Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.751 din 1 octombrie 2015  pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 în anul 2015    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.751 din 1 octombrie 2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 în anul 2015

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015

    În baza prevederilor art. 9 pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013,
    având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 în anul 2015, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
──────────
    *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
──────────

    ART. 2
    Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


               Ministrul fondurilor europene,
                        Marius Nica


    Bucureşti, 1 octombrie 2015.
    Nr. 2.751.

    ANEXĂ

                       GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIŢII GENERALE
                                     POCU 2014-2020
                                     OCTOMBRIE 2015


    CUPRINS

    I. INFORMAŢII GENERALE

    1.1. CONTEXT
    1.1.1. Scopul Ghidului Solicitantului Condiţii Generale
    1.1.2. Abrevieri
    1.1.3. Definiţii
    1.1.4. Documente strategice relevante
    1.1.5. Priorităţi de investiţii ale POCU
    1.2. Regiuni de implementare

    II. CONDIŢII PENTRU SOLICITAREA FINANŢĂRII

    2.1. Reguli generale privind solicitanţii
    2.1.1. Eligibilitate solicitanţi şi parteneri
    2.1.2. Selecţia partenerilor
    2.1.3. Eligibilitatea proiectului
    2.1.4. Calitatea tehnică şi financiară a proiectelor
    2.2. Reguli generale privind cheltuielile
    2.2.1. Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului
    2.2.2. Reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor
    2.2.3. Cheltuieli neeligibile
    2.2.4. Opţiuni de decontare a cheltuielilor
    2.2.5. Cheltuieli eligibile directe şi indirecte
    2.3. Reguli specifice privind eligibilitatea cheltuielilor, plafoane aplicabile şi justificarea cheltuielilor
    2.3.1. Cheltuieli cu personalul implicat în proiect
    2.3.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi hrana/diurna
    2.3.3. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate
    2.3.4. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului
    2.3.5. Subvenţii
    2.3.6. Cheltuieli de tip FEDR
    2.3.7. Asigurarea rezonabilităţii costurilor
    2.4. Indicatori
    2.5. Reguli privind informarea şi publicitatea
    2.6. Teme secundare FSE
    2.7. Teme/principii orizontale
    2.8. ITI

    DETALIILE PRIVIND ACORDAREA SPRIJINULUI PREGĂTITOR ÎN VEDEREA CONSTITUIRII GAL ŞI ELABORĂRII STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ, PRECUM ŞI FINANŢAREA PROIECTELOR DIN CADRUL STRATEGIILOR SELECTATE VOR FI PREZENTATE ÎN GHIDURILE SOLICITANTULUI CONDIŢII SPECIFICE.

    III. CUM PUTEŢI SOLICITA FINANŢAREA

    IV. SELECŢIE, CONTRACTARE ŞI IMPLEMENTARE
    4.1. Evaluare şi selecţie
    4.2. Contractare
    4.3. Implementare şi raportare
    4.4. Conflict de interese    I. INFORMAŢII GENERALE

    1.1. CONTEXT
    1.1.1. Scopul Ghidului Solicitantului Condiţii Generale
    Acest ghid cuprinde informaţii şi reguli generale în sprijinul solicitanţilor care doresc să obţină finanţare din FSE, prin POCU 2014-2020.
    Ghidul se doreşte a fi un instrument practic de informare cu privire la regulile generale de eligibilitate aplicabile şi modul de dezvoltare a unei cereri de finanţare în cadrul sistemului informatic utilizat de solicitanţii de finanţare nerambursabilă pentru completarea şi transmiterea cererilor de finanţare în cadrul POCU.
    Informaţiile specifice aplicabile unei cereri de propuneri de proiecte lansată de AM POCU pot fi regăsite în ghidul specific aferent respectivei cereri.
    1.1.2. Abrevieri

 ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ AM │Autoritatea de Management │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ ANOFM │Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ AP 2014-2020 │Acordul de Parteneriat 2014-2020 │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ AP │Axa prioritară │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ Art. │Articol │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ CCMAP │Comitetul de Coordonare pentru Managementul │
 │ │Acordului de Parteneriat CDI Cercetare, Dezvoltare│
 │ │şi Inovare │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ CE │Comisia Europeană │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ CMPOCU │Comitetul de Monitorizare al Programului │
 │ │Operaţional Capital Uman │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ CNCD │Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării│
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ DLRC │Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea │
 │ │comunităţii │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ FEAD │Fondul de ajutor european pentru cele mai │
 │ │defavorizate persoane │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ FEAG │Fondul European de Ajustare la Globalizare │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ FEDR │Fondul European de Dezvoltare Regională │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ FESI │Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ FSE │Fondul Social European │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ FPI │Educaţie şi formare profesională iniţială │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ GAL │Grup de Acţiune Locală │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ GFL │Grupuri Funcţionale de Lucru │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ HG │Hotărâre de Guvern │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ ILMT │Iniţiativa Locuri de Muncă pentru Tineri │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ IMM │Întreprinderi Mici şi Mijlocii │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ INS │Institutul Naţional de Statistică │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ IRI │Indicatorii de realizare imediată │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ MADR │Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ MFE │Ministerul Fondurilor Europene │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ MDRAP │Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei│
 │ │Publice │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ MECŞ │Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ MMFPSPV │Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi│
 │ │Persoanelor Vârstnice │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ NA │Not Applicable (eng.) │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ OI │Organism Intermediar │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ ONG │Organizaţie Non-Guvernamentală │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ ONRC │Oficiul Naţional al Registrului Comerţului │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ OS │Obiectiv Specific │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ OT │Obiectiv Tematic │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ PDR │Plan de Dezvoltare Regională │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ PI │Prioritate de Investiţii │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ PNDR │Programul Naţional de Dezvoltare Rurală │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ PNR │Programul Naţional de Reformă │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ PO │Program Operaţional │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ POAD │Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor │
 │ │Defavorizate │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ POAT │Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ POC │Programul Operaţional Competitivitate │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ POCA │Programul Operaţional Capacitate Administrativă │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ POCU │Programul Operaţional Capital Uman │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ POIM │Programul Operaţional Infrastructură Mare │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ POPAM │Programul Operaţional de Pescuit şi Afaceri │
 │ │Maritime │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ POR │Programul Operaţional Regional │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ POS │Program Operaţional Sectorial │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ POSDRU │Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea │
 │ │Resurselor Umane │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ RST │Recomandare Specifică de Ţară │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ Reg. │Regulament │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SDL │Strategie de dezvoltare locală │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SIDD │Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă pentru │
 │ │Delta Dunării 2030 │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SM │State Membre ale Uniunii Europene │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SNC │Strategia Naţională pentru Competitivitate │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SNCDI │Strategia Naţională pentru Cercetare, Dezvoltare │
 │ │şi Inovare │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SNIA │Strategia Naţională privind Îmbătrânirea Activă │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SNISPD │Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a │
 │ │Persoanelor cu Dizabilităţi │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SNISRS │Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi│
 │ │Reducerea Sărăciei │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SNIT │Strategia Naţională privind Învăţământul Terţiar │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SNITPV │Strategia Naţională pentru Învăţare pe Tot │
 │ │Parcursul Vieţii │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SNOFM │Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de │
 │ │Muncă │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SNPCFVF │Strategia Naţională pentru Prevenirea şi │
 │ │Combaterea Fenomenului Violenţei în Familie │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SNPPDC │Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea│
 │ │Drepturilor Copilului │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SNRPTS │Strategia Naţională privind Reducerea Părăsirii │
 │ │Timpurii a Şcolii │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SNS │Strategia Naţională de Sănătate │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SNTP │Strategia Naţională împotriva Traficului de │
 │ │Persoane │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SPO │Serviciul Public de Ocupare │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ SUERD │Strategia UE pentru Regiunea Dunării │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ TFUE │Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ TIC │Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ UE │Uniunea Europeană │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ YEI │Youth Employment Iniţiative/Iniţiativa Locuri de │
 │ │Muncă pentru Tineri │
 └─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    1.1.3. Definiţii

 ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Noţiuni │ Definiţii │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │MySMIS │Sistemul informatic utilizat de solicitanţii de finanţare│
 │ │nerambursabilă pentru completarea şi transmiterea │
 │ │cererilor de finanţare în cadrul POCU. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Activităţi de │Activităţi ce au ca scop obţinerea de valoare adăugată │
 │cooperare │pentru proiect prin utilizarea experienţei partenerilor │
 │transnaţională │transnaţionali şi/sau a exemplelor/lecţiilor de bună │
 │ │practică din alte state. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Asistenţă │Pentru proiectele care au ca beneficiari persoane │
 │financiară │juridice de drept privat fără scop patrimonial, │
 │nerambursabilă │instituţii publice finanţate integral din venituri │
 │ │proprii sau parţial de la bugetul de stat, bugetul │
 │ │asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor │
 │ │speciale, instituţiile de învăţământ superior acreditate │
 │ │care nu fac parte din categoriile anterioare de │
 │ │beneficiari, precum şi pentru beneficiarii persoane │
 │ │juridice de drept privat cu scop patrimonial, asistenţă │
 │ │financiară nerambursabilă reprezintă cofinanţarea UE + │
 │ │cofinanţarea naţională. Pentru proiectele care au ca │
 │ │beneficiari ordonatori de credite ai bugetului de stat, │
 │ │bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor │
 │ │fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine │
 │ │sau în coordonare finanţate integral din bugetele │
 │ │acestora, asistenţă financiară nerambursabilă reprezintă │
 │ │cofinanţarea UE. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Beneficiar │Organism public sau privat responsabil pentru iniţierea │
 │ │sau care iniţiază şi implementează operaţiunile; în │
 │ │contextul sistemelor de ajutor de stat, este organismul │
 │ │care primeşte ajutorul; în contextul instrumentelor │
 │ │financiare, înseamnă organismul care implementează │
 │ │instrumentul financiar. │
 │ │Are înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE)nr. 1303/2013│
 │ │al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire │
 │ │a unor dispoziţii comune privind Fondul European de │
 │ │Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de│
 │ │Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare │
 │ │Rurală şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri │
 │ │Maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii │
 │ │generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională,│
 │ │Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul │
 │ │European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi de │
 │ │abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al │
 │ │Consiliului. În cadrul prezentului ghid, pentru │
 │ │proiectele implementate în parteneriat, termenul │
 │ │beneficiar semnifică parteneriatul compus din două sau │
 │ │mai multe entităţi cu personalitate juridică înregistrate│
 │ │în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene,│
 │ │parteneriat constituit în scopul accesării finanţării şi │
 │ │implementării proiectului. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Cerere de │Mecanism de acordare a finanţării nerambursabile în │
 │propuneri de │cadrul căruia este organizat un proces de selecţie a unor│
 │proiecte │propuneri de proiecte în acord cu un set de condiţii │
 │ │stabilite prin Ghidul solicitantului, în contextul │
 │ │implementării POCU. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Cheltuieli │Reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de │
 │generale de │ansamblu a proiectului şi nu pot fi atribuite direct unei│
 │administraţie │anumite activităţi din cadrul operaţiunii; drept urmare │
 │ │fac parte din categoria costurilor indirecte │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Contract de │Actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o parte şi │
 │finanţare │Beneficiarul finanţării nerambursabile, pe de altă parte,│
 │ │prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile │
 │ │corelative ale părţilor în vederea implementării │
 │ │operaţiunilor în cadrul POCU. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Cheltuieli directe│Reprezintă acele cheltuieli eligibile care pot fi │
 │ │atribuite unei anumite activităţi individuale din cadrul │
 │ │operaţiunii şi pentru care este demonstrată legătura cu │
 │ │activitatea în cauză │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Cheltuieli │Reprezintă acele cheltuieli eligibile care nu pot fi │
 │indirecte │atribuite în mod direct realizării unei activităţi. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Cheltuieli │Au înţelesul prevăzut în Hotărârea Guvernului │
 │eligibile │nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a │
 │ │cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate│
 │ │prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul │
 │ │Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020 │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Cofinanţare │Orice contribuţie din fonduri publice naţionale destinată│
 │publică │finanţării cheltuielilor eligibile necesare implementării│
 │ │proiectului │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Cofinanţare │Orice contribuţie a unui beneficiar la finanţarea │
 │privată │cheltuielilor eligibile necesare implementării │
 │ │proiectului, alta decât cofinanţarea publică │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Dezvoltare locală │Este un instrument specific, utilizabil la nivel │
 │plasată sub │subregional, care este complementar altor forme de │
 │responsabilitatea │sprijin pentru dezvoltare la nivel local. DLRC poate │
 │comunităţii (DLRC)│mobiliza şi implica organizaţiile şi comunităţile locale │
 │ │pentru a-şi aduce contribuţia la realizarea obiectivelor │
 │ │strategiei Europa 2020 de creştere inteligentă, durabilă │
 │ │şi favorabilă incluziunii, la stimularea coeziunii │
 │ │teritoriale şi la atingerea obiectivelor de politică. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Diurnă │Suma forfetară zilnică primită de personalul │
 │ │beneficiarului care participă la o activitate din │
 │ │proiect, acoperind cheltuielile cu hrana şi alte │
 │ │cheltuieli diverse, cu excepţia cheltuielilor de cazare │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Eligibilitate │Condiţiile obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de│
 │ │către solicitant şi/sau de către proiect pentru a putea │
 │ │fi acceptat pentru acordarea unei contribuţii financiare.│
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Formular de │Formatul standard disponibil în MySMIS pentru completarea│
 │aplicaţie │unei propuneri de proiect. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Grant │Sprijin financiar acordat direct în baza unui contract de│
 │ │finanţare. În sensul POCU, grantul este tipul de │
 │ │finanţare nerambursabilă acordată în cadrul proiectelor │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Grant global │Statul membru (sau statul membru în acord cu autoritatea │
 │ │de management) poate decide în acord cu Comisia să │
 │ │încredinţeze implementarea sau managementul unei părţi a │
 │ │asistenţei financiare către entităţi intermediare, │
 │ │incluzând autorităţi locale, organisme regionale de │
 │ │dezvoltare sau organizaţii nonguvernamentale. Această │
 │ │parte a asistenţei financiare este denumită │
 │ │"grant global" şi este utilizată cu precădere pentru │
 │ │iniţiativele locale de dezvoltare. În cazul │
 │ │intervenţiilor finanţate din FSE în concordanţă cu │
 │ │prevederile art. 4 din Regulamentul FSE, aceste acţiuni │
 │ │trebuie întreprinse de către entităţi intermediare │
 │ │regionale şi locale. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Indicator de │Element care măsoară consecinţele imediate şi concrete │
 │realizare │ale măsurilor luate şi ale resurselor utilizate, exprimat│
 │ │în unităţi fizice │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Indicator de │Element care măsoară efectele, beneficiile şi avantajele │
 │rezultat │imediate şi directe asupra grupului ţintă, ca urmare a │
 │ │utilizării asistenţei financiare acordate. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Inovare socială │Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii │
 │ │şi modele prin care pot fi mai bine abordate provocările │
 │ │sociale, cu participarea actorilor publici şi privaţi, │
 │ │inclusiv a societăţii civile, cu scopul îmbunătăţirii │
 │ │serviciilor sociale.*1) │
 │ │POCU promovează inovarea socială, în special cu scopul de│
 │ │a testa, eventual implementa la scară largă soluţii │
 │ │inovative, la nivel local sau regional, pentru a aborda │
 │ │provocările sociale. │
 │ │În contextul fiecărei cereri de propuneri de proiecte │
 │ │sunt furnizate domenii de inovare socială. Solicitanţii │
 │ │şi partenerii eligibili trebuie să evidenţieze în │
 │ │formularul de aplicaţie dacă propunerea de proiect │
 │ │contribuie la inovarea socială. Contribuţia propunerii │
 │ │de proiect la inovarea socială este punctată în cadrul │
 │ │criteriului de selecţie eficacitate. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Instrument │Măsurile Uniunii de sprijin financiar acordat de la buget│
 │financiar │pe o bază complementară, în vederea atingerii unuia sau │
 │ │mai multor obiective specifice de politică a Uniunii. │
 │ │Respectivele instrumente pot lua forma unor investiţii de│
 │ │capital sau cvasicapital, împrumuturi, garanţii, sau alte│
 │ │instrumente de partajare a riscurilor şi pot fi, după │
 │ │caz, combinate cu granturi.*2) │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Investiţii │Investiţia teritorială integrată este un mecanism de │
 │teritoriale │implementare la nivel teritorial care permite punerea în │
 │integrate (ITI) │aplicare a unei strategii teritoriale de manieră │
 │ │integrată, utilizând fonduri din cel puţin două axe │
 │ │prioritare diferite din acelaşi program operaţional sau │
 │ │din programe operaţionale diferite. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Obiectiv tematic │Obiective care acoperă domeniile strategice de dezvoltare│
 │ │pentru a contribui la strategia Uniunii pentru o creştere│
 │ │inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii Europa │
 │ │2020), precum şi la misiunile specifice fondului în │
 │ │temeiul obiectivelor bazate pe tratate, inclusiv │
 │ │coeziunea economică, socială şi teritorială (conform │
 │ │art. 9 din Reg. 1303/2013). Există 11 obiective tematice,│
 │ │dintre care 3 sunt vizate prin POCU: │
 │ │● OT 8 - promovarea sustenabilităţii şi calităţii │
 │ │locurilor de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de │
 │ │muncă; │
 │ │● OT 9 - promovarea incluziunii sociale, combaterea │
 │ │sărăciei şi a oricărei forme de discriminare; │
 │ │● OT 10 - investiţiile în educaţie, formare şi formare │
 │ │profesională pentru competenţe şi învăţare pe tot │
 │ │parcursul vieţii. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Operaţiune │Înseamnă un proiect, un contract, o acţiune sau un grup │
 │ │de proiecte selectate de autorităţile de management ale │
 │ │programelor în cauză sau sub responsabilitatea acestora, │
 │ │care contribuie la realizarea obiectivelor unei │
 │ │priorităţi sau unor priorităţi aferente. În contextul │
 │ │POCU, operaţiunea este proiectul selectat şi contractat. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │"Operaţiune │Înseamnă o operaţiune care a fost încheiată în mod fizic │
 │finalizată" │sau implementată integral şi pentru care toate plăţile │
 │ │aferente au fost efectuate de beneficiari, iar │
 │ │contribuţia publică relevantă a fost plătită │
 │ │beneficiarilor │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Partener │Persoană juridică care poate participa alături de │
 │ │solicitant la depunerea unei propuneri de proiect în │
 │ │cadrul POCU şi, în condiţiile admiterii pentru finanţare,│
 │ │participă alături de solicitant la implementarea │
 │ │proiectului, în conformitate cu prevederile acordului de │
 │ │parteneriat semnat. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Principii/teme │Principii aplicabile în mod orizontal finanţărilor din │
 │orizontale │fonduri ESI, ce trebuie avute în vedere, după caz, în │
 │ │cadrul proiectelor finanţate în cadrul POCU: egalitatea │
 │ │de şanse, dezvoltarea durabilă şi schimbările │
 │ │demografice. Elemente generale privind aceste principii │
 │ │sunt conţinute în Ghidul privind integrarea principiilor │
 │ │orizontale în cadrul proiectelor finanţate din │
 │ │FESI 2014-2020, │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Prioritate de │Direcţii prioritare de concentrare a sprijinului din FESI│
 │investiţii │aferente obiectivelor tematice stabilite prin art. 3 din │
 │ │Reg. nr. 1304/2013, care sunt integrate în POCU în cadrul│
 │ │fiecărei axe prioritare. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Proiect │Solicitarea de finanţare nerambursabilă transmisă în │
 │ │condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului, care a │
 │ │fost admisă pentru finanţare. Proiectul reprezintă, │
 │ │conform definiţiei Comisiei Europene "un grup de │
 │ │activităţi care trebuie realizate într-o secvenţă logică,│
 │ │pentru a atinge un set de obiective prestabilite, │
 │ │formulate într-o perioadă de timp şi cu un buget │
 │ │definit".*3) │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Solicitant │Persoană juridică care transmite o propunere de proiect, │
 │ │în condiţiile stabilite prin Ghidul solicitantului pentru│
 │ │fiecare cerere de propuneri de proiecte lansate în cadrul│
 │ │POCU. │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Subcontractarea │În cazul finanţărilor nerambursabile acordate prin │
 │ │Programul Operaţional "Capital Uman 2014-2020" (POCU) în │
 │ │baza unui contract de finanţare, externalizarea │
 │ │(subcontractul) reprezintă acel acord scris/contract │
 │ │încheiat în baza legislaţiei relevante, prin care │
 │ │beneficiarul încredinţează o activitate sau o parte │
 │ │limitată a unei activităţi asumate prin cererea de │
 │ │finanţare unei terţe persoane juridice, alta decât │
 │ │entităţile partenere │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Subvenţii │Suport acordat de către beneficiar grupului-ţintă │
 │(ajutoare, premii,│eligibil, sub formă financiară sau în natură │
 │burse) │ │
 ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Teme secundare FSE│Teme cu caracter orizontal pentru obiectivele Strategiei │
 │ │Europa 2020 la care pot contribui priorităţile de │
 │ │investiţii FSE, conform categorizării realizate de │
 │ │Comisia Europeană prin "Nomenclatorul categoriilor de │
 │ │intervenţie a fondurilor în cadrul obiectivului │
 │ │Investiţii pentru creştere economică şi ocupare şi │
 │ │pentru Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri"*4) │
 │ │(sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii │
 │ │scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de │
 │ │vedere al utilizării resurselor; inovarea socială; │
 │ │îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor; consolidarea │
 │ │cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării; │
 │ │creşterea accesibilităţii, utilizarea şi calitatea TIC; │
 │ │nediscriminarea; egalitatea de şanse între femei şi │
 │ │bărbaţi etc.) │
 └──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *1) Definiţia Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en
    *2) Definiţie preluată din Reg.(UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Reg. (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului
    *3) Comisia Europeană, Project Cycle Management guidelines, pagina 8, disponibil pe pagina de internet: http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf
    *4) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 215/2014 of 7 March 2014 laying down rules for implementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund with regard to methodologies for climate change support, the determination of milestones and targets in the performance framework and the nomenclature of categories of intervention for the European Structural and Investment Funds
──────────

