
│echipamente, respectiv │ │ │
│echipamentele pentru │2,39 │9,56 │
│furajare şi adăpare, │ │ │
│microclimat, evacuarea │ │ │
│şi tratarea dejecţiilor,│ │ │
│conform art. 6 alin. (1)│ │ │
│lit. b) din Legea nr. │ │ │
│227/2018 │ │ │
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Costuri cu serviciile, │ │ │
│respectiv elaborare │ │ │
│studii de fezabilitate, │ │ │
│studii de mediu, │ │ │
│proiecte de construcţie,│2,39 │9,56 │
│servicii de arhitectură │ │ │
│şi consultanţă, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. c)│ │ │
│din Legea nr. 227/2018 │ │ │
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│TOTAL COST PE LOC DE │19,12 │76,48 │
│CAZARE │ │ │
└────────────────────────┴──────┴──────┘    ANEXA 5

    (Anexa nr. 2B la normele metodologice)
    Cost pentru locul de cazare din ferme de creştere în conservare pentru pui de carne, pui de curcă

┌────────────────────────┬──────┬──────┐
│ │Pui de│Pui de│
│ │carne │curcă │
│Specificare ├──────┼──────┤
│ │euro/ │euro/ │
│ │loc │loc │
│ │cazare│cazare│
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Cost privind │ │ │
│achiziţionarea sau │ │ │
│achiziţionarea prin │ │ │
│leasing de utilaje şi │ │ │
│echipamente, respectiv │ │ │
│echipamentele pentru │2,39 │9,56 │
│furajare şi adăpare, │ │ │
│microclimat, evacuarea │ │ │
│şi tratarea dejecţiilor,│ │ │
│conform art. 6 alin. (1)│ │ │
│lit. b) din Legea nr. │ │ │
│227/2018 │ │ │
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Costuri cu serviciile, │ │ │
│respectiv elaborare │ │ │
│studii de fezabilitate, │ │ │
│studii de mediu, │ │ │
│proiecte de construcţie,│0,07 │0,29 │
│servicii de arhitectură │ │ │
│şi consultanţă, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. c)│ │ │
│din Legea nr. 227/2018 │ │ │
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│TOTAL COST PE LOC DE │2,46 │9,85 │
│CAZARE │ │ │
└────────────────────────┴──────┴──────┘    ANEXA 6

    (Anexa nr. 2C la normele metodologice)
    Cost pentru locul de cazare nou din ferme aflate în activitate
    care îşi măresc capacitatea de cazare pentru pui de carne, pui de curcă

┌────────────────────────┬──────┬──────┐
│ │Pui de│Pui de│
│ │carne │curcă │
│Specificare ├──────┼──────┤
│ │euro/ │euro/ │
│ │loc │loc │
│ │cazare│cazare│
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Construcţie, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. a)│14,34 │57,35 │
│şi art. 3 lit. s) din │ │ │
│Legea nr. 227/2018 │ │ │
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Cost privind │ │ │
│achiziţionarea sau │ │ │
│achiziţionarea prin │ │ │
│leasing de utilaje şi │ │ │
│echipamente, respectiv │ │ │
│echipamentele pentru │2,39 │9,56 │
│furajare şi adăpare, │ │ │
│microclimat, evacuarea │ │ │
│şi tratarea dejecţiilor,│ │ │
│conform art. 6 alin. (1)│ │ │
│lit. b) din Legea nr. │ │ │
│227/2018 │ │ │
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│Costuri cu serviciile, │ │ │
│respectiv elaborare │ │ │
│studii de fezabilitate, │ │ │
│studii de mediu, │ │ │
│proiecte de construcţie,│1,17 │4,68 │
│servicii de arhitectură │ │ │
│şi consultanţă, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. c)│ │ │
│din Legea nr. 227/2018 │ │ │
├────────────────────────┼──────┼──────┤
│TOTAL COST PE LOC DE │17,90 │71,59 │
│CAZARE │ │ │
└────────────────────────┴──────┴──────┘    ANEXA 7

    (Anexa nr. 3A la normele metodologice)
    Cost pentru locul de cazare în staţii noi de incubaţie

┌────────────────────────────┬─────────┐
│ │Incubaţie│
│ ├─────────┤
│Specificare │euro/loc │
│ │de │
│ │incubat │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Construcţie, conform art. 6 │ │
│alin. (1) lit. a) şi art. 3 │0,71 │
│lit. s) din Legea nr. 227/ │ │
│2018 │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Cost privind achiziţionarea │ │
│sau achiziţionarea prin │ │
│leasing de echipamente │ │
│necesare pentru dotarea │2,03 │
│staţiei de incubaţie, │ │
│conform art. 6 alin. (1) │ │
│lit. b) din Legea nr. 227/ │ │
│2018 │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Costuri cu serviciile, │ │
│respectiv elaborare studii │ │
│de fezabilitate, studii de │ │
│mediu, proiecte de │ │
│construcţie, servicii de │0,27 │
│arhitectură şi consultanţă, │ │
│conform art. 6 alin. (1) │ │
│lit. c) din Legea nr. 227/ │ │
│2018 │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL COST PE LOC CAZARE │3,02 │
└────────────────────────────┴─────────┘    ANEXA 8

    (Anexa nr. 3B la normele metodologice)
    Cost pentru locul de cazare din staţii de incubaţie în conservare

┌────────────────────────────┬─────────┐
│ │Incubaţie│
│ ├─────────┤
│Specificare │euro/loc │
│ │de │
│ │incubat │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Cost privind achiziţionarea │ │
│sau achiziţionarea prin │ │
│leasing de echipamente │ │
│necesare pentru dotarea │2,03 │
│staţiei de incubaţie, │ │
│conform art. 6 alin. (1) │ │
│lit. b) din Legea nr. 227/ │ │
│2018 │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Costuri cu serviciile, │ │
│respectiv elaborare studii │ │
│de fezabilitate, studii de │ │
│mediu, proiecte de │ │
│construcţie, servicii de │0,06 │
│arhitectură şi consultanţă, │ │
│conform art. 6 alin. (1) │ │
│lit. c) din Legea nr. 227/ │ │
│2018 │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL COST PE LOC CAZARE │2,09 │
└────────────────────────────┴─────────┘    ANEXA 9

