Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 224 din 18 aprilie 2022  pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la derularea Programului naţional de diabet zaharat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 224 din 18 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la derularea Programului naţional de diabet zaharat

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 395 din 26 aprilie 2022
    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.154 din 14.04.2022 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate,
    în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 şi 318 bis din 31 martie 2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul IV articolul 33, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul prescrierii electronice online, medicul prescriptor, utilizând semnătura electronică extinsă, listează un exemplar al prescripţiei medicale (componentă prescriere) care poartă confirmarea semnăturii electronice extinse şi îl înmânează asiguratului pentru depunerea la farmacie şi poate lista un alt exemplar al prescripţiei electronice (componenta prescriere) care rămâne la medicul prescriptor pentru evidenţa proprie.
    În cazul prescripţiilor medicale electronice online emise ca urmare a unei consultaţii la distanţă efectuată de către medicul prescriptor, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezenta/transmite farmaciei în vederea printării acestuia.
    Farmacia la care se prezintă asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului listează un exemplar al prescripţiei electronice online (componenta eliberare) - ce conţine confirmarea semnăturii electronice a farmacistului - pe care îl păstrează în evidenţa proprie împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere) şi îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.
    Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului, dacă nu poate prezenta cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei sau de persoana care ridică medicamentele în numele acestuia şi eliberarea se face utilizând cardul naţional de asigurări de sănătate propriu, nu este necesară semnarea componentei eliberare.
    În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei pe baza adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum şi copii 0-18 ani beneficiari ai prescripţiei medicale, este necesară semnarea componentei eliberare.
    În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei care este titular de card european/titular de formular european/bolnav din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, este necesară semnarea componentei eliberare"

    2. La capitolul IV articolul 33 alineatul (14), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi pentru formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară, după caz, corespunzătoare următoarelor DCI-uri: Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund DCI-urilor: Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum şi Fulvestrantum şi medicamentele de tip imunomodulator, care corespund DCI-urilor Interferonum alfa 2A şi Interferonum alfa 2B, precum şi Bortezomibum, Trastuzumabum (concentraţia de 600 mg/5 ml), Azacitidinum, Rituximabum (concentraţia de 120 mg/ml, 1.400 mg/flacon şi 1.600 mg/flacon), Daratumumab (concentraţia de 1.800 mg) şi Combinaţii (pertuzumabum+trastuzumabum), Luspatercept, Ropeginterferon alfa 2B şi Denosumab (Xgeva);"

    3. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diabet zaharat“, după punctul „2) indicatori de eficienţă“ al subtitlului „Indicatori de evaluare“ se introduce un nou subtitlu, subtitlul „Natura cheltuielilor programului“, cu următorul cuprins:
    "Natura cheltuielilor programului:
    a) cheltuieli pentru efectuarea dozării hemoglobinei glicozilate HbA1c;
    b) cheltuieli pentru medicamente antidiabetice de tipul insulinelor şi/sau antidiabetice noninsulinice;
    c) cheltuieli pentru materiale sanitare specifice: teste de automonitorizare;
    d) cheltuieli pentru dispozitive medicale specifice şi consumabilele aferente acestora."

    4. La anexa nr. 1, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "CONTRACT
    pentru finanţarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naţionale de sănătate curative în anii 2022-2023"

    5. La anexa nr. 1 articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) să încheie contracte numai cu furnizorii autorizaţi şi evaluaţi sau cu furnizorii autorizaţi şi acreditaţi sau înscrişi în procesul de acreditare, după caz, şi care au îndeplinit criteriile din chestionarele de evaluare prevăzute în normele tehnice, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii spitaliceşti, în condiţiile legii, şi să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina de internet proprie şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, pentru informarea asiguraţilor, precum şi valoarea de contract a fiecăruia, în cazul contractelor care au prevăzută o sumă ca valoare de contract, distinct pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate curativ, şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, potrivit legii;"

    6. La anexa nr. 1, articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Contractul încheiat de către unităţile sanitare cu paturi cu casele de asigurări de sănătate încetează în următoarele situaţii:
    a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situaţii:
    (i) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală;
    (ii) încetare, după caz, prin constatarea ori declararea nulităţii, prin fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare sau desfiinţare ori printr-un alt mod prevăzut de actul constitutiv sau de lege;
    (iii) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
    b) acordul de voinţă al părţilor;
    c) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal."

    7. La anexa nr. 1 articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo."    ART. II
    În cadrul Programului naţional de diabet zaharat, dosarele bolnavilor care aveau indicaţie pentru montarea de dispozitive medicale specifice (pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei şi sisteme implantabile de monitorizare continuă), depuse până la data de 31.03.2022 la centrele metodologice, conform metodologiei aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017*) pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se vor asimila cu „Referatul medical“ prevăzut în anexa nr. 14 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca bolnavul să fie evaluat în unitatea sanitară la care se află în prezent dosarul, în vederea montării dispozitivelor medicale specifice.
    *) Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 a fost abrogat prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022.


    ART. III
    Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan

    Bucureşti, 18 aprilie 2022.
    Nr. 224.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016