    1.1.4. Documente strategice relevante
    Principalele documente de interes pentru solicitanţi în cadrul POCU 2014-2020 sunt:
    [v] Acordul de parteneriat 2014-2020
    [v] Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020
    [v] Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020
    [v] Ghidul Solicitantului Condiţii Generale
    [v] Ghidul solicitantului condiţii specifice aferent fiecărei cereri de propuneri de proiecte
    De asemenea, în definirea cererilor de propuneri de proiecte AM POCU are în vedere corelarea lansărilor cu ţintele asumate în POCU 2014-2020 la nivel de indicatori, dar şi cu obiectivele şi ţintele stabilite în documentele strategice relevante care au fost avute în vedere în perioada de elaborare POCU 2014-2020.
    Din acest punct de vedere, solicitanţii şi partenerii eligibili vor trebui să evidenţieze în cererea de finanţare elemente de relevanţă în raport cu o parte din documentele strategice menţionate de AM ca fiind de interes pentru respectiva cerere de propuneri de proiecte.
    Principalele documente strategice relevante (cu abrevierile din POCU 2014-2020) sunt:

 ┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1.│Acordul de parteneriat 2014-2020 │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2.│Recomandările specifice de ţară │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3.│Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români │
 │ │aparţinând minorităţii romilor │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4.│Strategia Guvernului pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor şi │
 │ │îmbunătăţire a mediului de afaceri │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5.│Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării 2030 │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6.│Strategia Naţională de Dezvoltare Regională │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7.│Strategia Naţională pentru Competitivitate │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8.│Strategia Naţională pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9.│Strategia Naţională privind Îmbătrânirea Activă │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │10.│Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu │
 │ │Dizabilităţi │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │11.│Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │12.│Strategia Naţională privind Învăţământul Terţiar │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │13.│Strategia Naţională pentru Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │14.│Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │15.│Strategia Naţională pentru Prevenirea şi Combaterea Fenomenului │
 │ │Violenţei în Familie │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │16.│Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului│
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │17.│Strategia Naţională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │18.│Strategia Naţională de Sănătate │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │19.│Strategia Naţională împotriva Traficului de Persoane │
 ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │20.│Strategia UE pentru Regiunea Dunării │
 └───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    1.1.5. Priorităţi de investiţii ale POCU
    Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, cu o alocare totală de aproximativ 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro contribuţie UE), stabileşte priorităţile de intervenţie ale României în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale şi educaţiei. Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creşterea accesului la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale şi de sănătate. POCU sprijină operaţiuni înscrise în 3 obiective tematice (OT 8, 9 şi 10), 13 priorităţi de investiţii (8i, 8ii, 8iii, 8v, 8vii, 9ii, 9iv, 9v, 9vi, 10i, 10ii, 10iii, 10iv) şi 58 obiective specifice, conform Regulamentului CE nr. 1303/2013.