    (Anexa nr. 3C la normele metodologice)
    Cost pentru locul de cazare nou din staţii de incubaţie aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de incubaţie

┌────────────────────────────┬─────────┐
│ │Incubaţie│
│ ├─────────┤
│Specificare │euro/loc │
│ │de │
│ │incubat │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Construcţie, conform art. 6 │ │
│alin. (1) lit. a) şi art. 3 │0,71 │
│lit. s) din Legea nr. 227/ │ │
│2018 │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Cost privind achiziţionarea │ │
│sau achiziţionarea prin │ │
│leasing de echipamente │ │
│necesare pentru dotarea │2,03 │
│staţiei de incubaţie, │ │
│conform art. 6 alin. (1) │ │
│lit. b) din Legea nr. 227/ │ │
│2018 │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Costuri cu serviciile, │ │
│respectiv elaborare studii │ │
│de fezabilitate, studii de │ │
│mediu, proiecte de │ │
│construcţie, servicii de │0,19 │
│arhitectură şi consultanţă, │ │
│conform art. 6 alin. (1) │ │
│lit. c) din Legea nr. 227/ │ │
│2018 │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│TOTAL COST PE LOC CAZARE │2,93 │
└────────────────────────────┴─────────┘    ANEXA 10

    (Anexa nr. 4A la normele metodologice)
    Cost pentru locul de cazare în ferme noi de creştere pentru găini ouă consum, la sol

┌───────────────────────┬───────┬──────┐
│ │Tineret│Adulte│
│ │la sol │la sol│
│Specificare ├───────┼──────┤
│ │euro/ │euro/ │
│ │loc │loc │
│ │cazare │cazare│
├───────────────────────┼───────┼──────┤
│Construcţie, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. │19,12 │32,26 │
│a) şi art. 3 lit. s) │ │ │
│din Legea nr. 227/2018 │ │ │
├───────────────────────┼───────┼──────┤
│Cost privind │ │ │
│achiziţionarea sau │ │ │
│achiziţionarea prin │ │ │
│leasing de utilaje şi │ │ │
│echipamente, respectiv │ │ │
│echipamentele pentru │ │ │
│furajare şi adăpare, │5,98 │9,56 │
│microclimat, evacuarea │ │ │
│şi tratarea │ │ │
│dejecţiilor, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. │ │ │
│b) din Legea nr. 227/ │ │ │
│2018 │ │ │
├───────────────────────┼───────┼──────┤
│Costuri cu serviciile, │ │ │
│respectiv elaborare │ │ │
│studii de fezabilitate,│ │ │
│studii de mediu, │ │ │
│proiecte de │ │ │
│construcţie, servicii │2,39 │3,59 │
│de arhitectură şi │ │ │
│consultanţă, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. │ │ │
│c) din Legea nr. 227/ │ │ │
│2018 │ │ │
├───────────────────────┼───────┼──────┤
│TOTAL COST PE LOC │27,48 │45,41 │
│CAZARE │ │ │
└───────────────────────┴───────┴──────┘    ANEXA 11

    (Anexa nr. 4B la normele metodologice)
    Cost pentru locul de cazare în ferme de creştere în conservare pentru găini ouă consum, la sol

┌───────────────────────┬───────┬──────┐
│ │Tineret│Adulte│
│ │la sol │la sol│
│Specificare ├───────┼──────┤
│ │euro/ │euro/ │
│ │loc │loc │
│ │cazare │cazare│
├───────────────────────┼───────┼──────┤
│Cost privind │ │ │
│achiziţionarea sau │ │ │
│achiziţionarea prin │ │ │
│leasing de utilaje şi │ │ │
│echipamente, respectiv │ │ │
│echipamentele pentru │ │ │
│furajare şi adăpare, │5,98 │9,56 │
│microclimat, evacuarea │ │ │
│şi tratarea │ │ │
│dejecţiilor, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. │ │ │
│b) din Legea nr. 227/ │ │ │
│2018 │ │ │
├───────────────────────┼───────┼──────┤
│Costuri cu serviciile, │ │ │
│respectiv elaborare │ │ │
│studii de fezabilitate,│ │ │
│studii de mediu, │ │ │
│proiecte de │ │ │
│construcţie, servicii │0,18 │0,29 │
│de arhitectură şi │ │ │
│consultanţă, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. │ │ │
│c) din Legea nr. 227/ │ │ │
│2018 │ │ │
├───────────────────────┼───────┼──────┤
│TOTAL COST PE LOC │6,16 │9,85 │
│CAZARE │ │ │
└───────────────────────┴───────┴──────┘    ANEXA 12

    (Anexa nr. 4C la normele metodologice)
    Cost pentru locul de cazare nou din ferme
    care îşi măresc capacitatea de cazare pentru găini ouă consum, la sol

┌───────────────────────┬───────┬──────┐
│ │Tineret│Adulte│
│ │la sol │la sol│
│Specificare ├───────┼──────┤
│ │euro/ │euro/ │
│ │loc │loc │
│ │cazare │cazare│
├───────────────────────┼───────┼──────┤
│Construcţie, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. │19,12 │32,26 │
│a) şi art. 3 lit. s) │ │ │
│din Legea nr. 227/2018 │ │ │
├───────────────────────┼───────┼──────┤
│Cost privind │ │ │
│achiziţionarea sau │ │ │
│achiziţionarea prin │ │ │
│leasing de utilaje şi │ │ │
│echipamente, respectiv │ │ │
│echipamentele pentru │ │ │
│furajare şi adăpare, │5,98 │9,56 │
│microclimat, evacuarea │ │ │
│şi tratarea │ │ │
│dejecţiilor, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. │ │ │
│b) din Legea nr. 227/ │ │ │
│2018 │ │ │
├───────────────────────┼───────┼──────┤
│Costuri cu serviciile, │ │ │
│respectiv elaborare │ │ │
│studii de fezabilitate,│ │ │
│studii de mediu, │ │ │
│proiecte de │ │ │
│construcţie, servicii │1,76 │2,93 │
│de arhitectură şi │ │ │
│consultanţă, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. │ │ │
│c) din Legea nr. 227/ │ │ │
│2018 │ │ │
├───────────────────────┼───────┼──────┤
│TOTAL COST PE LOC │26,86 │44,75 │
│CAZARE │ │ │
└───────────────────────┴───────┴──────┘    ANEXA 13

    (Anexa nr. 5A la normele metodologice)
    Cost pentru locul de cazare în ferme noi de creştere pentru găini ouă consum, la volieră

┌──────────────────────┬───────┬───────┐
│ │Tineret│Adulte │
│ │la │la │
│ │volieră│volieră│
│Specificare ├───────┼───────┤
│ │euro/ │euro/ │
│ │loc │loc │
│ │cazare │cazare │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Construcţie, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. │11,95 │16,73 │
│a) şi art. 3 lit. s) │ │ │
│din Legea nr. 227/2018│ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Cost privind │ │ │
│achiziţionarea sau │ │ │
│achiziţionarea prin │ │ │
│leasing de utilaje şi │ │ │
│echipamente, respectiv│ │ │
│echipamentele pentru │ │ │
│furajare şi adăpare, │13,15 │13,15 │
│microclimat, evacuarea│ │ │
│şi tratarea │ │ │
│dejecţiilor, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. │ │ │
│b) din Legea nr. 227/ │ │ │
│2018 │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Costuri cu serviciile,│ │ │
│respectiv elaborare │ │ │
│studii de │ │ │
│fezabilitate, studii │ │ │
│de mediu, proiecte de │ │ │
│construcţie, servicii │2,39 │3,59 │
│de arhitectură şi │ │ │
│consultanţă, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. │ │ │
│c) din Legea nr. 227/ │ │ │
│2018 │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│TOTAL COST PE LOC │27,49 │33,46 │
│CAZARE │ │ │
└──────────────────────┴───────┴───────┘    ANEXA 14

    (Anexa nr. 5B la normele metodologice)
    Cost pentru locul de cazare din ferme de creştere în conservare pentru găini ouă consum, la volieră

┌──────────────────────┬───────┬───────┐
│ │Tineret│Adulte │
│ │la │la │
│ │volieră│volieră│
│Specificare ├───────┼───────┤
│ │euro/ │euro/ │
│ │loc │loc │
│ │cazare │cazare │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Cost privind │ │ │
│achiziţionarea sau │ │ │
│achiziţionarea prin │ │ │
│leasing de utilaje şi │ │ │
│echipamente, respectiv│ │ │
│echipamentele pentru │ │ │
│furajare şi adăpare, │13,15 │13,15 │
│microclimat, evacuarea│ │ │
│şi tratarea │ │ │
│dejecţiilor, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. │ │ │
│b) din Legea nr. 227/ │ │ │
│2018 │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Costuri cu serviciile,│ │ │
│respectiv elaborare │ │ │
│studii de │ │ │
│fezabilitate, studii │ │ │
│de mediu, proiecte de │ │ │
│construcţie, servicii │0,39 │0,39 │
│de arhitectură şi │ │ │
│consultanţă, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. │ │ │
│c) din Legea nr. 227/ │ │ │
│2018 │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│TOTAL COST PE LOC │13,54 │13,54 │
│CAZARE │ │ │
└──────────────────────┴───────┴───────┘    ANEXA 15

    (Anexa nr. 5C la normele metodologice)
    Cost pentru locul de cazare nou din ferme aflate în activitate
    care îşi măresc capacitatea de cazare pentru găini ouă consum, la volieră

┌──────────────────────┬───────┬───────┐
│ │Tineret│Adulte │
│ │la │la │
│ │volieră│volieră│
│Specificare ├───────┼───────┤
│ │euro/ │euro/ │
│ │loc │loc │
│ │cazare │cazare │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Construcţie, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. │11,95 │16,73 │
│a) şi art. 3 lit. s) │ │ │
│din Legea nr. 227/2018│ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Cost privind │ │ │
│achiziţionarea sau │ │ │
│achiziţionarea prin │ │ │
│leasing de utilaje şi │ │ │
│echipamente, respectiv│ │ │
│echipamentele pentru │ │ │
│furajare şi adăpare, │13,15 │13,15 │
│microclimat, evacuarea│ │ │
│şi tratarea │ │ │
│dejecţiilor, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. │ │ │
│b) din Legea nr. 227/ │ │ │
│2018 │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Costuri cu serviciile,│ │ │
│respectiv elaborare │ │ │
│studii de │ │ │
│fezabilitate, studii │ │ │
│de mediu, proiecte de │ │ │
│construcţie, servicii │1,76 │2,09 │
│de arhitectură şi │ │ │
│consultanţă, conform │ │ │
│art. 6 alin. (1) lit. │ │ │
│c) din Legea nr. 227/ │ │ │
│2018 │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│TOTAL COST PE LOC │26,86 │31,97 │
│CAZARE │ │ │
└──────────────────────┴───────┴───────┘    ANEXA 16

    (Anexa nr. 8 la normele metodologice)
    I. MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ............................................
    ADEVERINŢĂ
    Nr. ......../ziua/luna/anul
    Prin prezenta se adevereşte că PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea ..................................... înscrisă la registrul comerţului cu nr. Jxxx/xxx/an, CUI/CIF (nr. ...............), cu sediul în ................................., în baza Cererii de înscriere numărul ........................, a fost înscrisă în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol (Program) privind înfiinţarea unei ferme ................................................. .
    Adeverinţa este însoţită de „Fişa de date“ rezultată în urma procesării Cererii nr. ……………........../.......................... (data).
    Menţionăm că prezenta adeverinţă atestă înscrierea în Program şi nu angajează în niciun fel Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau unităţile subordonate cu privire la obligativitatea acordării vreunei susţineri financiare sau de altă natură. Fişa de date are caracter informativ şi nu se constituie în document de verificare a eligibilităţii financiare. Suportul de susţinere prevăzut în Program se face numai după aprobarea „Cererii de finanţare“ în baza depunerii documentaţiei prevăzute de lege.
    Semnat, ...........................
    Director general

    II. MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ............................................
    FIŞA DE DATE
    (la Adeverinţa nr. ........... data .......................)
     (model)
    Condiţii pentru acordarea de puncte procentuale:
    - tânăr fermier sau fermier care s-a instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare (20%): DA/NU;
    – zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (20%): DA/NU;
    – investiţie colectivă (20%): DA/NU.