 ┌──────┬────────┬───────────┬────────┬───────────────────────────────────────┐
 │Axa │Obiectiv│Prioritatea│Obiectiv│ Definire obiectiv specific │
 │prio- │tematic │de │Specific│ │
 │ritară│ │investiţii │ │ │
 ├──────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1 │ 8 │8ii │ 1.1 │Creşterea ocupării tinerilor NEETs │
 │ │ │ │ │şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, │
 │ │ │ │ │înregistraţi la Serviciul Public de │
 │ │ │ │ │Ocupare, cu rezidenţa în regiunile │
 │ │ │ │ │eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud │
 │ │ │ │ │Muntenia) │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 1.2 │Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, │
 │ │ │ │ │inclusiv prin evaluarea şi │
 │ │ │ │ │certificarea competenţelor dobândite │
 │ │ │ │ │în sistem non-formal şi informal al │
 │ │ │ │ │tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între │
 │ │ │ │ │16 - 24 ani, înregistraţi la Serviciul │
 │ │ │ │ │Public de Ocupare, cu rezidenţa în │
 │ │ │ │ │regiunile eligibile (Centru, Sud-Est │
 │ │ │ │ │şi Sud Muntenia) │
 ├──────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 2 │ 8 │8ii │ 2.1 │Creşterea ocupării tinerilor NEETs │
 │ │ │ │ │şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, │
 │ │ │ │ │înregistraţi la Serviciul Public de │
 │ │ │ │ │Ocupare, cu rezidenţa în regiunile │
 │ │ │ │ │eligibile (Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, │
 │ │ │ │ │Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 2.2 │Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, │
 │ │ │ │ │inclusiv prin evaluarea şi certificarea│
 │ │ │ │ │competenţelor dobândite în sistem │
 │ │ │ │ │non-formal şi informal al tinerilor │
 │ │ │ │ │NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 │
 │ │ │ │ │ani, înregistraţi la Serviciul Public │
 │ │ │ │ │de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile │
 │ │ │ │ │eligibile (Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, │
 │ │ │ │ │Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 2.3 │Creşterea numărului tinerilor NEETs │
 │ │ │ │ │inactivi înregistraţi la Serviciul │
 │ │ │ │ │Public de Ocupare │
 ├──────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 3 │ 8, 10 │8i, 8iii, │ 3.1 │Creşterea ocupării şomerilor şi a │
 │ │ │8v, 8vii, │ │persoanelor inactive, cu accent pe │
 │ │ │10iii │ │şomerii de lungă durată, lucrătorii │
 │ │ │ │ │vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu │
 │ │ │ │ │dizabilităţi, persoanelor cu nivel │
 │ │ │ │ │redus de educaţie │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 3.2 │Creşterea ocupării cetăţenilor români │
 │ │ │ │ │aparţinând minorităţii roma │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 3.3 │Creşterea ocupării persoanelor din │
 │ │ │ │ │mediul rural, în special cele din │
 │ │ │ │ │agricultura de subzistenţă şi semi- │
 │ │ │ │ │subzistenţă │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 3.4 │Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, │
 │ │ │ │ │inclusiv prin evaluarea şi certificarea│
 │ │ │ │ │competenţelor dobândite în sistem │
 │ │ │ │ │non-formal şi informal al şomerilor şi │
 │ │ │ │ │persoanelor inactive, cu accent pe │
 │ │ │ │ │şomerii de lungă durată, lucrătorii │
 │ │ │ │ │vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu │
 │ │ │ │ │dizabilităţi, persoanelor cu nivel │
 │ │ │ │ │redus de educaţie │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 3.5 │Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, │
 │ │ │ │ │inclusiv prin evaluarea şi certificarea│
 │ │ │ │ │competenţelor dobândite în sistem │
 │ │ │ │ │non-formal şi informal al cetăţenilor │
 │ │ │ │ │români aparţinând minorităţii roma │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 3.6 │Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, │
 │ │ │ │ │inclusiv prin evaluarea şi certificarea│
 │ │ │ │ │competenţelor dobândite în sistem │
 │ │ │ │ │non-formal şi informal al persoanelor │
 │ │ │ │ │din mediul rural, în special cele din │
 │ │ │ │ │agricultura de subzistenţă şi │
 │ │ │ │ │semi-subzistenţă │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 3.7 │Creşterea ocupării prin susţinerea │
 │ │ │ │ │întreprinderilor cu profil non-agricol │
 │ │ │ │ │din zona urbană │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 3.8 │Creşterea numărului de angajaţi care │
 │ │ │ │ │beneficiază de noi instrumente, metode,│
 │ │ │ │ │practici etc de management al │
 │ │ │ │ │resurselor umane şi de condiţii de │
 │ │ │ │ │lucru îmbunătăţite în vederea adaptării│
 │ │ │ │ │activităţii la dinamica sectoarelor │
 │ │ │ │ │economice cu potenţial competitiv │
 │ │ │ │ │identificate conform SNC/ domeniilor de│
 │ │ │ │ │specializare inteligentă conform SNCDI │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 3.9 │Creşterea şanselor de reintegrare pe │
 │ │ │ │ │piaţa muncii a lucrătorilor care │
 │ │ │ │ │urmează să fie disponibilizaţi/ │
 │ │ │ │ │concediaţi prin furnizarea de măsuri de│
 │ │ │ │ │outplacement │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 3.10 │Adaptarea structurilor SPO de la nivel │
 │ │ │ │ │naţional şi teritorial prin │
 │ │ │ │ │introducerea unor noi instrumente/ │
 │ │ │ │ │sisteme/proceduri/servicii/ mecanisme │
 │ │ │ │ │etc. privind nevoile pieţei muncii/ │
 │ │ │ │ │corelarea cererii cu oferta de forţă de│
 │ │ │ │ │muncă, monitorizarea serviciilor │
 │ │ │ │ │furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de │
 │ │ │ │ │date privind tinerii NEETs │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 3.11 │Creşterea satisfacţiei clienţilor SPO, │
 │ │ │ │ │a diversităţii şi gradului de │
 │ │ │ │ │cuprindere a serviciilor oferite │
 │ │ │ │ │angajatorilor şi persoanelor aflate în │
 │ │ │ │ │căutarea unui loc de muncă │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 3.12 │Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/ │
 │ │ │ │ │competenţe/aptitudini aferente │
 │ │ │ │ │sectoarelor economice/domeniilor │
 │ │ │ │ │identificate conform SNC şi SNCDI ale │
 │ │ │ │ │angajaţilor │
 ├──────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 4 │ 9 │9ii, 9iv, │ 4.1 │Reducerea numărului de comunităţi │
 │ │ │9v │ │marginalizate în care există populaţie │
 │ │ │ │ │aparţinând minorităţii roma (acele │
 │ │ │ │ │comunităţi în care populaţia aparţinând│
 │ │ │ │ │minorităţii roma reprezintă minim 10% │
 │ │ │ │ │din totalul populaţiei la nivelul │
 │ │ │ │ │comunităţii) aflate în risc de sărăcie │
 │ │ │ │ │şi excluziune socială, prin │
 │ │ │ │ │implementarea de măsuri integrate │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 4.2 │Reducerea numărului de comunităţi │
 │ │ │ │ │marginalizate (non-roma) aflate în risc│
 │ │ │ │ │de sărăcie şi excluziune socială, prin │
 │ │ │ │ │implementarea de măsuri integrate │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 4.3 │Îmbunătăţirea alfabetizării digitale a │
 │ │ │ │ │populaţiei din comunităţile │
 │ │ │ │ │dezavantajate prin susţinerea │
 │ │ │ │ │procesului de formare în cadrul reţelei│
 │ │ │ │ │PAPI (e-incluziune) │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 4.4 │Reducerea numărului de persoane │
 │ │ │ │ │aparţinând grupurilor vulnerabile prin │
 │ │ │ │ │furnizarea unor servicii sociale/ │
 │ │ │ │ │medicale/socio-profesionale/de formare │
 │ │ │ │ │profesională adecvate nevoilor │
 │ │ │ │ │specifice în vederea integrării │
 │ │ │ │ │socio-profesionale │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 4.5 │Creşterea calităţii sistemului de │
 │ │ │ │ │asistenţă socială prin introducerea de │
 │ │ │ │ │instrumente/proceduri/mecanisme etc. şi│
 │ │ │ │ │prin îmbunătăţirea nivelului de │
 │ │ │ │ │competenţe al profesioniştilor din │
 │ │ │ │ │sistem │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 4.6 │Creşterea numărului de persoane care │
 │ │ │ │ │beneficiază de servicii de asistenţă │
 │ │ │ │ │socială la nivelul comunităţii │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 4.7 │Creşterea utilizării/aplicării de │
 │ │ │ │ │soluţii TIC (e-asistenţă socială, │
 │ │ │ │ │serviciile electronice etc.) în │
 │ │ │ │ │furnizarea serviciilor sociale │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 4.8 │Îmbunătăţirea nivelului de competenţe │
 │ │ │ │ │al profesioniştilor din sectorul │
 │ │ │ │ │medical │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 4.9 │Creşterea numărului de persoane care │
 │ │ │ │ │beneficiază de programe de sănătate şi │
 │ │ │ │ │de servicii orientate către prevenţie, │
 │ │ │ │ │depistare precoce (screening), │
 │ │ │ │ │diagnostic şi tratament precoce pentru │
 │ │ │ │ │principalele patologii │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 4.10 │Creşterea numărului de persoane care │
 │ │ │ │ │beneficiază de servicii de asistenţă │
 │ │ │ │ │medicală la nivelul comunităţii │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 4.11 │Creşterea utilizării/aplicării de │
 │ │ │ │ │soluţii TIC (e-sănătate, telemedicină │
 │ │ │ │ │etc.) în furnizarea serviciilor │
 │ │ │ │ │medicale │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 4.12 │Reducerea numărului de copii şi tineri │
 │ │ │ │ │plasaţi în instituţii prin furnizarea │
 │ │ │ │ │de servicii la nivelul comunităţii │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 4.13 │Număr crescut al tinerilor │
 │ │ │ │ │instituţionalizaţi care dobândesc │
 │ │ │ │ │abilităţile necesare pentru a putea │
 │ │ │ │ │avea o viaţă independentă la părăsirea │
 │ │ │ │ │instituţiei rezidenţiale │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 4.14 │Creşterea numărului de asistenţi │
 │ │ │ │ │maternali şi sociali la nivelul │
 │ │ │ │ │comunităţii │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 4.15 │Reducerea numărului persoanelor │
 │ │ │ │ │vârstnice şi a celor cu dizabilităţi │
 │ │ │ │ │plasate în instituţii rezidenţiale, │
 │ │ │ │ │prin furnizarea de servicii sociale şi │
 │ │ │ │ │medicale la nivelul comunităţii, │
 │ │ │ │ │inclusiv servicii pe termen lung │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 4.16 │Consolidarea capacităţii │
 │ │ │ │ │întreprinderilor de economie socială de│
 │ │ │ │ │a funcţiona într-o manieră auto- │
 │ │ │ │ │sustenabilă │
 ├──────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 5 │ 9 │9vi │ 5.1 │Reducerea numărului de comunităţi │
 │ │ │ │ │marginalizate (roma şi non-roma) aflate│
 │ │ │ │ │în risc de sărăcie şi excluziune │
 │ │ │ │ │socială din oraşe cu peste 20.000 │
 │ │ │ │ │locuitori, cu accent pe cele cu │
 │ │ │ │ │populaţie aparţinând minorităţii roma, │
 │ │ │ │ │prin implementarea de măsuri/operaţiuni│
 │ │ │ │ │integrate în contextul mecanismului de │
 │ │ │ │ │DLRC. │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 5.2 │Reducerea numărului de comunităţi │
 │ │ │ │ │marginalizate aflate în risc de sărăcie│
 │ │ │ │ │şi excluziune socială din zona rurală │
 │ │ │ │ │şi oraşe cu o populaţie de până la │
 │ │ │ │ │20.000 locuitori prin implementarea de │
 │ │ │ │ │măsuri/operaţiuni integrate în │
 │ │ │ │ │contextul mecanismului de DLRC. │
 ├──────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 6 │ 8, 10 │8ii, 10i, │ 6.1 │Creşterea numărului de tineri NEETs │
 │ │ │10ii, │ │şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, │
 │ │ │10iii, 10iv│ │înregistraţi la SPO care se reîntorc în│
 │ │ │ │ │educaţie în programe de tip a doua │
 │ │ │ │ │şansă, inclusiv în programe de formare │
 │ │ │ │ │profesională iniţială │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 6.2 │Creşterea participării la învăţământul │
 │ │ │ │ │ante-preşcolar şi preşcolar, în special│
 │ │ │ │ │a grupurilor cu risc de părăsire │
 │ │ │ │ │timpurie a şcolii, cu accent pe copiii │
 │ │ │ │ │aparţinând minorităţii roma şi a celor │
 │ │ │ │ │din mediul rural │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 6.3 │Reducerea părăsirii timpurii a şcolii │
 │ │ │ │ │prin măsuri integrate de prevenire şi │
 │ │ │ │ │de asigurare a oportunităţilor egale │
 │ │ │ │ │pentru elevii aparţinând grupurilor │
 │ │ │ │ │vulnerabile, cu accent pe elevii │
 │ │ │ │ │aparţinând minorităţii roma şi elevii │
 │ │ │ │ │din mediul rural/ comunităţile │
 │ │ │ │ │dezavantajate socio-economic │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 6.4 │Creşterea numărului de tineri care au │
 │ │ │ │ │abandonat şcoala şi de adulţi care nu │
 │ │ │ │ │şi-au finalizat educaţia obligatorie │
 │ │ │ │ │care se reîntorc în sistemul de │
 │ │ │ │ │educaţie şi formare, inclusiv prin │
 │ │ │ │ │programe de tip a doua şansă şi │
 │ │ │ │ │programe de formare profesională │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 6.5 │Creşterea numărului de oferte │
 │ │ │ │ │educaţionale orientate pe formarea de │
 │ │ │ │ │competenţe şi pe utilizarea de soluţii │
 │ │ │ │ │digitale/de tip TIC în procesul de │
 │ │ │ │ │predare │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 6.6 │Îmbunătăţirea competenţelor │
 │ │ │ │ │personalului didactic din învăţământul │
 │ │ │ │ │pre-universitar în vederea promovării │
 │ │ │ │ │unor servicii educaţionale de calitate │
 │ │ │ │ │orientate pe nevoile elevilor şi a │
 │ │ │ │ │unei şcoli incluzive. │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 6.7 │Creşterea participării la învăţământul │
 │ │ │ │ │terţiar universitar şi non-universitar │
 │ │ │ │ │organizat în cadrul instituţiilor de │
 │ │ │ │ │învăţământ superior acreditate în │
 │ │ │ │ │special pentru cei care provin din │
 │ │ │ │ │grupuri vulnerabile │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 6.8 │Implementarea de măsuri sistemice în │
 │ │ │ │ │învăţământul terţiar universitar şi │
 │ │ │ │ │non-universitar organizat în cadrul │
 │ │ │ │ │instituţiilor de învăţământ superior │
 │ │ │ │ │acreditate pentru a facilita │
 │ │ │ │ │adaptarea la cerinţele pieţei muncii │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 6.9 │Îmbunătăţirea nivelului de competenţe │
 │ │ │ │ │al personalului didactic din │
 │ │ │ │ │învăţământul terţiar universitar şi │
 │ │ │ │ │non-universitar organizat în cadrul │
 │ │ │ │ │instituţiilor de învăţământ superior │
 │ │ │ │ │acreditate în ceea ce priveşte │
 │ │ │ │ │conţinutul educaţional inovator şi │
 │ │ │ │ │resursele de învăţare moderne şi │
 │ │ │ │ │flexibile │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 6.10 │Diversificarea ofertelor educaţionale │
 │ │ │ │ │în învăţământul terţiar universitar şi │
 │ │ │ │ │non-universitar tehnic organizat în │
 │ │ │ │ │cadrul instituţiilor de învăţământ │
 │ │ │ │ │superior acreditate corelate cu nevoile│
 │ │ │ │ │pieţei muncii din sectoarele economice/│
 │ │ │ │ │domeniile identificate prin SNC şi │
 │ │ │ │ │SNCDI │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 6.11 │Creşterea participării la programele de│
 │ │ │ │ │formare profesională iniţială, în │
 │ │ │ │ │special pentru elevii/ucenicii care │
 │ │ │ │ │provin din comunităţi dezavantajate, │
 │ │ │ │ │cu accent pe mediul rural şi cei │
 │ │ │ │ │aparţinând minorităţii roma │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 6.12 │Creşterea participării la programele de│
 │ │ │ │ │formare profesională continuă, cu │
 │ │ │ │ │accent pe acei adulţi, cu un nivel │
 │ │ │ │ │scăzut de calificare şi persoanele cu │
 │ │ │ │ │vârsta de peste 40 ani, din zone rurale│
 │ │ │ │ │defavorizate, inclusiv prin │
 │ │ │ │ │recunoaşterea şi certificarea │
 │ │ │ │ │rezultatelor învăţării dobândite în │
 │ │ │ │ │contexte non-formale şi informale │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 6.13 │Creşterea numărului absolvenţilor de │
 │ │ │ │ │învăţământ terţiar universitar şi non │
 │ │ │ │ │universitar care îşi găsesc un loc de │
 │ │ │ │ │muncă urmare a accesului la activităţi │
 │ │ │ │ │de învăţare/cercetare/inovare la un │
 │ │ │ │ │potenţial loc de muncă, cu accent pe │
 │ │ │ │ │sectoarele economice cu potenţial │
 │ │ │ │ │competitiv identificate conform SNC şi │
 │ │ │ │ │domeniile de specializare inteligentă │
 │ │ │ │ │conform SNCDI │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 6.14 │Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a│
 │ │ │ │ │viitorilor absolvenţii de învăţământ │
 │ │ │ │ │secundar şi terţiar non- universitar │
 │ │ │ │ │(ISCED 2 - 4 nivel de calificare 3 - 5)│
 │ │ │ │ │prin sprijinirea activităţilor de │
 │ │ │ │ │învăţare la un potenţial loc de muncă │
 │ │ │ │ │şi prin dezvoltarea parteneriatelor │
 │ │ │ │ │între unităţile de învăţământ şi │
 │ │ │ │ │companii, cu accent pe sectoarele │
 │ │ │ │ │economice cu potenţial competitiv │
 │ │ │ │ │identificate conform SNC şi din │
 │ │ │ │ │domeniile de specializare inteligentă │
 │ │ │ │ │conform SNCDI │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 6.15 │Îmbunătăţirea nivelului de competenţe │
 │ │ │ │ │al personalului didactic, a │
 │ │ │ │ │formatorilor, a evaluatorilor de │
 │ │ │ │ │competenţe profesionale şi personalului│
 │ │ │ │ │din întreprinderi cu atribuţii în │
 │ │ │ │ │învăţarea la locul de muncă │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 6.16 │Creşterea numărului de oferte furnizate│
 │ │ │ │ │de sistemul de educaţie şi formare │
 │ │ │ │ │profesională adaptate la nevoile şi │
 │ │ │ │ │tendinţele de dezvoltare ale pieţei │
 │ │ │ │ │muncii │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 6.17 │Creşterea numărului de programe de │
 │ │ │ │ │formare profesională pentru sectoarele │
 │ │ │ │ │economice cu potenţial competitiv │
 │ │ │ │ │identificate conform SNC şi din │
 │ │ │ │ │domeniile de specializare inteligentă │
 │ │ │ │ │conform SNCDI bazate pe un sistem de │
 │ │ │ │ │anticipare a nevoilor şi tendinţelor │
 │ │ │ │ │de dezvoltare ale pieţei muncii prin │
 │ │ │ │ │investiţii în capacitatea furnizorilor │
 │ │ │ │ │de formare şi prin stimularea │
 │ │ │ │ │parteneriatelor cu mediul de afaceri │
 ├──────┼────────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 7 │ N/A │ N/A │ 7.1 │Îmbunătăţirea capacităţii AM şi OI ale │
 │ │ │ │ │POCU de a gestiona şi implementa în mod│
 │ │ │ │ │eficient şi eficace programul │
 │ │ │ │ │operaţional. │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 7.2 │Îmbunătăţirea capacităţii │
 │ │ │ │ │beneficiarilor POCU de a implementa în │
 │ │ │ │ │mod eficient şi eficace proiecte de tip│
 │ │ │ │ │FSE │
 │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │ 7.3 │Creşterea gradului de informare a │
 │ │ │ │ │beneficiarilor şi potenţialilor │
 │ │ │ │ │beneficiari POCU privind activităţile │
 │ │ │ │ │care pot face obiectul FSE, valorizarea│
 │ │ │ │ │şi implementarea de bune practici şi │
 │ │ │ │ │iniţiative în domeniul FSE │
 └──────┴────────┴───────────┴────────┴───────────────────────────────────────┘


    1.2. Regiuni de implementare
    În România, investiţiile din POCU vor fi finanţate în toate cele 8 regiuni eligibile. Dintre acestea, 7 se încadrează în categoria de regiuni mai puţin dezvoltate (al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75% din PIB-ul mediu al UE-27: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru), iar Bucureşti-Ilfov se încadrează în categoria regiuni mai dezvoltate (al căror PIB pe cap de locuitor este mai mare de 90% din PIB-ul mediu al UE-27).
    La nivelul programului sunt stabilite alocări financiare în funcţie de categoriile de regiuni, respectiv între regiuni mai dezvoltate şi regiuni mai puţin dezvoltate, ceea ce reflectă necesitatea reală de a concentra resursele financiare în regiunile mai puţin dezvoltate, regiuni cu oportunităţi mai limitate decât Bucureşti-Ilfov. În acest sens, la nivelul POCU sunt priorităţi de investiţii care asigură finanţare numai pentru regiunile mai puţin dezvoltate, cum ar fi AP 1 (PI 8.ii), AP 3 (Pi 8.iii antreprenoriatul, PI 10.iii. instruirea angajaţilor şi 8.v capacitatea de adaptare la schimbare), AP 4 (PI 9.v economia socială) AP 6 (10.iii învăţarea pe tot parcursul vieţii). În cadrul fiecărei cereri de propuneri de proiecte vor fi clar indicate alocările financiare în funcţie de categoriile de regiuni.