    Denumire solicitant: ..................................................................
    [PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea*)]

┌─────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Deţin fermă de │
│Nr. │Denumire │..............................................................................................................................│
│crt. │beneficiar│(în funcţie de activitatea deţinută şi de specie, conform anexelor nr. 1A-5A, │
│ │ │1B-5B, 1C-5C) │
├─────┼──────────┼───────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Înfiinţez un nr. de ........ locuri │Repun în funcţiune un nr. de ....... │Înfiinţez un nr. de ........ locuri de│
│ │ │Nr. locuri │de cazare noi, dar nu mai mult decât│locuri de cazare în ferme aflate în │cazare noi, în ferme care îşi măresc │
│ │ │de cazare │capacităţile maxime prevăzute la │conservare, dar nu mai mult decât │capacitatea, dar nu mai mult decât │
│ │ │deţinute │art. 4 alin. (4) din Legea nr. 227/ │capacităţile maxime prevăzute la art. │capacităţile maxime prevăzute la art. │
│ │ │(declarate)│2018, în funcţie de specie, tip de │4 alin. (4) din Legea nr. 227/2018, în│4 alin. (4) din Legea nr. 227/2018, în│
│ │ │ │activitate înfiinţat şi metoda de │funcţie de specie, tip de activitate │funcţie de specie, tip de activitate │
│ │ │ │creştere. │şi metoda de creştere. │înfiinţat şi metoda de creştere. │
├─────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Total│ │ │ │ │ │
└─────┴──────────┴───────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


    *) Se completează cu denumirea acţionarilor, forma de organizare a fiecăruia.
    Intensitate eligibilă

┌────┬────────────┬───────────┬───────────┐
│ │Denumire tip│ │ │
│Nr. │procent │Procent │Procent │
│crt.│intensitate │intensitate│intensitate│
│ │ajutor de │solicitat │calculat │
│ │stat │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Intensitate │ │ │
│ │potrivit │ │ │
│1. │art. 7 alin.│ │ │
│ │(1) din │ │ │
│ │Legea nr. │ │ │
│ │227/2018 │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Tânăr │ │ │
│ │fermier sau │ │ │
│ │fermier care│ │ │
│ │s-a instalat│ │ │
│2. │în cei 5 ani│ │ │
│ │anteriori │ │ │
│ │datei de │ │ │
│ │depunere a │ │ │
│ │cererii de │ │ │
│ │finanţare │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Fermă în │ │ │
│ │zone care se│ │ │
│ │confruntă cu│ │ │
│3. │constrângeri│ │ │
│ │naturale sau│ │ │
│ │cu alte │ │ │
│ │constrângeri│ │ │
│ │specifice │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Ferma │ │ │
│4. │realizată ca│ │ │
│ │investiţie │ │ │
│ │colectivă │ │ │
├────┴────────────┼───────────┼───────────┤
│Total intensitate│ │ │
└─────────────────┴───────────┴───────────┘    În vederea respectării standardelor minime legale în vigoare aplicabile Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol (Program), solicitantul, respectiv PFA/II/IF/persoană juridică/entitate, va trebui să respecte următoarele cerinţe minime:

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea cerinţei minime după │
│crt.│standard │
├────┼──────────────────────┬─────────┬┤
│ │Suprafaţa minimă │Suprafaţa││
│ │aferentă nr. de capete│minimă ││
│1. │păsări adulte ├─────────┼┤
│ │reproducţie în funcţie│Număr ││
│ │de specie/categorie │locuri de││
│ │ │cazare ││
├────┼──────────────────────┼─────────┼┤
│ │Suprafaţa minimă │Suprafaţa││
│ │aferentă nr. de capete│minimă ││
│2. │păsări tineret ├─────────┼┤
│ │reproducţie în funcţie│Număr ││
│ │de specie/categorie │locuri de││
│ │ │cazare ││
├────┼──────────────────────┼─────────┼┤
│ │ │Suprafaţa││
│ │Suprafaţa minimă │minimă ││
│3. │aferentă nr. de capete├─────────┼┤
│ │pui în funcţie de │Număr ││
│ │specie │locuri de││
│ │ │cazare ││
├────┼──────────────────────┼─────────┼┤
│ │ │Număr ││
│4. │Nr. minim de locuri de│minim de ││
│ │incubaţie │locuri de││
│ │ │incubaţie││
├────┼──────────────────────┼─────────┼┤
│ │ │Număr ││
│ │Suprafaţa minimă │locuri de││
│5. │aferentă nr. de capete│cazare ││
│ │găini ouătoare adulte ├─────────┼┤
│ │la sol │Suprafaţa││
│ │ │minimă ││
├────┼──────────────────────┼─────────┼┤
│ │ │Suprafaţa││
│ │Suprafaţa minimă │minimă ││
│6. │aferentă nr. de capete├─────────┼┤
│ │găini ouătoare adulte │Număr ││
│ │la volieră │locuri de││
│ │ │cazare ││
├────┼──────────────────────┼─────────┼┤
│ │ │Suprafaţa││
│ │Suprafaţa minimă │minimă ││
│7. │aferentă nr. de capete├─────────┼┤
│ │găini ouătoare tineret│Număr ││
│ │la sol │locuri de││
│ │ │cazare ││
├────┼──────────────────────┼─────────┼┤
│ │ │Suprafaţa││
│ │Suprafaţa minimă │minimă ││
│8. │aferentă nr. de capete├─────────┼┤
│ │găini ouătoare tineret│Număr ││
│ │la volieră │locuri de││
│ │ │cazare ││
└────┴──────────────────────┴─────────┴┘    Conform datelor obţinute în urma evaluării eligibilităţii cererii de finanţare a solicitantului, respectiv PFA/II/IF/persoană juridică/entitate, acesta va derula proiectul în conformitate cu următoarele:
    - PFA/II/IF/persoanei juridice/entităţii i se calculează o intensitate maximă eligibilă de ..........%;
    – PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea va putea înfiinţa un număr de maximum ........ locuri de cazare într-o fermă nouă de creştere sau reproducţie sau incubaţie (au fost solicitate spre finanţare ......... locuri);
    – PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea va putea înfiinţa un număr de maximum ........ locuri de cazare într-o fermă aflată în conservare (au fost solicitate spre finanţare ....... locuri);
    – PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea va putea înfiinţa un număr de maximum ........ locuri de cazare într-o fermă de creştere sau reproducţie sau de incubaţie care îşi măreşte capacitatea (au fost solicitate spre finanţare ....... locuri).

    Valoarea totală a sprijinului beneficiarului în baza informaţiilor procesate este de .................................................. euro.
    Valoarea fiecărei tranşe este de ……….. euro, reprezentând 25% din valoarea totală a sprijinului.


    ANEXA 17

    (Anexa nr. 9 la normele metodologice)
    Elementele obligatorii ale studiului de fezabilitate
    (1) Informaţii generale privind obiectivul de investiţii:
    - denumirea obiectivului de investiţii;
    – beneficiarul investiţiei;
    – documente care să demonstreze că solicitantul nu a efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017;
    – elaboratorul studiului de fezabilitate;
    – situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii;
    – obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice;
    – particularităţi ale amplasamentului;
    – descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic (planşe şi descriptiv);
    – documentaţie tehnică;
    – costurile estimative ale investiţiei;
    – nominalizarea surselor de finanţare.

    (2) Observaţia 1. Documentaţia tehnică din care să reiasă numărul de locuri de cazare realizate
    Pentru dimensionarea corectă a suprafeţelor utile aferente fiecărei categorii de păsări vor fi folosite următoarele densităţi pe mp:
    - găini reproducţie rase grele - tineret - 7 cap/mp;
    – găini reproducţie rase grele - adulte - 5,5 cap/mp;
    – găini ouă consum - tineret sol - 15 cap/mp;
    – găini ouă consum - tineret volieră - 30 cap/mp;
    – găini ouă consum - adult sol - 9 cap/mp;
    – găini ouă consum - adult volieră - 18 cap/mp;
    – găini ouă consum cuşti îmbunătăţite - adulte - 600 cmp/cap;
    – pui de carne - 20 cap/mp;
    – găini reproducţie rase uşoare - tineret - 15 cap/mp;
    – găini reproducţie rase uşoare - adulte - 9 cap/mp;
    – curci reproducţie - 2,5 cap/mp;
    – pui de curcă - 5 cap/mp;
    – gâscă reproducţie - 3 cap/mp;
    – raţă reproducţie - 4 cap/mp.

    Incubaţie - număr locuri de incubaţie. Locul de incubaţie reprezintă spaţiul ocupat de un ou supus procesului de dezvoltare embrionară în vederea obţinerii puiului sau bobocului de o zi în spaţii cu mediu controlat. Raportul incubaţie-ecloziune este de 6:1, respectiv unui număr de 6 locuri din incubator să îi corespundă 1 loc în eclozionator.
    Modul de calcul privind suprafaţa minimă a unei investiţii pentru categoria găini reproducţie rase grele - tineret va fi următorul:
    Exemplu: Dacă pentru 7 cap este necesară o suprafaţă de 1 mp, înseamnă că la 20.000 locuri cazare solicitate corespunde o suprafaţă de 2.857 mp (metoda de calcul este regula de trei simplă), ceea ce reprezintă suprafaţa utilă minimă a investiţiei, cu respectarea condiţiilor minime de bunăstare a animalelor.
    La efectuarea calculului rotunjirile se vor face în mod standard.

    (3) Observaţia 2. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă obligatoriu:
    a) elemente de construcţie:
    - hale de producţie
    – filtru sanitar-veterinar
    – post trafo
    – dezinfectoare pentru mijloacele de transport
    – gospodărie de apă sau sistem racordare la reţeaua publică de apă
    – buncăre de stocare furaj
    – sală de necropsie
    – cameră frigorifică pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU)
    – spaţii de depozitare
    – birou medic veterinar
    – sală de mese
    – birou şef de fermă
    – împrejmuire fermă
    – căi de acces din interiorul fermei
    – bazine de colectare dejecţii şi/sau staţie de epurare şi/sau platforme pentru gunoiul de grajd etc.

    b) echipamente tehnologice şi funcţionale


    ANEXA 18

    (Anexa nr. 12 la normele metodologice)
    CONTRACT-CADRU DE FINANŢARE*)
    prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă de susţinere
    pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol
    Nr. .......... din data ....................
    Încheiat între
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ..............................., respectiv a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin directorul executiv ..........................................., denumită în continuare DAJ,
    şi
    persoana juridică/PFA/IF/II, definită la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 227/2018)/entitatea definită la art. 1 lit. i) din normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019, cu modificările şi completările ulterioare ..................................., cu sediul în localitatea .............................., judeţul ......................., înscrisă în registrul comerţului cu nr. ............, CUI/CIF ..............................., cod CAEN ............................, cont bancar .........................., deschis la ........................, reprezentată legal de ......................., CNP ......................., legitimat cu C.I. seria ..... nr. .........................., denumită în continuare Beneficiar
    ART. 1
    Obiectul contractului
    (1) Obiectul contractului este acordarea de asistenţă financiară nerambursabilă pentru investiţii în vederea realizării de locuri noi de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere noi sau în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare, denumite în continuare locuri noi de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere ori pentru investiţii în locuri de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere aflate în conservare denumite locuri de cazare pentru reproducţie, creştere sau staţii de incubaţie, în cadrul Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobat prin Legea nr. 227/2018, cu modificările şi completările ulterioare (Program).
    (2) Se realizează prin Program o investiţie cu o capacitate de cazare de ............. locuri noi de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere noi sau ......... locuri noi de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare sau ....... locuri de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere aflate în conservare, cu valoarea unui loc de cazare de …….......... euro.
    Valoarea totală a investiţiei este de ...................... euro, reprezentând ....... lei, calculată la cursul euro/leu stabilit de Banca Naţională a României la data semnării contractului.

    (3) Intensitatea ajutorului este de ............% din costul unui loc nou de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere noi/unui loc de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare/unui loc de cazare în ferme de reproducţie, staţii de incubaţie sau ferme de creştere aflate în conservare. Valoarea totală a sprijinului este de ................ euro, reprezentând ....... lei, calculată la cursul euro/leu stabilit de Banca Naţională a României la data semnării contractului, iar în cazul solicitării acordării de tranşă, valoarea acesteia este de ........... euro, calculată în lei la cursul euro/leu stabilit de Banca Naţională a României la data semnării contractului, reprezentând 25% (din valoarea totală a sprijinului), conform Cererii de finanţare nr. ........ aprobate de DAJ ........... .