    Rate de cofinanţare la nivel de Axa prioritară/priorităţi de investiţii
    Menţionăm că, la nivelul AP/PI, în funcţie de categoria de încadrare a regiunii, în regiuni mai dezvoltate sau mai puţin dezvoltate, cotele de cofinanţare diferă după cum se specifică în Regulamentul CE nr. 1303/2013:
    a) 85% pentru regiunile mai puţin dezvoltate ale statelor membre în care PIB-ul mediu pe cap de locuitor în perioada 2007-2009 a fost sub 85% din PIB-ul mediu în UE-27 din aceeaşi perioadă şi pentru regiunile ultraperiferice, inclusiv alocările suplimentare pentru regiunile ultraperiferice;
    b) 80% pentru regiunile mai puţin dezvoltate ale statelor membre, altele decât cele menţionate la litera (a) şi pentru toate regiunile al căror PIB pe cap de locuitor folosit ca criteriu de eligibilitate în perioada de programare 2007-2013 a reprezentat sub 75% din media UE-25, dar al căror PIB pe cap de locuitor depăşeşte 75% din PIB-ul mediu al UE-27.
    Pentru axa prioritară 1 de implementare a YEI rata maximă de cofinanţare UE se majorează până la aprox. 92%, conform reglementărilor aplicabile YEI şi FSE.
    De asemenea, în cazul axei prioritare 5 dedicată dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunităţii, rata maximă de cofinanţare UE se majorează cu zece puncte procentuale, fiind de 95% pentru regiunile mai puţin dezvoltate şi 90% pentru regiunile mai dezvoltate.
    În situaţia în care un proiect se adresează unui grup ţintă care are rezidenţă atât din regiuni mai puţin dezvoltate cât şi din regiunea Bucureşti - Ilfov, cofinanţarea va fi calculată în baza unui algoritm prorata definit în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice.
    În cazul în care un proiect vizează un grup ţintă ce are rezidenţa într-o regiune mai puţin dezvoltată, dar parte din activităţi se desfăşoară într-o regiune mai dezvoltată, respectiv în regiunea Bucureşti-Ilfov, rata de cofinanţare aplicabilă este cea aferentă regiunilor mai puţin dezvoltate deoarece se consideră că activităţile desfăşurate în Bucureşti-Ilfov sunt în beneficiul regiunii mai puţin dezvoltate. Aceeaşi metodologie este valabilă şi în cazul în care grupul ţintă are rezidenţa în regiunea Bucureşti-Ilfov, dar parte din activităţi se desfăşoară într-o regiune mai puţin dezvoltată.

 ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ Axa prioritară │ Cofinanţare naţională (publică şi privată) │
 │ ├─────────────────────────┬────────────────────────┤
 │ │ Regiune mai puţin │ Regiune mai dezvoltată │
 │ │ dezvoltată │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ AP 1 │ 8% │ Nu este cazul │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ AP 2 │ 15% │ 20% │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ AP 3 │ 15% │ 20% │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ AP 4 │ 15% │ 20% │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ AP 5 │ 5% │ 10% │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ AP 6 │ 15% │ 20% │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


    Rate de cofinanţare la nivel de proiect
    În situaţia în care un proiect se adresează unui grup ţintă care are rezidenţă atât din regiuni mai puţin dezvoltate, cât şi din regiunea Bucureşti - Ilfov, cofinanţarea va fi calculată în baza unui algoritm prorata definit în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice. În cazul în care un proiect vizează un grup ţintă ce are rezidenţa într-o regiune mai puţin dezvoltată, dar parte din activităţi se desfăşoară într-o regiune mai dezvoltată, respectiv în regiunea Bucureşti-Ilfov, rata de cofinanţare aplicabilă este cea aferentă regiunilor mai puţin dezvoltate deoarece se consideră că activităţile desfăşurate în Bucureşti-Ilfov sunt în beneficiul regiunii mai puţin dezvoltate. Aceeaşi metodologie este valabilă şi în cazul în care grupul ţintă are rezidenţa în regiunea Bucureşti-Ilfov, dar parte din activităţi se desfăşoară într-o regiune mai puţin dezvoltată.

    II. CONDIŢII PENTRU SOLICITAREA FINANŢĂRII

    2.1. Reguli generale privind solicitanţii

    2.1.1. Eligibilitate solicitanţi şi parteneri

    Pentru a putea aplica pentru finanţare în cadrul POCU, solicitantul şi partenerii acestuia trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    (a) Reguli generale privind eligibilitatea solicitanţilor
    ● Solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, persoana juridică, conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare categorie de persoană juridică desemnată ca fiind eligibilă prin Condiţiile specifice aplicabile pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte.
    ● Solicitantului NU i se poate acorda finanţarea nerambursabilă solicitată dacă:
    - se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale.
    - reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita profesională;
    - reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate în instanţa, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
    - se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    - reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
    - solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanţii lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum este definit în legislaţia naţională şi comunitară în vigoare
    - se face vinovat de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informaţii;
    - solicitantul sau partenerii se află pe lista beneficiarilor excluşi de la finanţare în urma rezilierii contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat să semneze contractul de finanţare
    Baza legală de avut în vedere în situaţia în care solicitantului NU i se poate acorda finanţarea nerambursabilă solicitată: REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (art. 106)

    (b) Reguli generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU
    Pentru depunerea unei cereri de finanţare puteţi avea parteneri naţionali şi/sau transnaţionali.
    ● Partenerii naţionali sunt organizaţii cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor profesionale;
    ● Partenerii nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate de mai sus 2.1.1. (a);
    ● Partenerii transnaţionali sunt organizaţii cu personalitate juridică din statele membre ale Uniunii Europene exclusiv România (exclusiv echivalentul Persoanelor Fizice Autorizate sau alte entităţi similare - angajaţi pe cont propriu, întreprinderi individuale, etc), legal constituite în ţara de origine, care desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor şi patronatelor din statele membre ale UE;
    ● Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să fie implicaţi cel puţin o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de exp: formare profesională, informare şi consiliere profesională, a doua şansă, incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educaţie preuniversitară/universitară, economie socială). Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să contribuie financiar la realizarea proiectului.

    (c) Capacitatea financiară şi operaţională
    Solicitantul şi partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară şi operaţională.
    Capacitatea financiară şi operaţională a fiecăruia dintre membrii parteneriatului va fi evaluată având în vedere informaţiile furnizate în cererea de finanţare (experienţă în domeniul proiectelor, "Cifra de afaceri/venituri totale"), în raport cu resursele puse la dispoziţie sau resursele necesare pentru implementarea proiectului, conform cererii de finanţare şi acordului de parteneriat.
    În situaţia în care datele declarate în cererea de finanţare nu corespund cu informaţiile din documentele justificative prezentate la semnarea contractului, decizia de finanţare poate fi revocată, iar AM/OI POCU responsabil poate decide excluderea solicitantului de la participarea la depunerea de finanţare pentru o perioadă de maxim 2 ani.
    AM/OI POCU responsabil îşi rezervă dreptul de a restricţiona condiţiile de eligibilitate pentru capacitatea financiară şi operaţională prin prevederile din Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice.

    A. Capacitatea financiară şi operaţională se defineşte ca valoare maximă a asistenţei financiare nerambursabile pe care poate să o obţină fiecare membru al parteneriatului în funcţie de tipul organizaţiei pe care o reprezintă.

    Capacitatea operaţională a parteneriatului

    Exemplu recomandat:
    - ani de experienţă minimă în domeniul proiectelor pentru care se solicită finanţare/proiecte similare implementate anterior

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Criteriu de verificarea a eligibilităţii - ani de experienţă │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Solicitantul a implementat cel puţin 1 proiect cu finanţare nerambursabilă │
 │(în calitate de beneficiar sau partener) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ŞI │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Fiecare partener are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu │
 │finanţare nerambursabilă şi/sau are experienţă de cel puţin 6 luni în │
 │domeniul activităţilor proiectului. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Capacitatea financiară a parteneriatului
    Se stabileşte ca valoare maximă a finanţării nerambursabile care poate fi accesată de fiecare organizaţie din cadrul parteneriatului în funcţie de tipul organizaţiei.

    1. Instituţii publice
    Nu se evaluează cifra de afaceri
    2. ONG cu vechime mai mare de 1 an
    Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3)5 conform situaţiilor financiar-contabile (balanţă, bilanţ contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenţei financiare nerambursabile totale
    3. SRL cu vechime mai mare de 1 an
    Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3)*5) conform situaţiilor financiar-contabile (balanţă, bilanţ contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenţei financiare nerambursabile totale
──────────
    *5) Aplicantul va lua în considerare varianta cea mai avantajoasă.
──────────

    4. ONG cu vechime mai mică de 1 an
    Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenţei financiare nerambursabile totale
    5. SRL cu vechime mai mică de 1 an
    Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistenţei financiare nerambursabile totale

    Exemplu


 ┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
 │Nr. │Tip solicitant/partener*)│ Modalitate de calcul │ Exemplu 1 │ Exemplu 2 │
 │crt.│ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 1. │Instituţie publică │Nu se evaluează cifra │Asistenţa │Asistenţa │
 │ │ │de afaceri │financiară │financiară │
 │ │ │ │nerambursabilă │nerambursabilă │
 │ │ │ │solicitată │solicitată │
 │ │ │ │= 40.000 euro │= 60.000 euro │
 ├────┼─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴────────────────┤
 │ 2. │ONG cu vechime mai mare de 1 an │
 ├────┼─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬────────────────┤
 │ 2.1│ONG cu vechime mai mare │Valoarea asistenţei │n-1 = 30.000 EUR │Asistenţa │
 │ │de 1 an │financiare │n-2 = 20.000 EUR │financiară │
 │ │ │nerambursabile │n-3 = 20.000 EUR │nerambursabilă │
 │ │ │solicitate = maxim suma│ │solicitată: │
 │ │ │veniturilor totale │ │maxim │
 │ │ │(n-1, n-2 şi n-3) │ │70.000 EUR │
 ├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 2.2│ONG cu vechime mai mare │Valoarea asistenţei │ │Asistenţa │
 │ │de 1 an │financiare │ │financiară │
 │ │ │nerambursabile │ │nerambursabilă │
 │ │ │solicitate = maxim 30% │ │solicitată: │
 │ │ │din valoarea asistenţei│ │maxim 30% din │
 │ │ │financiare │ │300.000 euro │
 │ │ │nerambursabile totale │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴────────────────┤
 │ 3. │ONG cu vechime mai mare de 1 │
 ├────┼─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬────────────────┤
 │ 3.1│SRL cu vechime mai mare │Valoarea asistenţei │n-1 = 25.000 EUR │Asistenţa │
 │ │de 1 an │financiare │n-2 = 20.000 EUR │financiară │
 │ │ │nerambursabile │n-3 = 25.000 EUR │nerambursabilă │
 │ │ │solicitate = maxim suma│ │solicitată: │
 │ │ │cifrelor de afaceri/ │ │maxim │
 │ │ │veniturilor totale │ │70.000 EUR │
 │ │ │(n-1, n-2 şi n-3) │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 3.2│SRL cu vechime mai mare │Valoarea asistenţei │ │Asistenţa │
 │ │de 1 an │financiare │ │financiară │
 │ │ │nerambursabile │ │nerambursabilă │
 │ │ │solicitate = maxim 30% │ │solicitată: │
 │ │ │din valoarea asistenţei│ │maxim 30% din │
 │ │ │financiare │ │300.000 euro │
 │ │ │nerambursabile totale │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 4 │ONG cu vechime mai mică │Valoarea asistenţei │Asistenţa │Asistenţa │
 │ │de 1 an │financiare │financiară │financiară │
 │ │ │nerambursabile │nerambursabilă │nerambursabilă │
 │ │ │solicitate = maxim 20% │solicitată: maxim│solicitată: │
 │ │ │din valoarea asistenţei│20% din 300.000 │maxim 20% din │
 │ │ │financiare │euro │300.000 euro │
 │ │ │nerambursabile totale │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 5 │SRL cu vechime mai mică │Valoarea asistenţei │Asistenţa │ - │
 │ │de 1 an │financiare │financiară │ │
 │ │ │nerambursabile │nerambursabilă │ │
 │ │ │solicitate = maxim 20% │solicitată: maxim│ │
 │ │ │din valoarea asistenţei│20% din 300.000 │ │
 │ │ │financiare │euro │ │
 │ │ │nerambursabile totale │ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │ 6 │Total │ │ S = 40.000 euro │ S = 60.000 euro│
 │ │(1+2+3+4+5)= 300.000 euro│ │P1 = 70.000 euro │P1 = 90.000 euro│
 │ │ │ │P2 = 70.000 euro │P2 = 90.000 euro│
 │ │ │ │P3 = 60.000 euro │P3 = 60.000 euro│
 │ │ │ │P4 = 60.000 euro │ │
 │ │ │ │──────────────── │────────────────│
 │ │ │ │Total = │Total = │
 │ │ │ │ 300.000 euro │ 300.000 euro│
 └────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘

──────────
    *) se calculează pentru fiecare membru al parteneriatului, raportat la valoarea angajată de fiecare din bugetul total al proiectului.
──────────

    Maxim 1 membru al parteneriatului va beneficia de valoare maximă a finanţării nerambursabile de 30% sau 20%, după caz. Pentru ceilalţi membri ai parteneriatului se va aplica algoritmul de calcul prin raportare la cifra de afaceri/venituri totale.

    B. Capacitatea financiară şi operaţională se verifică pe întreg parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului, sub următoarele aspecte:
    - valoarea maximă a asistenţei financiare nerambursabile pentru un proiect este suma valorii asistenţei financiare nerambursabile pe care poate să o obţină fiecare membru al parteneriatului, conform punctului A de mai sus;
    - în situaţia în care cel puţin un membru al parteneriatului nu îndeplineşte condiţia de capacitate financiară definită la punctul A de mai sus, parteneriatul este considerat lipsit de capacitate financiară.

    2.1.2. Selecţia partenerilor
    Prevederi cu caracter general
    Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competenţa organizaţiei solicitante, în calitate de lider al parteneriatului.
    Partenerii vor fi selectaţi dintre organizaţiile relevante pentru domeniul proiectului (de exp: formare profesională, informare şi consiliere profesională, a doua şansă, incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educaţie preuniversitară/universitară, economie socială etc.).
    Pot fi selectaţi parteneri individuali, nu consorţii de parteneri.
    Pot fi selectaţi mai mulţi parteneri pentru implementarea aceleiaşi activităţi, în situaţia în care activitatea în cauză nu poate fi asigurată de un singur partener (are o acoperire multiregională şi/sau presupune mai multe componente etc.). În această situaţie, va fi detaliată implicarea fiecărui partener în implementarea activităţii comune.
    Nu vor fi selectaţi parteneri în scopul realizării în cadrul proiectului a unor activităţi de tipul: dezvoltarea de aplicaţii şi sisteme informatice, supervizarea activităţilor subcontractate de beneficiar, furnizare de bunuri. Astfel de activităţi vor face obiectul subcontractării, respectiv contractelor de furnizare. În distribuţia bugetului proiectului pe fiecare membru al parteneriatului se va ţine cont de faptul că alocarea financiară gestionată de Beneficiar/lider de parteneriat trebuie să fie mai mare decât alocarea financiară gestionată de oricare alt membru al parteneriatului.
    Indiferent de numărul partenerilor implicaţi în implementarea unui proiect, va fi semnat un singur acord de parteneriat între toţi partenerii.
    În vederea stabilirii unui parteneriat, solicitanţii publici şi privaţi care intenţionează să intre într-o relaţie de parteneriat vor elabora o notă justificativă care va conţine o analiza a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor, precum şi rolul fiecărui partener în implementarea proiectului.

    Prevederi aplicabile aplicanţilor instituţii publice
    Solicitanţii instituţii publice au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale relevante: OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu completările şi modificările ulterioare.
    În procesul de selecţie a partenerilor privaţi se va avea în vedere respectarea prevederilor descrise mai jos.