    ART. 2
    Durata contractului
    (1) Perioada de execuţie a investiţiei este de 18 luni de la acordarea primei plăţi aferente sprijinului financiar, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni.
    (2) Contractul de finanţare îşi încetează valabilitatea la expirarea perioadei de durabilitate, respectiv după 10 ani de la finalizarea investiţiei.

    ART. 3
    Obligaţiile Beneficiarului
    (1) Beneficiarul are obligaţia să asigure prin contribuţii proprii sumele necesare acoperirii diferenţei dintre valoarea totală a proiectului şi valoarea totală a sprijinului, rezultată din aplicarea intensităţii ajutorului, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) şi (5) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care Beneficiarul nu solicită acordarea de tranşe de plată înainte de efectuarea cheltuielilor şi face plăţi din surse proprii, deschide un cont curent şi prezintă pentru decontarea sumelor raportul de progres, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi documentele justificative aferente, care atestă atât valoarea cheltuielilor aferente tranşei, cât şi valoarea contribuţiei proprii, în funcţie de intensitatea sprijinului calculată potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) şi (6) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în contract, decontarea urmând a se face în 4 tranşe în valoare de 25% fiecare din valoarea totală a sprijinului.
    (3) În cazul în care Beneficiarul solicită acordarea de tranşe înainte de efectuarea cheltuielilor, va deschide un cont disponibil conform prevederilor art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care va putea efectua numai operaţiunile prevăzute la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 227/2018 sau returnarea sumelor neutilizate. După utilizarea completă a fiecărei tranşe, Beneficiarul prezintă la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, un raport de progres, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019, cu modificările şi completările ulterioare, însoţit de documentele justificative, ce dovedesc utilizarea tranşei, utilizarea sumei reprezentând contribuţia proprie, în funcţie de intensitatea sprijinului calculată potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) şi (6) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în contract, şi/sau dovada emiterii documentelor prevăzute la art. 11 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 227/2018, după care poate solicita următoarea tranşă. În plus, pentru acordarea celei de-a patra tranşe, Beneficiarul va prezenta documente justificative ce dovedesc stingerea obligaţiilor între furnizori şi beneficiari aferente plăţilor reprezentând contravaloarea bunurilor, serviciilor, lucrărilor efectuate/livrate, potrivit prevederilor art. 11 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 227/2018. Dacă ultima tranşă nu se utilizează în întregime, se returnează sumele neutilizate, Beneficiarul având obligaţia să facă dovada contribuţiei proprii aferente sumei utilizate din tranşa a patra.
    (4) Îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) trebuie justificată cu documente pentru fiecare tranşă, în sensul utilizării contribuţiei proprii.
    (5) Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, Beneficiarul îşi asumă, prin semnarea prezentului contract, autenticitatea şi veridicitatea documentelor depuse, precum şi utilizarea sumelor acordate doar în scopul prevăzut în prezentul contract.
    (6) În termen de 3 zile de la încasarea primei tranşe, Beneficiarul marchează investiţia cu o placă-indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime şi 200 cm lăţime, confecţionată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este uşor vizibilă, pe care se inscripţionează „investiţie beneficiară a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol“, conform Cererii nr. ......., de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........./ Municipiului Bucureşti.
    (7) Decontarea cheltuielilor efectuate pentru finalizarea investiţiei se realizează pe baza documentelor de plată şi a facturilor, conform devizului de lucrări, până la finalizarea investiţiei, cu încadrarea în valoarea prevăzută la art. 1 alin. (3).
    (8) Termenul maxim de realizare a investiţiilor este de 18 luni de la acordarea primei plăţi aferente sprijinului financiar, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea Beneficiarului, cu maximum 6 luni.
    (9) La finalizarea investiţiei se face recepţia acesteia, la care Beneficiarul este obligat să solicite prezenţa reprezentantului DAJ.
    (10) Beneficiarul este obligat să obţină autorizaţiile de funcţionare în vederea recepţiei de închidere a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.
    (11) Beneficiarul are obligaţia de a permite efectuarea controalelor la faţa locului.
    (12) Toate documentele care atestă ajutorul acordat se păstrează de către Beneficiar pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data ultimei plăţi.
    (13) Beneficiarul care realizează investiţii în baza prezentului contract de finanţare trebuie să desfăşoare activitate de reproducţie sau incubaţie sau de creştere în sectorul avicol pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiţiei. Transferul sau vânzarea investiţiei realizate prin prezentul contract de finanţare sau a fermei care a beneficiat de sprijin se va face cu preluarea obligaţiei de menţinere a activităţii de reproducţie sau incubaţie sau de creştere în sectorul avicol până la sfârşitul perioadei de 10 ani, cu condiţia depunerii documentelor aferente acestei acţiuni la DAJ şi a obţinerii acordului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