    Activitatea de selecţie are la bază următoarele principii:
    ● Legalitatea;
    ● Transparenţa;
    ● Imparţialitatea;
    ● Nediscriminarea;
    ● Tratamentul egal;
    ● Proporţionalitatea;
    ● Eficienţa utilizării fondurilor;
    ● Asumarea răspunderii;
    ● Confidenţialitatea.
    În vederea respectării principiului transparenţei, instituţia aplicantă publică, pe site-ul propriu, anunţul cu privire la intenţia de selectare a unui partener/unor parteneri, entitate/entităţi privată/private.
    Anunţul va fi publicat cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a candidaturilor şi trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
    - Data limită de depunere a dosarelor de candidatură şi modalitatea de depunere (adresă, formă, persoană de contact, tel, e-mail, fax, etc);
    - Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanţare;
    - Obiectivul general şi scopul cererii de finanţare;
    - Principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului;
    - Activităţile în care va fi implicat partenerul/partenerii;
    - Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte).
    Modalitatea de constituire a comisiei de evaluare, procedurile de lucru, termenele şi orice alte aspecte administrative sunt în sarcina exclusivă a instituţiei aplicante, conform legislaţiei incidente şi a reglementărilor interne.
    Totuşi, instituţia aplicantă va avea în vedere respectarea legalităţii şi asigurarea trasabilităţii tuturor documentele emise în cadrul procedurii de selecţie, precum şi regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese.
    În ceea ce priveşte criteriile de eligibilitate a partenerului/partenerilor, se va avea în vedere respectarea cel puţin a cerinţelor impuse de către AM prin Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte în cauză.
    Rezultatul procedurii de selecţie se va materializa într-un Raport, semnat şi datat de către toţi membrii comisiei de evaluare, inclusiv de către preşedintele acesteia, asumat de către reprezentantul legal al instituţiei aplicante, care va conţine cel puţin următoarele:
    Referinţe:
    - procedura aplicată;
    - numărul/data anunţului şi data publicării acestuia;
    Conţinutul raportului:
    Informaţii generale
    ● Legislaţia aplicabilă
    ● Calendarul procedurii de selecţie
    Modul de desfăşurare a procedurii de selecţie
    ● Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere
    ● Informaţii privind toţi ofertanţii/candidaţii participanţi la procedură;
    ● Date privind procesul de evaluare a ofertanţilor/candidaţilor, conform modalităţii interne stabilite pentru selecţie;
    Concluzii şi semnături
    Publicarea rezultatelor procedurii de selecţie
    Instituţia aplicantă publică pe site-ul acesteia anunţul cu privire la rezultatul procedurii de selecţie, care va conţine informaţiile cuprinse în anunţul de intenţie şi informaţii privind ofertanţii/candidaţii participanţi la procedură admişi şi respinşi, şi punctajul obţinut de fiecare dintre aceştia.

    2.1.3. Eligibilitatea proiectului
    Pentru a putea beneficia de finanţare în cadrul POCU, proiectul propus trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe*6):
──────────
    *6) Condiţiile trebuie îndeplinite cumulativ
──────────

    - Proiectul propus spre finanţare (aceleaşi activităţi, pentru aceiaşi membri ai grupului ţintă) NU a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile (evitarea dublei finanţări)*7)
──────────
    *7) Solicitantul/beneficiarul trebuie să se asigure că participanţii la operaţiuni nu au reprezentat grup ţintă pentru formare profesională pe acelaşi tip de curs, cofinanţată din fonduri nerambursabile.
──────────

    - Proiectul propus spre finanţare să NU fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanţare la autoritatea de management, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost efectuate de către beneficiar (art. 65, alin. (6) din Reg. 1303/2013*8)
──────────
    *8) Prevedere aplicabilă proiectelor non-competitive.
──────────

    - Proiectul să se încadreze în programul operaţional (în axa prioritară, prioritatea de investiţii, obiectivul specific, indicatorii de realizare imediată şi de rezultat şi tipurile de măsuri) conform specificului de finanţare stabilit în Ghidurile Specifice ale Solicitantului
    - Grupul ţintă al proiectului propus să se încadreze în categoriile eligibile menţionate în Ghidurile Specifice ale Solicitantului
    - Valoarea proiectului şi contribuţia financiară solicitată trebuie să se încadreze în limitele stabilite în Ghidurile Specifice ale Solicitantului.
    - Durata de implementare a proiectului propus nu trebuie să depăşească perioada maximă de implementare specificată în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice, cu excepţia proiectelor depuse în cadrul mecanismului non-competitiv, unde durata acestora nu trebuie să depăşească perioada de implementare a programului.
    - Costurile eligibile pentru obţinerea unei unităţi de indicator ţintă trebuie să se încadreze în limita prevăzută în Ghidurile Specifice ale Solicitantului*9)
──────────
    *9) Criteriul de eligibilitate va fi aplicabil doar unor anumite cereri de propuneri de proiecte. În acest sens, modalitatea de evaluare a acestui criteriu va fi detaliată în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice.
──────────

    - Bugetul proiectului propus trebuie să se încadreze în limitele de buget stabilite prin Ghidurile Specifice ale Solicitantului şi să respecte rata de cofinanţare (FSE, Iniţiativa de Ocupare pentru Tineri, buget naţional şi contribuţie proprie) stabilită prin Ghidurile Specifice ale Solicitantului
    - Proiectul trebuie să cuprindă cel puţin activităţile obligatorii, prevăzute în Ghidul Solicitantului
    - Proiectul trebuie să cuprindă, în cadrul activităţii de informare şi publicitate, măsurile minime prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală
    - Proiectul trebuie să descrie modul în care vor fi integrate temele orizontale, în acord cu Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020, în secţiunile dedicate ale cererii de finanţare
    - În descrierea activităţilor şi în selectarea grupului ţintă, proiectul demonstrează că sunt îndeplinite obligaţiile minime prevăzute de legislaţia relevantă, conform Ghidului privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020.
    - Proiectul trebuie să prezinte contribuţia la temele secundare FSE, respectiv sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; inovarea socială; îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor; consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării; creşterea accesibilităţii, utilizarea şi calitatea TIC; nediscriminarea; egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi etc., în funcţie de relevanţa acestora pentru domeniul de intervenţie al proiectului.

    2.1.4. Calitatea tehnică şi financiară a proiectelor
    Calitatea tehnică şi financiară presupune analiza proiectului şi notarea acestuia din perspectiva a 4 criterii de evaluare.
    1. Relevanţa proiectului - măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante şi la soluţionarea nevoilor specifice ale grupului ţintă
    2. Eficacitatea implementării proiectului - măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuse
    3. Eficienţa implementării proiectului - măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a resurselor (umane, materiale, financiare), în termeni de calitate, cantitate şi timp alocat, în contextul implementării activităţilor proiectului în vederea atingerii rezultatelor propuse
    4. Sustenabilitatea proiectului - măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obţinute după încetarea sursei de finanţare.
    În Ghidurile Solicitantului Condiţii Specifice sunt incluse grilele de evaluare detaliate pe subcriterii specifice cererilor de propuneri de proiecte.
    2.2. Reguli generale privind cheltuielile
    2.2.1. Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului
    Contribuţia solicitantului (cofinanţarea privată) reprezintă aportul financiar propriu corespunzător procentajului minim din valoarea totală eligibilă a proiectului propus care va fi suportat de către solicitant sau parteneriat. Limita minimă admisibilă pentru contribuţia solicitantului/parteneriatului este prezentată în Ghidurile Specifice ale Solicitantului pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte.
    Dacă proiectul este propus de un grup de organizaţii partenere, această contribuţie trebuie asigurată în comun. Asigurarea contribuţiei proprii minime aferente parteneriatului trebuie realizată de fiecare membru al parteneriatului proporţional cu cota-parte din valoarea bugetului gestionată de partenerul în cauză (de exemplu, dacă unui partener îi revine 30% din bugetul proiectului, acest partener este obligat să contribuie cu 30% din valoarea minimă a cofinanţării stabilită la nivel de parteneriat).
    Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile efectuate în timpul implementării proiectului şi considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de către beneficiar (solicitant şi/sau partener, după caz).
    Valoarea contribuţiei solicitantului/parteneriatului pentru proiect se stabileşte în funcţie de tipul organizaţiei care are calitatea de solicitant, după cum urmează:


 ┌──────┬──────────────────────────┬─────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │ │ │ │ Cofinanţarea naţională % pe tipuri de beneficiari │
 ├──────┼──────────────────────────┼─────┼──────┼────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┤
 │Axa │ Tipuri de regiuni │Cofi-│Cofi- │Beneficiari persoane │Beneficiari persoane │Beneficiari ordonatori │
 │Prio- │ │nan- │nan- │juridice de drept privat│juridice de drept privat│de credite ai bugetului│
 │ritară│ │ţarea│ţarea │fără scop patrimonial, │cu scop patrimonial │de stat, bugetului │
 │ │ │UE % │naţio-│instituţii publice │ │asigurărilor sociale de│
 │ │ │ │nală %│finanţate integral din │ │stat şi ai bugetelor │
 │ │ │ │din │venituri proprii sau │ │fondurilor speciale şi │
 │ │ │ │care: │parţial de la bugetul de│ │entităţile aflate în │
 │ │ │ │ │stat, bugetul │ │subordine sau în │
 │ │ │ │ │asigurărilor sociale de │ │coordonare finanţate │
 │ │ │ │ │stat sau bugetele │ │integral din bugetele │
 │ │ │ │ │fondurilor speciale, │ │acestora │
 │ │ │ │ │instituţiile de │ │ │
 │ │ │ │ │învăţământ superior │ │ │
 │ │ │ │ │acreditate care nu fac │ │ │
 │ │ │ │ │parte din categoriile │ │ │
 │ │ │ │ │anterioare de │ │ │
 │ │ │ │ │beneficiari │ │ │
 │ │ │ │ ├───────────┬────────────┼───────────┬────────────┼───────────────────────┤
 │ │ │ │ │Cofinanţare│Cofinanţarea│Cofinanţare│Cofinanţarea│Cofinanţarea publică % │
 │ │ │ │ │privată % │publică % │privată % │publică % │ │
 ├──────┼──────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────┤
 │ AP1 │Regiune mai puţin │ 92│ 8│ 2│ 6│ 5│ 3│ 8│
 │ │dezvoltată │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────┤
 │ │Regiune mai dezvoltată │ Nu e│ Nu e│ Nu e cazul│ Nu e cazul│ Nu e cazul│ Nu e cazul│ Nu e cazul│
 │ │ │cazul│ cazul│ │ │ │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────┤
 │ AP2 │Regiune mai puţin │ 85│ 15│ 2│ 13│ 5│ 10│ 15│
 │ │dezvoltată │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────┤
 │ │Regiune mai dezvoltată │ 80│ 20│ 2│ 18│ 5│ 15│ 20│
 ├──────┼──────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────┤
 │ AP3 │Regiune mai puţin │ 85│ 15│ 2│ 13│ 5│ 10│ 15│
 │ │dezvoltată │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────┤
 │ │Regiune mai dezvoltată │ 80│ 20│ 2│ 18│ 5│ 15│ 20│
 ├──────┼──────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────┤
 │ AP4 │Regiune mai puţin │ 85│ 15│ 2│ 13│ 5│ 10│ 15│
 │ │dezvoltată │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────┤
 │ │Regiune mai dezvoltată │ 80│ 20│ 2│ 18│ 5│ 15│ 20│
 ├──────┼──────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────┤
 │ AP5 │Regiune mai puţin │ 95│ 5│ 2│ 3│ 5│ 0│ 5│
 │ │dezvoltată │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────┤
 │ │Regiune mai dezvoltată │ 90│ 10│ 2│ 8│ 5│ 5│ 10│
 ├──────┼──────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────┤
 │ AP6 │Regiune mai puţin │ 85│ 15│ 2│ 13│ 5│ 10│ 15│
 │ │dezvoltată │ │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────────┼─────┼──────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────┤
 │ │Regiune mai dezvoltată │ 80│ 20│ 2│ 18│ 5│ 15│ 20│
 └──────┴──────────────────────────┴─────┴──────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────────────────┘


    În cazul parteneriatelor public-privat în care liderul de parteneriat aparţine categoriei Beneficiari ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora, valoarea contribuţiei la nivel de proiect/parteneriat va fi cea aferentă solicitantului - instituţie publică, dar partenerii privaţi vor asigura doar cofinanţarea proprie corespunzătoare tipului de organizaţie pe care o reprezintă raportat la valoarea cofinanţării care le revine, diferenţa fiind asigurată de solicitant - instituţie publică.

    Exemplu:


 ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
 │Valoare eligibilă proiect = 1 000 000,│ Cofinanţare parteneriat = 150 000 (15%), din care: │
 │din care: │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
 │ Buget gestionat pe parteneri │ Cofinanţare pe parteneri │
 ├────────────┬───────────┬─────────────┼─────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤
 │ B = 40% │ P1 = 30% │ P2 = 30% │ B = 40% │ P1 = 30% │ P2 = 30% │
 ├────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
 │ 400 000 │ 300 000 │ 300 000 │ 60 000 │ 45 000 │ 45 000 │
 ├────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │ din care: │ din care: │
 ├────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼────────────┬─────────┼────────────┬─────────┤
 │ │ │ │ │suportată de│diferenţa│suportată de│diferenţa│
 │ │ │ │ │P1 = 2% din │suportată│P2 = 5% din │suportată│
 │ │ │ │ │bugetul │de B │bugetul │de B │
 │ │ │ │ │gestionat │ │gestionat │ │
 ├────────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ 6 000 │ 39 000 │ 15 000 │ 30 000 │
 └────────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┘


    Unde:
    B - Beneficiar Minister
    P1 - Partenerul 1 ONG
    P2 - Partenerul 2 SRL

    2.2.2. Reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor
    Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:
    [v] să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare/deciziei de finanţare sau de la data menţionată în contractul de finanţare/decizia de finanţare; prin excepţie, pentru proiectele selectate prin mecanismul non-competitiv cheltuiala trebuie să fie suportată de către beneficiar şi plătită de la 1 ianuarie 2014, dacă autoritatea de management sau organismul intermediar nu decide altfel prin contractul/decizia/ordinul de finanţare (în cazul cheltuielilor din cadrul Iniţiativei Locuri de Muncă pentru Tineri, acestea sunt eligibile de la 1 septembrie 2013);
    [v] să nu fi făcut obiectul altor finanţări din fonduri publice, cu excepţia prevederilor art. 7 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020;
    [v] să fie în conformitate cu prevederile POCU;
    [v] să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate.;
    [v] să fie în conformitate cu prevederile din contractul/decizia/ordinul de finanţare încheiat de către autoritatea de management, de organismul intermediar, de administratorul schemei de tip grant global sau de organismul responsabil pentru implementarea instrumentului financiar, pentru aprobarea operaţiunii;
    [v] să fie conformă cu prevederile legislaţiei aplicabile la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene;
    [v] să fie rezonabilă, justificată şi să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce priveşte economia şi eficienţa;
    [v] să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
    [v] să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
    Eligibilitatea cheltuielii este legată şi de obligaţia ca aceasta să fi fost efectuată:
    [v] pentru operaţiuni stabilite ca fiind eligibile conform condiţiilor anunţate de AM POCU (în Condiţiile specifice aferente fiecărei lansări de cereri de propuneri de proiecte);
    [v] pentru operaţiuni implementate în zona vizată de program (în regiunile eligibile);
    [v] pentru un grup ţintă eligibil, aşa cum este definit conform condiţiilor anunţate de AM POCU (în Ghidurile Specifice ale Solicitantului aferente fiecărei lansări de cereri de propuneri de proiecte).

    2.2.3. Cheltuieli neeligibile
    Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
    [v] subcontractele (externalizările) care determină o creştere a costului de executare a operaţiunii;
    [v] subcontractele (externalizările) în temeiul cărora plata se defineşte în procente din costul total al proiectului;
    [v] taxa pe valoarea adăugată recuperabilă;
    [v] dobânda debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare;
    [v] contribuţia în natură;
    [v] achiziţia de echipamente second-hand;
    [v] amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
    [v] costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
    [v] cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;
    [v] achiziţionarea de infrastructuri, terenuri şi bunuri imobiliare pentru o contribuţie din partea Fondului Social European, cu excepţia cazurilor în care se aplică prevederile art. 98 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
    [v] orice cheltuieli care depăşesc plafoanele stabilite prin ghidurile specifice sau prin instrucţiuni speciale care vizează instituirea de plafoane specifice unor anumite categorii de cheltuieli.