    ART. 4
    Obligaţiile DAJ
    (1) DAJ înregistrează cererile de înscriere în Registrul unic privind înregistrarea în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, le verifică administrativ împreună cu documentele anexate şi introduc datele în aplicaţia informatică, care va genera automat o dovadă care să cuprindă informaţiile legate de Beneficiar şi documentele anexate cererii, care se înmânează Beneficiarului. În cazul în care aplicaţia informatică nu este operaţională, verificarea administrativă se va realiza de către funcţionarii din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare, să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcţional.
    (2) DAJ înregistrează cererile de finanţare, le verifică prin intermediul aplicaţiei informatice împreună cu documentele anexate în corelare cu datele din cererile de înscriere şi efectuează controale la faţa locului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora, în vederea stabilirii conformităţii datelor. După verificare, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei şi acordarea unei tranşe pentru numărul de locuri de cazare aprobate prin cererea de finanţare. În cazul în care aplicaţia informatică nu este operaţională, verificarea administrativă se va realiza de către funcţionarii din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare, să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcţional.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea raportului de progres şi a documentelor justificative prevăzute la art. 9 alin. (10) şi art. 9^1 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentanţii DAJ nominalizaţi conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 227/2018 verifică la faţa locului stadiul fizic al investiţiei şi încheie o notă de constatare. În cazul în care există neconcordanţă între raportul de progres, documentele justificative şi nota de constatare se stabileşte un termen de conformare pentru ca beneficiarul să realizeze acţiunile necesare conformării. După conformare, Beneficiarul va putea solicita următoarea tranşă de plată.
    (4) După alimentarea conturilor, DAJ virează, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, sumele aprobate Beneficiarului.
    (5) După depunerea ultimei cereri de plată de către Beneficiar, DAJ efectuează o verificare în teren, pentru a constata finalizarea investiţiei şi pentru elaborarea şi semnarea procesului-verbal de recepţie a investiţiei.
    (6) În cazul în care, cu ocazia verificării în teren, DAJ constată imposibilitatea realizării recepţiei finale a investiţiei, se stabileşte un termen de conformare pentru ca Beneficiarul să realizeze acţiunile necesare conformării cu obiectivele investiţiei. Pe durata perioadei de conformare, plata ultimei tranşe se suspendă.
    (7) DAJ verifică respectarea obligaţiei de menţinere a activităţii de reproducţie până la sfârşitul perioadei de 10 ani.

    ART. 5
    Rezilierea contractului de finanţare şi recuperarea sumelor primite
    (1) DAJ poate decide rezilierea contractului, fără îndeplinirea altor formalităţi, cu recuperarea integrală a ajutorului necuvenit şi a obligaţiilor fiscale accesorii acestuia, în situaţia în care Beneficiarul nu respectă condiţiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Recuperarea ajutorului de stat necuvenit şi a obligaţiilor fiscale accesorii acestuia se va realiza în condiţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Dispoziţii finale
    Prezentul contract-cadru de finanţare se completează cu dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Prezentul contract-cadru de finanţare a fost încheiat la data de .............., în două exemplare originale, şi produce efecte începând cu data semnării de către ambele părţi.
    *) Se completează contractul-cadru de finanţare, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    Beneficiar
    Denumirea/Numele şi prenumele
    Semnătura:
    Data semnării:
    Director executiv DAJ
    Numele şi prenumele
    Semnătura:
    Data semnării:

    ANEXA 19

    (Anexa nr. 13 la normele metodologice)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ...............
    CERERE DE PLATĂ
    Nr. ......./ziua/luna/anul
    PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea ............, înscrisă în registrul comerţului cu nr. Jxxx/xxx/an, CUI/CIF .............., cu sediul în .............., beneficiară a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, posesoare a Contractului de finanţare nr. ........./data ............, solicit acordarea tranşei nr. ..........., în valoare de .............lei*, înainte de efectuarea cheltuielilor.
    * Valoarea în lei a tranşelor de plată se acordă ţinând cont de cursul euro/leu stabilit de Banca Naţională a României la data semnării contractului de finanţare.
    Beneficiarul care solicită acordarea de tranşe de plată înainte de efectuarea cheltuielilor, începând cu a doua tranşă trebuie să facă dovada utilizării integrale a tranşei primite anterior, cu următoarele documente: facturi aferente cheltuielilor realizate şi documente de plată a acestora, acreditiv, scrisoare de garanţie bancară, ordin de plată, alte documente de plată, însoţite de raportul de progres. Pentru plăţile efectuate prin ordin de plată se va prezenta un proces-verbal de recepţie a lucrărilor, serviciilor sau bunurilor specificate în facturi.
    A se completa de către instituţiile oficiale:

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Nume/ │Nume/Semnătură: │
│Semnătură: │Data: │
│Data │Verificat şi aprobat │
│primirii: │cererea de plată în sumă │
│Data │de: …. lei │
│verificării:│Data: │
│Observaţii: │ │
└────────────┴─────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Reprezentant beneficiar │
│Numele şi prenumele: │
│Semnătura: │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Bun de plată în suma de ………... │
│Nume/Semnătură responsabil │
│……………………...................... │
│Funcţia │
│…………………..................…… │
│Data ……………..................….. │
└──────────────────────────────────────┘
    ANEXA 20

    (Anexa nr. 14 la normele metodologice)
    CERERE DE RAMBURSARE NR. ……/...................
    aferentă Cererii de plată nr. ........./...........
    PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea ..................., înscrisă în registrul comerţului cu nr. Jxxx/xxx/an, CUI/CIF ...................., cu sediul în ..................., beneficiară a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, posesoare a Contractului de finanţare nr. .................../data ..................., cont bancar ……….......…………………….., prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ......... lei, reprezentând cheltuieli eligibile la plată în conformitate cu Notificarea nr. ...... din data de ................ transmisă de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ........................... .
    Cheltuieli eligibile solicitate la plată

┌──────────┬──────────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬─────┬──────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │Valoarea │
│ │ │Factura/Alte documente│ │ │ │ │cheltuielilor│cheltuielilor│
│ │ │justificative (acolo │ │ │ │ │solicitate în│plătite de │
│ │ │unde este cazul) │ │ │ │ │conformitate │beneficiar │
│Categorii │Descriere │ │Contract │ │ │Extras│cu │din fonduri │
│de │activităţi│ │de │ │OP │de │notificarea │proprii │
│cheltuieli│/ ├───┬────────┬─────────┤achiziţie│Furnizor│(nr./│cont ├─────────────┼────────┬────┤
│eligibile │achiziţii │ │ │Valoarea │nr. │ │data)│(nr./ │ │ │ │
│ │ │ │ │din │ │ │ │data)*│ │ │ │
│ │ │Nr.│Data │factură │ │ │ │ │Fără TVA │Fără TVA│TVA │
│ │ │ │emiterii├────┬────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Fără│TVA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼───┼────────┼────┼────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼────┤
│(1) │(2) │(3)│(4) │(5a)│(5b)│(6) │(7) │(8) │(9) │(10) │(11) │(12)│
├──────────┼──────────┼───┼────────┼────┴────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼────┤
├──────────┼──────────┼───┼────────┼────┬────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼────┤
├──────────┼──────────┼───┼────────┼────┼────┼─────────┼────────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼────┤
│I. Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│costuri │ │x │x │ │x │x │ │ │ │ │ │ │
│eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴───┴────────┴────┴────┴─────────┴────────┴─────┴──────┴─────────────┴────────┴────┘


    * Prin extrasul de cont se dovedeşte achitarea contribuţiei proprii a beneficiarului, aferentă procentului de intensitate, din valoarea fără TVA a facturii solicitate la plată.
    Reprezentantul beneficiarului:
    Numele şi prenumele:
    Semnătura
    Listă anexe - se va completa de către beneficiar cu documentele efectiv ataşate cererii de rambursare aferente cererii de plată în cauză.