    2.2.4. Opţiuni de decontare a cheltuielilor
    Cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor fi decontate pe bază de costuri reale, pentru care se depun la decontare documente justificative (state de plată, facturi etc.).
    2.2.5. Cheltuieli eligibile directe şi indirecte
    - Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activităţi individuale din cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea în cauză
    - Cheltuielile eligibile indirecte reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a proiectului şi nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi. Aceste cheltuieli includ şi cheltuieli generale de administraţie, aceste cheltuieli nefiind proporţionale cu mărimea indicatorului de realizare. Spre exemplu, tipuri de cheltuieli indirecte eligibile sunt cheltuieli indirecte de personal, cheltuielile administrative, utilităţi.
    - Cheltuielile de personal sunt cheltuielile care decurg dintr-un acord între angajator şi angajat. Cheltuielile de personal includ remuneraţia totală plătită personalului în schimbul muncii efectuate de acesta în cadrul operaţiunii finanţate prin POCU.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Cheltuielile de personal pot fi directe sau cheltuieli indirecte: │
 │ ● Cheltuielile directe de personal reprezintă acele cheltuieli care derivă │
 │din încheierea de raporturi de serviciu/de muncă, inclusiv contribuţiile │
 │angajatului şi angajatorului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 │
 │- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, │
 │precum şi costurile rezultate din contracte de servicii încheiate cu │
 │personal extern beneficiarului, conform prevederilor legale în vigoare. │
 │Această categorie de cheltuieli este aferentă personalului care este direct │
 │implicat în activităţi generatoare de indicatori şi rezultate din cadrul │
 │operaţiunii. Ca principiu general, cheltuielile aferente personalului care │
 │acordă servicii direct către grupul ţintă vor fi încadrate în categoria de │
 │cheltuieli directe. Aceste cheltuieli vor include managerul de proiect, │
 │coordonatorii activităţilor partenerului (angajat al partenerului), experţi │
 │implicaţi în selecţia grupului ţintă, experţi formare, experţi consiliere │
 │etc. în funcţie de natura intervenţiei finanţate prin proiect. │
 │ │
 │ ● Cheltuielile indirecte de personal reprezintă acele cheltuieli cu │
 │personalul a cărui activitate nu este direct legată de indicatorii şi │
 │rezultate din cadrul operaţiunii, respectiv: │
 │ - experţi suport pentru activitatea managerului de proiect (responsabilul │
 │financiar, personalul implicat în achiziţii publice, consilier juridic, │
 │asistent manager, specialistul IT); │
 │ - personal administrativ şi auxiliar (secretariat, casier, contabil, │
 │arhivar, şofer, personal pentru curăţenie, administrator de clădire, paznic,│
 │responsabil de medicina muncii, responsabil resurse umane etc.). │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ În echipa de management pot intra următoarele poziţii: manager de proiect │
 │(decontat la cheltuieli directe) şi experţi suport pentru activitatea │
 │managerului de proiect (decontaţi la cheltuieli indirecte), respectiv: │
 │responsabilul financiar, personalul implicat în achiziţii publice, consilier│
 │juridic, asistent manager, specialistul IT. │
 │ Managerul de proiect nu poate fi externalizat. │
 │ Partenerul poate avea un coordonator al activităţilor partenerului (care nu│
 │face parte din echipa de management) decontat la cheltuieli directe. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2.3. Reguli specifice privind eligibilitatea cheltuielilor, plafoane aplicabile şi justificarea cheltuielilor

    2.3.1. Cheltuieli cu personalul implicat în proiect
    2.3.1.1. Plafoane aplicabile cheltuielilor cu personalul

    1. Reguli generale de decontare a cheltuielilor cu personalul
    Decontarea se va determina în baza retribuţiei echivalente pe oră, luând ca punct de referinţă ziua de lucru de opt ore şi o medie de 21 de zile lucrătoare pe lună.
    Limita zilnică maximă care poate fi decontată per expert trebuie să se încadreze în limita maximă de 12 ore/zi, 60 ore/săptămână reprezentând ore lucrate în proiecte finanţate din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman inclusiv norma de bază, stabilite prin contractele încheiate. Tot ce depăşeşte această limită nu se va deconta din POCU.

    2. Niveluri maximale ale remunerării managerului de proiect şi ale personalului care asigură coordonarea activităţilor din partea partenerilor
    2.1. Nivel de remunerare - manager proiect

 ┌─────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
 │ Plafon maxim de decontare/experienţa │ < 3 ani │ 3-7 ani │ > 7 ani │
 │ profesională specifică │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ Remunerare maximă pe oră │ 65 lei │ 75 lei │ 85 Lei │
 └─────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘


    2.2. Nivel de remunerare - coordonator al activităţilor partenerului din partea partenerului

 ┌─────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
 │ Plafon maxim de decontare/experienţă │ < 3 ani │ 3-7 ani │ > 7 ani │
 │ profesională specifică │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ Remunerare maximă pe oră │ 50 Lei │ 60 Lei │ 75 Lei │
 └─────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘


    3. Niveluri maximale ale remunerării personalului din cadrul echipei de implementare

    3.1. Nivel de remunerare pentru expertiza internaţională

 ┌─────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
 │ Plafon maxim de decontare/experienţă │ < 3 ani │ 3-7 ani │ > 7 ani │
 │ profesională specifică │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ Remunerare maximă pe oră │ 65 Lei │ 75 Lei │ 85 Lei │
 └─────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘


    3.2. Nivel remunerarea pentru expertiza naţională

 ┌─────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
 │ Plafon maxim de decontare/experienţă │ < 3 ani │ 3-7 ani │ > 7 ani │
 │ profesională specifică │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ Remunerare maximă pe oră │ 45 Lei │ 60 Lei │ 75 Lei │
 └─────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘


    4. Niveluri maximale ale remunerării personalului decontat la cheltuieli indirecte

    4.1. Nivel de remunerare a personalului suport pentru activitatea managerului de proiect (responsabilul financiar, personalul implicat în achiziţii publice, consilier juridic, asistent manager, specialistul IT)

 ┌─────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
 │ Plafon maxim de decontare/experienţă │ < 3 ani │ 3-7 ani │ > 7 ani │
 │ profesională specifică │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ Remunerare maximă pe oră │ 50 Lei │ 60 Lei │ 75 Lei │
 └─────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘


    4.2. Nivel de remunerare a personalului administrativ şi auxiliar (secretariat, casier, contabil, arhivar, şofer, personal pentru curăţenie, administrator de clădire, paznic, responsabil de medicina muncii, responsabil resurse umane etc.)

 ┌─────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────┐
 │ Plafon maxim de decontare/experienţă │ < 3 ani │ 3 ani şi peste │
 │ profesională specifică │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤
 │ Remunerare maximă pe oră │ 25 Lei │ 35 Lei │
 └─────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────┘


    Prin experienţă profesională se înţelege experienţa profesională specifică necesară pentru ocuparea unui post în cadrul proiectelor POCU 2014-2020. Verificarea experienţei profesionale specifice se aplică tuturor experţilor implicaţi în proiect şi personalului administrativ/auxiliar şi va fi dovedită prin documente justificative (de ex., recomandări, contracte de muncă, fişe de post etc.).

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │● Plafoanele de decontare aferente personalului proiectului se exprimă per │
 │oră lucrată. │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │● În bugetul proiectului trebuie să se precizeze cu exactitate numărul de │
 │ore prestate de fiecare persoană din proiect. │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │● Plafoanele de decontare prezentate mai sus reprezintă valori maxime │
 │rambursabile de către AM POCU, atât pentru experţii proprii (angajaţi) cât │
 │şi pentru experţii externi (subcontractaţi), reprezentând remuneraţia netă │
 │şi contribuţiile/taxele aferente (fără contribuţiile angajatorului). │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │● Taxele şi contribuţiile angajatorului reprezintă cheltuieli eligibile în │
 │cadrul POCU, dar nu sunt incluse în aceste plafoane maximale de referinţă. │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │● Pentru persoanele angajate (raporturi de muncă sau raporturi de serviciu) │
 │sunt eligibile inclusiv cheltuielile cu concediul de odihnă corespunzător │
 │timpului efectiv lucrat pentru angajator în implementarea proiectului, cu │
 │respectarea prevederilor Codului Muncii şi a legislaţiei naţionale │
 │aplicabile, zilele de concediu medical suportate de angajator, zilele pentru│
 │care indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă a salariaţilor │
 │implicaţi este suportată de angajator. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2.3.1.2. Suprapunerea de funcţii
    Pentru respectarea principiului cost-eficienţă în evaluarea proiectelor, aplicanţii se vor asigura că în cadrul aceluiaşi proiect nu sunt prevăzute/bugetate funcţii ale căror atribuţii sau responsabilităţi se suprapun sau funcţii care nu sunt justificate/fundamentate.
    Beneficiarul/partenerul se va asigura de faptul că experţii din echipa de implementare nu desfăşoară activităţi de management de proiect şi nu au atribuţii în acest sens. Activităţile de tip management de proiect nu trebuie să fie duplicate/dublate/suprapuse/completate de activităţile desfăşurate de către echipa de implementare. În caz contrar, cheltuielile salariale aferente acestui tip de activitate vor fi declarate neeligibile. În cazul coordonatorilor incluşi în echipa de implementare (inclusiv coordonatorii activităţilor partenerului din partea partenerului), responsabilităţile trebuie să vizeze exclusiv aspectele tehnice ale implementării (inclusiv coordonarea tehnică a unei echipe de experţi de implementare).
    2.3.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi hrana/diurna
    2.3.2.1. Eligibilitatea cheltuielilor cu cazarea, transportul şi hrana/diurna
    Cheltuielile directe cu cazarea, transportul şi hrana/diurna sunt eligibile dacă:
    1. Sunt legate de operaţiunea finanţată
    2. Sunt cuprinse în documentele contabile sau echivalente care fac dovada efectuării cheltuielii respective în cadrul operaţiunii
    2.3.3. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate
    Orice beneficiar POCU poate alege modul cel mai adecvat de implementare al proiectului său finanţat prin acest program. Astfel, acesta poate implementa direct activităţile din cadrul proiectului sau poate intra în parteneriat cu organizaţii relevante pentru domeniul proiectului (a se vedea secţiunea 2.1.2) sau poate externaliza serviciile respective către terţe părţi.
    Valoarea subcontractării nu include contractele de achiziţie publică care au ca obiect furnizarea de produse (contracte de furnizare), achiziţia de imobile şi execuţia de lucrări.
    Pentru selecţia prestatorilor pentru serviciile externalizate (subcontractate) beneficiarul va respecta prevederile OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, dacă este instituţie publică, sau Ordinul nr. 1120/15.10.2013, privind modificarea şi aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul Convergentă, dacă este organism privat.
    Pentru toate activităţile externalizate (subcontractate), subcontractorii (inclusiv Persoană Fizică Autorizată - denumită în continuare PFA) se angajează să furnizeze organismelor de audit şi de control, inclusiv AMPOCU/OIPOCU responsabil toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate. În acest sens, în calitate de beneficiar aveţi obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor informaţiilor prin contractul încheiat cu prestatorul/prestatorii.
    Spre exemplificare, următoarele tipuri de activităţi, fără a se limita la acestea, pot face obiectul unei externalizări (subcontractări):
    ● diverse servicii specializate, achiziţionate de pe piaţă, inclusiv PFA, pentru care Solicitantul nu are expertiza necesară (servicii de formare profesională, servicii de informare şi consiliere profesională etc.);
    ● contractele încheiate cu operatori economici în vederea furnizării unor servicii de suport/logistice, cum ar fi: dezvoltarea de aplicaţii şi sisteme informatice, organizarea de evenimente, pachete complete conţinând transport şi cazare a participanţilor şi/sau a personalului propriu, sonorizare, interpretariat, editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare, editarea şi tipărirea de materiale publicitare.
    Activităţile de subcontractare se realizează numai de către solicitantul de finanţare, nu şi de partenerul acestuia*10). Prin excepţie, partenerii pot subcontracta activităţi/subactivităţi suport (de ex., organizare evenimente), dar nu şi activităţi relevante, pentru care au fost selectaţi ca parteneri în baza expertizei în domeniu.
──────────
    *10) În cazul în care legislaţia specifică din statele membre UE, de provenienţă a partenerilor transnaţionali, nu consideră ca fiind subcontractate cheltuielile aferente experţilor care, în baza formei de angajare, sunt obligaţi să emită factură către partenerul transnaţional, aceste cheltuieli nu intră sub incidenţa acestui subcriteriu. În această situaţie, menţionarea în cererea de finanţare a referinţelor legislative aplicabile experţilor partenerului transnaţional se va face conform cerinţelor din Ghidul Solicitantului.
──────────

    2.3.4. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului
    ● Pentru închirierea de spaţii plafonul maxim eligibil este de 75 lei/mp/lună, inclusiv TVA.
    ● Pentru închirierea de autovehicule plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi, inclusiv TVA.
    Valorile de mai sus reprezintă valorile maxime care pot fi decontate în proiectele POCU.
    2.3.5. Subvenţii
    Subvenţiile (ajutoare, premii, burse) sunt acel suport acordat de către beneficiar grupului-ţintă eligibil, sub formă financiară sau în natură.
    2.3.6. Cheltuieli de tip FEDR
    Cheltuielile de tip FEDR acoperă categoriile de cheltuieli exemplificate în lista de mai jos şi pot fi solicitate în cadrul unei cereri de finanţare în corelare cu necesitatea unor astfel de resurse în raport cu obiectivele stabilite.
    Pentru achiziţia de echipamente au fost stabilite plafoane pentru:
    ● laptop/notebook 4.000 lei inclusiv TVA;
    ● computer desktop - 3.500 lei inclusiv TVA;
    ● videoproiector - 2.500 lei inclusiv TVA;
    ● imprimantă - 3.000 lei inclusiv TVA;
    ● multifuncţională - 12.000 lei inclusiv TVA;
    ● tabletă - 900 lei inclusiv TVA.
    Valorile de mai sus reprezintă valorile maxime care pot fi decontate în proiectele POCU.
    Echipamentele ce urmează a fi achiziţionate trebuie să fie justificate din punctul de vedere al caracteristicilor tehnice şi al necesităţii acestora în vederea îndeplinirii activităţilor.
    Lista detaliată a cheltuielilor de tip FEDR va fi inclusă în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent fiecărei cereri de propuneri de proiecte.
    Cheltuielile de tip FEDR nu trebuie să depăşească procentul indicat în ghidul specific fiecărei cereri de propuneri de proiecte.
    2.3.7. Asigurarea rezonabilităţii costurilor
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia, printre altele, a "întreprinderii măsurilor necesare pentru a se asigura atât de rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetele orientative din contractele/acordurile/ordinele/deciziile de finanţare, de realitatea şi regularitatea ofertelor prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie utilizate, cât şi de rezonabilitatea preţurilor cuprinse în contractele de achiziţii de lucrări, bunuri şi servicii".
    Conform Hotărârii Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 "analiza rezonabilităţii valorilor cuprinse în bugetele orientative care vor sta la baza contractelor/acordurilor/ordinelor/deciziilor de finanţare reprezintă:
    a) o analiză bazată pe principiul utilizării eficiente a fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice aferente acestora, respectiv al asigurării unui raport corect între rezultatul obţinut şi resursele financiare alocate; şi
    b) o analiză a corectitudinii estimării resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului propus a fi finanţat din fonduri europene".
    Modalităţile de realizare a analizei prevăzute mai sus sunt următoarele:
    a) analizarea justificării/fundamentării valorii solicitate la finanţare, care să cuprindă preţurile orientative ce au stat la baza acestei fundamentări şi/sau o analiză cost-beneficiu detaliată, pentru proiectele care au la bază o analiză cost/beneficiu;
    b) verificarea rezonabilităţii preţurilor din bugetul orientativ prin consultarea bazelor de date existente pe internet şi/sau prin solicitarea efectivă de oferte de preţ de la firme de specialitate; o alternativă a acestei metode este aceea de a solicita potenţialului beneficiar să furnizeze aceste oferte de preţ, situaţie în care realitatea şi regularitatea acestor oferte sunt verificate de către autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene; de asemenea, se pot aplica şi alte metode identificate şi stabilite prin procedurile autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.
    [...] În cazul în care se constată că bugetul prevăzut la alin. (1) nu este fundamentat în mod adecvat, respectiv că valorile cuprinse în acesta nu sunt susţinute de o justificare corectă nici în ceea ce priveşte nivelul preţurilor utilizate şi nici în ceea ce priveşte raportul dintre investiţia realizată şi rezultatul aşteptat, se solicită beneficiarului o micşorare corespunzătoare a bugetului orientativ".
    2.4. Indicatori
    Indicatorii aferenţi Programului Operaţional Capital Uman pot fi regăsiţi în documentul programatic disponibil pe www.fonduri-ue.ro*11).
──────────
    *11) http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/pocu/Programme_2014RO05M9OP001_1_4_en.pdf
──────────

    Ghidurile Specifice ale Solicitantului vor detalia indicatorii aferenţi fiecărei cerere de propuneri de proiecte.
    Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, art. 5 "Toţi indicatorii comuni de realizare şi de rezultat trebuie raportaţi pentru toate priorităţile de investiţii". Pentru a răspunde acestei cerinţe, solicitantul va avea obligaţia raportării indicatorilor comuni (anexa I şi anexa II din Regulamentul nr. 1304/2013)

    2.5. Reguli privind informarea şi publicitatea
    Activităţile de informare şi publicitate desfăşurate în cadrul proiectului se vor realiza cu respectarea regulilor prevăzute în Manualul de identitate vizuală.

    2.6. Teme secundare FSE
    Solicitanţii trebuie să aibă în vedere temele secundare identificate în cadrul POCU la nivelul fiecărei axe prioritare şi să prezinte măsura în care proiectul contribuie la una sau mai multe dintre aceste teme (ex. sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; inovarea socială; îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor; consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării; creşterea accesibilităţii, utilizarea şi calitatea TIC; nediscriminarea; egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi etc.). De asemenea, se va cuantifica aportul financiar la fiecare dintre temele secundare FSE selectate, raportat la bugetul total al proiectului.

    2.7. Teme/principii orizontale
    Temele orizontale vizate de finanţările din fonduri ESI, ce trebuie avute în vedere, după caz, în cadrul proiectelor finanţate în cadrul POCU, sunt:
    ● Egalitatea de şanse (egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi)
    ● Dezvoltarea durabilă (poluatorul plăteşte, rezilienţa la dezastre, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, protecţia biodiversităţii)
    ● Schimbări demografice
    Solicitanţii POCU trebuie să asigure integrarea acestor principii atât în procesul de elaborare a proiectelor, cât şi pe tot parcursul implementării acţiunilor, precum şi în procesul de raportare, chiar dacă proiectul vizează în mod specific problematica unui principiu orizontal. Descrierea modului în care sunt integrate temele orizontale, precum şi respectarea obligaţiilor minime prevăzute de legislaţia relevantă atât la nivelul activităţilor, cât şi în selectarea grupului ţintă, reprezintă un criteriu de eligibilitate a proiectelor POCU, ceea ce impune cunoaşterea de către solicitanţi a legislaţiei în domeniu şi acordarea unei atenţii sporite obligaţiilor minime legale, aşa cum sunt reflectate în Ghidul privind integrarea principiilor orizontale/Ghidurile Specifice.

    2.8. ITI
    Acest mecanism poate fi utilizat în condiţiile în care provocările şi nevoile de dezvoltare sunt specifice unei zone geografice şi dacă există o strategie care abordează respectivele provocări în mod integrat. ITI nu este o operaţiune în sine. Conform Acordului de Parteneriat 2014-2020, finanţarea ITI vizează Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
    Astfel, Strategia durabilă integrată pentru Delta Dunării 2030 este documentul ce fundamentează obiectivele strategice de dezvoltare pe termen lung ale acestei arii teritoriale şi defineşte un plan de acţiune ce conţine idei de proiecte finanţabile din diverse surse, inclusiv din programele FESI prin instrumentul ITI.
    Planul de Acţiune a SIDD va fi implementat sub coordonarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării (ADI - ITI DD). Aceasta va susţine beneficiarii locali (autorităţi locale, instituţiile private şi publice, membrii şi non-membrii) pentru a dezvolta proiecte, conform Planului de Acţiune aprobat, şi va aviza proiectele pregătite de către beneficiari din punctul de vedere al relevanţei cu obiectivele SIDD în vederea depunerii acestora în cadrul apelurilor de proiecte de la nivelul programelor operaţionale relevante, inclusiv POCU.
    Totodată, ADI - ITI DD va asigura un canal de comunicare între Autorităţile de Management şi beneficiari cu privire la posibilele probleme cu care aceştia se confruntă.
    Alocările orientative în cadrul POCU dedicate ITI DD sunt:

 ┌────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────┐
 │ Axă prioritară │ Fond │Alocare financiară │
 │ │ │orientativă │
 │ │ │(alocare UE) (euro)│
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤
 │AP 1 "Iniţiativa Locuri de Muncă pentru Tineri" │ FSE │ 1,000,000.00 │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤
 │AP 1 "Iniţiativa Locuri de Muncă pentru Tineri" │ YEI │ 1,000,000.00 │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤
 │AP 3 "Locuri de muncă pentru toţi" │ FSE │ 18,000,000.00 │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤
 │AP 4 "Incluziunea socială şi combaterea │ FSE │ 20,000,000.00 │
 │sărăciei" │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤
 │AP 6 "Educaţie şi competenţe" │ FSE │ 20,000,000.00 │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤
 │TOTAL │ │ 60,000,000.00 │
 └────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────┘


    2.9. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC)
    DLRC este un instrument pentru promovarea dezvoltării integrate şi implicării comunităţilor în dezvoltarea locală prin formarea unui parteneriat local. Acesta din urmă are rolul de a elabora şi pune în aplicare o strategie de dezvoltare integrată, parteneriatul beneficiind de finanţare pe termen lung, deţinând puterea de decizie cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile.
    DLRC vizează promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în comunităţile marginalizate, cu accent asupra celor cu populaţie aparţinând minorităţii roma. Dată fiind complexitatea nevoilor cu care se confruntă comunităţile afectate, în contextul unui acces limitat la servicii sociale, de sănătate şi de educaţie de calitate şi participării reduse pe piaţa muncii, asigurarea eficacităţii şi sustenabilităţii intervenţiilor implementate vor fi asigurate printr-o abordare integrată în cadrul unor strategii de dezvoltare locală.
    Dezvoltarea strategiilor de dezvoltare locală, cât şi a parteneriatului local vor fi susţinute în cadrul POCU, acordându-se sprijin pregătitor în acest sens.
    Strategiile de dezvoltare locală se vor implementa prin intermediul unor proiecte complementare, după cum urmează:
    - intervenţiile de tip soft vor fi finanţate în cadrul POCU, axa prioritară 5
    - dezvoltarea infrastructurii va fi sprijinită prin POR pentru oraşe cu peste 20.000 locuitori şi din PNDR pentru zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori.
    Investiţiile realizate prin intermediul DLRC vizează nevoile comunităţilor marginalizate de la nivelul tuturor regiunilor României. În ceea ce priveşte coordonarea intervenţiilor, aceasta se realizează astfel:
    ● pentru zona urbană peste 20.000 locuitori, coordonarea între intervenţiile FSE şi FEDR se va asigura prin pachetul de proiecte integrate propus de un GAL, ulterior selectării strategiilor de dezvoltare a comunităţii, ce va fi evaluat în cadrul unor comitete comune de selecţie formate din reprezentanţi ai AMPOCU, AMPOR, ai organismului unic pentru FSE, ai PNCR şi CNCD. Se va asigura astfel conformitatea proiectelor propuse cu măsurile şi acţiunile specificate în strategie.
    ● pentru zona rurală şi cea urbană cu o populaţie sub 20.000 locuitori, complementaritatea şi coordonarea intervenţiilor finanţate din LEADER şi a celor finanţate din axa prioritară 5 a POCU va fi asigurată printr-un mecanism de punere în aplicare ce va presupune într-o primă etapă prioritizarea în selecţie a SDL care conţin, printre alte măsuri, şi măsuri destinate sprijinirii serviciilor sociale (infrastructură). Ulterior procesului de selecţie a SDL, GAL care şi-au prevăzut astfel de măsuri vor putea prioritiza proiectele de acest tip prin procesul de selecţie local. Lista proiectelor selectate de GAL-uri va fi transmisă AMPOCU în vederea prioritizării pentru finanţare/finanţării prin alocare distinctă în AP 5 a POCU a măsurilor "soft" complementare.

    Detaliile privind acordarea sprijinului pregătitor în vederea constituirii GAL şi elaborării strategiilor de dezvoltare locală, precum şi finanţarea proiectelor din cadrul strategiilor selectate vor fi prezentate în Ghidurile Solicitantului Condiţii Specifice.

    III. CUM PUTEŢI SOLICITA FINANŢAREA
    Cererea de finanţare se completează integral şi exclusiv în portalul MySMIS.
    1. Pentru a putea completa şi depune o cerere de finanţare este necesar să vă creaţi un cont de utilizator. Contul de utilizator este creat de către o persoană fizică (de ex. Andrei Ionescu) şi poate fi utilizat pentru a gestiona toate proiectele în care acesta este implicat, indiferent de persoana juridică ce administrează proiectele respective.
    Persoanele juridice pot deschide cont NUMAI prin intermediul unei persoane fizice.
    2. Secţiunea aferentă creerii contului utilizatorului va cuprinde toate datele de identificare ale persoanei fizice care creează contul de utilizator: nume utilizator, nume de familie, prenume, data naşterii, locul naşterii, act de identitate, cetăţenie, CNP, adresă etc.
    3. Pentru crearea contului este necesară definirea unei parole şi confirmarea acesteia cu sistemul
    4. Pentru comunicarea cu autoritatea de management/organismul intermediar despre progresul procesării cererii de finanţare este necesar să introduceţi o adresă validă de e-mail pe care să o verificaţi în mod frecvent.
    5. Identificarea electronică - datele pot fi introduse în sistemul electronic de către orice persoană fizică (cu respectarea paşilor de mai sus privind crearea contului) însă, pentru a fi recunoscute ca o aplicaţie şi a intra în procesul de evaluare TREBUIE validate printr-o semnătură electronică a reprezentantului legal sau a împuternicitului legal a persoanei juridice care solicită finanţarea.
    6. Pentru înregistrarea semnăturii electronice este necesară completarea formularul "Înregistrare Semnatura Electronica MySMIS" şi semnarea lui cu un certificat existent. Autoritatea de certificare a semnăturii electronice va verifica datele din documentul dvs. şi va valida semnătura electronică.
    7. Utilizatorul persoană fizică va crea profilul persoanei juridice pe care o reprezintă. Dacă persoana juridică există deja în baza de date, aceasta poate fi căutată după nume, numărul de înregistrare de la Registrul Comerţului sau CUI. În caz contrar se vor completa toate câmpurile afişate de sistem. Aceste câmpuri conţin date generale care au caracter obligatoriu, cum ar fi: data înfiinţării, clasificare economică, sediul social, date financiare pentru ultimii trei ani raportate la organele abilitate ş.a. Un capitol important este reprezentat de datele referitoare la finanţări anterioare, în care sunt introduse informaţii necesare evaluării experienţei anterioare (de ex. valoare şi durată proiect, rol în proiect, domeniu proiect, obiective, rezultate, activităţi etc.).
    În mod analog trebuie completate informaţii referitoare la partener(i), dacă aceştia există.
    8. Atât solicitantul cât şi partenerul vor trebui să încarce în sistem un set de declaraţii standard care să certifice încadrarea în criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul ghid, precum şi în ghidul solicitantului aferent propunerii de proiect pentru care se solicită finanţarea.
    9. Cele mai importante date care trebuie completate sunt datele referitoare la proiect, solicitate în secţiunile "Date proiect", "Detalii proiect", "Grup ţintă", "Tip de cheltuieli", "Activităţi", "Grafic activităţi", "Buget", "Indicatori". Toate aceste secţiuni conţin în cea mai mare parte informaţii structurate, solicitantul trebuind să aleagă dintr-o listă predefinită parametrul adecvat aplicaţiei sale. De exemplu, pentru a preciza categoria de beneficiar de finanţare, solicitantul va alege din lista prestabilită tipul în care se încadrează (societate comercială, ONG, instituţie a administraţiei publice centrale, instituţie a administraţiei publice locale etc.).

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Notă: în scopul realizării unui proces de evaluare cât mai obiectiv şi a │
 │unei monitorizări cât mai facile implementării proiectelor au fost │
 │predefiniţi parametri ai proiectului cum ar fi: │
 │- activităţile - care au fost predefinite conform celor prevăzute în POCU; │
 │- tipurile de cheltuieli - conform ordinului privind cheltuielile eligibile;│
 │- rezultatele proiectului şi indicatorii de rezultat - conform celor │
 │specificate în POCU │
 │De asemenea, acolo unde s-au stabilit plafoane de costuri, sistemul va │
 │verifica automat încadrarea datelor introduse de utilizator în aceste │
 │plafoane şi va avertiza solicitantul în cazul depăşirii lor. │
 │În acelaşi timp, sistemul va verifica dacă toate câmpurile au fost │
 │completate, avertizând solicitantul asupra omisiunilor. În acest fel, numai │
 │cererile care au toate secţiunile şi câmpurile completate cu încadrarea în │
 │limitele impuse prin ghidurile solicitantului, acolo unde este cazul, vor fi│
 │acceptate de sistem şi introduse în procesul de evaluare. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    IV. SELECŢIE, CONTRACTARE ŞI IMPLEMENTARE
    4.1. Evaluare şi selecţie
    În procesul de evaluare şi selecţie, AM POCU aplică două mecanisme prin care gestionează solicitările de finanţare din POCU, mecanismul competitiv şi mecanismul non-competitiv, descrise în continuare.

    Mecanismul competitiv
    ---------------------
    Sunt eligibile pentru finanţare prin mecanismul competitiv toate persoanele juridice prevăzute în POCU ca beneficiari potenţiali.
    Trăsătura definitorie a mecanismului competitiv sunt beneficiarii definiţi ca persoane juridice române care pot intra în concurenţă pentru prestarea aceloraşi tipuri de servicii.
    Cererile de propuneri de proiecte sunt lansate fie cu depunere la termen, fie cu depunere continuă, în funcţie de priorităţile de lansare stabilite de AM POCU.

    Mecanismul non-competitiv
    -------------------------
    Sunt eligibile pentru finanţare prin mecanismul non-competitiv doar instituţiile administraţiei publice centrale care răspund de gestionarea şi reglementarea unui anumit sector şi solicită cerere de finanţare pentru intervenţii subsumate funcţiei lor specifice. Aceste cereri de finanţare urmează procedura non-competitivă.
    Prin statutul lor, aceste instituţii au un rol cheie în implementarea Programului Naţional de Reformă, a recomandărilor specifice de ţară şi a strategiilor care sunt condiţionalităţi ex-ante. De aceea, este raţional şi eficace ca instituţiile publice centrale să nu intre în competiţie cu alte entităţi atunci când intervenţia pentru care ele solicită finanţare este subsumată funcţiei lor specifice.
    Trăsătura definitorie a mecanismului non-competitiv sunt beneficiarii definiţi ca persoane juridice române care sunt unice prestatoare ale tipului de servicii pentru care se lansează cererea de propuneri de proiecte.
    Cererile de propuneri de proiecte sunt lansate cu depunere continuă, în funcţie de priorităţile de lansare stabilite de AM POCU.
    Cererile de finanţare sunt evaluate exclusiv de AM POCU.

    Paşii principali de urmat în cadrul procesului de evaluare şi selecţie pentru mecanismul competitiv
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Procedura de evaluare şi selecţie este, în esenţă, aceeaşi pentru cererile de propuneri de proiecte cu depunere la termen şi pentru cele cu depunere continuă.

    Pasul 1: Depunerea cererii de finanţare
    Solicitantul depune cererea de finanţare exclusiv prin mijloace electronice on-line pe site-ul AMPOCU/OIPOCU. Cererea de finanţare primeşte automat un număr de înregistrare a depunerii (număr, dată, oră). Sistemul electronic respinge automat încercarea de depunere a cererii după termenul definit în Ghidul Solicitantului

    Pasul 2: Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii
    O cerere de finanţare este evaluată de 2 experţi evaluatori. Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări conform specificaţiilor din Ghidul Solicitantului, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
    Această etapă va dura în medie 20 de zile lucrătoare. Termenul poate fi prelungit în funcţie de numărul aplicaţiilor transmise.