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Nr. crt. │Denumire anexe │
├──────────┼───────────────────────────┤
│1. │Raport de progres │
├──────────┼───────────────────────────┤
│2 │Documente însoţitoare: │
├──────────┴───────────────────────────┤
│Reprezentant beneficiar │
│Numele şi prenumele: │
│Semnătura: │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘


    A se completa de către instituţiile oficiale:

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Nume/ │Nume/Semnătură: │
│Semnătură: │Data: │
│Data │Verificat şi aprobat │
│primirii: │cererea de rambursare în │
│Data │sumă de: .......... lei │
│verificării:│Data: │
│Observaţii: │ │
└────────────┴─────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┐
│Bun de plată în suma de ……….. │
│Nume/Semnătură responsabil │
│…………….....………………… │
│Funcţia │
│……………………….....……… │
│Data │
│.......................................│
└───────────────────────────────────────┘    ANEXA 21

    (Anexa nr. 15 la normele metodologice)
    RAPORTUL DE PROGRES
    al solicitantului ............... Nr. .......... din data de ...............
    Pentru tranşa nr.: ......................../cererea de plată nr. .......................
    I. Prezentare generală

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Contract de finanţare nr. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Locaţia de realizare a investiţiei ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data de începere a investiţiei ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data de finalizare a investiţiei ││
└─────────────────────────────────────┴┘    II. Detalii despre beneficiar

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Beneficiar ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│CUI/Cod fiscal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresă/sediu (stradă, număr, cod ││
│poştal, localitate, municipiu, judeţ)││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Telefon ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│E-mail ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Reprezentant legal ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Valoarea totală a investiţiei ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Valoarea totală a sprijinului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Valoarea totală a contribuţiei ││
│proprii ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Valoarea tranşei*) nr. …….. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Valoarea contribuţiei proprii ││
│aferente tranşei*) nr. …. ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    *) Se completează cu datele aferente tranşei pentru care se întocmeşte prezentul raport de progres.

    III. Stadiul cheltuielilor efectuate în cadrul Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobat prin Legea nr. 227/2018, cu modificările şi completările ulterioare, aferente tranşei nr. ................

┌────────────┬─────────┬────────────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────┐
│ │ │ │Document prin │Document prin │ │
│ │ │ │care s-a │care s-a │ │
│ │ │ │efectuat plata │efectuat plata │Total│
│ │ │Factură │aferentă │aferentă │plată│
│Denumire │Nr. │ │contribuţiei │ajutorului de │ │
│achiziţie**)│contract │ │proprii a │stat │ │
│ │furnizare│ │beneficiarului │ │ │
│ │ ├───┬────┬───────┬───────┼───┬────┬───────┼───┬────┬───────┼─────┤
│ │ │ │ │Valoare│Valoare│ │ │Valoare│ │ │Valoare│ │
│ │ │Nr.│Data│fără │cu TVA │Nr.│Data│(fără │Nr.│Data│(fără │ │
│ │ │ │ │TVA │ │ │ │TVA) │ │ │TVA) │ │
├────────────┼─────────┼───┼────┼───────┼───────┼───┼────┼───────┼───┼────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼───┼────┼───────┼───────┼───┼────┼───────┼───┼────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼───┼────┼───────┼───────┼───┼────┼───────┼───┼────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼───┼────┼───────┼───────┼───┼────┼───────┼───┼────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼───┼────┼───────┼───────┼───┼────┼───────┼───┼────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┴───┴────┴───────┴───────┼───┴────┴───────┼───┴────┴───────┼─────┤
│ │ │Total plăţi │Total plăţi │ │
│TOTAL │ │aferente │aferente │Total│
│cheltuieli │Total facturat │contribuţiei │ajutorului de │plăţi│
│aferente │ │proprii a │stat │ │
│tranşei nr. │ │beneficiarului │ │ │
│… ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
└────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────┘


    **) Achiziţiile sunt aferente cheltuielilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 9 alin. (6) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019, cu modificările şi completările ulterioare.


    ANEXA 22

    (Anexa nr. 16 la normele metodologice)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ...................
    CERERE DE PLATĂ
    Nr. .........../ziua/luna/anul
    PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea ..................., înscrisă în registrul comerţului cu nr. Jxxx/xxx/an, CUI/CIF ..................., cu sediul în ..................., beneficiară a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, posesoare a Contractului de finanţare nr. ............/data ..................., cont bancar ........................., solicit acordarea plăţii în valoare de ................... lei*), reprezentând decontul cheltuielilor efectuate conform raportului de progres şi documentelor anexate.
    *) Valoarea în lei a plăţii se acordă ţinând cont de cursul euro/leu stabilit de Banca Naţională a României la data semnării contractului de finanţare.

    Beneficiarul prezintă pentru decontarea sumelor următoarele documente: facturi aferente cheltuielilor realizate şi documente de plată a acestora, acreditiv, scrisoare de garanţie bancară, ordin de plată, alte documente de plată, însoţite de raportul de progres. Pentru plăţile efectuate prin ordin de plată se va prezenta un proces-verbal de recepţie a lucrărilor, serviciilor sau bunurilor specificate în facturi.
    A se completa de către instituţiile oficiale:

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Nume/ │Nume/Semnătură: │
│Semnătură: │Data: │
│Data │Verificat şi aprobat │
│primirii: │cererea de plată în sumă │
│Data │de: …. lei │
│verificării:│Data: │
│Observaţii: │ │
└────────────┴─────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Reprezentant beneficiar │
│Numele şi prenumele: │
│Semnătura: │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Bun de plată în suma de ………... │
│Nume/Semnătură responsabil │
│……………………...................... │
│Funcţia │
│…………………..................…… │
│Data ……………..................….. │
└──────────────────────────────────────┘    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016