    Pasul 3: Evaluarea tehnică şi financiară
    Pentru ca un proiect să poată fi aprobat pentru finanţare, acesta trebuie să îndeplinească în mod concomitent următoarele condiţii: să obţină în total minim 70 puncte şi să nu primească 0 (zero) puncte la nici unul dintre sub-criteriile din Grila de evaluare tehnică şi financiară. În caz contrar, proiectul este considerat respins.
    Se poate solicita un singur set de clarificări pentru evaluarea tehnică şi financiară. Experţii evaluatori pot recomanda modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii cheltuielilor eligibile astfel:
    ● cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greşit ca eligibile
    şi/sau
    ● cu valoarea cheltuielilor potenţial eligibile dar care
    - fie nu au legătură directă cu activităţile propuse,
    - fie nu sunt necesare pentru execuţia proiectului,
    - fie sunt disproporţionat de mari faţă de obiectivul proiectului.
    Modificarea bugetară propusă de evaluatori nu poate depăşi 30% din valoarea solicitată spre finanţare. În caz contrar, cererea de finanţare este respinsă. Comisia de evaluare va cere acordul solicitantului asupra modificării bugetare propuse, răspuns pe care solicitantul trebuie să îl expedieze în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de comunicare. Dacă solicitantul nu expediază răspunsul în termenul limită, AMPOCU/OIPOCU consideră modificările bugetului ca fiind aprobate tacit.
    Această etapă va dura în medie 30 de zile lucrătoare. Termenul poate fi prelungit în funcţie de numărul aplicaţiilor transmise.

    Pasul 4. Contestarea
    Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Procesul de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară la nivelul AMPOCU care constituie Comitetul de Soluţionare a Contestaţiilor (CSC). Decizia Comitetului de soluţionare a contestaţiilor este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate diferi de decizia Comisiei de evaluare. Ea poate fi atacată la instanţele judecătoreşti în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    CSC respinge automat contestaţiile care:
    ● reclamă neprimirea scrisorilor de cerere de clarificări sau a scrisorilor de comunicare a rezultatelor verificării şi evaluării, dar a căror primire AMPOCU/OIPOCU o poate dovedi cu confirmarea de primire electronică sau cu raportul de expediţie prin fax;
    ● contestaţiile expediate de solicitant după termenul de 3 zile lucrătoare de la cea mai timpurie primire a Scrisorii de comunicare a rezultatului evaluării tehnice şi financiare, respectiv cea mai timpurie dintre e-mail şi fax.
    Vor fi reevaluate doar criteriile contestate.
    Termenele estimative de soluţionare contestaţii sunt 15 zile lucrătoare pentru etapa de Verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, respectiv 20 de zile lucrătoare pentru etapa de Evaluarea tehnică şi financiară. Termenele pot fi prelungite în funcţie de numărul contestaţiilor transmise.
    Paşii principali de urmat în cadrul procesului de evaluare şi selecţie pentru mecanismul non-competitiv

    Pasul 1. Depunerea şi evaluarea ideii de proiect
    Faţă de procedura de evaluare ce trebuie urmată în cadrul mecanismului competitiv, mecanismul non-competitiv presupune o etapă suplimentară, respectiv cea de depunere şi evaluare a unei fişe/idei de proiect, înainte ca aceasta să fie dezvoltată într-o cerere de finanţare.
    Fişa de proiect se evaluează după criterii de eligibilitate şi tehnico-financiare şi nu poate fi respinsă decât din motive de eligibilitate. Fişa de proiect se dezvoltă cu feedback din partea AM POCU, până la un nivel considerat acceptabil pentru a fi dezvoltat într-o cerere de finanţare.

    Pasul 2. Depunerea şi evaluarea cererii de finanţare
    Cererea de finanţare nu va modifica elementele stabilite în cadrul fişei de proiect. Solicitantul poate cere sprijinul AM POCU pentru elaborarea proiectului.
    Pentru evaluarea cererii de finanţare se vor urma aceiaşi paşi ca în cazul mecanismului competitiv, cu excepţia solicitării de clarificări (pentru evaluarea proiectelor non-competitive nu se solicită clarificări).

    4.2. Contractare
    Obiectul contractului îl reprezintă în toate cazurile acordarea finanţării nerambursabile de către AMPOCU/OI POCU delegat, pentru implementarea Proiectului propus de solicitant şi aprobat pentru finanţare.

    [v] Beneficiari cu proiecte multiple
    În cazul aplicanţilor organizaţii de drept privat care au cel puţin 2 cereri de finanţare aprobate în cadrul tuturor apelurilor finanţate din POCU, începând cu a treia cerere de finanţare aprobată, se vor aplica în etapa de precontractare următoarele prevederi:
    1. în cazul aplicanţilor pentru care s-a calculat capacitatea financiară pe baza sumei cifrelor de afaceri/sumei veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) conform situaţiilor financiar-contabile, valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile contractate în cadrul apelurilor lansate în cadrul POCU nu poate depăşi dublul sumei cifrelor de afaceri/sumei veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) conform bilanţului contabil.
    2. aplicanţii pentru care s-a calculat capacitatea financiară ca procent maxim (30% sau 20%) din valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate la nivel de proiect nu pot contracta mai mult de 2 proiecte în cadrul apelurilor lansate în cadrul POCU.
    3. în cazul în care aceluiaşi aplicant i-au fost aprobate spre finanţare cel puţin 2 proiecte, dintre care cel puţin pentru un proiect s-a calculat capacitatea financiară pe baza sumei cifrelor de afaceri/sumei veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) conform situaţiilor financiar -contabile, în etapa de precontractare se va aplica algoritmul de la punctul 1 de mai sus.
    [v] Evitarea dublei finanţări
    În cazul beneficiarilor care au cel puţin 2 cereri de finanţare aprobate în cadrul tuturor apelurilor finanţate din POCU- POSDRU (în ultimii trei ani), se vor analiza comparativ bugetele/listele de achiziţii de echipamente în vederea evitării dublei finanţării şi a utilizării eficiente a fondurilor. În situaţia în care se vor constata riscuri de dublă finanţare pentru acelaşi beneficiar (exemplu: achiziţionarea pe proiecte diferite a aceluiaşi tip de echipamante cu aceeaşi destinaţie) vor putea fi solicitate beneficiarului clarificări şi/sau se vor organiza întâlniri de conciliere pentru clarificarea aspectelor menţionate. În situaţia în care se constată suprapuneri, valoarea asistentei finanţare nerambursabile va fi diminuată corespunzător.
    [v] Termen de contractare
    Pentru depunerea documentelor solicitate în procesul de contractare, beneficiarii vor avea la dispoziţie un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la transmiterea solicitării de documente de către AM/OI POCU. În cazul partenerilor transnaţional, termenul maxim de depunere a documentelor este de 45 de zile calendaristice de la transmiterea solicitării de documente de către AM/OI POCU. Pentru beneficiarii care nu se încadrează în termenele, decizia de aprobare a finanţării poate fi anulată.

    4.3. Implementare şi raportare

    [v] Durata contractului
    Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către AMPOCU/OI POCU delegat, după ce în prealabil a fost semnat de Beneficiar, cu excepţia proiectelor selectate prin mecanism non competitiv de pe AP 1.
    Perioada maximă de implementare a proiectului este cea aprobată în cadrul procesului de evaluare şi selecţie.
    După expirarea perioadei de implementare, se menţine obligaţia Beneficiarului şi a membrilor Parteneriatului de a păstra toate documentele în legătură cu utilizarea finanţării pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data închiderii POCU şi de a pune la dispoziţia AMPOCU/OIPOCU delegat, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, Curţii Europene de Conturi, precum şi oricărui organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile.

    [v] Valoarea contractului
    Valoarea totală eligibilă a contractului este cea rezultată în urma procesului de evaluare şi selecţie a cererii de finanţare şi a procesului de contractare, după caz şi poate fi mai mică decât valoarea finanţării solicitate, la recomandarea evaluatorilor şi cu acordul beneficiarului, conform celor precizate în secţiunile 4.1. şi 4.2.

    [v] Valoarea cheltuielilor
    Următoarele categorii de cheltuieli sunt plafonate după cum urmează:
    ● Pentru decontarea pe bază de costuri reale, valoarea cheltuielilor indirecte va fi acordată într-un procent maxim din valoarea totală a costurilor directe eligibile, aşa cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, mai puţin cheltuielile de tip FEDR, acest procent fiind stabilit în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice
    ● Valoarea cheltuielilor de tip FEDR va fi acordată în procentul maxim stabilit prin Ghidurile Solicitantului Condiţii Specifice aferente fiecărei cereri de propuneri de proiecte.
    ● Valoarea cheltuielilor aferente activităţilor de informare şi publicitate va fi acordată în procent de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Se va include obligatoriu cel puţin 1 conferinţă, pentru mediatizarea proiectului. Pentru această conferinţă se va avea în vedere şi includerea cheltuielilor aferente în bugetul proiectului. În cheltuielile de informare şi publicitate intră cel puţin următoarele tipuri de cheltuieli:
    - cheltuieli cu experţii responsabili pentru activităţile de informare şi publicitate;
    - cheltuieli pentru organizarea conferinţei şi a altor evenimente care vizează promovarea proiectului (caravane, mese rotunde etc.);
    - spot TV, radio;
    - materiale promoţionale, site web.
    În cazul în care, la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală eligibilă validată de AM POCU/OI POCU delegat este mai mică decât valoarea totală eligibilă, procentul de decontare a diferitelor tipurilor de cheltuieli poate fi raportat la valoarea totală validată de AM POCU/OI POCU.
    [v] Evidenţa contabilă
    Beneficiarul şi membrii Parteneriatului trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    [v] Fluxuri financiare
    În ceea ce priveşte prefinanţarea, mecanismul prefinanţării, mecanismul cererii de plată şi mecanismul cererii de rambursare se vor respecta prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 38/29.09.2015 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009.
    Prevederi principale privind prefinanţarea, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 38/29.09.2015
    "(1) Pentru cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subvenţiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activităţilor independente desfăşurate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cheltuielile cu deplasările, se acorda beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) - (4) şi alin. (6), în tranşe, o prefinanţare care reprezintă contravaloarea acestor cheltuieli calculată pentru o perioadă de maxim 3 luni, la solicitarea acestora.
    (2) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanţare iar autoritatea de management virează valoarea cheltuielilor solicitate în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care urmează să le utilizeze, conform contractului/ordinului/deciziei de finanţare şi a prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.
    (3) Cu excepţia primei tranşe de prefinaţare acordată conform alin. (1), următoarele tranşe de prefinanţare se acordă cu deducerea sumelor necheltuite din tranşa anterior acordată. În situaţia în care autoritatea de management constată erori în raportul de justificare a prefinanţării, aferent tranşei/tranşelor anterioare, acesta poate sista acordarea următoarelor tranşe de prefinanţare.
    (4) Sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare, beneficiarul/liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanţare are obligaţia depunerii, în termen de maxim 10 zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată tranşa de prefinanţare, fără a depăşi durata contractului de finanţare, a unei cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuielile efectuate, pentru care s-a acordat prefinanţarea.
    (5) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a prefinanţării acordate, în cazul în care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a acesteia."
    Prevederi principale privind mecanismul decontării cererilor de plată, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 38/29.09.2015
    "(1) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri europene, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6).
    (2) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia.
    (3) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plată iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au angajat, fără a aduce atingere contractului/ordinului/deciziei de finanţare şi a prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.
    (4) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi art. 7, au obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată.
    (5) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată cu respectarea prevederilor alin. (2) şi alin. (4), organismul intermediar/autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, Autoritatea de management virează beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor/liderii de parteneriat/partenerilor la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceştia.
    (6) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de către autoritatea de management sau de către organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (5) poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
    (7) Sumele primite de beneficiar/ lider de parteneriat/parteneri în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate.
    (8) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de Management conform alin. (5), beneficiarii/ au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului cât şi partenerului/partenerilor.
    (9) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
    (10) Nerespectarea prevederilor alin. (8) de către beneficiari/lideri de parteneriat constituie încălcarea contractului/ordinului/deciziei de finanţare, autoritatea de management putând decide rezilierea acestuia.
    (11) Nerespectarea prevederilor alin. (5) şi alin. (6) de către personalul din cadrul autorităţii de management/organismului intermediar cu responsabilităţi în verificarea şi decontarea cererii de plată, constituie abatere disciplinară în conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare şi/sau a prevederilor contractelor de finanţare."
    Prevederi principale privind cererea de rambursare, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 38/29.09.2015
    "(1) Beneficiarii/liderii de parteneriat au obligaţia de a depune la autorităţile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează la art. 20 alin. (8)*12), în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este obligatoriu şi pentru ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 6.
    (3) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plăţii, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.
    (4) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (3) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), notificarea beneficiarilor/liderilor de parteneriat privind plata cheltuielilor autorizate, în cazul aplicării unor reduceri procentuale de către autorităţile de management în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii.
    (6) În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar/liderul de parteneriat în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale, fără a depăşi 90 de zile.
    (7) Nedepunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul/ordinul/decizia de finanţare atrage respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.
    (8) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului/ordinului/deciziei de finanţare şi a prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.
    (9) Nerespectarea prevederilor alin. (3), (4), (5) şi (6) de către personalul din cadrul autorităţii de management/organismului intermediar cu responsabilităţi în verificarea şi decontarea cererii de rambursare constituie abatere disciplinară în conformitate cu legislaţia în vigoare şi/sau a prevederilor contractelor de finanţare."
──────────
    *12) Cereri de rambursare aferente cererilor de plată.
──────────

    [v] Achiziţii
    Beneficiarul are obligaţia de derula procedurile de achiziţie cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
    [v] Verificare la faţa locului
    Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia AMPOCU/OI POCU delegat sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului. Neprezentarea documentelor solicitate în cadrul verificărilor conduce la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente documentelor solicitate.
    Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale aferente proiectului (şi în copie conform cu originalul documentele partenerilor), inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale.
    Toate documentele vor fi păstrate 3 (trei) ani de la închiderea oficială a POCU 2014-2020.
    [v] Nereguli
    Constatarea neregulilor, stabilirea acestora şi recuperarea sumelor plătite necorespunzător se realizează conform prevederilor legale în domeniu, respectiv Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
    Neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit".
    Debitorii unei creanţe bugetare rezultate din nereguli răspund solidar pentru stingerea respectivei creanţe.
    [v] Modificări la contract
    Beneficiarul poate depune acte adiţionale şi notificări la AMPOCU/OI POCU delegat în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi cu instrucţiunile AM POCU.

    4.4. Conflict de interese
    Pe toată perioada implementării proiectului, beneficiarii contractului de finanţare vor trebui să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor. În cazul apariţiei unui astfel de conflict beneficiarul trebuie să ia măsuri care să conducă la evitarea, respectiv stingerea lui şi să informeze în scris a AMPOCU/OIPOCU delegat în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile de la apariţia unei astfel de situaţii.
    Această prevedere se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaţilor Beneficiarului şi membrilor Parteneriatului, precum şi angajaţilor AMPOCU/OI POCU delegat implicaţi în realizarea prevederilor prezentului contract.
    Reprezintă conflict de interese orice situaţie care împiedică solicitantul/partenerii de a avea o atitudine profesionistă, obiectivă şi imparţială, sau care îi împiedică să execute activităţile prevăzute în cererea de finanţare sau în reglementările specifice într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din motive referitoare la familie, viaţă personală, afinităţi politice sau naţionale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menţionate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv. Solicitanţii de finanţare nerambursabilă se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau existenţa oricărei incompatibilităţi şi să informeze cu celeritate, în scris, AM POCU în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict. Dispoziţiile menţionate se aplică personalului solicitantului de finanţare nerambursabilă/partenerilor/subcontractanţilor, după caz. În sensul aspectelor menţionate mai sus, Beneficiarii se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform următoarelor prevederi legislative:
    - articolul 57 din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului european şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului
    - capitolul II, secţiunea 2 din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
    - titlul IV, capitolul II din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, pentru beneficiarii care fac parte din categoria subiecţilor de drept public;
    - art. 66-70 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă.

                                     -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice